Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv plavání na zvyšování flexibility jako složky obratnosti žáků základních škol
Dvořáková, Marcela ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Hájková, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je observace ovlivnění kloubní pohyblivosti prostřednictvím plavecké výuky u dětí mladšího školního věku. Pro tato zjištění jsou použity ověřené testy kloubní pohyblivosti. Testování proběhne celkem dvakrát, na počátku a na konci plaveckého výcviku v jednom pololetí. Testování proběhne u dvou skupin dětí. První skupinu tvoří žáci, kteří se účastní povinné plavecké výuky. Druhou skupinu tvoří děti, které pravidelně dochází na plavecký trénink plaveckého oddílu v Brandýse nad Labem. Dále byly testované osoby rozděleny na plavce a neplavce a na chlapce a dívky. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou motorických schopností se zaměřením na flexibilitu, charakteristikou dětí mladšího školního věku a plaveckým výcvikem a plaváním. Praktická část je tvořena popisem experimentu a rozborem výsledků jednotlivých testů flexibility. Z výsledků práce vyplynulo, že plavání je vhodným prostředkem pro rozvoj flexibility. Bylo potvrzeno zlepšení u všech zkoumaných skupin. KLÍČOVÁ SLOVA motorické schopnosti, flexibilita, plavání, plavecký výcvik, mladší školní věk, motorické testy, žák
Plavecký výcvik v předškolním vzdělávání
Šalomová, Zuzana ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Kuhnová, Věra (oponent)
1 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou plaveckého výcviku a výuky v předškolním vzdělávání. Postihuje znalost základních plaveckých dovedností. Teoretická část se zaměřuje především na význam vodního prostředí, charakteristiku předškolního věku a metodiku plaveckého výcviku. Praktická část se zabývá průběhem plaveckého výcviku předškolních dětí v plavecké škole, sleduje a porovnává jednotlivé výukové metody a didaktické postupy během jednotlivých plaveckých lekcí. Práce obsahuje také několik grafů, reflektujících plaveckou úroveň dětí a dotazník pro rodiče. Cílem bakalářské práce bylo sledovat a porovnat jednotlivé výukové metody a didaktické postupy při plavecké výuce. V této práci byla použita metoda participantního pozorování, dále metoda empirického testu a metoda syntézy. Z výsledků je patrné, že se děti během výcviku zlepšily hned v několika plaveckých dovednostech, největší zlepšení bylo pozorováno u plavecké dovednosti potopení celé hlavy do vody, vznášení se na vodě (Floating) a přetočení se z jedné splývavé polohy do druhé. Obecně lze říct, že se ve všech plaveckých dovednostech zlepšilo alespoň jedno dítě. Smíšená metoda vyhovovala dětem nejvíce, plavecké dovednosti se děti učily touto metodou rychleji a byla pro ně přínosnější než ostatní metody. Ve všech případech byla smíšená...
Trénink a příprava plavců vodní záchranné služby
Marešová, Anna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá přípravou a tréninkem plavců záchranářů v průběhu ročního tréninkového cyklu. Cílem práce je sledování změn vybraných funkčních ukazatelů (tepové frekvence) v průběhu ročního tréninkového cyklu u plavců záchranářů. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část mapuje historii vodní záchranné služby a vznik vodního záchranného sportu, zabývá se disciplínami záchranného sportu, specifiky tréninku a vybranými funkčními ukazateli. Praktická část je rozdělena na výzkumnou a výsledkovou část. Ve výzkumné části jsou zaznamenány změny tepových frekvencí ve vybraných fázích ročního tréninkového cyklu. Ve výsledkové jsou pak zpracovány výsledky. Ke zpracování praktické části práce byly použity metody observace (pozorování), dotazování, testování a statistické metody. KLÍČOVÁ SLOVA  Vodní záchranná služba  Plavání  Vodní záchranný sport  Roční tréninkový cyklus  Tepová frekvence  Sporttester
Volba plaveckého způsobu a nejčastěji se vyskytující chyby při plavání u uchazečů o studium na Pedagogické fakultě UK
Papežová, Šárka ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Pokorný, Ladislav (oponent)
NÁZEV Volba plaveckého způsobu a nejčastěji se vyskytující chyby při plavání u uchazečů o studium na Pedagogické fakultě UK AUTOR Šárka Papežová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Tato diplomová práce pojednává o volbě plaveckých způsobů při přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a o nejčastějších chybách v provedení plaveckých způsobů dle platných pravidel plavání, kterých se uchazeči o studium dopouštějí. Tato problematika je probírána z pohledu studijních oborů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro mateřské školy a je přímo závislá také na pohlaví a věku uchazečů. Práce se věnuje také podrobné charakteristice jednotlivých plaveckých způsobů a již výše zmíněných chyb v provedení. Ke zpracování tohoto tématu je použit pětiletý výpis z přijímacího řízení na katedře tělesné výchovy, zpracovaný pomocí statistických metod. KLÍČOVÁ SLOVA Plavecký způsob, prsa, kraul, znak, plavecké dýchání, přijímací řízení, statistika, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro mateřské školy.
Analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce motýlkáře
Šetek, Štěpán ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Hájková, Jana (oponent)
NÁZEV Analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce delfínáře. AUTOR Bc. Štěpán Šetek KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Tématem a cílem práce je analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce specializujícího se na disciplíny motýlek. V teoretické části se práce věnuje charakteristice plaveckého výkonu, pohybovým schopnostem v plavání, plaveckému způsobu motýlek, jeho historii a v neposlední řadě tréninkovému procesu v plavání. Výzkumná část práce se zabývá dokumentací tréninku plavce motýlkáře za čtyřleté tréninkové období v letech 2006 - 2010. V uvedeném období je provedena analýza obecných a speciálních tréninkových ukazatelů. Zároveň je zkoumán jejich vliv na změnu výkonnosti plavce motýlkáře v jednotlivých disciplínách motýlek. Závěry by mohly být vodítkem pro trenéry jakým způsobem změnit přípravu a tím pádem zkvalitnit výkonnost svých svěřenců. KLÍČOVÁ SLOVA analýza, plavání, tréninkový cyklus, tréninkové ukazatele, výkonnost, tréninkové zatížení, pohybové schopnosti
Vliv cyklistického soustředění na růst výkonnosti u sportovců cyklistů na silničním a horském kole
Pomezný, Lukáš ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tréninkem, který je v průběhu soustředění aplikován a jaký má tento trénink pro cyklisty na horském a silničním kole vliv při následném srovnání jejich výsledků, které je provedeno prostřednictvím funkční zátěžové diagnostiky.Dále se zabývá historií a pravidly cyklistiky, popisem cyklistických závodů a sportovním tréninkem specifickým pro cyklistiku. Práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje vývoji silniční a horské cyklistiky, její historii, technickým parametrům kol, rozdělení závodních disciplín a kategorií v silniční a horské cyklistice. Druhá část se zabývá sportovním tréninkem a složkami sportovního tréninku specifickými pro cyklistiku, superkompenzací, periodizací sportovního tréninku a soustředěním. Třetí část je výzkumná, kde je popsaný výzkumný vzorek, průběh testů, naměřené hodnoty a výsledky. Klíčová slova Cyklistika, silniční kolo, horské kolo, výkonnost, pohybové schopnosti, cyklista
Úroveň pohybových schopností u basketbalistů mladšího školního věku
Lasovská, Věra ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
RESUMÉ Cílem této diplomové práce je zjistit úroveň pohybových schopností u basketbalistů mladšího školního věku. Práce je členěna na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje získané poznatky z odborné literatury, vymezuje základní pojmy související s danou problematikou a objasňuje jejich souvislost. Součástí teoretické části práce bude definice metody testování formou UNIFITTEST 6 - 60, která se na základě studia odborné literatury jevila jako nejvhodnější forma testování žáků věkové kategorie 8 - 10 let. Praktická část práce se zaměřuje na samotné testování žáků. Cílem diplomové práce je porovnání měření získaných v TJ Sokol pražský, kteří se sportu aktivně věnují i mimo školní prostředí a žáků, kteří se sportu věnují pouze při plnění povinné školní docházky, a to v rámci zákonem stanovených počtu hodin tělesné výchovy na základní škole. Komparací získaných výsledků bude možné určit, zda se žáci, kteří se sportovním aktivitám věnují pouze v rámci vyučování, dokáží svými výsledky přiblížit výsledkům žáků TJ Sokol pražský. Na základě tohoto zjištění lze usuzovat na případné talentované žáky, s nimiž lze dále pracovat a rozvíjet jejich případný talent.
Pohybové hry ve školní družině
Boková, Pavlína ; Kuhnová, Věra (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
ANOTACE: Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím, přínosem a rozdělením pohybových her ve školní družině. V teoretické části je téma pohybových her stručně charakterizováno a definováno. Podrobněji jsou zpracovány kapitoly o roli vychovatele ve škole a využití pohybových her ve školní družině. Součástí práce je dotazníkový průzkum prováděný elektronickou cestou. Cílem dotazníku je zmapovat aktuální stav zařazování pohybových her mezi činnosti ve školní družině a stav kvalifikace vychovatelů v pražských školách. KLÍČOVÁ SLOVA: Hra, pohyb, školní družina, mladší školní věk, osobnostní rozvoj
Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni
Gebhart, Martin ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
NÁZEV PRÁCE: Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni AUTOR: Bc. Martin Gebhart KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce se zabývá zmapováním biologických a sociálních faktorů hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni v kategorii mužů. Definuje odlišnosti hodnot, které vznikají z u těchto faktorů při změně výkonnostní úrovně a stavby týmu. Práce dále charakterizuje stavbu týmu z hlediska základních biologických i sociálních ukazatelů, stanovuje profil hráče, který je charakteristický pro danou výkonnostní úroveň. Práce zkoumá základní biologické parametry hráče, předpoklady ke sportovnímu výkonu, a to zejména z hlediska somatotypu. Dále také seznamuje se sociálními problémy sportu, vlastnostmi sportovního kolektivu a zabývá se organizací soutěží ledního hokeje, především zrušením některých soutěží kategorie juniorů a reorganizací soutěží krajské ligy mužů. KLÍČOVÁ SLOVA: Biologické faktory, Sociální faktory, Somatotyp, složení týmu, lední hokej

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 SVOBODOVÁ, Ilona
5 SVOBODOVÁ, Iva
25 SVOBODOVÁ, Ivana
12 SVOBODOVÁ, Iveta
7 Svobodová, Ilona
5 Svobodová, Iva
25 Svobodová, Ivana
12 Svobodová, Iveta
1 Svobodová, Ivona
3 svobodová, Irena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.