Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Tesárková, Markéta ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Cílem této rigorózní práce je analýza právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Práce se dělí do sedmi kapitol. V první kapitole se stručně věnuji vymezení relevantních pojmů, které je pro účely této práce nezbytné. Tato kapitola je rozdělena na čtyři samostatné podkapitoly odpovídající pojmům, které jsou v první kapitole práce vysvětlovány. V rámci druhé kapitoly se zabývám obecným výkladem metod mimosoudního řešení sporů. Druhá kapitola pak obsahuje nejen hlediska dělení takových metod, ale též jejich stručné charakteristiky, a v neposlední řadě se zaměřuje na výhody a nevýhody mimosoudního řešení sporů jako takového. Předmětem kapitoly třetí je nástin právní úpravy mimosoudního řešení sporů ve vztahu ke sporům spotřebitelským. První podkapitola popisuje právní úpravu na vnitrostátní úrovni. Druhá podkapitola pojednává o právní úpravě v kontextu unijního práva a třetí podkapitola nastiňuje právní úpravu na mezinárodní úrovni. Stěžejní část mé práce představuje kapitola čtvrtá a kapitoly následující. Čtvrtá kapitola se již plně zaměřuje na specifické otázky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to v rámci rozhodčího řízení. Tato kapitola se rozpadá na čtyři podkapitoly, z nichž prvá se zabývá právní povahou rozhodčího řízení a arbitralitou, druhá problematikou rozhodčí smlouvy, třetí...

Viz též: podobná jména autorů
2 Tesárková, Marie
1 Tesárková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.