Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úřad evropského veřejného žalobce
Brabcová, Anna ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
- Úřad evropského veřejného žalobce Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do určité míry se stávajícím směřováním Evropské unie nezbytný. Snahy o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce lze pozorovat již od první poloviny 90. let. Celému projektu bylo však nezbytné podřídit a přizpůsobit nejenom politickou vůli, ale zejména široké legislativní prostředí a příslušný právní základ. Následně, ani cesta k přijetí legislativního návrhu nebyla jednoduchá. Přestože se Evropské komisi podařilo v roce 2013 předložit obsáhlý legislativní balíček k posílení ochrany finančních zájmů, složitost zřízení evropské prokuratury potvrzují náročná jednání trvající čtyři roky, která byla završena v říjnu 2017, kdy bylo přijato dvaceti členskými státy formou posílené spolupráce nařízení č. 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Hlavním cílem této rigorózní práce je komplexní analýza projektu evropského veřejného žalobce z historické perspektivy a zejména analýza vývoje tohoto projektu optikou posledních čtyř let s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce nese - zejména...
Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis
Svobodová, Magdaléna ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Magdaléna Svobodová Školitelé: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Název diplomové práce: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory V centrální nervové soustavě mají astrocyty a mikroglie stěžejní funkci při řízení zánětlivé odpovědi. Během zánětu uvolňují umírající a poškozené buňky do okolí molekuly ATP, které slouží jako "signál nebezpečí", podílející se na rozvoji astrogliosy a podporující odstraňování poškozené tkáně mikrogliemi a dalšími buňkami imunitního systému. Produkt metabolizace ATP, adenosin, také zvyšuje proliferaci astrocytů. Jeho působení na astrogliosu je však pravděpodobně mnohem komplexnější, protože zároveň ovlivňuje fenotyp mikroglií, které, jak se zdá, mohou zamezovat nadměrné proliferaci astrocytů zprostředkované nukleotidy. V těchto souvislostech jsou ATP a adenosin pokládány za důležité signální molekuly, které řídí astrogliosu a její modulaci mikrogliemi, nicméně se stále neví, zda a jak mikroglie ovlivňují astrogliosu zprostředkovanou adenosinem. Tato studie si klade za cíl objasnit roli mikroglií při kontrole adenosinem navozené astrogliosy. Z mozkové kůry novorozených...
Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis
Svobodová, Magdaléna ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Magdaléna Svobodová Školitelé: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Název diplomové práce: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory V centrální nervové soustavě mají astrocyty a mikroglie stěžejní funkci při řízení zánětlivé odpovědi. Během zánětu uvolňují umírající a poškozené buňky do okolí molekuly ATP, které slouží jako "signál nebezpečí", podílející se na rozvoji astrogliosy a podporující odstraňování poškozené tkáně mikrogliemi a dalšími buňkami imunitního systému. Produkt metabolizace ATP, adenosin, také zvyšuje proliferaci astrocytů. Jeho působení na astrogliosu je však pravděpodobně mnohem komplexnější, protože zároveň ovlivňuje fenotyp mikroglií, které, jak se zdá, mohou zamezovat nadměrné proliferaci astrocytů zprostředkované nukleotidy. V těchto souvislostech jsou ATP a adenosin pokládány za důležité signální molekuly, které řídí astrogliosu a její modulaci mikrogliemi, nicméně se stále neví, zda a jak mikroglie ovlivňují astrogliosu zprostředkovanou adenosinem. Tato studie si klade za cíl objasnit roli mikroglií při kontrole adenosinem navozené astrogliosy. Z mozkové kůry novorozených...
The impact of CJEU case law on the interpretation of the fundamental rights to privacy and data protection
Filipová, Paula ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá právem na ochranu osobních údajů zakotveným v článku 8 Listiny základních práv EU (dále jen "Listina") a jeho vztahem k článku 7 Listiny, právu na respektování soukromého a rodinného života. Vzhledem k tomu, že obě práva mají bezprostřední význam pro ochranu osobních údajů v EU, vyžaduje si toto soužití objasnění jejich vztahu, interakce a významu zahrnutí nezávislého práva na ochranu osobních údajů do Listiny. Takové vysvětlení se však hledá jen obtížně. Mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv tradičně zajišťují ochranu osobních údajů prostřednictvím práva na soukromí. Ústavní tradice členských států se s ohledem na ochranu osobních údajů od sebe výrazně liší a platná legislativa EU ji rovněž vnímá jako nástroj práva na soukromí. Tato práce se proto pokouší zjistit, zda je možné právo na ochranu osobních údajů považovat za autonomní základní právo, které je schopné fungovat nezávisle na ochraně soukromí. Předmětem výzkumu je dále otázka, zda Soudní dvůr Evropské unie připouští autonomní postavení práva na ochranu osobních údajů v praxi. K objasnění prvního výzkumného úkolu se práce zabývá doktrinálními zdroji pojednávajícími o konceptech soukromí a osobních údajů, a pokouší se identifikovat význam zařazení článku 8 do Listiny. Analýza sekundární...
Změny azylového a migračního práva EU ve světle současné uprchlické krize
Müller, Daniel ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Tato práce se zabývá návrhy změn v oblasti azylového a migračního práva Evropské unie ve světle současné uprchlické krize. Jedná se o dvě samostatné oblasti, které však na sebe vzájemně úzce působí a existuje mezi nimi "komplexní souvislost". Práce popisuje základní normy azylového a migračního práva EU, vymezuje pojem "uprchlické krize" a rozebírá konkrétní kroky Unie, respektive změny, které ve zkoumaných oblastech EU navrhuje. Diplomová práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. V první kapitole práce vymezuje a podrobně popisuje právní rámec zkoumané problematiky na úrovni mezinárodního práva (Ženevská úmluva o právech uprchlíků a další), primárního práva EU a sekundárního práva EU. Druhá část je věnována obsahové stránce pojmu "uprchlická krize", krizovým faktorům a úvahám o "uprchlické krizi" coby výjimečném stavu. Poslední kapitola, která je vnitřně rozdělena na podkapitoly věnující se azylovému a migračnímu právu, zkoumá jednotlivé změny v reakci na uprchlickou krizi. Podkapitola věnovaná azylovému právu je rozdělena na jednorázová opatření ve prospěch Itálie a Řecka a návrhy systémových změn (návrh na zřízení stálého relokačního mechanismu, reforma Dublinského systému, dokončení reformy Společného evropského azylového systému, etc.), jejímž kýženým výsledkem má být "spravedlivější...
Čl. 351 SFEU v kontextu judikatury Kadi
Karpíšek, Ondřej ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Resumé Předkládaná práce se zabývá analýzou rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora ve věci Kadi. Práce se zaměřuje na tuto problematiku primárně ze strukturálního hlediska, kdy otázce konkrétních procesních standardů, které se mají dle judikatury Kadi Soudního dvora uplatňovat v oblasti protireroristických sankcí se věnuje pouze okrajově. Zatímco Tribunál žalobu pana Kadiho zamítl z toho důvodu, že měl za to, že unijní opatření nediskrečně provádějící rezoluce RB OSN nelze přezkoumávat optikou lidskoprávních standardů EU, Soudní dvůr žalobci vyhověl. Ačkoli obě soudní instance vycházejí ze stejného přístupu a to, že je to unijní právní řád, který určuje postavení a účinky mezinárodního práva v sobě samém, rozcházejí se ohledně toho, jaké postavení unijní právo přiznává Chartě OSN. Tribunál založil své rozhodnutí na kombinaci konceptu funkční sukcese, objevivší se v judikatuře Soudního dvora v 70. letech a článků 347 a 351 SFEU. Sukcese je v této konstrukci nezbytná z toho důvodu, jelikož, aby určité ustanovení mohlo sloužit jako kritérium přezkumu, musí být pro unii z hlediska jejích vnitřních pravidel závazné, čl. 351 SFEU nebo jeho sourozenec je pak nezbytný k tomu, aby povýšil Chartu OSN (a s ní i rezoluce RB OSN) nad unijní principy ochrany lidských práv, tvořící součást primárního práva. Soudní dvůr...
Commitment Decisions in EU Competition Law
Rott, Martin ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Nařízení 1/2003 umožňuje Evropské Komisi vydávat rozhodnutí, kterým může učinit právně závaznými závazky nabídnuté od podniků vyšetřovaných pro protisoutěžní jednání. Přestože měla být rozhodnutí o závazcích alternativou ke standardním rozhodnutím zakazujícím protisoutěžní jednání, stala se dominantním typem rozhodnutí, které Komise využívá k řešení různých druhů potenciálních protisoutěžních jednání, mimo oblast tvrdých kartelů. Tato práce se zaměřuje zejména na efektivitu těchto rozhodnutí, zkoumá přitom různé aspekty, které jeho efektivitu zvyšují. První kapitola nastíní nejdůležitější změny v podobě vymáhání soutěžního práva EU, které přineslo Nařízení 1/2003. Druhá kapitola poskytuje nezbytný základ pro další analýzu tím, že představuje základní pravidla pro přijímání rozhodnutí o závazcích. Následující kapitola se věnuje vysvětlení důležitosti efektivity ve veřejnoprávním vymáhání soutěžního práva. Čtvrtá kapitola analyzuje efektivitu procedury přijímání rozhodnutí o závazcích, zejména s ohledem na rychlost přijetí tohoto rozhodnutí. Ačkoliv je zjištěno, že je řízení obecně rychlejší nežli v případě standardních rozhodnutí, jsou popsány nedostatky, které průběh řízení zpomalují. Pátá kapitola se zabývá efektivitou samotných závazků, a to zejména ve srovnání s nápravnými opatřeními, které může...
Posting of workers in the European Union
Jankovcová, Kristýna ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Cílem této práce je představit problematiku vysílání pracovníků v rámci EU v kontextu svobody poskytování služeb. Autorka se komplexně a chronologicky zabývá stávajícím právním rámcem, přičemž zohledňuje i motivy a politické tlaky v pozadí stěžejních změn. Pozornost je věnována především příslušným ustanovením Smluv, judikatuře a jejímu vývoji, stěžejním předpisům sekundárního práva a jejich vztahu k jiným aktům, které s tématem souvisejí. Autorka posuzuje klíčová ustanovení, jejich praktický dopad a nedostatky. Tématem se však zabývá i z pohledu de lege ferenda, a to představením probíhající revize a zvážením jiných případných změn. Práce poukazuje na komplexnost a politickou citlivost problematiky, což je zapříčiněno střetem protichůdných zájmů jednotlivých členských států a jiných zůčastněných aktérů, a sice konfliktem mezi svobodou poskytování služeb a ochranou vysílaných pracovníků. Z tohoto důvodu nelze problematiku vysílání pracovníků zcela oddělit od politického dění a protichůdné zájmy je potřeba neustále vyvažovat. Vysílání pracovníků je jedním z aspektů vnitřního trhu, které poukazují na přetrvávající rozdíly mezi členskými státy a neochotu nalézt všestranně přijatelné řešení. Současně svědčí o tom, že přes snahu odstranit překážky na vnitřním trhu jisté bariéry nadále přetrvávají....
Právní postavení rodinných příslušníků unijních občanů ve světle evropského práva
Jirsa, Tomáš ; Scheu, Harald Christian (oponent) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
V raných fázích evropské integrace byl umožněn pobyt v jiné členské zemi nejen ekonomicky aktivním občanům z členských států, ale též jejích rodinným příslušníkům, kteří je doprovází. Unijní zákonodárce si totiž již tehdy dobře uvědomoval sílu rodinných vazeb a riziko, že by ekonomicky aktivní občané mohli být odrazeni od pohybu do jiného členského státu, pokud by je nemohli následovat jejich rodinní příslušníci. V průběhu desetiletí došlo k vytvoření statusu unijních občanů a posílení jak jejich právního postavení v oblasti volného pohybu, tak postavení jejich rodinných příslušníků. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat aktuální otázky spojené s právním postavením rodinných příslušníků unijních občanů v evropském právu a poskytnout komparaci těchto práv s právy státních příslušníků třetích států a s právy unijních občanů samotných. Tato práce nejdříve přibližuje vývoj institutu občanství Unie a práva volného pohybu celkově a soustředí se na jeho věcnou, teritoriální a osobní působnost. Dále je vysvětleno, jak je rodinný příslušník v sekundárním právu EU definován, a jsou naznačeny rozdíly mezi definicí rodinného příslušníka ve směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a ve směrnici 2003/86/ES o...
Veřejná podpora a financování dopravní infrastruktury dle práva EU
Albrecht, Patrik ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Tato práce se zabývá veřejnou podporou a financováním dopravní infrastruktury dle práva EU. Cílem práce je zodpovědět otázky, zda je financování dopravní infrastruktury veřejnou podporou a pokud ano, zda bude taková veřejná podpora uznána za slučitelnou s vnitřním trhem. Těmito otázkami se vždy musí zabývat členské státy Evropské unie při rozhodování, zda uvolní finanční prostředky na konkrétní infrastrukturní dopravní projekt. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se autor diplomové práce zaměřil nejprve na sektor letecké dopravy, který se od 90. let 20. století liberalizoval. Díky otevírání trhu soutěžním mechanismům se právě v tomto odvětví jako vůbec prvním začaly orgány EU zabývat kontrolou financování infrastruktur. Letiště přestala být vnímána jako pouhá infrastrukturní zázemí a jejich správci byli shledáni jako podniky ve smyslu judikatury SDEU. Proto tvoří první kapitolu historický exkurz do práva veřejných podpor v oblasti leteckých infrastruktur, jsou zde popsány zásadní rozhodní Komise a SDEU, velký důraz je kladen na analýzu rozhodnutí ve věci Leipzig-Halle. Dále jsou rozebrány relevantní dokumenty Evropské komise k tématu liberalizovaného trhu letecké dopravy ve vztahu k letecké infrastruktuře. Důležitým přínosem práce jsou přehledné analytické tabulky, které autor...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVOBODOVÁ, Magdalena
5 SVOBODOVÁ, Magdaléna
24 SVOBODOVÁ, Markéta
28 SVOBODOVÁ, Martina
18 SVOBODOVÁ, Michaela
4 SVOBODOVÁ, Michala
10 SVOBODOVÁ, Monika
1 Svobodová, M.
1 Svobodová, Magda
1 Svobodová, Mahulena
6 Svobodová, Marcela
1 Svobodová, Mariana
7 Svobodová, Marie
1 Svobodová, Marika
24 Svobodová, Markéta
2 Svobodová, Marta
28 Svobodová, Martina
1 Svobodová, Martina Bc.
18 Svobodová, Michaela
4 Svobodová, Michala
1 Svobodová, Milena
1 Svobodová, Miriam
2 Svobodová, Miroslava
10 Svobodová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.