Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie a strategická analýza malé firmy
Maximova, Darja ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků.
Podnikatelský plán na eSports bar
Frajt, Matěj ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Novák, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro realizaci eSports baru v Praze a je tvořena třemi částmi. Teoretická část má seznámit čtenáře se základními pojmy týkajících se podnikání, problematikou malých a středních podniků a strukturou podnikatelského plánu, jehož samotná realizace je dále předmětem praktické části práci. Metodologická část se zabývá primárním marketingovým výzkumem. Cílem práce je vyhodnotit realizovatelnost a životaschopnost projektu.
Crowdfunding jako způsob úspěšného financování projektu
Krejčů, Dominika ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá crowdfundingovými kampaněmi z hlediska struktury a důležitých prvků úspěšných crowdfundingových projektů. Cílem práce je vytvořit soustavu doporučení pro navržení úspěšného crowdfundingového projektu. K dosažení tohoto cíle je využita metoda binární logistické regresní analýzy, pomocí které zjišťuji vliv využití úvodního videa, počtu aktualizací v průběhu trvání projektu, počtu obrázků, počtu slov v popisu projektu, doby trvání projektu a kategorie projektu na pravděpodobnost úspěchu kampaně. V první části práce je popsán pojem crowdfunding včetně historického kontextu, jeho obchodní modely, typologie projektů, vybrané platformy a princip jejich fungování, vybrané úspěšné kampaně a jejich struktura. V analytické části se zabývám vlivem jednotlivých výše zmíněných proměnných na pravděpodobnost úspěchu.
Digitalizace obchodních modelů v automobilové dopravě
Ptáček, Adam ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Svobodová, Ivana (oponent)
Doprava v současné době prochází výraznými změnami, které mohou pro podniky znamenat jak hrozbu, tak příležitost. Soustředění firem se upírá k odpovědi na otázku, jak vyhovět měnícím se tržním podmínkám a jak vyhovět zvyšujícím se nárokům na mobilitu s minimálním dopadem na životní prostředí. Ve světě existuje již řada etablovaných společností, které těmto nárokům vyhovují. Cílem práce je seznámit čtenáře s tím, jak fungují tyto přední světové a české společnosti. Hlavním nástrojem pro naplnění cíle práce je Business Model Canvas, který slouží ke strukturovanému popisu obchodního modelu. Na základě analýzy můžeme konstatovat, že bez technologie by tu žádné podobné služby nebyly a bez podpory ze strany měst a států tu také dlouho být nemusí. Diplomová práce přináší první takto obsáhlé zpracování tohoto tématu v českém jazyce.
The organization of small businesses and production management in a market environment
Sidorov, Andrey ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Chebotar, Yury (oponent)
V první kapitole (úvod) odhalil význam, cíle, úkoly, objekt a předmět diplomové studie. V druhé kapitole se zabývá teoretickými základy malé obchodní organizace a řízení výroby na malém podniku, včetně podstatu a algoritmus pro vytvoření malé a střední podniky, organizace výrobního procesu v malém podnikání a funkce řídících pracovníků malých podniků. Ve třetí kapitole provádí hodnocení plánování a řízení výroby v malém podniku LLC "Avtokhimprom", a to je považováno charakteristika LLC "Avtokhimprom", taktické a strategické plánování v podniku, marketingové aktivity a provozní management LLC "Avtokhimprom" a personální management podniku. Jsou vyvíjeny doporučení na zlepšení řízení výroby LLC "Avtokhimprom", včetně změny systému plánování přes automation procesu rozpočtování pomocí programu "Rozpočtování", zlepšení marketingu prostřednictvím vývoje mobilních aplikací, webových stránek a organizace propagace v sociálních sítích. A také rozhodování, řízení výroby a možnosti inovačního rozvoje daného podniku, pomoc při pořízení nového výrobního zařízení.
Management of small business: domestic and foreign experience
Ponomareva, Alla ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Chebotar, Yury (oponent)
V první kapitole (úvod) odhalil význam, účel, cíle, předmět, objekt, informační databáze a metody výzkumu. V druhé kapitole se zabývá teoretickými aspekty studia praxi v řízení malého podniku, včetně historie rozvoje malých podniků v Rusku, obecné vlastnosti a základní principy řízení malé firmy, současný stav rozvoje malých podniků v Rusku a zahraničí. Třetí kapitola zkoumá aktuální stav a problémy řízení rozvoje malých podniků ve velké metropoli. Provádí analýzu a hodnocení řízení rozvoje malých podniků ve velké metropoli. Jsou vyvíjeny hlavní oblasti zlepšení řízení rozvoje malých podniků v současných podmínkách, včetně využití zahraničních zkušeností pro rozvoj malých podniků v Rusku a vypracování strategie státní podpory a rozvoje malých a středních podniků ve velké metropoli. Tato strategie může zahrnovat: integrovaný přístup k rozvoji drobného podnikání, vytvoření stabilního systému infrastruktury pro podporu malých podniků, zvyšování úrovně podnikatelské gramotnosti, zapojení mládeže v podnikatelské aktivity a řadu dalších směrů státní podpory malých a středních podniků ve velké metropoli.
Štíhlosti Start-Upu
Timashevskii, Sergei ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Svobodová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce obsahuje soubor vybraných lean přístupu a jejich podrobný popis včetně výhod a nevýhod, který může být užitečným zdrojem informace pro ty co chtějí prohlubit své teoretické znalosti v oblasti fungování start-upu nebo sloužit jako pomůcka všem těm podnikatelům kdo si přeje založit úspěšnou a ziskovou firmu. Teoretická část bude hlavně zaměřená na Customer Development, Agile Development a Business Mocel Canvas. Jako výzkumná metoda v ramcí praktické části se použije kvalitativní případová studije kterou bude zkouman český startup Vehiklo.
Podnikatelský plán vytvoření distribuční sítě společnosti Porcelanosa v České republice
Prade, Lukáš ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro již fungující společnost Design Bath, která působí jako velkoobchod a výhradní zástupce společnosti PORCELANOSA Grupo na českém trhu keramických obkladů a dlažeb. Podnikatelský plán bude zaměřen na vytvoření a rozšíření dosavadní distribuční sítě sortimentu PORCELANOSA Grupo v ČR a měl by sloužit jako podklad pro budoucí kvalifikované rozhodování v oblasti dlouhodobé strategie společnosti Design Bath. Na základě sestaveného podnikatelského plánu by měl být čtenář schopen posoudit reálnost podnikatelského záměru. V souvislosti se sestavováním podnikatelského plánu bylo nejprve potřeba tuto tematiku definovat v obecné rovině. Obecný teoretický základ je spolu s metodologií průzkumu trhu obsahem teoretické části práce. Praktická část tvoří hlavní rámec diplomové práce a je v ní systematicky přiblížena nejprve situace na světovém a českém trhu obkladů a dlažeb za účelem pochopení podnikatelské příležitosti. Dále se praktická část zabývá popisem konkurence, průzkumem trhu, návrhem nejvhodnějších forem distribuce a finanční stránkou celého podnikatelského záměru a to tak, aby jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazovaly. Díky finančnímu plánu byla ověřena realizovatelnost podnikatelského plánu. Na závěr byly připojeny rizika a předpoklady úspěšné realizace podnikatelského záměru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVOBODOVÁ, Ilona
5 SVOBODOVÁ, Iva
22 SVOBODOVÁ, Ivana
12 SVOBODOVÁ, Iveta
5 Svobodová, Ilona
3 Svobodová, Irena
5 Svobodová, Iva
12 Svobodová, Iveta
1 Svobodová, Ivona
3 svobodová, Irena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.