Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 377 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou ankylozující spondylitida
Svoboda, Petr ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida Cíle: Cílem této práce je seznámení s problematikou ankylozující spondylitidy se zaměřením na fyzioterapii u tohoto onemocnění. Práce dále seznamuje s kazuistikou pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida. Souhrn: Bakalářská práce se dělí na část obecnou a část speciální. Obecná část seznamuje s problematikou onemocnění ankylozující spondylitida. Popisuje její příznaky, diagnostiku a možnosti léčby, se zaměřením na fyzioterapii a pohybovou terapii obecně, dále jsou zmíněny možnosti léčby farmakologické, chirurgické a další. Na konci obecné části je popsána prognóza onemocnění. Část speciální představuje kazuistiku pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida. Na základě vstupního kineziologického rozboru je zde vypracován krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, podle kterého je provedena terapie. Srovnáním vstupního a výstupního kineziologického rozboru popisuje práce výsledek terapie. Podklady pro vypracování této práce jsem získal během praxe v Revmatologickém ústavu v Praze, kterou jsem absolvoval od 15. 1. do 9. 2. 2018. Klíčová slova: spondylitida ankylozující, diagnóza, léčba, fyzioterapie
Konstrukční návrh multifunkčního opěrného boxu
Schmidtová, Markéta ; Košťál, David (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu do automobilu pro zvýšení komfortu dětí v autosedačkách. V první části budou popsány požadavky na ergonomicky správné sezení a vývoj dítěte. Z těchto dat budou definovány polohy nášlapné plochy a následně provedeno konstrukční řešení. Na závěr budou navrženy zátěžné stavy a optimalizované dané řešení.
Zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot
Zindulka, Martin ; Skřivánková, Vendula (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení pro injektáž dvousložkových stavebních hmot, které je možné používat při výškových pracích. Zařízení je navrženo jako přenosné s pohonem akumulátorovou vrtačkou. Úvodní část je věnována shrnutí současných produktů na trhu, následně jsou stanoveny parametry navrhovaného zařízení a jeho konstrukční návrh.
Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů
Žáček, Jan ; Hartl, Martin (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova uzavřeného okruhu, který bývá v praxi nazýváno „back to back“. Nejprve jsou v teoretické části popsány zkušební okruhy používané v oblasti testování ozubených kol a zároveň zmíněn jeden ze standardizovaných postupů pro realizaci experimentů. Na základě rešeršní studie jsou stanoveny základní parametry pro návrh a tvorbu koncepčních variant. Obsahem konstrukční části je nejen vlastní návrh stendu, ale také provozní ověření včetně popisu pracovního postupu na daném zařízení. Výsledkem této práce je tedy funkční experimentální zařízení pro budoucí vývoj inteligentních mazacích systémů.
Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny "Za svobodu" v letech 1948-1951
Svoboda, Petr
Práce, která se zabývá problematikou provokací StB proti ilegálním skupinám třetího odboje v zakladatelském období komunistického režimu v Československu, pojednává o dvou méně známých, avšak dobře připravených a ve svém důsledku úspěšných provokacích zaměřených na funkcionáře národně socialistické strany. Je zasazena do kontextu tehdejšího mezinárodního dění v mimořádně vyhrocené fázi studené války a nepříznivého domácího vývoje, zejména pak prohlubující se hospodářské, sociální a posléze i politické krize umocněné sílící represí a politickými procesy. Ústředním tématem je vznik a činnost ilegální odbojové skupiny "Za svobodu" v letech 1948-1951, její infiltrace, postupná kontrola a likvidace ze strany bezpečnostního aparátu komunistického režimu. Činnost skupiny, vedené bývalým tajemníkem ústředního sekretariátu národně socialistické strany Josefem Vlasatým ("kpt. Hrdý"), dokumentuje v odborné literatuře dosud opomíjený fakt, že na protikomunistickém odboji v poúnorovém Československu se aktivně podíleli též příslušníci ozbrojených sil v činné službě, v tomto případě příslušníci SNB. Skupina byla infiltrována za pomoci agenta provokatéra JUDr. Vlastislava Chalupy ("mjr. Král") prostřednictvím projektu Československé strany práce a byla součástí "akce Skaut", která je považována za největší...
Konflikt práva na informace a ochrany soukromí
Hodina, Martin ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Konflikt práva na informace a ochrany soukromí - Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zaměřuje na potenciální konflikt a vzájemnou interakci práva na informace a ochrany soukromí dotčených osob při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V přístupu a argumentaci autora se kloubí pozice úřední osoby povinného subjektu, jakož i nadřízeného (odvolacího) orgánu, a to díky jeho působení na pozici právníka Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Není pochyb o tom, že právo na informace je nezbytností každé moderní společnosti, resp. moderního státu. Právo na informace poskytuje každé osobě, nikoli jen občanovi, efektivní nástroj, kterým se může dobrat obecných informací širokého spektra v působnosti veřejného sektoru. Tento nástroj je v současné době velmi účinný a zajišťuje spolu s jinými instrumenty vyšší míru transparentnosti veřejného sektoru. Stinnou stránkou tohoto nástroje je negativní dopad na dotčené osoby, které mohou být dotčeny na svých právech, zejm. právu na soukromí. Tento dopad je zvláště patrný ve vztahu k problematice příjemců veřejných prostředků. Rigorózní práce je členěna do tří částí. Teoretický výklad úvodní části je věnován především lidskoprávním aspektům dané problematiky. Tento výklad a jeho...
G proteiny a adenylylcykláza v mozkové kůře potkana během ontogeneze
Stohr, Jiří ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Langmeier, Miloš (oponent) ; Mareš, Pavel (oponent)
zÁvĚR Nďe měření agonistou stimulované \.ysokoafinní GTPázové aktivity a vazby GTP7S ve vyvíjející se mozkové kuře potkana ukáza|aýrazné vyššífunkční aktivitu GTP vázajícich proteinů u dospělých (90denních) potkanů oproti nezralým (l2denním) zvířafum. RGSI, na rozdíl od RGS16, muže působit jako silný regulátor vysokoafinni GTPriaové aktiviý v membránách mozkové kůry potkana. AC aktivitaje regulována podobně v mozkové kuře nezralých i dospělých potkanů'ale enzymová aktivita je mnohem nižšíu dospělých oproti nezralým zvířatům.Jak by|o doloŽeno dříve, rozdíl mezi AC aktivitou těchto dvou věkových skupin není vysvětlite|ný na zák|adě v.ývojor"ýchexpresnich profrlů ani jedné z AC izoforem (ACl' Ac2' AC4 a AC6) a ruzných G proteinů (Ihnatovycb et a|.' 2002a; Ihnatolych et al., 2002b)' Lze však spekulovat, že zbývajicí typy AC by se mohly měnit v dospělosti. Tento předpoklad je podporován nálezy zrněněných charakteristik vazby [3H]forskolinu v membránách mozkové kury z dospělých potkanůve srovnání s nezralými zvířaý (Stóhr et a1.'2005b). Nicméně nemůžebý vylouěena možnost, že ÁC aktivita v dospělé mozkové kuře potkana by možná mohla bý ovlivněna dosud nezrrámým negativnim regulačnímfaktorem či mechanismem, kteďje spuštěnběhem dospívání. V mozkové lďře potkana mohou bý detekována qrsokoafinní a super-vysokoafinní...
Reptory spřažené s trimérními G proteiny v membránových doménách
Rudajev, Vladimír ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Teisinger, Jan (oponent)
Závér Nďím cilem bylo isolovat frakci plasmatickémembránycharakterisovanoujako lipidové rafý (membránovédomény)a naléá míru asociace receptorůspřažených s trimemími G proteiny (GPCRs) s těmito membránoými strukturami. Pro separaci raftů jsme použilitři různépostupy- detergentovouextrakci,alkalickou preparacise sonikaci a mechanickouhomogenisaci.Zjistilijsme, žepouzeaplikace Tritonu X-l00 vedla k oddělení lipidových raftůod většinovémembrálové fáze.Pro charakterisacihustotníchsacharosov'ých gradientůzískaných z homogenáhr"alkalického čidetergentovéhoextraktu jsme použili celou řadu bílkovin vys\Áujících sepo centrifugaciv oblastechgradientuodpovidajicich sacharosámo nízké(15.25%)i lrysoké(40%)hustotě.Nizkohustotní,detergentresistentní membriínovéfragmený byly charakterisovány přítomnostíproteinůmembrrí'rrovýchdomén caveolinu,flotillinu a GPI vrizanýchalkalickéfosfatasy,cD55' cD58 a CD59, zatímco vysokohustotnígradientovéfrakce obsahovalypřevážnouvětšinuneraftov'ýchproteinůNďK- ATPasy, MHc I' cDl47' calnexinu a transferinovéhoreceptoru.Alkalická extrakceani homogenisacebuněčnéhomateriálunevedlak isolaci membránovýchdoménoddělenýchod nedoménovéfaze plasmatickémembrány. Kromě ruzrrých,'markerov.ých..proteinůjsme analysovalipředevšímgradientové distribucetrimerníchG proteinůGsa, Gqcr/Gl lo, Gil '2a' GB a...
Klinické hodnocení léčiv
Horáková, Kateřina ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Klinické hodnocení léčiv je stále významnější oblastí farmaceutického práva. Počet klinických hodnocení a vynaložených finančních prostředků neustále stoupá a proto se postupně precizují i samotná pravidla a principy klinického hodnocení. Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout přehled základních aspektů klinického hodnocení humánních léčivých přípravků z právního hlediska. Autorka se soustředí zejména na vnitrostátní právní úpravu klinického hodnocení, kterou doplňuje o legislativu Evropské unie a nejdůležitější prameny mezinárodního práva. Blíže analyzuje jednotlivé postupy probíhající v rámci klinického hodnocení, zejména správněprávní optikou. Zvláštní pozornost věnuje etickému přezkumu klinického hodnocení, jeho jednotlivým aspektům i celkovému koncepčnímu pojetí. Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. V úvodu se autorka věnuje vývoji klinického hodnocení a zmiňuje jeho zásadní momenty, které přispěly k formulování základních pravidel klinického hodnocení. Následující kapitola je zaměřena na prameny práva. Nejprve jsou popsány prameny mezinárodního práva, kde jsou rozebrány jak prameny obecnější, tak konkrétní prameny práva týkající se výzkumu léčiv. Následuje přehled evropské legislativy a vnitrostátních právních předpisů. Vnitrostátní předpisy jsou hierarchicky uspořádány od...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 377 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
33 SVOBODA, Pavel
71 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
33 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.