National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Vyhodnocení metod provádění emisních inventarizací pro území státu, regionů a subregionů, srovnání s EU, nové postupy emisních inventur
TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Hlavicová, Jitka ; Machart, Jiří ; Machálek, Pavel
Bylo provedeno zpřesnění a doplnění emisní inventury těžkých kovů a POPs, sestavena nová databáze emisních faktorů POPs. Za použití zpřesněných emisních faktorů a kapacitních dat byla vypracována emisní inventura POPs za rok 2001 a porovnána se stávající emisní inventurou. Do emisních inventur těžkých kovů byly zařazeny emise z kategorií zdrojů, které nebyly v minulých letech v rámci emisních inventur vykazovány a emise vykazované provozovateli zdrojů. Situace v EU - srovnání s ČR.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie
KVASAR, s.r.o. ; VÚZT Praha ; SVÚOM s.r.o., Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kalousková, Hana ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
V roce 2003 byl projekt zaměřen na převzetí a aplikaci závazných výstupů nové legislativy v ochraně ovzduší. Základním nástrojem pro inventarizaci je REZZO (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Řešení bylo ovlivněno přípravou na vstup do EU. Průběžně byly získávány podle nových postupů informace o velkých spalovacích zdrojích a spalovnách odpadů za účelem splnění informačních povinností k Evropské komisi i k veřejnosti ČR (registr spaloven). Počátkem roku 2003 byl uplatněn nový metodický postup k inventarizaci emisí prováděných v rámci CLRTAP. Byly zpracovány návrh Vzoru souhrnné provozní evidence zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, Oznámení o výpočtu poplatku a Vzor souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování. Výstup řešení projektu za tři roky lze rozdělit: 1. zajištění a uplatnění legislativního východiska pro provádění emisních inventur na území ČR dle požadavků předpisů EU a Protokolů CRLTAP, 2. standardizace provádění emisních inventur a zajištění jejich přesnosti a úplnosti, 3. zpracování metodiky pro měření emisí částic PM 10, 4. vyhodnocení nákladů na zpracování emisních inventur.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Vyhodnocení metod provádění emisních inventarizací pro území státu, regionů a subregionů, srovnání s EU, nové postupy emisních inventur
FOSTER s.r.o. ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Niederle, Pavel ; Blahout, Ladislav ; Stárková, Běla ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
I. díl zprávy za rok 2002 se zabývá požadavky na kvalitu emisních dat, těžkými kovy a persistentními polutanty v nařízeních vlády a vyhláškách k zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a klasifikací zdrojů dle EMEP CORINAIR a novým číselníkem pro reporting a emisními faktory pro spalování biomasy. II. díl zprávy "Aplikace metodiky pro tříděný odběr částic PM 2,5/ PM 10 metodou elektronové rastrovací mikroskopie pro obě frakce, navazuje na I. etapu v roce 2001 "Ověření metodiky pro tříděný odběr částic PM 2,5/ PM 10 metodou elektronové rastrovací mikroskopie pro obě frakce".
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; Ekotoxa, Opava ; SEVEn, o.p.s., Praha ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Kantor, Čestmír ; Skybová, Marie ; Heppner, Petr ; Kohoutek, Jiří ; Holoubek, Ivan ; Vrubel, Jiří ; Szomolányiová, Jana ; Tichý, Miloš ; Mitera, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy k jednotlivým dílčím úkolům: DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování); Příloha 3 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení emisních faktorů; Příloha 2 - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení persistentních organických látek (POP) ze stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší podle vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. a protokolu o POP k úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (Aarhus, 24. 6. 1998); Příloha 1 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení koncentrací těžkých kovů a persistentních organických polutantů v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší; DÚ 06 Provedení měření emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů na určených zdrojích; DÚ 05 Emisní bilance respektující stav a vývoj inventarizace emisí v České republice a v zahraničí; DÚ 04 aplikace matematických modelů uznaných na úrovni EHK-OSN pro prognózu emisí a jejich dopadu v reálných podmínkách České republiky; DÚ 03 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší oxidy dusíku a příbuznými látkami (Emisní faktory NOx pro testované stacionární a mobilní zdroje emisí; Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování emisemi amoniaku a vybraných látek NM VOC; Aplikace matematického modelu CALINE pro stanovení měrné emise NOx a nejvýznamnějších látek VOC z mobilních zdrojů); DÚ 02 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území České republiky; DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení).
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Vyhodnocení dat – modelování
TESO Praha, a.s ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Píša, Jiří ; Fara, Milan ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír
Cílem tohoto dokumentu je vyhodnocení experimentálních dat získaných v průběhu druhé etapy projektu v roce 2005. Přestože v rámci tohoto projektu byla získávána pouze emisní data za účelem rozšíření databáze podpisů zdrojů, do vyhodnocení byla zahrnuta i imisní data získaná v rámci projektu VaV 740/06/01. Emisní a imisní údaje jsou natolik vzájemně provázané a ovlivněné, že je pro vyhodnocení nelze zpracovávat odděleně. První kapitoly řeší přípravu získaných dat pro vytvoření vstupních souborů do programu Chemical Mass Balance 8.2, který je následně pro receptorové modelování využit. Důležité je přenést těžiště zájmu na "předpřípravu" dat vstupujících do receptorového modelování a výběr příslušných proměnných provádět na základě závěrů, plynoucích právě ze zpracování surových dat. Dokument dále obsahuje rešeršní část týkající se modelování znečištění a možných nástrojů využitelných k přípravě dat pro modelování.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Problematika emisí a monitoringu rtuti
TESO Praha, a.s ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Píša, Jiří ; Fara, Milan
V současné době je ze všech těžkých kovů největší pozornost věnována rtuti, a to v globálním, celosvětovém měřítku. Proto i předkládaná studie, která byla zpracována v rámci projektu zabývajícím se monitoringem a hodnocením zdrojů znečišťování ovzduší v letech 2004 až 2006, má své těžiště v problematice rtuti. Téma je ale pojednáno z hlediska sledovaných těžkých kovů, jejich zdrojů i toxických vlastností, aby byly konfrontovány odlišné vlastnosti rtuti. Zvláště pak jsou pojednány analytické aspekty rtuti a možnosti jejího stanovení v emisích i v imisích, a to jak metodami diskontinuálními, tak i automatickými analyzátory pracujícími v sekvenčním režimu. Současný emisní i imisní monitoring rtuti si klade za úkol postihnout její speciaci a také nalézt proporcionalitu mezi přírodními a antropogenními emisemi rtuti. Důležitá jsou ustanovení právních předpisů a mezinárodních dohod, jež se k těžkým kovům a ke rtuti zvláště vztahují. Studie byla postupně zpracovávána v průběhu tříletého projektu. To se odráží ve struktuře této závěrečné zprávy, která se snaží rešeršní poznatky soustředit, někdy ovšem za cenu opakování určitých partií v místech uvádějících jednotlivé kapitoly. Jednotlivé kapitoly tvoří tematické celky, na něž bude možné navázat v dalších projektech.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
TESO Praha, a.s ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Píša, Jiří ; Fara, Milan ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír
Cílem řešení projektu je přispět k hlubšímu pochopení a návazně k řešení problémů spojených s nevyhovujícími a z hlediska některých znečišťujících látek (zejména suspendované částice, těkavé organické látky, těžké kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky) zhoršujícími kvalitu ovzduší v konkrétních oblastech České republiky (s prioritou Prahy a Moravskoslezského kraje). Souhrn úkolů řešených v jednotlivých letech. Hlavní část zprávy tvoří Dodatek - souhrn experimentálních dat.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Hodnocení BAT
TESO Praha, a.s ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Píša, Jiří ; Fara, Milan ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír
Pro hodnocení BAT zdrojů, na které byl zaměřen výběr v průběhu II. etapy projektu byly využity: Překlad referenčních dokumentů o nejlepších technikách (BREF) pro velká spalovací zařízení“, Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení, Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a oceli, Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém průmyslu, Referenční materiál nejlepších dostupných technik pro kovárny a slévárny. Přehled zdrojů znečišťování v Ostravské oblasti, ve Středočeské oblasti a Praze. Za účelem porovnání uvedených zdrojů s nejlepšími dostupnými technikami byly vytvořeny společností TESO Praha a.s. speciální dotazníky, které byly rozeslány na kontaktní osoby dle provedených měření emisí a po návratu vyplněných dotazníků byly tyto vyhodnoceny. Hodnocení BAT bylo provedeno pouze u vybraných technologií, na nichž proběhlo v rámci II.etapy projektu emisní měření, a to pouze z hlediska dopadu na ovzduší.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.