Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Impact of Climate Change on Czech Bird Populations
Telenský, Tomáš ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Morelli, Federico (oponent) ; Gamero, Anna (oponent)
Klimatická změna je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících biodiverzitu. Pokud bude postupovat současným tempem, povede k homogenizaci a bude představovat závažnou hrozbu pro biodiverzitu. Ptáci, jakožto jedna z nejvíce probádaných taxonomických skupin, jsou úspěšně využíváni jako indikátor biodiverzity celých ekosystémů, a tudíž poskytují skvělou příležitost zkoumat celkový dopad klimatické změny. V této studii jsme využili údaje z Jednotného Programu Sčítání Ptáků (JPSP) v ČR, který je založen na bodovém sčítání, a Constant Effort Sites, programu spočívajícím v odchytu ptáků do sítí a kroužkování metodou konstantního úsilí. Zjistili jsme, že: 1. Populační růst šesti z celkem 37 rezidentních druhů reagoval negativně na sezónu s nižní teplotou v zimních měsících. to lower winter temperatures. Tento vztah byl výraznější u druhů konzumujících živočišnou potravu. 2. Hnízdní produktivita dálkových migrantů reagovala negativně na vyšší jarní teploty a časnější nástup jara, měřeno datumem rozvíjení listů u tří druhů dřevin. Rezidenti a migranti na krátké vzdálenosti reagovali naopak pozitivně. Tento kontrast přináší zřejmou podporu pro mismatch hypotézu. 3. Meziroční přežívání dospělých jedinců dálkových migrantů pozitivně reagovalo na vlhkost (AET/PET) v Sahelské části jejich zimujícího areálu....
Jak nejlépe spočítat ptáky v tropickém deštném lese?
Hrdý, Tomáš ; Sedláček, Ondřej (vedoucí práce) ; Telenský, Tomáš (oponent)
Tropický deštný les patří k druhově nejbohatším biomům na Zemi. Zároveň představuje značně nepřehledné a komplexní prostředí, které ztěžuje stanovení odhadu lokálních diverzit a abundancí druhů. Tato literární rešerše porovnává frekvenci, efektivitu a vhodnost jednotlivých metod, které jsou používány k zjišťování diverzity a početnosti ptáků v tropickém deštném lese. Dále srovnává důvody autorů pro použití určité metody, v jakém konkrétním prostředí byla použita a k čemu jejich studie metodiku využívala. Rešerše představuje i několik specifik tropického deštného lesa, které zatím nejsou brány metodami v úvahu, avšak mohou mít velký vliv na kvalitu a úplnost datového vzorku, který metody vytvářejí. Nakonec porovnává nejčastěji používané metody (bodová a odchyty do nárazových sítí) a zdůvodňuje jejich případné kombinace. V závěru zmiňuje i použití nahrávacích zařízení, jakožto vhodného doplnění průzkumů. Klíčová slova: Ptáci, bodový transekt, liniový transekt, odchyty, metodika, tropický les

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.