Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Time management v sekundárním vzdělávání
Mutl, Josef ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat metody time managementu a jejich uplatnění v sekundárním vzdělávání. Teoretická část práce se zaměřuje na různé metody time managementu, které jsou k dispozici učitelům a žákům v sekundárním vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována zastoupení tohoto tématu v Rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání a střední odborné vzdělávání. V praktické části se práce zabývá tím, jak učitelé a žáci tyto metody využívají. Učitelé jsou také dotazováni, jak své znalosti time managementu předávají svým žákům. Výzkum je realizovaný metodou polo-strukturovaných rozhovorů s učiteli a psychology. Z rozhovorů vyplynulo, že se time management na školách systematicky nevyučuje. Výsledkem této diplomové práce je popis užitečných metod a doporučení na jejich praktické uplatnění ve vzdělávacím procesu.
Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce
Končitíková, Alžběta ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
NÁZEV: Integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce AUTOR: Alžběta Končitíková KATEDRA: Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalářská práce pojednává o problematice integrace cizinců z pohledu dobrovolnické práce. Cílem práce bylo na základě vlastního výzkumu získat zkušenosti k sestavení letáku, který bude sloužit především studentům Pedagogické fakulty. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá dobrovolnickou činnosti, její historií v Čechách, motivy dobrovolnické činnosti, překážky a problémy dobrovolnické činnosti, nábor a výběr dobrovolnické činnosti dobrovolníků, přehled a aktivity nevládních organizací. Ve výzkumné části jsem zjišťovala skutečné názory na problematiku integrace cizinců z vybrané organizace META. Pozorování jsem realizovala pomocí rozhovoru. Metodou práce byl rozhovor s dobrovolníky. Jelikož vybraní dobrovolníci vykonávají činnost i jinde, zajímal mě jejich pohled na danou problematiku. Praktická část bakalářské práce přinesla souhrn zjištěných skutečností o problematice integrace, které byly podkladem pro vlastní informační leták pro zájemce o dobrovolnictví na Pedagogické fakultě. KLÍČOVÁ SLOVA: Integrace, individuální přístup, cizinci v ČR, dobrovolnická práce.
Problematika integrace žáka s odlišným mateřským jazykem
Budil, Jan ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice začleňování, tedy integraci žáka s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí s ohledem na nejaktuálnějších právní předpisy a legislativní dokumenty nejen v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i také v rámci zainteresovaných nestátních neziskových organizací. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy jako integrace, žák s odlišným mateřským jazykem, dále jsou popsány integrační procesy a s tím spojené pracovní postupy a v neposlední řadě jsou představeny některé z již zmíněných neziskových organizací podílejících se na podpoře integrace žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice. V části empirické je vytyčen cíl zjistit praktiky vybraných škol, potažmo tedy žáků a pedagogů a názor na aktuální problematiku integrace žáka s odlišným mateřským jazykem v praxi. Jak integraci její účastníci vnímají a řeší je zkoumáno kvalitativním výzkumem za použití metod jako polo-strukturovaný rozhovor či pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA integrace, žák, cizinec, jazyk, škola
Výchova ke zdraví v alternativních vyučovacích směrech
Škorničková, Michaela ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je uvést vymezení výchovy ke zdraví, vyjasnit pojmy alternativní vzdělávání a mnou vybrané jednotlivé směry. Cílem praktické části je představit konkrétní vybrané alternativní školy a směry v Praze, jakým způsobem začleňují výchovu ke zdraví do svého školního vzdělávacího plánu. Metody pro zjišťování jsem zvolila analýzu dokumentů, polostrukturovaný rozhovor. KLÍČOVÁ SLOVA Alternativní vzdělávání, domácí vzdělávání, inovativní vzdělávání, výchova ke zdraví.
Rizikové chování žáků SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
Černá, Jitka ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zabývá rizikovým chováním žáků SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. Cílem této práce je především zmapovat, jaké rizikové chování se v SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou skutečně vyskytuje, zda sami žáci jsou si vědomi tohoto, jakým způsobem se škola pokouší předcházet výskytu tohoto nežádoucího chování a jaké jsou využívány možnosti pro eliminaci výskytu rizikového chování u žáků. Odhaluje, jak je rizikové chování ošetřeno v základních dokumentech školy a jak probíhá prevence tohoto chování. Zabývá se fungováním školního poradenského pracoviště a prací třídních učitelů. Metody využité pro zpracování této práce jsou především studium dokumentů, fokusní skupina a rozhovory, doplňkovou metodou je pozorování. Výzkum prokazuje, že nejčastějším rizikovým chováním je záškoláctví, zneužívání návykových látek, šikana a kyberšikana, agrese ve formě vandalismu a vulgarismus. Na základě studia školních dokumentů doporučuje možné způsoby zefektivnění práce školního poradenského pracoviště, primární a sekundární prevence ve škole, práce třídního učitele a náplň třídnických hodin. Závěr práce má sloužit jako doporučení pro školu, jakým způsobem je podpořit eliminaci rizikového chování žáků. Klíčová slova: Rizikové chování, školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, minimální preventivní...
Worldschooling jako alternativní model výchovy a vzdělávání
Řezníčková, Jana ; Šaroch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Cílem této práce je sjednotit dostupné informace o worldschoolingu a u vybraného vzorku zjistit dopady jeho praktického uplatnění. Hlavní přínos práce tkví v porovnání pozitiv, jako jsou získání nadhledu, přehledu, či rozsáhlému posunu v oblasti jazyka či geografie i negativ takovéto výchovy, jako jsou vytržení, nestabilita či sociální izolovanost. Další latentní pozitiva i negativa vyplynou z výzkumné části, která bude zaměřena na rozhovory s rodinami, které worldschooling již praktikují. K dosažení těchto cílů bude použito odborné literatury zaměřené na toto téma, převážně cizojazyčné, především však pomocí narativů. KLÍČOVÁ SLOVA socializace, worldschooling, jazyková vybavenost, cestování, pedocentrismus, alternativní vzdělávání, odškolnění, Illich, domácí vzdělávání

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.