Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 185 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Daňové ztráty z hazardního průmyslu v ČR
Skládaná, Simona ; Svobodová, Ivana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku daňových rájů v oblasti hazardního průmyslu, mezinárodní daňové plánování a tím spojené daňové úniky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, boj proti daňovému plánování a popsané systémy vybraných států konkrétních offshore jurisdikcí a jejich charakteristické prvky. Praktická část kvantifikuje důležitost a vliv těchto jednotlivých prvků na příliv a odliv daňových rezidentů daného území užitím statistických metod. Jejím výstupem jsou i možná doporučení Ministerstvu financí ČR pro zefektivnění současného daňového systému a loterijního zákona.
Strategie a strategická analýza malé firmy
Maximova, Darja ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků.
Podnikatelský plán na eSports bar
Frajt, Matěj ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Novák, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro realizaci eSports baru v Praze a je tvořena třemi částmi. Teoretická část má seznámit čtenáře se základními pojmy týkajících se podnikání, problematikou malých a středních podniků a strukturou podnikatelského plánu, jehož samotná realizace je dále předmětem praktické části práci. Metodologická část se zabývá primárním marketingovým výzkumem. Cílem práce je vyhodnotit realizovatelnost a životaschopnost projektu.
Crowdfunding jako způsob úspěšného financování projektu
Krejčů, Dominika ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá crowdfundingovými kampaněmi z hlediska struktury a důležitých prvků úspěšných crowdfundingových projektů. Cílem práce je vytvořit soustavu doporučení pro navržení úspěšného crowdfundingového projektu. K dosažení tohoto cíle je využita metoda binární logistické regresní analýzy, pomocí které zjišťuji vliv využití úvodního videa, počtu aktualizací v průběhu trvání projektu, počtu obrázků, počtu slov v popisu projektu, doby trvání projektu a kategorie projektu na pravděpodobnost úspěchu kampaně. V první části práce je popsán pojem crowdfunding včetně historického kontextu, jeho obchodní modely, typologie projektů, vybrané platformy a princip jejich fungování, vybrané úspěšné kampaně a jejich struktura. V analytické části se zabývám vlivem jednotlivých výše zmíněných proměnných na pravděpodobnost úspěchu.
Digitalizace obchodních modelů v automobilové dopravě
Ptáček, Adam ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Svobodová, Ivana (oponent)
Doprava v současné době prochází výraznými změnami, které mohou pro podniky znamenat jak hrozbu, tak příležitost. Soustředění firem se upírá k odpovědi na otázku, jak vyhovět měnícím se tržním podmínkám a jak vyhovět zvyšujícím se nárokům na mobilitu s minimálním dopadem na životní prostředí. Ve světě existuje již řada etablovaných společností, které těmto nárokům vyhovují. Cílem práce je seznámit čtenáře s tím, jak fungují tyto přední světové a české společnosti. Hlavním nástrojem pro naplnění cíle práce je Business Model Canvas, který slouží ke strukturovanému popisu obchodního modelu. Na základě analýzy můžeme konstatovat, že bez technologie by tu žádné podobné služby nebyly a bez podpory ze strany měst a států tu také dlouho být nemusí. Diplomová práce přináší první takto obsáhlé zpracování tohoto tématu v českém jazyce.
The organization of small businesses and production management in a market environment
Sidorov, Andrey ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Chebotar, Yury (oponent)
V první kapitole (úvod) odhalil význam, cíle, úkoly, objekt a předmět diplomové studie. V druhé kapitole se zabývá teoretickými základy malé obchodní organizace a řízení výroby na malém podniku, včetně podstatu a algoritmus pro vytvoření malé a střední podniky, organizace výrobního procesu v malém podnikání a funkce řídících pracovníků malých podniků. Ve třetí kapitole provádí hodnocení plánování a řízení výroby v malém podniku LLC "Avtokhimprom", a to je považováno charakteristika LLC "Avtokhimprom", taktické a strategické plánování v podniku, marketingové aktivity a provozní management LLC "Avtokhimprom" a personální management podniku. Jsou vyvíjeny doporučení na zlepšení řízení výroby LLC "Avtokhimprom", včetně změny systému plánování přes automation procesu rozpočtování pomocí programu "Rozpočtování", zlepšení marketingu prostřednictvím vývoje mobilních aplikací, webových stránek a organizace propagace v sociálních sítích. A také rozhodování, řízení výroby a možnosti inovačního rozvoje daného podniku, pomoc při pořízení nového výrobního zařízení.
Management of small business: domestic and foreign experience
Ponomareva, Alla ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Chebotar, Yury (oponent)
V první kapitole (úvod) odhalil význam, účel, cíle, předmět, objekt, informační databáze a metody výzkumu. V druhé kapitole se zabývá teoretickými aspekty studia praxi v řízení malého podniku, včetně historie rozvoje malých podniků v Rusku, obecné vlastnosti a základní principy řízení malé firmy, současný stav rozvoje malých podniků v Rusku a zahraničí. Třetí kapitola zkoumá aktuální stav a problémy řízení rozvoje malých podniků ve velké metropoli. Provádí analýzu a hodnocení řízení rozvoje malých podniků ve velké metropoli. Jsou vyvíjeny hlavní oblasti zlepšení řízení rozvoje malých podniků v současných podmínkách, včetně využití zahraničních zkušeností pro rozvoj malých podniků v Rusku a vypracování strategie státní podpory a rozvoje malých a středních podniků ve velké metropoli. Tato strategie může zahrnovat: integrovaný přístup k rozvoji drobného podnikání, vytvoření stabilního systému infrastruktury pro podporu malých podniků, zvyšování úrovně podnikatelské gramotnosti, zapojení mládeže v podnikatelské aktivity a řadu dalších směrů státní podpory malých a středních podniků ve velké metropoli.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 185 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 SVOBODOVÁ, Ilona
5 SVOBODOVÁ, Iva
23 SVOBODOVÁ, Ivana
12 SVOBODOVÁ, Iveta
7 Svobodová, Ilona
3 Svobodová, Irena
5 Svobodová, Iva
12 Svobodová, Iveta
1 Svobodová, Ivona
3 svobodová, Irena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.