Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 382 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu
Svoboda, Petr ; Majer, Zdeněk (oponent) ; Profant, Tomáš (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními pojmy lomové mechaniky. Druhá část se zabývá sestavením postupu řešení podle Williamsovy metody a vytvořením programu na spočítání exponentu singularity napětí.
Provádění staveb a jejich změn
Ondra, Martin ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Provádění staveb a jejich změn Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozborem primární regulace provádění obecných staveb a jejich změn, tedy jedné části veřejnoprávní větve stavebního práva. Téma práce je aktuální zejména z důvodu přijetí druhé velké novely stavebního zákona, jejímž proklamovaným cílem je zjednodušení a zrychlení procesů a procedur. Hlavním cílem této práce je identifikace problémů spojených se současnou právní úpravou provádění staveb a jejich změn, na niž ve vybraných případech navazuje snaha o nalezení jejich řešení de lege ferenda. Sekundárním cílem této práce je kritika druhé velké novely stavebního zákona z roku 2017, identifikace toho, zda a jaké problémy s sebou přinesla a také posouzení, zda skutečně naplňuje svůj proklamovaný cíl. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá prameny právní úpravy a roztříštěností prováděcích právních předpisů. Ve druhé kapitole je podrobně rozebrán pojem stavby, jakož i další základní pojmy spojené s tématem práce. Třetí kapitola obsahuje rozbor organizace stavebních úřadů, vybraných problémů spojených s výkonem veřejné správy, rozbor problematiky dotčených orgánů a závazných stanovisek, jakož i osoby autorizovaného inspektora. Čtvrtá kapitola se zabývá režimy provádění staveb a jejich změn - režimem stavebního...
Postavení a činnost české lékařské komory
Klůfa, Jaroslav ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce je "postavení a činnost České lékařské komory". Jejím cílem je analyzovat roli a smysl této profesní komory v České republice a vyslovit závěr o její opodstatněnosti. Toto téma jsem si zvolil, poněvadž se domnívám, že ačkoli profesní samospráva náleží k důležitým a zajímavým institutům českého právního řádu, odborná literatura se tomuto tématu věnuje spíše okrajově. V případě České lékařské komory (dále jen ČLK) platí tato charakteristika obzvlášť. Práce se sestává z pěti kapitol, každá z nich pojednává o některém z aspektů této profesní komory. Kapitola první je úvodní a snaží se vysvětlit pojmy samosprávy a veřejnoprávní korporace jako neopominutelná východiska pro pochopení podstaty ČLK. Poslední část této kapitoly podává nástin sociologických, politologických a ekonomických aspektů zkoumané komory. Kapitola druhá se sestává ze dvou částí. Část první této kapitoly mapuje historický vývoj lékařských komor na území dnešní České republiky od roku 1981, kdy byl v naší monarchii vydán první zákon, na jehož základě byly lékařské komory zřizovány, do současnosti. Část druhá pak sleduje lékařské komory ve státech střední Evropy a pokouší se o komparaci těchto organizací. Kapitola třetí je rozdělena do dvou částí. Část první se zaměřuje na úkoly ČLK a zahrnuje pojednání o...
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou ankylozující spondylitida
Svoboda, Petr ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida Cíle: Cílem této práce je seznámení s problematikou ankylozující spondylitidy se zaměřením na fyzioterapii u tohoto onemocnění. Práce dále seznamuje s kazuistikou pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida. Souhrn: Bakalářská práce se dělí na část obecnou a část speciální. Obecná část seznamuje s problematikou onemocnění ankylozující spondylitida. Popisuje její příznaky, diagnostiku a možnosti léčby, se zaměřením na fyzioterapii a pohybovou terapii obecně, dále jsou zmíněny možnosti léčby farmakologické, chirurgické a další. Na konci obecné části je popsána prognóza onemocnění. Část speciální představuje kazuistiku pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida. Na základě vstupního kineziologického rozboru je zde vypracován krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, podle kterého je provedena terapie. Srovnáním vstupního a výstupního kineziologického rozboru popisuje práce výsledek terapie. Podklady pro vypracování této práce jsem získal během praxe v Revmatologickém ústavu v Praze, kterou jsem absolvoval od 15. 1. do 9. 2. 2018. Klíčová slova: spondylitida ankylozující, diagnóza, léčba, fyzioterapie
Konstrukční návrh multifunkčního opěrného boxu
Schmidtová, Markéta ; Košťál, David (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu do automobilu pro zvýšení komfortu dětí v autosedačkách. V první části budou popsány požadavky na ergonomicky správné sezení a vývoj dítěte. Z těchto dat budou definovány polohy nášlapné plochy a následně provedeno konstrukční řešení. Na závěr budou navrženy zátěžné stavy a optimalizované dané řešení.
Zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot
Zindulka, Martin ; Skřivánková, Vendula (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot, které je možné používat při výškových pracích. Zařízení je navrženo jako přenosné s pohonem akumulátorovou vrtačkou. Úvodní část je věnována shrnutí současných produktů na trhu, následně jsou stanoveny parametry navrhovaného zařízení a jeho konstrukční návrh.
Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů
Žáček, Jan ; Hartl, Martin (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova uzavřeného okruhu, který bývá v praxi nazýváno „back to back“. Nejprve jsou v teoretické části popsány zkušební okruhy používané v oblasti testování ozubených kol a zároveň zmíněn jeden ze standardizovaných postupů pro realizaci experimentů. Na základě rešeršní studie jsou stanoveny základní parametry pro návrh a tvorbu koncepčních variant. Obsahem konstrukční části je nejen vlastní návrh stendu, ale také provozní ověření včetně popisu pracovního postupu na daném zařízení. Výsledkem této práce je tedy funkční experimentální zařízení pro budoucí vývoj inteligentních mazacích systémů.
Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny "Za svobodu" v letech 1948-1951
Svoboda, Petr
Práce, která se zabývá problematikou provokací StB proti ilegálním skupinám třetího odboje v zakladatelském období komunistického režimu v Československu, pojednává o dvou méně známých, avšak dobře připravených a ve svém důsledku úspěšných provokacích zaměřených na funkcionáře národně socialistické strany. Je zasazena do kontextu tehdejšího mezinárodního dění v mimořádně vyhrocené fázi studené války a nepříznivého domácího vývoje, zejména pak prohlubující se hospodářské, sociální a posléze i politické krize umocněné sílící represí a politickými procesy. Ústředním tématem je vznik a činnost ilegální odbojové skupiny "Za svobodu" v letech 1948-1951, její infiltrace, postupná kontrola a likvidace ze strany bezpečnostního aparátu komunistického režimu. Činnost skupiny, vedené bývalým tajemníkem ústředního sekretariátu národně socialistické strany Josefem Vlasatým ("kpt. Hrdý"), dokumentuje v odborné literatuře dosud opomíjený fakt, že na protikomunistickém odboji v poúnorovém Československu se aktivně podíleli též příslušníci ozbrojených sil v činné službě, v tomto případě příslušníci SNB. Skupina byla infiltrována za pomoci agenta provokatéra JUDr. Vlastislava Chalupy ("mjr. Král") prostřednictvím projektu Československé strany práce a byla součástí "akce Skaut", která je považována za největší...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 382 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 SVOBODA, Pavel
72 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
35 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.