Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Místo, kde žijeme jako téma občanské výchovy
Svobodová, Eliška ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionalistickým učivem na druhém stupni základní školy, konkrétně v předmětu Občanská výchova. Práce blíže seznamuje se současným a dřívějším kurikulárním zakotvením tématu Místo, kde žijeme. Současné kurikulum RVP ZV postrádá závazné výstupy, které by se tímto tématem explicitně zabývaly. Regionalistické učivo je podrobeno zkoumání z pohledu regionálistiky, regionálního vývoje a politiky. Práce také podrobně popisuje dělení a klasifikaci regionů a jejich paralelu s učivem. Z tohoto zkoumání vychází didaktický materiál, který tvoří 13 vyučovacích hodin, které na sebe navazují a v žácích podporují aktivní občanství a zapojování do regionální komunity.
Národní konzervační fond
Svobodová, Eliška ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty tištěné i netištěné, včetně periodik, od roku 1901 dále. Představit tento fond má za cíl diplomová práce jak z historického kontextu, tak hlavně z dnešního pohledu přes knihovní linku či probíhající projekty ve spolupráci s NKF ČR. V závěru se práce zabývá dlouhodobou ochranou a uchováváním novodobých knihovních fondů v zahraničí a srovnává ji se situací v NKF v České republice.
"Hudebnice nebo kuriozity?" Československá dívčí kapela Satanic Girls
Svobodová, Eliška ; Havelková, Tereza (vedoucí práce) ; Seidlová, Veronika (oponent)
Práce se zabývá tématem československé dívčí kapely Satanic Girls (v jižní Americe vystupující pod názvem Las Satánicas), která působila od srpna 1968 v emigraci. Autorka na základě analýzy rozhovorů (vedených v období únor 2013 - březen 2014), článků z tisku, fotografií, videí a materiálů z archivů pomocí hudebně-antropologických přístupů popisuje, analyzuje a interpretuje historii kapely se zaměřením na procesy vyjednávání. Na vytyčené tematické linii "ženy - hudebnice - emigrantky", se v textu zabývá tím, nakolik emigrace, neustálé a extrémní změny kulturního prostředí a pokyny manažerů ovlivňovaly hudební i vizuální styl kapely. Jedno z ústředních témat představuje neustálá, nedobrovolná (a někdy i nevědomá) oscilace kapely mezi tím, být prezentovány jako hudebnice a nebo jako sexuálně přitažlivé atrakce.
Možnost použití rozpustných stopovačů pro kvantifikaci infiltrace
Svobodová, Eliška ; Bruthans, Jiří (vedoucí práce) ; Ondovčin, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá sestavením aparatury pro vývoj levné orientační metody, která by pomocí silně rozpustných látek zjišťovala efektivní infiltraci. Za tímto účelem bylo provedeno celkem osm pokusů s rozpustnými stopovači halitem a sádrovcem. Cílem pokusů bylo zjišťování, zda se konduktivita vody protékající rozpustným stopovačem bude držet na hodnotě konduktivity nasyceného roztoku. Výsledky pokusů ukázaly, že u samotného halitu konduktivita proteklé vody odpovídá nasycenému roztoku, ale sádrovec není pro tyto pokusy příliš vhodný. Ze sádrovce namletého na analytickou jemnost se po vyschnutí stává pevná hmota podobná sádře, která se již dále nerozpouští. Práce se také věnuje infiltraci a stručně popisuje nejčastěji používané metody pro studium infiltrace v aridních oblastech.
Příprava prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk - model Huntingtonovy choroby.
Svobodová, Eliška ; Motlík, Jan (vedoucí práce) ; Fulka, Josef (oponent)
Dosud se nepodařilo vytvořit stabilní linie prasečích ESCs. Linie prasečích ES like buněk nejsou schopné dlouhodobé sebeobnovy nebo mají omezenou schopnost diferenciace. Alternativou k pESCs jsou piPSCs, které lze vytvořit přeprogramováním somatických buněk několika transkripčními faktory nesenými virovými vektory. Linie piPSCs se podařilo vytvořit několika skupinám. Většina linií piPSCs je ale závislá na transgenní expresi z důvodu nedokončeného procesu přeprogramování a nedostatečné aktivace vlastních genů pluripotence. Zvýšená exprese vnesených transgenů má negativní vliv na schopnost diferenciace piPSCs. Proto byly pro vytvoření piPSCs v této práci použity nevirové Piggybac transpozony, které lze z genomu zpětně vystřihnout. Zároveň byly pro přeprogramování použity malé molekuly (nízkomolekulární inhibitory), které jsou schopné zvýšit účinnost přeprogramování a aktivaci endogenních genů pluripotence. Tento systém pro vytvoření piPSCs má potenciál k vytvoření piPSCs v naivním stavu pluripotence. Po vystřižení transgenů je možné získat piPSCs bez inserčních mutací a s neomezenou schopností diferenciace. Prase (Sus Scrofa) je zároveň důležitým zvířecím modelem pro preklinické stadium výzkumu nemocí. Pro vytvoření piPSCs byly použity primární buňky z prasat s mutovaným huntingtinem. Integrace sekvence...
Validace české verze dotazníku 3DPAR u adolescentů
Svobodová, Eliška ; Procházka, Michal (vedoucí práce) ; Radvanský, Jiří (oponent)
Praha 2013 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Bc. Eliška Svobodová Název diplomové práce: Validace české verze dotazníku 3DPAR u adolescentů Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Vedoucí diplomové práce: As. MUDr. Michal Procházka Rok obhajoby diplomové práce: 2013 Abstrakt: Cílem práce bylo otestovat dotazník pohybové aktivity " 3 Day Physical Activity Recall" a zjistit jeho spolehlivost a validitu. Výzkum byl proveden pomocí krokoměrů Yamax SW 200 na skupině dětí od 15 do 17 let. Teoretická část této práce je rešerší o možnostech monitorování pohybové aktivity mládeže subjektivními i objektivními metodami s příklady již provedených studií. Zjištěné výsledky byly statisticky zpracovány a popsány. Klíčová slova: pohybová aktivita, 3DPAR dotazník, krokoměr Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb.
Průzkumy trhu a veřejného mínění v České republice jako druh komunikační zpětné vazby
Svobodová, Eliška ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Johnová, Radka (oponent)
Bakalářská práce pojednává o průzkumu trhu a veřejného mínění v České republice se zaměřením na masmédia. Představuje průzkum jako vhodnou zpětnou vazbu pro použití v masové komunikaci a v masmédiích. První část práce vymezuje některé základní termíny ohledně masové komunikace a médií, další část se zabývá stručnou historií průzkumů v České republice a v bývalém Československu, následující část vysvětluje určité metodiky a postupy, které se v průzkumu používají. Další část práce pak podává seznam nejhlavnějších agentur působících v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění v České republice, v závěru je v práci ukázána etika výzkumů a zásahy státu, zákonů a norem do průzkumu. [Autorský abstrakt].

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 SVOBODOVÁ, Edita
38 SVOBODOVÁ, Eva
1 Svobodová, Elena
1 Svobodová, Erika
38 Svobodová, Eva
1 Svobodová, Eva.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.