Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017
Svobodová, Markéta ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou rozdílnými názory na řešení evropské otázky a zároveň odpovědět na otázku, zdali a jak se proměnila podoba euroskepticismu a míra fragmentace ve straně. Mezi analyzované události patří parlamentní volby z roku 2015, referendum ohledně britského členství v Evropské unii v roce 2016, vnitrostranické volby téhož roku a předčasné parlamentní volby v roce 2017. Práce obsahuje teoretickou část, která zahrnuje několik typologií týkajících se frakcí a euroskepticismu, na jejichž základě dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií. První kritérium zkoumá vnější projevy euroskepticismu ve volebních programech na evropských otázkách, na nichž porovnává míru euroskeptičnosti. Kritériem další kapitoly jsou vnitřní projevy euroskepticismu a fragmentace ve straně, které jsou analyzovány na základě chování frakcí a politiků mezi lety 2015 a 2017. Kritériem poslední části jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na volbě nového předsedy strany. Jednotlivým analýzám vždy předchází popis zkoumaných subjektů. Závěr poukazuje na zvýšenou míru euroskepticismu ve straně zapříčiněnou konaným referendem...
Tělo jako plátno - barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově
Svobodová, Markéta ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Bakalářská práce Tělo jako plátno - barva na těle ve výtvarném umění a výtvarné výchově Markéta Svobodová, duben 2018 ABSTRAKT Moje práce začíná mapováním proměny ideálu krásy a polemizací s tímto pojmem. Naznačuji historii líčení včetně technologického a sociálního pozadí tohoto fenoménu. Dále představuji vybraná díla z dějin výtvarného umění, kde hraje důležitou roli barva na těle nebo tváři. Poté formálně transformuji vybraná díla z dějin umění do podoby, v níž bude hlavním klíčovým komponentem lidské tělo a barva. Nakonec reflektuji zkoumané téma do výtvarných úloh, kde se věnuji především práci s portrétem.
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijský park Rio Lipno 2016
Svobodová, Markéta ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce- Olympijský park Rio Lipno 2016 Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je výzkum spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci Olympijský park Rio - Lipno 2016. Metody: Výzkum byl proveden pomocí dotazování a pozorování. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Další metodou výzkumu bylo zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí pomocí osobního dotazování. Pro kvalitnější získání informací jsem se této sportovní události účastnila jako dobrovolník. Působila jsem jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že dobrovolníci vyhodnotili organizaci spolupráce s Českým olympijským výborem jako průměrnou a s jejímž průběhem byli spíše spokojeni. Pomocí výzkumu jsem odhalila nedostatky organizace, zejména v oblasti stravování, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. Osobně jsem vyhodnotila organizaci dobrovolníků OPRL 2016 za vysoce neprofesionální. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se při pořádání dalších akcí vyskytnout problém spojený s...
Mezi místem, reprezentací a možnostmi: Hledání urbanistického umístění a architektury československé parlamentní budovy
Kober, Jan ; Švácha, Rostislav (vedoucí práce) ; Svobodová, Markéta (oponent)
Klíčová slova Reprezentace - parlamentní budova - soutěže - veřejná debata - centrum Prahy - Československo - Střední Evropa Anotace Jan Kober: Mezi místem, reprezentací a možnostmi: Hledání urbanistického umístění a architektury československé parlamentní budovy. Kvalifikační práce, Univerzita Karlova v Praze, 242 stran. Diplomová práce zkoumá bezmála zapomenutý příběh snah o zbudování nové parlamentní budovy. Na počátku XIX. století opustil český zemský sněm své odvěké sídlo na Pražském hradě a přestavěl si nový palác na Malé Straně. Na počátku 20. století se Praha stala prudce se rozvíjejícím městem, jemuž však, na rozdíl od evropských hlavních měst, chyběla, až na několik výjimek, nová monumentální architektura veřejných budov. To vedlo k myšlence výstavby podstatně větší a reprezentativnější parlamentní budovy (Antonín Balšánek), ovlivněné pařížským vzorem. Obnova nezávislého státu v roce 1918, stejně jako s tím spojené zvýšení počtu poslanců, vedly okamžitě k požadavkům na novou budovu a také ke vzniku různých iniciativních návrhů autorů, jakými byli Václav Roštlapil, Max Urban, Antonín Balšánek a Bohuslav Fuchs. Politické změny umožnily uskutečnit rovněž starou vizi Velké Prahy, sjednocení historického centra s předměstími a vytvoření Státní regulační komise. Komise vypsala architektonickou soutěž na...
Využití Psychobiografického modelu péče při práci se seniory
Svobodová, Markéta ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využití psychobiografického modelu péče při práci se seniory. První část práce se zaměřuje na teoretický rámec, kde jsou vysvětleny pojmy, jako je stáří a jeho věková hranice, změny ve stáří a potřeby seniorů, demence a její formy. Dále zde nalezneme informace o vybraných sociálních službách pro seniory, jejich pracovnících a etickém kodexu. Kromě toho práce obsahuje informace o psychobiografickém modelu a vším, co s ním souvisí. Druhá část je zaměřena na konkrétní využití modelu v Domově pro seniory Háje a v Domově pro zrakově postižené Palata. Klíčová slova:  Senior, stáří, psychobiografický model péče, demence, princip normality, fáze regrese, aktivity denního života, biografie, individuální plány péče, reminiscence.
Sexuálně liminální období v životě žen ve Starověkém Egyptě
Svobodová, Markéta ; Vymazalová, Hana (vedoucí práce) ; Pehal, Martin (oponent)
Práce se zaměřuje na vysvětlení sexuálních přechodů žen spojených s plodností, jakými jsou menstruace, těhotenství a porod, ve staroegyptském světě. V egyptské mytologii jsou přechody spojené s plodností provázány se smrtí. Cílem práce je pak pochopit tento vztah, který je často metaforicky vyjádřen v ikonografii či podsvětní literatuře. Práce shromažďuje materiál z rozličných zdrojů, archeologických, písemných a ikonografických, a to nejen z Egyptského prostředí, ale i z řeckého a římského. Použitých metod je několik: od kognitivní lingvistiky přes sémiotickou analýzu až po náboženskou antropologii. Menstruace, těhotenství a porod ve staroegyptském světě jsou vysvětlené na úrovni pojímání těla Egypťany, ale také na úrovni rolí, které hrají v ikonografii a v mytologii. Vztah mezi zrozením a smrtí je nakonec vysvětlen v souvislosti s plodností. Základním poznatkem práce je znázornění dichotomie mezi femininním pečujícím a maskulinním tvořivým principem, která je přítomná v různých kontextech odkazující na narození a smrt: v ikonografii, na úrovni tělesných tekutin, či v mytologickém zrození.
Imunochemické stanovení enzymů DHRS8 a DHRS12 v lidských tkáních
Svobodová, Markéta ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Zemanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Markéta Svobodová Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Imunochemické stanovení enzymů DHRS8 a DHRS12 v lidských tkáních Dehydrogenasa/reduktasa (SDR rodiny) člen 8 (DHRS8, SDR16C2) a dehydrogenasa/reduktasa (SDR rodiny) člen 12 (DHRS12, SDR40C1) jsou lidské mikrosomální enzymy, které patří do nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). Tato nadrodina představuje jednu z největších proteinových skupin. SDR enzymy se podílejí na metabolismu různých endogenních a cizorodých látek a jsou zapojeny do fyziologických i patologických procesů. Nicméně, stále existuje mnoho enzymů, které nejsou dostatečně charakterizovány. Doposud jsou k dispozici informace o DHRS8 jen na úrovni mRNA a o její katalytické aktivitě vůči 5α-androstan-3α-17β-diolu. Navíc neexistují dosud publikované informace (kromě predikce) ohledně DHRS12. Cílem této studie bylo prozkoumat expresi DHRS8 a DHRS12 v různých lidských tkáních na úrovni proteinu. Vzorky tkáně byly odebrány od čtyř mužů středního věku po náhlé smrti bez zjevného onemocnění. Detekce proteinů byla provedena pomocí Western blottingu a specifických protilátek. Rekombinantní forma hledaných proteinů (DHRS12, DHRS8) byla exprimována v...
Integrace dětí s Asperger syndromem na ZŠ - zkušenost očima matek
Svobodová, Markéta ; Hubertová, Lucie (vedoucí práce) ; Čihánková, Ivana (oponent)
Bakalářské práce popisuje zkušenost očima matek při integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné základní školy. Práce se dělí na dvě části. První část práce vysvětluje teoretická východiska potřebná k pochopení procesu integrace, dále nás seznamuje s účastníky integračního procesu a fak-tory, které pozitivně ovlivňují proces integrace. Praktická část zaznamenává rozhovory s matkami o průběhu a problémech integračního procesu a zabývá se jejich zkušenostmi a pocity při procesu integrace dětí do základní školy. Rozhovory jsou aplikovány na základně výzkumných otázek týkajících se hle-dání a důvodu výběru vhodné školy, průběhu zaškolení dítěte a popisu procesu integrace, včetně současnosti a problémů, se kterými se matky setkaly při inte-graci. Zpracováním, tříděním a analýzou dat z rozhovorů je interpretován závěr, který zobrazuje reálnou zkušenost matek při integraci dětí s Aspergerovým syndromem do běžné základní školy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVOBODOVÁ, Magdalena
5 SVOBODOVÁ, Magdaléna
26 SVOBODOVÁ, Markéta
30 SVOBODOVÁ, Martina
19 SVOBODOVÁ, Michaela
4 SVOBODOVÁ, Michala
10 SVOBODOVÁ, Monika
1 Svobodová, M.
1 Svobodová, Magda
5 Svobodová, Magdaléna
1 Svobodová, Mahulena
6 Svobodová, Marcela
1 Svobodová, Mariana
7 Svobodová, Marie
1 Svobodová, Marika
2 Svobodová, Marta
30 Svobodová, Martina
1 Svobodová, Martina Bc.
19 Svobodová, Michaela
4 Svobodová, Michala
1 Svobodová, Milena
1 Svobodová, Miriam
2 Svobodová, Miroslava
10 Svobodová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.