National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Nursery school's climate evaluation from the perspective of school canteen's staff
Svobodová, Zdeňka ; Trunda, Jiří (advisor) ; Kitzberger, Jindřich (referee)
This Bachelor's thesis aims to explore how school canteen staff evaluate the environment in kindergartens in the Central Bohemian region, whether and to what extent the perception of the environment is affected by the number of employees in school canteens. It also monitors employee satisfaction with selected internal factors of the environment, compares whether the negative effects on employee satisfaction vary depending on the number of employees of school canteens and examines the issue to what extent employee satisfaction is affected by the communication between school management and staff. The thesis is divided into two parts. The former, theoretical part, defines terms such as school environment, school canteen staff, labor relations and job satisfactions; it also deals with communication, conflicts, and staff evaluation. The latter, research part, compares the results of a questionnaire survey among kindergartens with 1 - 2 employees, 3 - 4 employees, and 5 and more school canteen employees.
Vliv GM kukuřice na entomofaunu
SVOBODOVÁ, Zdeňka
Presented thesis examines possible environmental impact of the genetically modified (GM) maize expressing insecticidal Cry proteins. The impact was assessed from differences in the communities of the ground and above-ground arthropods in plots sown with the standard and the GM maize, respectively. The results revealed that neither the abundance nor the species richness of arthropods was affected. Laboratory experiments were used to study effect of maize expressing several types of Cry proteins on the arthropod predators. Despite the proven exposure of the predators to Cry proteins in the food, no Cry proteins accumulation and deleterious effects on predators were observed. The results confirm the importance of predators in insect resistance management using the GM maize seed blends method.
Optimalization of the ELISA method for determination the content of Cry 3Bb1 toxin in the different parts of maize plant by commercial kit
Habuštová, Oxana ; Sehnal, František ; Svobodová, Zdeňka ; Hussein, Hany
This publication provides information on Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) that is widely used in biological research, medicine, and industry for quantification of diverse antigene compounds. The major purpose of this book guide is a detail description of the ELISA usage for the monitoring of Cry toxins in the plant tissues of genetically modified crops. The Cry toxins are products of Bacillus thuringiensis genes used in plant transformations to make them resistant against specific insect pests. In our work we use ELISA to compare Cry content in different parts of the genetically modified maize during the growing season. We hope that this guide will simplify usage of ELISA not only for the measurements of Cry toxins but also for the analysis of other compounds present in plants naturally and as a result of transgenosis.
Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech‚ metody odstraňování kontaminovaných odpadů
Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Aquatest, a.s., Praha ; Svobodová, Zdeňka ; Kroupová, Hana ; Žlábek, Vladimír ; Piačková, Veronika ; Randák, Tomáš ; Máchová, Jana ; Veleba, Petr ; Pešičková, Kateřina ; Kozubek, Petr
Cílem projektu je shromáždit a rozšířit poznatky o šíření a akumulaci PCB ve vodách a vodních organismech, především pod obalovnami drti, v minulosti používajících Delory. Dále stanovit přijatelnou míru znečištění ŽP PCB pro modelové typy horninového prostředí. V roce 2004 byly doplněny informace o stavu znečištění horninového na vybraných lokalitách Rožmitál pod Třemšínem, Holostřevy a Lhenice, byly sledovány zátěže vodních nádrží a toků na lokalitách: rybník Tovaryš, údolní nádrž Orlík a řeka Skalice. Byly porovnány výsledky analýz jednotlivých matric ve vybraných lokalitách s výsledky získanými v uplynulých letech. Provedeny byly odhady distribučních koeficientů mezi jednotlivými složkami (zemina/podzemní voda, podzemní voda/povrchová voda, povrchová voda/sediment, sediment/vodní organismy, odhady přijatelné úrovně znečištění (sanačních limitů) a diskuse vhodných sanačních metod pro tetovací lokality.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha ; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Turek, Jan ; Beránková, Petra ; Sudová, Eliška ; Faina, Richard ; Piačková, Veronika ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
Hlavním cílem bloku B7 je nalézt odpověď na otázku, zda se ve vodním prostředí našich toků vyskytují skutečně takové koncentrace biologicky aktivních látek pocházejících z běžných komunálních odpadních vod, které negativně působí na vodní organismy. Zpráva za rok 2007 obsahuje metodiku řešení problematik zahrnutých v bloku B7 pro roky 2007 – 2011, dále je zde uvedena stručná charakteristika biologicky aktivních látek kontaminujících vodní prostředí, na které bude zaměřena pozornost v průběhu řešení projektu. Zpráva také obsahuje dílčí výsledky řešení projektu získané v roce 2007 včetně tabulkové přílohy. Součástí zprávy jsou i 3 články v časopisech s impakt faktorem.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha ; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Li, Zhihua ; Hanák, Jan ; Turek, Jan ; Beránková, Petra ; Sudová, Eliška ; Piačková, Veronika ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
Bylo provedeno hodnocení kontaminace vodního prostředí na šesti vybraných lokalitách, které se nacházejí na malých tocích povodí Labe nad a pod čistírnami odpadních vod. Sledovány byly lokality Pacov, Brloh a Prachatice. Vliv kontaminace životního prostředí na ryby byl ve vybraných lokalitách hodnocen pomocí markerů kontaminace (vitellogenin, EROD). Indikátorovým druhem byl pstruh obecný. Byla zjišťována přítomnost širokého spektra biologicky aktivních skupin cizorodých látek ve vodním prostředí. Byla zjišťována přítomnost rtuti a PFCs ve směsných vzorcích masa ryb. Proběhly laboratorní testy zaměřené na hodnocení vlivu vybraných farmak a pesticidů. Byly prováděny testy akutní toxicity a subchronické toxicity. Zpráva obsahuje pouze stručnou anotaci výsledků projektu a v příloze články, které byly k projektu publikovány.
Labe IV: Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí
TOCOEN, s. r. o. ; 1. LF UK Praha ; VFU Brno ; VŠCHT Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ; Valentová, Olga ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
V roce 2005 byl výzkum v rámci DÚ 09 zaměřen na zjišťování potenciálního vlivu pražské aglomerace na úroveň zatížení vodního prostředí. Pražská aglomerace je významným zdrojem znečištění vodního prostředí. Přestože se nachází na řece Vltavě, kontaminaty produkované v této oblasti ohrožují i řeku Labe, jíž je Vltava nejvýznamějším přítokem. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných biochemických markerů kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový druh byl použit jelec tloušť (Leciscus cephalus). Sledovány byly lokality Podolí (nad Prahou), Podbaba (pod ČOV Praha) a Vraňany (pod Kralupy nad Vltavou). Aby bylo možno lépe charakterizovat hodnoty sledovaných ukazatelů zjištěné hodnoty sledovaných parametrů u jelce tlouště měly sloužit jako určitý standard charakterizující nezatíženou lokalitu. Jelikož se v původně plánované kontrolní lokalitě (Vltava nad Lipnem) nepodařilo v roce 2005 indikátorové ryby odlovit, byla jako kontrolní zvolena populace odchovaná v podmínkách rybniční akvakultury VÚRH JU Vodňany.
Labe IV: Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí
1. LF UK Praha ; VFU Brno ; VŠCHT Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
V roce 2006 byla pozornost zaměřena na další potenciální zdroje kontaminace řeky Labe - významné přítoky. Sledovány byly lokality nacházející se v dolních částech sledovaných přítoků v blízkosti jejich ústí do Labe. Vliv znečištění na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných biochemických markerů kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Jako indikátorový druh byl použit jelec tloušť. Sledovány byly toky: Orlice, Chrudimka, Cidlina, Jizera, Ohře, Bílina, Vltava.
Labe IV: Cyklický biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Vymazalová, Eva ; Svobodová, Zdeňka ; Svoboda, Jan ; Stuchlík, Evžen ; Slavík, Ondřej ; Havel, Ladislav ; Desortová, Blanka ; Baudišová, Dana ; Fuksa, Josef K.
Jsou popsány analytické a vyhodnocovací práce čtvrté etapy biomonitoringu Labe a třetí etapy biomonitoringu dolní Vltavy. Kontaminace všech složek říčního ekosystému je srovnatelná se situací v roce 1999. Stav ekosystémů není uspokojivý a neblíží se přírodnímu stavu. Společenstva ichtyofauny a makrozoobentosu jsou silně antropogenně ovlivněna. V Labi jsou stále indikovány bodové zdroje rtuti v oblasti nad profily Obříství a Hřensko. Je dokázáno stálé zatížení rezidui DDT deponovaných podle toků. Charakteristiky mikrobiálních společenstev ve vodě indikují stálý přísun komunálního znečištění.
Labe IV: Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno ; 1. LF UK Praha ; VFU Brno ; SVÚ Praha ; VŠCHT Praha ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ; Svobodová, Zdeňka ; Žlábek, Vladimír ; Kolářová, Jitka ; Randák, Tomáš
Cílem této zprávy je zhodnotit stav ryb v povrchových vodách, nejen z hlediska hygienické kvality, ale především z hlediska celkové zdravotní kondice, fyziologického stavu, reprodukce atd. Biochemické markery obvykle reagují na skupiny látek se stejným mechanismem toxického působení. Nejsou tedy až na výjimky specifické pro jednotlivé xenobiotické látky. Jejich předností je schopnost vypovídat o vlivu znečištění komplexně, tzn. podchytit synergické či antagonistické účinky jednotlivých komponent, podílejících se na znečištění.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
18 SVOBODOVÁ, Zdeňka
22 SVOBODOVÁ, Zuzana
4 SVOBODOVÁ, Žaneta
3 Svobodová, Zdena
18 Svobodová, Zdenka
22 Svobodová, Zuzana
1 Svobodová, Zuzana MUDr.
4 Svobodová, Žaneta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.