Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Svobodová, Lenka, ; Heller, Daniel, (vedoucí práce)
Účetní výkaznictví v Číně
Svobodová, Lenka ; Žárová, Marcela (vedoucí práce) ; Mejzlík, Ladislav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku účetního výkaznictví na území Čínské lidové republiky neboli pevninské Číny. Předmětem práce je poskytnutí všeobecného přehledu o dané problematice v kulturním kontextu. Práce uvádí historický vývoj účetního výkaznictví, představuje cíle, funkci a uživatele účetního výkaznictví v čínském kontextu, zahrnuje aktuální úpravu vybraných čínských účetních standardů týkajících se účetního výkaznictví, popisuje rozdíly mezi čínskými pravidly výkaznictví a mezinárodními standardy účetního výkaznictví, uvádí důvody těchto rozdílů a taktéž popis vlivu čínské kultury na účetní výkaznictví. Problematika účetního výkaznictví zvláštních správních oblastí Čínské lidové republiky Hong Kongu a Macaa není předmětem této práce, jelikož se řídí odlišnými pravidly.
Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ
Svobodová, Lenka ; Tichá, Marie (vedoucí práce) ; Novotná, Jarmila (oponent)
NÁZEV: Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ AUTOR: Bc. Lenka Svobodová KATEDRA Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Marie Tichá. CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se nejprve zaměřuje na poznávací proces žáka a možnosti, jak žáka při výuce zlomků motivovat. Dále jsou představeny příčiny neporozumění zlomkům a reedukační zásahy. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou žáci schopni samostatně a kreativně řešit úlohy se zlomky a jakých chyb se ve svých řešeních dopouštějí. Při sběru dat bylo použito několika metod: interview s učiteli o problematice zlomků na ZŠ, nestandardizovaný test zaměřený na úlohy se zlomky a doplňující rozhovor s řešiteli testu. V této části je rovněž popsána příprava, průběh i výsledky výzkumného šetření. KLÍČOVÁ SLOVA: zlomky, interpretace a reprezentace, modely, chyby a neporozumění, vyučovací přístupy
Typologie golfových hřišť v Česku
Svobodová, Lenka ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Šantrůčková, Markéta (oponent)
Cílem této práce je zjistit, na jakých plochách jsou v Česku budována golfová hřiště, jak velké plochy jsou touto výstavbou zabrány a zdali se dají pozorovat nějaké územní trendy v jejich budování během více než stoleté historie těchto areálů u nás. Práce je strukturována do několika částí, které se danou problematikou zabývají. První část práce je věnována charakteristice golfových hřišť z různých hledisek. Druhá klíčová část práce hodnotí využití ploch golfových hřišť v Česku, navrhuje několik hledisek vytváření typologie těchto areálů, zabývá se jejich daňovou výtěžností a rovněž navrhuje území, která jsou pro budování hřišť vhodná. Součástí práce jsou rovněž případové studie dvou typologicky odlišných areálů - Čertova Břemene a Kynžvartu. Přínosem práce by mělo být vytvoření kompletní databáze všech parcel na území golfových hřišť v Česku včetně jejich využití a rovněž vytvoření mapy s různými charakteristikami těchto areálů. Klíčová slova: golfové hřiště, cestovní ruch, využití ploch, Kynžvart, Čertovo Břemeno
Golfový cestovní ruch v Česku
Svobodová, Lenka ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Spilková, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou golfového cestovního ruchu v Česku. Jedná se o jednu z dalších možností rozvoje cestovního ruchu v Česku a zároveň o nejrychleji se rozvíjející odvětví, kterému zatím nebyla v Česku věnována taková pozornost. Hlavním cílem této práce je zhodnotit Česko jako golfovou destinaci a nastínit další možnosti jejího rozvoje. Práce hodnotí golfová hřiště a doplňkové služby, které tato hřiště nabízejí. Součástí práce je databáze golfových hřišť na území Česka. Zahrnuta je propagace Česka jako golfové destinace v zahraničí a zmapování nabídky touroperátorů, kteří se specializují na toto odvětví cestovního ruchu. Česko nabízí ideální možnosti k tvorbě tzv. golfových balíčků, kde je golf kombinován s nějakou další pro turisty atraktivní službou. To je jedna z možností jak konkurovat golfově vyspělým zemím. Za příklady golfových hřišť byla zvolena lokalita ve Vysokém Újezdu a pražské hřiště Hodkovičky, kde byly dotazníkovým šetřením zjišťovány informace o návštěvnících. Klíčová slova: golf, cestovní ruch, golfové hřiště, golfový balíček, Hodkovičky, Vysoký Újezd
Křesťanská víra ve vztahu k postiženým lidem
Svobodová, Lenka ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce "Křesťanská víra ve vztahu k postiženým lidem" pojednává o životě tělesně či psychicky postižených lidí a jejich postavení ve společnosti v průběhu dějin. Zachycuje změnu pohledu na ně, která nastala s příchodem křesťanství, kdy na Ježíšovy zázraky uzdravování a příkaz lásky k bližnímu navázala charitativní činnost církve a jejích institucí. Práce je zároveň zaměřena na vztah postižených ke křesťanské víře jako možnému prostředku uzdravení. Uvedeny jsou charakteristické druhy lidové víry, které se mohou změnit v pověrčivost. Zmíněn je současný pohled církve na postižení a duševní nemoc z hlediska kanonického práva i praxe a role církevního společenství v uzdravování vírou. Uvedeny jsou osobní názory postižených na víru.
Účinnost sociální a migrační politiky státu uplatňované vůči nezletilým cizincům bez doprovodu dospělé osoby
Svobodová, Lenka ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Khollová, Petra (oponent)
V České republice jsou migrující nedoprovázené děti a mladiství označováni za nezletilé cizince bez doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců. S problematikou nezletilých cizinců bez doprovodu se v ČR setkáváme teprve od konce 90. let, kdy se začala systematicky řešit společně s problematikou sociálně-právní ochrany dětí. Nezletilým cizincům bez doprovodu je vzhledem k jejich věku, dané situaci i mezinárodním úmluvám a národní legislativě z nich vycházející věnována zvýšená péče. Právě systém péče o nezletilé bez doprovodu, jeho vývoj, charakteristiku, průběh a kvalitu, včetně jeho vymezení v rámci mezinárodní legislativy a českého právní řádu, popisuje tato diplomová práce. Za systém péče je pro účely diplomové práce označován proces, který začíná identifikací nezletilého, pokračuje zajištěním jeho sociálně-právní ochrany a nařízením náhradní výchovy a končí zpravidla dosažením jeho zletilosti. Cílem diplomové práce bylo zjistit, do jaké míry jsou sociální a migrační politika státu uplatňované vůči nezletilým cizincům bez doprovodu dospělé osoby dostačující a to prostřednictvím charakteristiky poskytovaného systému péče. Ke zjištění tohoto cíle byla použita metodika případových studií, jejichž prostřednictvím byl popsán systém péče v praxi jako srovnání s teoretickým popisem systému o nezletilé cizince...
Program efektivního učení jako součást rozvoje učebních kompetencí
Svobodová, Lenka ; Koťa, Jaroslav (oponent) ; Krykorková, Hana (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vytvořit návrh programu pro rozvoj efektivního učení. Po zmapování teorie jsme dospěli k závěru, že vhodnou pomoc v problematice rozvoje učebních kompetencí by mohla poskytnout určitá nabídka postupu ovlivňování učebních strategií žáka. Jako konkrétní podobu jsme zvolili dvoudenní trénink, který byl ověřen v sedmých třídách na ZŠ Praha Klánovice. Pro trénink byla stěžejní následující východiska: 1) pedagogicko psychologická diagnostika - zjednodušená forma vhodná pro práci učitele 2) úvod do psychologie učení - dětem byl poskytnut vhled (přiměřený jejich věku) do základů psychologie učení 3) plánování jako předpoklad efektivního učení - vhodné dovednosti 4) náprava nedostatků - pojmenování nevhodných učebních strategií a následné utváření nových,efektivnějších Dvoudenní trénink považujeme za přínosný ve smyslu vytvoření připravenosti žáka na další vědomé ovlivňování jeho učebních postupů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
37 SVOBODOVÁ, Lenka
1 SVOBODOVÁ, Linda
4 Svobodová, Lenka,
2 Svobodová, Leona
1 Svobodová, Libuše
5 Svobodová, Ljuba
58 Svobodová, Lucie
1 Svobodová, Lucie Magdalena
4 Svobodová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.