Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv metabolických parametrů na kognitivní výkon pacientů s bipolární poruchou léčených thymoprofylaktiky
Hubeňák, Jan ; Tůma, Ivan (vedoucí práce) ; Látalová, Klára (oponent) ; Bankovská Motlová, Lucie (oponent)
Souhrn CÍL: Kognitivní porucha v euthymní fázi bipolární afektivní poruchy byla již dostatečně dokumentována. Existuje několik faktorů, které tuto poruchu zhoršují, např. sedativní medikace, thyreopatie. Kardiometabolická rizika jsou u bipolární poruchy častým nálezem. Jelikož jsou okolností léčebně ovlivnitelnou a současná data naznačují spojitost kognice s těmito faktory, pokusila se tato studie toto spojení blíže zhodnotit a případně nalézt léčebné cíle. METODY: 40 euthymních bipolárních pacientů bylo zařazeno do jednoleté prospektivní studie. Pacientům bylo provedeno vyšetření tělesných a metabolických parametrů. Byla odebrána jejich anamnéza a poznávací funkce vyšetřeny baterií neuropsychologických testů. Výsledky v testech byly převedeny na kompozitní skór kognitivního výkonu. Pacienti byli posléze dichotomicky rozděleni a kognitivní výkon jejich skupin byl porovnáván s ohledem na přítomnost či nepřítomnost patologického tělesného či metabolického parametru. Byly kalkulovány korelace některých parametrů se skórem kognitivního výkonu. VÝSLEDKY: Nízký kognitivní výkon byl nalezen v přítomnosti arteriální hypertenze, metabolického syndromu, abdominální obezity a hyperglykémie. Dostatečné statistické síly však dosáhlo pouze spojení hypertenze a kognice. Pacienti s hypertenzí měli horší kognitivní výkon...
Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů
Hofmanová, Tereza ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Tůma, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Tereza Hofmanová Konzultant: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSs. Název rigorózní práce: Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů Cílem práce bylo zachytit, zhodnotit a statisticky zpracovat léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů. Z dostupné dokumentace (D-kurzy) jsem analyzovala kompletní farmakoterapii u 137 pacientů (59 mužů a 78 žen) hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Opava, v období 29. 10. - 1. 11. 2013, což bylo 15,75% z celkového počtu. U pacientů byly diagnostikovány onemocnění dle MKN-10 a to od F00- F69 a G20, G308. U všech pacientů byla zaznamenána polyfarmakoterapie, kdy každý pacient byl léčen 2 a více léky, maximální množství léků na osobu bylo 12. Průměrně množství léků připadající na jednoho pacienta bylo 6,4. Mezi nejčastěji zastoupená léčiva patřila antipsychotika. Užívaná antipsychotika mají potenciál působit celou řadu nežádoucích účinků jako extrapyramidové symptomy, prodloužení QT-intervalu, hyperprolaktinemii a navození metabolického syndromu. K zachycení lékových interakcí byly použity 3 programy; Infopharm©, Micromedex® a Drugs.com. Každý zaznamenal odlišné množství interakcí, nejvíce Drugs.com 715, poté následoval Micromedex 236...
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí III.
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Fabšičová, Martina ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
Pokusy mají za cíl otestovat některé metody managementu vřesovišť: vypalování, pokosení drnů, pastvu. V této vegetační sezóně bylo sledováno celkem 38 trvalých ploch na vřesovištích v NP Podyjí. Od r. 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíku v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami.
Ekologické daně - ekologická daňová reforma v ČR
Vlčková, Jana ; Votava, Libor (vedoucí práce) ; Tůma, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na ekologické daně a jejich postupné zavedení v České republice v rámci ekologické daňové reformy. Práce zmiňuje historii politiky ochrany životního prostředí v Evropské unii, implementaci a harmonizační procesy v celém společenství v oblasti ekologie. Stručně se dotýká cílů a principů ochrany životního prostředí, které si Evropská unie stanovila, současných ekologických daní a poplatků v jednotlivých členských státech. Ze zemí EU podrobně rozebírá historii zavedení ekologických daní v Dánsku a Švédsku. V práci je uveden obecný pohled na reformu v ČR. Její zhodnocení a případné dopady reformy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.