Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie
Szewczyková, Julie ; Chytilová, Helena (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
VYBRANÉ ASPEKTY BITCOINU A JEHO IMPLIKACE POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE Abstrakt Bitcoin je nejznámějším příkladem decentralizované konvertibilní kryptoměny založené na technologii blockchain. Diplomová práce podrobuje hlavní aspekty bitcoinu a bitcoinové platební sítě komplexní ekonomické analýze založené na použití vybraného ekonomického aparátu. Ekonomická analýza je doplněna důkladnou právní rešerší. Hlavním cílem diplomové práce je komplexní ekonomická a právní analýza bitcoinu. Při ekonomické analýze je důraz kladen na použití nabídkově-poptávkové analýzy, která vymezuje základní faktory ovlivňující nabídku a poptávku po bitcoinech. Na základě jasného vymezení těchto faktorů se v práci podařilo analyzovat vybrané aspekty bitcoinu. Práce analyzuje dopady absence centrální autority, rizikovost spojenou s anonymitou uživatelů, trestnou činnost páchanou v souvislosti s bitcoinem, časovou prodlevu při ověřování transakcí, technickou a energetickou náročnost na těžbu, vysoké transakční náklady a požadavek internetového připojení. Každý ze zmíněných aspektů je komparován s již existujícími platebními institucemi či systémy. Rovněž je analyzována právní regulace bitcoinu. Z důvodu absence jednotné právní úpravy diplomová práce na bitcoin aplikuje účinné právní předpisy. Právní normy České republiky jsou...
Aplikace Leniency programu v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2013 do 2016
Szewczyková, Julie ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
V roce 2013 byl zakotven §22ba o přímé aplikovatelnosti leniency programu v zákoně o ochraně hospodářské soutěže. V návaznosti na změnu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže novou verzi programu shovívavosti. Bakalářská práce se zaměřuje na hlubší analýzu historického vývoje programu v evropském a českém prostředí. Hlavním východiskem práce je analýza změn, které vedly k úspěšnějšímu uplatnění programu shovívavosti v řízení před Úřadem. Úřad od roku 2013 zaznamenal dvojnásobné zvýšení podaných žádostí o upuštění nebo snížení pokuty vyplývající z lepší právní jistoty žadatelů. Úřad při své činnosti systematicky porušuje správní řád, neefektivně prodlužuje řízení a v některých případech i mnohonásobně překračuje vymezenou lhůtu určenou k vydání rozhodnutí. Na konkrétních judikátech práce představuje aplikaci leniency žádostí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.