Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úloha generálních advokátů v soudním systému Evropské unie
Vitáčková, Veronika ; Svobodová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Pítrová, Lenka (oponent)
Úloha generálních advokátů v soudním systému Evropské unie Tato diplomová práce se zabývá významnou procesní úpravou specifického institutu unijního soudnictví. Generální advokát je příslušníkem Soudního dvora, jehož úlohou je dle čl. 252 SFEU předkládání veřejných, zcela nestranných a nezávislých odůvodněných stanovisek ve věcech, které podle Statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast. Ačkoliv obdobná funkce není zakotvena v mnoha právních řádech členských států Evropské unie, našla v rámci fungování Soudního dvora Evropské unie své uplatnění. Tato diplomová práce přináší zevrubnou analýzu postavení i funkce generálního advokáta, jeho inspiračních zdrojů a vývoje tohoto institutu v rámci unijního soudnictví s cílem poukázat na význam úlohy jeho činnosti. Práce je dělena do čtyř částí, které se skládají z dílčích kapitol. První část je věnována francouzské právní úpravě institutu veřejného zpravodaje, jakožto inspiračního zdroje unijního institutu generálního advokáta. Právní úprava veřejného zpravodaje je zde popsána v kontextu celého francouzského správního soudnictví. V rámci této části srovnávám též úpravu několika klíčových aspektů unijní a francouzské právní úpravy. Druhá část diplomové práce rozebírá postavení generálního advokáta tak, jak je vymezeno unijním právem. Je...
PSD2: The Implications for Banking and the Fintech Industry
Dolenský, Ondřej ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
(ČJ) Hlavním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit možné dopady zrevidované směrnice o platebních službách (PSD2) na bankovní a fintech sektor. Z toho důvodu se práce nejdříve zaměřuje na současný bankovní systém společně s aktuálními problémy souvisejícími s globální finanční krizí z let 2007 a 2008, které vedly ke značným změnám regulace bankovního systému na evropské úrovni. Práce následně srovnává bankovní systém s rostoucím sektorem finančních technologií (Fintech) a poskytuje přehled tohoto sektoru společně s příslušnou regulací. Po přehledu pojednávajícím o bankovnictví a fintech sektoru následuje analýza původní směrnice o platebních službách (PSD) a PSD2, která rovněž obsahuje příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Poslední část práce hodnotí možné dopady PSD2, přičemž zohledňuje další významné prvky, které mohou ovlivnit možný rozvoj fintech sektoru. Z příslušné analýzy vyplývá, že regulace bankovního systému na evropské úrovni byla posílena v návaznosti na globální finanční krizi s ohledem na to, že nedostatečná regulace bankovnictví byla jedním z hlavních příčin vzniku globální finanční krize. V práci je dále argumentováno, že překotný vývoj moderních technologií společně s následky globální finanční krize pro bankovnictví přispěly k rozvoji fintech sektoru....
Vybrané otázky aktuální právní úpravy osobních údajů v Evropské unii
Švec, Martin ; Svobodová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Scheu, Harald Christian (oponent)
Diplomová práce s názvem "Vybrané otázky aktuální právní úpravy osobních údajů v Evropské unii" je zaměřena na přiblížení vývoje ochrany osobních údajů v Evropské unii a na aktuální změny v této oblasti unijního práva. První kapitola je zaměřena na historický vývoj ochrany osobních údajů na evropském kontinentě se zaměřením na vývoj v Evropské unii. V této kapitole je přiblížen postupný vývoj práva na ochranu osobních údajů, které se začalo formovat v rámci práva na soukromí jako důsledek rozvoje technologií. V první kapitole je dále zmíněna ochrana osobních údajů v primárním a sekundárním právu Evropské unie, která se stala základem pro jeho další vývoj. Druhá kapitola se věnuje komparaci původní unijní úpravy ochrany osobních údajů obsažené ve směrnici 95/46/ES s novou úpravou obsaženou v GDPR. Ke komparaci byly vybrány nejdůležitější změny a společně s nimi ty, které byly před účinností nařízení veřejností často diskutované. Dílčím cílem této kapitoly je vysvětlit čtenáři míru změn, které GDPR do oblasti ochrany osobních údajů skutečně přivádí. Třetí kapitola podrobně popisuje institut pověřence pro ochranu osobních údajů, který je pro unijní právo zcela novým institutem. Institut pověřence je v třetí kapitole detailně rozebrán a srovnán s německou federativní úpravou, která má s tímto...
General Data Protection Regulation: Challenges for the Cloud
Studihradová, Barbora ; Svobodová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Šmejkal, Václav (oponent)
Master's thesis Master's thesis supervisor: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: výzvy pro cloud Tato diplomová práce identifikuje a analyzuje vybrané výzvy, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů představuje pro . Jejím cílem je odpovědět na otázku, jestli může být GDPR považováno za přívětivé pro cloud. Navržená a testovaná hypotéza je, že nemůže, neboť obsahuje instituty a formulace, které jsou v praxi cloud computingu nerealistické. Toto je ceno s ohledem na to, jak odlišné cloudové služby fungují. Diplomová práce proto ve svých prvních kapitolách poskytuje právní i technické základy, na jejichž znalosti poté analýza výzev staví. Výzvy GDPR pro cloud jsou rozděleny do pěti hlavních skupin. Nejprve je řešeno, co je regulováno jako osobní údaje v cloudu, a to s ohledem na anonymizaci, pseudonymizaci a šifrování. Poté je kriticky rozebrán vztah mezi správci a zpracovateli ve složitém cloudovém prostředí. Jsou zdůrazněny otázky týkající se rozliše poskytovatelů cloudových služeb, kteří vystupují jako zpracovatelé a povinných ujednání smluv mezi zpracovateli a správci, které nedávají v cloudu smysl. Taktéž je pojednáno o záměrné a ochraně osobních údajů. Dále jsou analyzována práva subjektů ochrany osobních údajů nejvýznamnější v kontextu cloudu. Těmi jsou právo na výmaz a právo na...
Soutěžní právo EU a praktiky bránící vstupu léčiv na trhy
Křešová, Karolína ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Sout žní právo EU a praktiky bránící vstupu lé iv na trhy Tato práce se zabývá legalitou praktik farmaceutických spole ností, které brání vstupu lé iv na trhy, a už v rámci intra-brand nebo inter-brand competion, z pohledu sout žního práva EU. Úkolem této práce je uvedení tená e do problematiky r zných praktik zam ených jak na omezování paralelního obchodu, tak na zpož ování i úplné zabrán ní uvedení nových konkuren ních lé iv na trhy, a dále zhodnocení, zda sout žní orgány ur ily jasná pravidla pro výkon t chto praktik, tj. zda jsou jasn stanovené hranice mezi tím, co je ješt p ijatelným omezením hospodá ské sout že, které m že být obhájeno, a co již musí být považováno za porušení, které nem že být dovoleno. Za ú elem tohoto zhodnocení jsou analyzována p íslušná rozhodnutí Evropské komise a SDEU, ve kterých jsou identifikovány klí ové faktory, na které sout žní orgány kladou d raz p i posuzování souladu zkoumané praktiky se sout žními právem EU, a z t chto klí ových faktor jsou vyvozeny obecné záv ry pro ur ení, zda p i aplikaci t chto praktik mají farmaceutické spole nosti dostate nou míru právní jistoty. Práce je rozd lena do šesti kapitol, z nichž st žejní ást práce tvo í kapitola t i, ty i a p t. Po nezbytném úvodu následuje kapitola, jejímž úkolem je tená e seznámit se základními aspekty...
Big data and EU merger control
Bosáková, Viktória ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
BIG DATA A KONTROLA SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ V EU ABSTRAKT V uplynulých letech začala být stále větší pozornost věnována konceptu "big data" jako jednoho z faktorů v rámci soutěžního posouzení fúzí v EU. Dnešní digitální ekonomika je postavena na internetu a informačních technologiích, které společně umožnily shromažďovat a zpracovávat dosud nepředstavitelné sady dat, charakteristické velkými objemy, rychlostí, rozmanitostí a hodnotou. Data začaly představovat cenný a důležitý přínos pro různé podniky, které působí převážně na on-line platformách. V důsledku toho se společnosti mohou zapojit do strategických fúzí za účelem získání vzájemně výhodných dat. Cílem této diplomové práce je prozkoumat a analyzovat, zda by "big data" mohly vést ke zvýšení tržní síly nově sloučené společnosti, nebo by mohly mít škodlivé účinky na ostatní konkurenty přítomné na trhu nebo na soutěž samotnou. Hlavní výzkumná otázka proto spočívá v tom, zda by "big data" ze své podstaty mohly z pohledu soutěžního práva představovat problém, pokud jde o fúze, při kterých dochází k spojení velkých zásob dat. Tato práce zprvu objasňuje koncept a charakteristiku "big data" obecně, a současně poukazuje na rostoucí význam dat užívaných jako aktiva podniků v současné digitální ekonomice. Výzkum se pak zaměřuje na to, jakou roli by specifické rysy dat...
Právo na vystoupení členského státu z EU v kontextu tzv. Brexitu
Petrus, Tomáš ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Právo na vystoupení členského státu z EU v kontextu tzv. Brexitu Abstrakt Uplynul rok od oficiálního oznámení Spojeného království o svém rozhodnutí vy- stoupit z Evropské unie. Brexit, jak je vystoupení označováno, znamená přelomový okamžik nejen v chápání procesu evropské spolupráce, ale i pro určení dalšího směru Unie a Evropy. Je podivuhodné, že navzdory populárnosti tohoto tématu existuje malé množství odborné literatury, která by šířeji právo členského státu na vystou- pení rozebírala ve všech jeho aspektech. Práce si tedy klade za cíl komplexní uchopení problematiky vystoupení z Evropské unie, a to nejen co do současného pojetí Brexitu. Pro pochopení přítomnosti je totiž třeba v nezbytně nutné míře představit právo na vystoupení jako vnější projev suverenity ultima ratio, které i v historickém období výslovně neupravené možnosti vystoupit existovalo. Dále je pak třeba zmínit i pří- pady, které Brexitu předcházely, a i když formálně vzato vystoupením členského státu nebyly, po materiální stránce jej připomínaly. Na teoretickém základu suverenity a s přihlédnutím k dějinnému vývoji v kapitole prvé pak lze přistoupit k detailnímu rozebrání současné úpravy obsažené v článku 50 Smlouvy o Evropské unii, a to jak po hmotněprávní stránce, tak i z pohledu procesu jako takového. Zvláštní důraz je kladený na...
Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie
Novotná, Lucie ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany osobních údajů v právu Evropské unie se zaměřením na práva subjektů údajů, tedy fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Práce si klade za cíl porovnat stávající právní úpravu práv subjektů údajů (směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) s úpravou s nadcházející účinností (GDPR) se zaměřením na to, jak se nová právní úprava vyrovnala s problémy vytýkanými Směrnici a vypořádala s problematickými částmi úpravy práv subjektů údajů. Diplomová práce se skládá z pěti částí obsahujících úvod, závěr a tři kapitoly vlastního textu. Kapitola první obsahuje úvod do oblasti ochrany osobních údajů, včetně stručné historie vývoje ochrany osobních údajů a dále je rozdělena do podkapitol, v nichž je představeno primární a sekundární právo, které upravuje danou problematiku v Evropské unii a vývoj tohoto práva. V této kapitole jsou rovněž uvedeny lidskoprávní souvislosti týkající se ochrany osobních údajů. Druhá kapitola je věnována základní terminologii spojené s ochranou osobních údajů, jejímž cílem je vysvětlit základní pojmy, se kterými je dále v práci pracováno. Třetí kapitola se zaměřuje na práva subjektů údajů a jejich úpravu ve...
Úprava Dublinského systému v rámci azylového práva EU
Placzeková, Karolína ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá stěžejní úpravou Evropské unie v oblasti azylového práva, která zaznamenala značné změny a prošla v nedávné době zatěžkávací zkouškou v podobě tzv. migrační krize. Tento jev zatřásl základy společného postupu členských států v oblasti azylového práva a ochrany hranic a ohrozil budoucnost Dublinského systému. I přes značný odpor států k relokačním opatřením či jinak tzv. povinným kvótám, ty se staly jedním z hlavních nových nástrojů řešení situace. Otázkou zůstává, zda jde o krok správným směrem, a navrhovaný stálý relokační mechanismus pomůže krizi řešit spolu s dalšími navrhovanými sekundárními právními akty v oblasti azylu, či krizi dále prohloubí. Důležité je hodnocení současné situace a plnění cílů, které byly pro Dublinský systém vytyčeny, a to především zamezení tzv. asylum shoppingu a druhotných pohybů žadatelů o azyl, rovné zacházení s nimi, a azylové právo EU by v souladu s dodržováním principu solidarity mělo vést ke spravedlivějšímu sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Diplomová práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. První kapitola je věnována vymezení azylového práva EU a to včetně popsání jeho vzniku a vývoje v rámci Prostoru svobody, bezpečnosti a práva, dále jeho vymezení vůči právu migračnímu a souvislost se Schengenským systémem a jeho...
Market access approach in relation to the internal market
Machovičová, Tereza ; Kunertová, Tereza (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Kritérium "přístupu na trh" je využíváno Soudním dvorem EU k výkladu pojmu omezení volného pohybu v rámci vnitřního trhu, resp. základních tržních svobod. Jak vyplývá z rozsudku ve věci Komise v. Itálie (přípojné vozíky), základní myšlenkou kritéria je tvrzení, že jakékoliv opatření, které brání v přístupu na trh členského státu, spadá pod pojem omezení, a je tedy prima facie zakázanou překážkou základních tržních svobod neslučitelnou s právem EU, ledaže by takové omezení bylo ospravedlnitelné a přiměřené. Zdá se, že uplatňováním kritéria "přístupu na trh" se SDEU odchýlil od své původní judikatury zejména v tom smyslu, že pro závěr o neslučitelnosti s právem EU již nevyžaduje, aby posuzované opatření bylo jakkoliv diskriminační. Naproti tomu je pro takový závěr SDEU dostačující, že dané opatření odrazuje ekonomické subjekty od přístupu na trh členského státu nebo činí přístup na trh méně atraktivní či obtížnější. Interpretace pojmu omezení ve světle kritéria "přístupu na trh" na jedné straně umožňuje SDEU prohloubit evropskou integraci a přispět tak k vytvoření a zajištění fungování vnitřního trhu, v rámci kterého budou veškerá omezení odstraněna. Na druhé straně však tato interpretace výrazně rozšiřuje rozsah pojmu omezení, a tedy obecně rozsah aplikace práva EU. Zejména pak umožňuje SDEU...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVOBODOVÁ, Magdalena
5 SVOBODOVÁ, Magdaléna
26 SVOBODOVÁ, Markéta
30 SVOBODOVÁ, Martina
19 SVOBODOVÁ, Michaela
4 SVOBODOVÁ, Michala
10 SVOBODOVÁ, Monika
1 Svobodová, M.
1 Svobodová, Magda
1 Svobodová, Mahulena
6 Svobodová, Marcela
1 Svobodová, Mariana
7 Svobodová, Marie
1 Svobodová, Marika
26 Svobodová, Markéta
2 Svobodová, Marta
30 Svobodová, Martina
1 Svobodová, Martina Bc.
19 Svobodová, Michaela
4 Svobodová, Michala
1 Svobodová, Milena
1 Svobodová, Miriam
2 Svobodová, Miroslava
10 Svobodová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.