Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizace léčby nádorů trávicího traktu
Šafanda, Martin ; Kučera, Radek (vedoucí práce) ; Fínek, Jindřich (oponent) ; Svobodová, Šárka (oponent)
Využití nových biomarkerů pro zefektivnění diagnostiky a optimalizaci léčby nádorů trávicího traktu Úvod: Nádorové markery patří ke standardním diagnostickým prostředkům. Uplatňují se především v monitorování průběhu onemocnění a ke kontrole úspěšnosti léčby. Důležité je sledování dynamiky změn. Změna hladiny biomarkeru může předcházet klinické manifestaci a tím vést k časné diagnostice relapsu, a to ve svém důsledku znamená zlepšení kvality života včetně prodloužení přežití. Poslední dobou se setkáváme s řadou diagnostických algoritmů, kdy se za pomoci statistických metod navrhují algoritmy výpočtů odhadu rizika přítomnosti nádoru, či rizika progrese nádorového onemocnění. Cíle práce: Cílem práce je ověřit nové biomarkery pro diagnostiku rakoviny žaludku a vypracovat optimální algoritmus jejich použití. Dále posoudit význam stanovení cytokeratinových markerů - Tkáňový polypeptidický antigen (TPA) a Tkáňový polypeptidický specifický antigen (TPS) pro diagnostiku metastatického kolorektálního karcinomu v játrech a provedení pilotní studie hladin FGF23 u osob s kolorektálním karcinomem a dalšími nádory trávicího ústrojí. Metody a soubory nemocných: Pro analýzu pacientských vzorků byly použity metody na principu imunoradiometric- kého, chemiluminiscenčního, enzymoimunoanalytického a fluorescenčního...
Strategický management České pojišťovny, a.s. ve srovnání s vybranou pojišťovnou
Svobodová, Šárka
Svobodová, Š. Strategický management České pojTématem bakalářské práce je "Strategický management České pojišťovny, a. s. ve srovnání s vybranou pojišťovnou". Cílem je analyzovat systém strategického managementu v České pojišťovně, a. s. a KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. Prostřednictvím SWOT analýzy je zde hodnoceno vnější prostředí, jeho příležitosti a hrozby a dále je posuzováno vnitřní prostředí, kde jsou identifikovány silné a slabé stránky. Výsledkem práce je návrh nových strategií pro Českou pojišťovnu, a. s.
Petržalka a budúcnosť panelových sídlisk
Peklanský, Matúš ; Svobodová, Šárka (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Projekt poukazuje na možné spôsoby urbanistickej a architektonickej práce s panelovými sídliskami, na konkrétnom príklade bratislavského sídliska Petržalka. Popri samotných možných alternatívach riešenia ktoré diplomová práca svojím spracovaním nastoľuje, je jej významom posunúť ďalej zamýšľanie sa nad panelovými sídliskami, klásť otázky svojmu okoliu, a diskutovať o budúcnosti prostredia v ktorom žijeme.
Vsokoškolské studentské spolky v Nizozemí a v České republice. Srovnávací analýza na základě teorie kultur
Svobodová, Šárka ; Koťa, Jaroslav (oponent) ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce)
Cílem práce je zmapovat situaci a spolecenskou roli vysokoškolských studentských spolku v Nizozemí a v Ceské republice. Hlavním tématem je srovnání fungování spolku s ohledem na rozdíly nizozemské a ceské kultury a postavení studentských spolku ve spolecnosti dané zeme. Práce v úvodu predstavuje obe zeme a seznamuje s jejich systémy vysokoškolského vzdelávání s ohledem na zmeny zavedené po podepsání Bolonské deklarace. Dále nastinuje problematiku vysokoškolských studentských spolku a definuje jejich cíle, rozsah a hlavní oblasti aktivit. Pro porozumení kulture a mentalite obou národu jsou další kapitoly venovány charakteristickým rysum ceské a nizozemské spolecnosti a tyto charakteristiky jsou dále podloženy teorií dimenzí kultury nizozemského sociálního psychologa Geerta Hofstedeho. Stežejní cástí práce je popis struktury a fungování vysokoškolských studentských spolku v CR a v Nizozemí se zamerením na rozdíly ve spolecenské roli spolku, spolupráci spolku s vysokými školami a prístup vysokoškolských studentu ke spolkum. V záveru se práce zabývá také spolky mezinárodními a popisuje jednu z nejvetších studentských organizací v Evrope, Evropské fórum studentu AEGEE, jehož hlavním cílem je podpora evropské integrace a spolupráce vysokoškolských studentu na mezinárodní úrovni.
Regulace ukazatelů biologické aktivity kolorektálního karcinomu
Svobodová, Šárka ; Svačina, Štěpán (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent) ; Vízek, Martin (oponent)
Kolorektální karcinom (KRK) patří celosvětově frekvencí svého výskytu a celkovou úmrtností mezi nejčastější nádorová onemocnění. Předpokladem úspěšné léčby tohoto onemocnění je časná diagnostika. Během posledních let bylo vyvinuto mnoho laboratorních testů, které by měly sloužit k časné detekci kolorektálního karcinomu. Zatím jen zlomek informací má však praktické využití v rutinní klinické praxi. Cílem dizertační práce bylo vyšetřit široké spektrum parametrů u pacientů s časným stádiem KRK a zjistit jejich význam pro rutinní praxi, neboť tyto faktory mohou hrát potenciální regulační úlohu při vzniku či kontrole nádorového bujení. (...) Originální je naše sledování vybraných nádorových markerů v průběhu cytostatické léčby, kde jsme prokázali, že pro monitoraci adjuvantní léčby je vhodná pouze TK a pro monitoraci paliativní léčby lze použít kromě TK i CEA a CA 19-9. TK npři úspěšné adjuvantní terapii po každém cyklu typicky stoupá a do začátku dalšího cyklu se normalizuje. Naproti tomu při neúspěšné léčbě trvale stoupá. CEA a CA 19-9 jsou během adjuvantní léčby trvale v mezích normy. Před zahájením paliativní léčby jsou vždy všechny markery zvýšené a při úspěšné léčbě klesají nebo se dokonce normalizují. Naopak při neúspěšné paliativní léčbě všechny trvale stoupají. Závěrem lze říci, že v současné době...
Studie životního stylu seniorů ve vztahu ke zdravé stravě
Krebsová, Michaela ; Chytková, Zuzana (vedoucí práce) ; Svobodová, Šárka (oponent)
Cílem předkládané studie je zjistit, jaký vliv má životní styl seniorů ve vztahu ke zdravé stravě. Kvalitativní výzkum, který je v práci použit, by měl ukázat vybrané stránky životního stylu seniorů - jejich představy o zdravých potravinách, jejich skutečný nákup potravin a konečně jejich skutečné fyzické aktivity. Empirická sonda byla zaměřena na vzorek urbánní populace seniorů ve věku 65+, bydlících v Praze. Dalším cílem diplomové práce je pokus naznačit ekonomické souvislosti životního stylu seniorů ve vztahu ke zdravé výživě. V práci jsou použity metody srovnávací studium literatury, sekundárních zdrojů, jejich kritická analýza a komparace, dále kvalitativní sonda s využitím sociologického sběru dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru, analytická a syntetická metoda. Dosažené výsledky jsou diskutovány v rámci některých sociologických, demografických a marketingových studií. Diplomová práce se pokouší ukázat segment seniorů také pozitivně, jako velkou příležitost pro ekonomické subjekty. Celkové pojetí práce vychází z moderní koncepce propojení aktivního životního stylu se zdravými potravinami.
Vybrané problémy mezinárodní marketingové strategie firem
Čapková, Halka ; Přikrylová, Jana (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent) ; Lošťáková, Hana (oponent) ; Svobodová, Šárka (oponent)
Ve své doktorské práci jsem se věnovala marketingovým strategiím používaným českými pobočkami nadnárodních farmaceutických firem. Farmaceutický průmysl i trh jsou velmi specifické, především proto, že etika, zákony a státní regulace v nich hrají mnohem větší úlohu než v jiných odvětvích. Proto jsem se v první části své práce zaměřila na identifikaci základních odlišností tohoto průmyslu od běžného spotřebitelského průmyslu. V druhé části jsem se pomocí primárního výzkumu snažila zjistit, jak tyto rozdíly ovlivňují volbu marketingové strategie používané farmaceutickými firmami. Oslovila jsem 46 velkých farmaceutických firem podnikajících na našem území a zjišťovala jakou marketingovou strategii používají, kde je vytvářena, jak je financována a jaké komunikační kanály jsou nejčastěji využívány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.