Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etická výchova na Základní škole Úvaly
Semrádová, Miloslava ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Etická výchova na Základní škole Úvaly je od školního roku 2013/2014 realizována formou projektu "Pošli to dál". Usiluje o vytvoření uceleného systému etické výchovy. Výstupem projektu bylo vytvoření etického kodexu (žák - učitel - rodič) ve školním roce 2016/2017. Cílem práce je popis a analýza současného stavu implementace etické výchovy do výuky na Základní škole Úvaly. Pracovní hypotéza "Je nutné vytvoření uceleného systému výuky etické výchovy?" byla ověřena metodou obsahové analýzy a řízeným rozhovorem. Předpokladem pro hypotézu bylo povinné zařazení etické výchovy do kurikulárních školských dokumentů. Dále byl ověřen dopad praktické etiky (v podobě vytvořeného etického kodexu) na osobnostní a sociální výchovu. KLÍČOVÁ SLOVA Etika, výchova, etická výchova, etický kodex, prosociální chování
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Přechod žáka na jinou školu jako možnost řešení problému šikany
Plajdičková, Lenka ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o žácích, kteří se během svého vzdělávání na základních nebo středních školách stali oběťmi šikany a kteří kvůli tomuto problému byli nuceni přestoupit na jinou školu. Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled do problematiky šikany spojené s přechodem žáka na jinou školu, dále předložit přehled faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost tohoto konkrétního řešení problému šikany. První část diplomové práce se zaměřuje na výklad základních pojmů spojených se šikanou, jako je osobnost agresora a oběti, směry a formy školní šikany, vývoj šikany a její účastníci. Druhá část se věnuje následkům šikany a prevenci. Ve třetí části jsou uvedeny předešlé výzkumy týkající se opakování šikany u týchž aktérů a dále je zde předloženo srovnání jednotlivých kazuistik. Výzkumnou metodou se stala případová studie, ve které byly analyzovány a srovnávány výpovědi respondentů, kteří se během své školní docházky stali šikanovanými a přestoupili na jinou školu. Výzkumný vzorek čítal 11 respondentů různého věku a pohlaví získaných kriteriálním výběrem. Výsledky výzkumu ukazují, že úspěšnost přechodu na jinou školu s cílem uniknout šikaně závisí na postoji samotného šikanovaného žáka, zda se i nadále profiluje do role oběti, dále na věkovém období aktérů šikany, výběru vhodného kolektivu v...
Podpora prosociálního chování u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a s problémovým chováním ve školní družině
Truksa, Lukáš ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
TITLE: Development and promotion of prosocial behavior in children with special needs in the after school childcare AUTHOR: Lukáš Truksa DEPARTMENT: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. SUPERVISOR: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. ABSTRACT: This thesis deals with prosocial behavior, the circumstances of its occurrence in children of primary school for children with special educational needs. It is a description of the term of prosocial behavior and briefly shows the history of the education of children with disabilities. The work also describes the school environment of the above-mentioned school, the types of handicap of individual children and describes the situations during which prosocial behavior occurs. In the end, the author tries to combine the findings of prosocial behavior and the history of children's education with their own experience and observation. It presents here its view of the factors that lead to prosocial behavior. KEYWORDS: prosocial behavior, children, special needs, after school childcare
Time management v sekundárním vzdělávání
Mutl, Josef ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat metody time managementu a jejich uplatnění v sekundárním vzdělávání. Teoretická část práce se zaměřuje na různé metody time managementu, které jsou k dispozici učitelům a žákům v sekundárním vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována zastoupení tohoto tématu v Rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání a střední odborné vzdělávání. V praktické části se práce zabývá tím, jak učitelé a žáci tyto metody využívají. Učitelé jsou také dotazováni, jak své znalosti time managementu předávají svým žákům. Výzkum je realizovaný metodou polo-strukturovaných rozhovorů s učiteli a psychology. Z rozhovorů vyplynulo, že se time management na školách systematicky nevyučuje. Výsledkem této diplomové práce je popis užitečných metod a doporučení na jejich praktické uplatnění ve vzdělávacím procesu.
Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce
Končitíková, Alžběta ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
NÁZEV: Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce AUTOR: Alžběta Končitíková KATEDRA: Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalářská práce pojednává o problematice integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce. Cílem práce bylo na základě vlastního výzkumu získat zkušenosti k sestavení letáku, který bude sloužit především studentům Pedagogické fakulty. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá dobrovolnickou činnosti, její historií v Čechách, motivy dobrovolnické činnosti, překážky a problémy dobrovolnické činnosti, nábor a výběr dobrovolnické činnosti dobrovolníků, přehled a aktivity nevládních organizací. Ve výzkumné části jsem zjišťovala skutečné názory na problematiku integrace cizinců z vybrané organizace META. Pozorování jsem realizovala pomocí rozhovoru. Metodou práce byl rozhovor s dobrovolníky. Jelikož vybraní dobrovolníci vykonávají činnost i jinde, zajímal mě jejich pohled na danou problematiku. Praktická část bakalářské práce přinesla souhrn zjištěných skutečností o problematice integrace, které byly podkladem pro vlastní informační leták pro zájemce o dobrovolnictví na Pedagogické fakultě. KLÍČOVÁ SLOVA: Integrace, individuální přístup, cizinci v ČR, dobrovolnická práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.