National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Hodnocení ekologických rizik
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Machala, Miroslav ; Kohoutek, Jiří ; Holoubková, Irena ; Hofman, Jakub ; Čupr, Pavel ; Bláha, Luděk ; Anděl, Petr ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Region specifický přístup jako metodika využívající data dostupná z biomonitoringu pro hodnocení vlivu plošně působících ekologických katastrof. Praktické možnosti bioindikace pro hodnocení vlivu přírodních katastrof v různých ekosystémech. Možnosti vypracování "krizových" plánů pro hodnocení ekologických rizik pro území potenciálně zasažitelná povodněmi a vypracování region specifické strategie bioindikace a hodnocení rizik. Vypracování strategie pro indikaci expozice a účinku známých i dosud málo sledovaných skupin polutantů v průběhu katastrof typu povodní - současná aplikace chemických, toxikologických a molekulárně biologických metod. Koncepční dopracování metodiky hodnocení ekologických rizik postihující vliv na biologické systémy od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémů. Prezentace EcoRA.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Příloha B-I. Informační vstupy - zdrojová data pro EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Pro hodnotitele ekologického rizika je sběr dostupných informací, které slouží jako zdrojová data pro EcoRA, jednou z hlavních aktivit v procesu. Má stěžejní význam pro kvalitu EcoRA, neboť pouze maximální množství údajů o problému, eliminuje možnost vzniku chyb v procesu EcoRA. Dostatek vstupních informací zaručuje komplexnost a proveditelnost EcoRA. V neposlední řadě má také ekonomický význam, neboť existující kvalitní data mohou často nahradit nákladné měření expozice, účinků či vlastností prostředí.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II - Zkrácená verze metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Obsahem této části zprávy je kompaktní přehled základních pojmů a postupů spjatý s hodnocením ekologických rizik, neklade si za cíl být vyčerpávajícím vědeckým textem, ale spíše podkladem pro budoucí začlenění metodiky EcoRA a jejich pojmů do legislativních předpisů.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Softwarové nástroje zajišťující implementaci metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Software DATEST je databáze ekotoxikologických testů, shromažďující parametrická data o jednotlivých testech, citace, autory, a webové odkazy (URL) ve formě hierarchicky uspořádaných databázových tabulek. Toto uspořádání umožňuje provádět jednoduchým způsobem dotazy nad daty, filtrovat testy podle zadaných kritérií a prohlížet výsledky výběru.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Část A. Teoretické a legislativní podklady
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Proces hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je komplexní proces posuzování vlivu lidské činnosti na stav ekosystémů. Průběh tohoto procesu má vztahy nejen k vědeckému hodnocení vlivu stresových faktorů (i když to je samozřejmě ústřední součástí hodnocení rizik), ale také k legislativnímu pozadí ochrany životního prostředí, norem obsahů kontaminantů a dalším legislativním předpisům. Stručný teoretický úvod. Přehled základních pojmů. Základní metodické principy.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Část C. Metodické dodatky
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Citační přehled významných ekotoxikologických biotestů. Datová základna pro prediktivní hodnocení rizik v humánní a environmentální oblasti. Základní a rozšířená sada biologických testů v systému Genotoxicita - Karcinogenita - Toxicita. Toxicita chemikálií vstupujících do půdy.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Hodnocení mezinárodních monitorovacích programů a návrh koncepce sledování stavu ŽP v ČR, vycházející z dosavadních výsledků a zkušeností projektu
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubková, Irena ; Holoubek, Ivan
Bylo provedeno kritické posouzení komplexních mezinárodních monitorovacích projektů, kritické posouzení stavu monitoringu v ČR a na tomto základě s využitím výsledků projektu zadavatele navržena koncepce monitoringu stavu životního prostředí v ČR.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Zhodnocení vztahů monitoringu ovzduší a monitoringu prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Elfenbein, Zdeněk ; Fiala, Jaroslav ; Šantroch, Jaroslav ; Novák, Jan ; Ansorgová, Alena ; Skládalová, Eva ; Štaffová, Klára ; Holoubek, Ivan
Projekt se zabývá problematikou smysluplného dlouhodobého monitorování ovzduší a atmosférické depozice. Je popsán současný stav a používané metody. Zpráva se zabývá dalším rozvojem a zajištěním monitoringu, včetně návrhu rozšíření řady sledovaných polutantů. Jsou zhodnoceny zahraniční systémy monitorování.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 TOCOEN, s. r. o.
26 TOCOEN, s.r.o., Brno
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.