Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 392 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společné územní a stavební řízení
Souralová, Natálie ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Staša, Josef (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá společným územním a stavebním řízením. Cílem práce je shrnout vývoj společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 2018 a zaměřit se na vymezení problematických aspektů relevantní právní úpravy a následně popsat možnosti jejich vhodného řešení. Dílčím cílem je i nastínění možných změn právní úpravy v souvislosti s připravovanou rekodifikací veřejného stavebního práva, ve které hraje institut společného územního a stavebního řízení klíčovou roli. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, jejichž cílem je snaha o zmapování problematiky společného územního a stavebního řízení. První kapitola vymezuje úvod do problematiky společného územního a stavebního řízení a zaměřuje se na vztah zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň také na vymezení základních zásad, které je nezbytné při vedení společného územního a stavebního řízení uplatňovat. Účelem druhé části práce je poskytnout ucelený přehled obecného vývoje společného územního a stavebního řízení v letech 2007 až 2018 se zaměřením na nejpodstatnější novelu č. 225/2017 Sb., která přináší velký posun pro právní úpravu společného územního a stavebního řízení. Třetí část se věnuje jednotlivým institutům společného...
Právní aspekty aktuálního vývoje ochrany osobních údajů
Tumpachová, Kateřina ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Rigorózní práce je členěna do deseti kapitol, v nichž si, společně s úvodem a závěrem, klade za cíl popsat a rozebrat aktuální vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů a to zejména z hlediska hmotněprávního. Práce rozebírá dosavadní právní úpravu Evropské unie, implementovanou v právním řádu České republiky v porovnání s novým nařízením o ochraně osobních údajů, které pro celou Evropskou unii právní úpravu ochrany osobních údajů sjednocuje. V první kapitole práce je popsán stručný vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů, a to od zakotvení práva na ochranu osobních údajů v lidskoprávních deklaracích a jeho vyčlenění z práva na ochranu soukromí. Dále jsou popsána relevantní Směrnice OECD a Úmluva 108, která na poli ochrany osobních údajů hraje zásadní roli. Následně je podrobněji popsán vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů v Evropské unii, společně s vývojem právních předpisů v České republice, které společně se vstupem České republiky do Evropské unie znamenaly nutnou implementaci unijních předpisů do českého právního řádu. V druhé kapitole je podrobně popsána a porovnána působnost relevantních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů - směrnice o ochraně osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů. Čtvrtá až osmá kapitola jsou věnovány...
Long Non-Coding RNAs in Oocyte-to-Embryo Transition
Ganesh, Sravya ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Ježková Vaňáčová, Štěpánka (oponent) ; Shkumatava, Alena (oponent)
Přechod z oocytů na embryo (OET) je jednou z nejkomplexnějších vývojových událostí, během níž se diferencovaný oocyt promění v totipotentní blastomery embrya. Během OET transkripčně neaktivní oocyt prochází masivním přeprogramováním genové exprese, které ho transformuje do transkripčně aktivní zygoty. Přestože četné studie přispěly k pochopení mechanismu OET, mnoho genů zapojených do OET je neznámých. Úplně nová úroveň možné regulace OET přišla s objevem dlouhých nekódujících RNA (lncRNA). LncRNAs jsou transkripty pol II delší než 200 nukleotidů, které jsou typicky sestřižené a polyadenylované, ale nekódují proteiny. Zatímco lncRNA byly studovány v mnoha modelových systémech včetně embryonálních kmenových buněk, jejich exprese v oocytech a časných embryích a příspěvek k OET byly na začátku tohoto projektu neznámé. Ve svém doktorském projektu jsem se zaměřila na identifikaci, anotaci a analýzu lncRNA objevujících se během OET. Pomocí analýzy RNA-Seq bylo identifikováno 1600 lncRNA, které byly anotovány v myších oocytech a časných embryích. Většina lncRNA byla nová s expresí výlučně během OET. Významná část těchto lncRNA souvisela s LTR retrotransposony, což zřejmě souvisí s k jejich nedávným vznikem a evolucí. Expresní analýza OET lncRNA odhalila kromě výrazně odlišných maternálních a zygotických...
Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael
Pavlátová, Michaela ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce zpracovává téma zajištění veřejného pořádku ve Státě Izrael a srovnává jej se zajištěním veřejného pořádku v České republice. S ohledem na stávající bezpečnostní situaci v Evropě a její vývoj se i Česká republika ocitá v období nových výzev v oblasti zajištění veřejného pořádku. Stát Izrael je zemí, která ode dne svého vzniku čelí snaze nepřátel o své zničení. Zajištění bezpečnosti obyvatel a samotné existence státu se pro Izrael stalo určující prioritou, a proto studium izraelského přístupu k zajištění veřejného pořádku považuji za užitečné a v některých ohledech inspirující. Ve své práci nabízím podrobný vhled do způsobu zajištění veřejného pořádku Státu Izrael. Neopomíjím ani společenský a historický kontext, který je nedílnou součástí izraelského pořádkového zákonodárství a bez nějž by nebylo možné pochopit přístup Izraele k zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Nejdůležitější oblasti zajištění veřejného pořádku Izraele pak srovnávám se způsobem zajištění veřejného pořádku v České republice. Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě pojednávají o pojetí veřejného pořádku a jeho zajištění v České republice. Kapitola třetí rozebírá pojem veřejný pořádek ve specifických souvislostech vzniku a existence Státu Izrael a též z pohledu izraelské právní kultury. Čtvrtá...
Územní rozhodovací procesy
Šobora, Jan ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Název práce: Územní rozhodovací procesy Autor se v této práci zabývá primárně územním řízením včetně rozboru dílčích změn v právní vyvolaných koncepční novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018. Autor práce při jejím psaní čerpal primárně z dostupné komentářové literatury, dále z rozmanité judikatury českých soudů, zejména Nejvyššího správního soudu České republiky a v neposlední řadě také z řady odborných článků. Diplomová práce je vnitřně členěna na úvod, tři samostatné kapitoly, podkapitoly a závěr. V úvodní kapitole autor vymezuje vybrané základní pojmy související s problematikou územního řízení, aby čtenáři poskytl možnost lépe pochopit danou problematiku. Dále srovnává vztah koncepčních a realizačních nástrojů územního plánování, popisuje způsoby umisťování staveb v území, jakožto i jednotlivé druhy územních rozhodnutí. V druhé, stěžejní kapitole práce se pak věnuje podrobnému rozboru procesu vedoucího k vydání územního rozhodnutí od podání žádosti po možné prostředky procesní obrany proti již vydanému územnímu rozhodnutí. V rámci této kapitoly věnuje zvláštní pozornost procesnímu účastenství a námitkám účastníků územního řízení. Třetí kapitola práce je věnována alternativním rozhodovacím procesům, z nichž...
Srovnání právní úpravy povinného očkování v České republice a Francii
Ševčík, David ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
v českém jazyce Cílem této práce je provést analýzu a porovnání systému povinného očkování v České republice a ve Francii. První část bude věnována zasazení povinného očkování do mezinárodněprávního kontextu. Budou tak popsány relevantní mezinárodní organizace, jichž je Česká i Francouzská republika členem, a dále zejména závazné prameny mezinárodního práva, tedy mezinárodní smlouvy, které jsou pro obě země závazné a mají aplikační přednost před vnitrostátní právní úpravou. Druhá část bude věnována porovnání ústavněprávního základu povinného očkování, tedy relevantních ustanovení Ústavy České republiky a Ústavy Francouzské republiky. Také bude pojednáno o rozhodovací praxi orgánů ochrany ústavnosti jednotlivých států. Ve třetí části bude provedena analýza a porovnání právního zakotvení klíčových a nepostradatelných atributů očkovací povinnosti. Zkoumat se bude, v jaké míře je očkovací povinnost obsažena v zákoně a co je naopak přenecháno k úpravě podzákonnému právnímu předpisu. Cílem bude zjištění podobností, které lze v současných právních úpravách obou států nalézt, ale také rozdílů a jejich důsledků. Čtvrtá část bude zkoumat možnosti přímého (fyzického) vynucení zákonem stanovené očkovací povinnosti u povinně očkovaného v obou státech. Následně bude rozebráno a porovnáno, jaké překážky a sankce...
Ochrana před průtahy ve správním řízení a v řízení před správními soudy
Koudele, Lukáš ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Ochrana před průtahy ve správním řízení a v řízení před správními soudy Abstrakt Předmětem této práce je ochrana před průtahy ve správním řízení (kde je právní předpisy označují jako nečinnost) a před správními soudy. Průtah je stav, kdy úkony určitý úkon v řízení z nějakého důvodu není proveden ve lhůtě, ve které by měl být učiněn. Důvody průtahů mohou být různé. Mohou být objektivní, které mohou spočívat v množství věcí, které osoba rozhoduje, ať už je to z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení orgánu, před kterým se řízení vede, či z důvodu nedostatků v organizaci práce u tohoto orgánu, nebo mohou spočívat v nutnosti dodržení posloupnosti procesního postupu spočívající v nezbytnosti provést úkon, který danému úkonu předchází. Důvody průtahů mohou být i subjektivní, spočívající v nedostatečné rychlosti práce, ať už je způsobena leností nebo neschopností. Listina základních práv a svobod hovoří o povinnosti projednat věc bez zbytečných průtahů. Tato povinnost se vztahuje jak na správní řízení, tak na řízení před správními soudy. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní předpis, který je součástí ústavního pořádku, nemohou podústavní právní normy obsahovat pravidlo, které by bylo se zásadou projednání věci bez zbytečných průtahů v rozporu a veškeré podústavní právní normy se musí v souladu s touto...
Creating a biosensor for miRNA effector complex formation using CRISPR nucleases
Petržílek, Jan ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent)
miRNA jsou malé regulující RNA, které fungují jako posttranskipční regulátory mRNA. miRNA navigují ribonukleoproteinové komplexy na mRNA a umlčují je inhibicí translace a degradací. V savcích miRNA regulují tisíce různých mRNA a byly rozeznány jako regulující faktory ve většině buněčných a vývojových procesech. Poruchy v regulaci miRNA dráhy mouhou vézt k závažným defektům a nemocem. V myších oocytech existuje unikátní situace, kdy všechny komponenty miRNA dráhy jsou přítomny, ale přesto je ona dráha zbytná a nefunkční. Molekulární podstata tohoto fenoménu a jeho významu zůstává stále nejasná. I přes rozsáhlý účinek miRNA dráhy na genovou regulaci v somatických buňkách, strategie jak tuto dráhu studovat jsou limitované. Současné metody pro studium miRNA dráhy používají korelativní studie (jako například sekvenování nevé generace) nebo využívají reporterových systémů, které studují pouze relativně malé množství molekul v daném čase a jsou náchylné k artefaktům. V této práci prezentuji návrh a vývoj nové strategie pro přímé monitorování aktivity a integrity miRNA dráhy v živých buňkách za podmínek blízkých fyziologickým podmínkám. Tato strategie by mohla být použita in vivo pro studie myších oocytů. Tato strategie je založena na endogeně fluorescenčně značených proteinech ribonukleového komplexu AGO2...
Výstroj a technika Hasičského záchranného systému
Svoboda, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Výstroj a technika Hasičského záchranného sboru České republiky Cíl práce: Popsání výstroje a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky, seznámení s právními předpisy a zákony, popsání vybrané výstroje a techniky, která se využívá při určitých typech zásahu. Metoda: V bakalářské práci je využita analýza získaných pramenů, ze které je poté udělána komparace do textu. Výsledky: Výsledkem je popsání výstroje a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky, při jednotlivých typech zásahu. Klíčová slova: výstroj, technika, hasič, sbor, ochrana
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Pysk, Vladimír ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků Abstrakt V nejobecnější rovině si předkládaná práce klade za cíl posoudit soulad českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení se závazky plynoucími z Evropské úmluvy o lidských právech. Za tímto účelem se v úvodní části věnuje pečlivému zkoumání dílčích požadavků plynoucí z relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V dalším kroku čtenáři přibližuje relevantní ustanovení českého právního řádu a analyzuje fungování mechanismu odškodňování za průtahy v řízeních v praxi. Českou právní úpravu a rozhodovací praxi vnitrostátních orgánů, zejména soudů, následně poměřuje evropskými standardy. Tímto porovnáním autor dospívá k závěru, že stávající odškodňovací mechanismus vykazuje řadu nedostatků, které mohou Českou republiku vystavovat riziku, že bude v řízení o individuálních stížnostech shledána odpovědnou za porušení závazků, které na sebe dobrovolně přijala ratifikací Úmluvy. Kromě shora uvedeného práce popisuje nejnovější vývoj v dané oblasti, který byl podnícen sérií stížností proti České republice, v nichž stěžovatelé nenamítali pouze porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jak...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 392 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 SVOBODA, Pavel
73 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
35 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.