Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 387 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání právní úpravy povinného očkování v ČR a Francii
Ševčík, David ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
v českém jazyce Cílem této práce je provést analýzu a porovnání systému povinného očkování v České republice a ve Francii. První část bude věnována zasazení povinného očkování do mezinárodněprávního kontextu. Budou tak popsány relevantní mezinárodní organizace, jichž je Česká i Francouzská republika členem, a dále zejména závazné prameny mezinárodního práva, tedy mezinárodní smlouvy, které jsou pro obě země závazné a mají aplikační přednost před vnitrostátní právní úpravou. Druhá část bude věnována porovnání ústavněprávního základu povinného očkování, tedy relevantních ustanovení Ústavy České republiky a Ústavy Francouzské republiky. Také bude pojednáno o rozhodovací praxi orgánů ochrany ústavnosti jednotlivých států. Ve třetí části bude provedena analýza a porovnání právního zakotvení klíčových a nepostradatelných atributů očkovací povinnosti. Zkoumat se bude, v jaké míře je očkovací povinnost obsažena v zákoně a co je naopak přenecháno k úpravě podzákonnému právnímu předpisu. Cílem bude zjištění podobností, které lze v současných právních úpravách obou států nalézt, ale také rozdílů a jejich důsledků. Čtvrtá část bude zkoumat možnosti přímého (fyzického) vynucení zákonem stanovené očkovací povinnosti u povinně očkovaného v obou státech. Následně bude rozebráno a porovnáno, jaké překážky a sankce...
Ochrana před průtahy ve správním řízení a v řízení před správními soudy
Koudele, Lukáš ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Ochrana před průtahy ve správním řízení a v řízení před správními soudy Abstrakt Předmětem této práce je ochrana před průtahy ve správním řízení (kde je právní předpisy označují jako nečinnost) a před správními soudy. Průtah je stav, kdy úkony určitý úkon v řízení z nějakého důvodu není proveden ve lhůtě, ve které by měl být učiněn. Důvody průtahů mohou být různé. Mohou být objektivní, které mohou spočívat v množství věcí, které osoba rozhoduje, ať už je to z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení orgánu, před kterým se řízení vede, či z důvodu nedostatků v organizaci práce u tohoto orgánu, nebo mohou spočívat v nutnosti dodržení posloupnosti procesního postupu spočívající v nezbytnosti provést úkon, který danému úkonu předchází. Důvody průtahů mohou být i subjektivní, spočívající v nedostatečné rychlosti práce, ať už je způsobena leností nebo neschopností. Listina základních práv a svobod hovoří o povinnosti projednat věc bez zbytečných průtahů. Tato povinnost se vztahuje jak na správní řízení, tak na řízení před správními soudy. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní předpis, který je součástí ústavního pořádku, nemohou podústavní právní normy obsahovat pravidlo, které by bylo se zásadou projednání věci bez zbytečných průtahů v rozporu a veškeré podústavní právní normy se musí v souladu s touto...
Creating a biosensor for miRNA effector complex formation using CRISPR nucleases
Petržílek, Jan ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent)
miRNA jsou malé regulující RNA, které fungují jako posttranskipční regulátory mRNA. miRNA navigují ribonukleoproteinové komplexy na mRNA a umlčují je inhibicí translace a degradací. V savcích miRNA regulují tisíce různých mRNA a byly rozeznány jako regulující faktory ve většině buněčných a vývojových procesech. Poruchy v regulaci miRNA dráhy mouhou vézt k závažným defektům a nemocem. V myších oocytech existuje unikátní situace, kdy všechny komponenty miRNA dráhy jsou přítomny, ale přesto je ona dráha zbytná a nefunkční. Molekulární podstata tohoto fenoménu a jeho významu zůstává stále nejasná. I přes rozsáhlý účinek miRNA dráhy na genovou regulaci v somatických buňkách, strategie jak tuto dráhu studovat jsou limitované. Současné metody pro studium miRNA dráhy používají korelativní studie (jako například sekvenování nevé generace) nebo využívají reporterových systémů, které studují pouze relativně malé množství molekul v daném čase a jsou náchylné k artefaktům. V této práci prezentuji návrh a vývoj nové strategie pro přímé monitorování aktivity a integrity miRNA dráhy v živých buňkách za podmínek blízkých fyziologickým podmínkám. Tato strategie by mohla být použita in vivo pro studie myších oocytů. Tato strategie je založena na endogeně fluorescenčně značených proteinech ribonukleového komplexu AGO2...
Výstroj a technika Hasičského záchranného systému
Svoboda, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Výstroj a technika Hasičského záchranného sboru České republiky Cíl práce: Popsání výstroje a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky, seznámení s právními předpisy a zákony, popsání vybrané výstroje a techniky, která se využívá při určitých typech zásahu. Metoda: V bakalářské práci je využita analýza získaných pramenů, ze které je poté udělána komparace do textu. Výsledky: Výsledkem je popsání výstroje a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky, při jednotlivých typech zásahu. Klíčová slova: výstroj, technika, hasič, sbor, ochrana
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Pysk, Vladimír ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků Abstrakt V nejobecnější rovině si předkládaná práce klade za cíl posoudit soulad českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení se závazky plynoucími z Evropské úmluvy o lidských právech. Za tímto účelem se v úvodní části věnuje pečlivému zkoumání dílčích požadavků plynoucí z relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V dalším kroku čtenáři přibližuje relevantní ustanovení českého právního řádu a analyzuje fungování mechanismu odškodňování za průtahy v řízeních v praxi. Českou právní úpravu a rozhodovací praxi vnitrostátních orgánů, zejména soudů, následně poměřuje evropskými standardy. Tímto porovnáním autor dospívá k závěru, že stávající odškodňovací mechanismus vykazuje řadu nedostatků, které mohou Českou republiku vystavovat riziku, že bude v řízení o individuálních stížnostech shledána odpovědnou za porušení závazků, které na sebe dobrovolně přijala ratifikací Úmluvy. Kromě shora uvedeného práce popisuje nejnovější vývoj v dané oblasti, který byl podnícen sérií stížností proti České republice, v nichž stěžovatelé nenamítali pouze porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jak...
Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu
Svoboda, Petr ; Majer, Zdeněk (oponent) ; Profant, Tomáš (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními pojmy lomové mechaniky. Druhá část se zabývá sestavením postupu řešení podle Williamsovy metody a vytvořením programu na spočítání exponentu singularity napětí.
Provádění staveb a jejich změn
Ondra, Martin ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Provádění staveb a jejich změn Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozborem primární regulace provádění obecných staveb a jejich změn, tedy jedné části veřejnoprávní větve stavebního práva. Téma práce je aktuální zejména z důvodu přijetí druhé velké novely stavebního zákona, jejímž proklamovaným cílem je zjednodušení a zrychlení procesů a procedur. Hlavním cílem této práce je identifikace problémů spojených se současnou právní úpravou provádění staveb a jejich změn, na niž ve vybraných případech navazuje snaha o nalezení jejich řešení de lege ferenda. Sekundárním cílem této práce je kritika druhé velké novely stavebního zákona z roku 2017, identifikace toho, zda a jaké problémy s sebou přinesla a také posouzení, zda skutečně naplňuje svůj proklamovaný cíl. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá prameny právní úpravy a roztříštěností prováděcích právních předpisů. Ve druhé kapitole je podrobně rozebrán pojem stavby, jakož i další základní pojmy spojené s tématem práce. Třetí kapitola obsahuje rozbor organizace stavebních úřadů, vybraných problémů spojených s výkonem veřejné správy, rozbor problematiky dotčených orgánů a závazných stanovisek, jakož i osoby autorizovaného inspektora. Čtvrtá kapitola se zabývá režimy provádění staveb a jejich změn - režimem stavebního...
Postavení a činnost české lékařské komory
Klůfa, Jaroslav ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce je "postavení a činnost České lékařské komory". Jejím cílem je analyzovat roli a smysl této profesní komory v České republice a vyslovit závěr o její opodstatněnosti. Toto téma jsem si zvolil, poněvadž se domnívám, že ačkoli profesní samospráva náleží k důležitým a zajímavým institutům českého právního řádu, odborná literatura se tomuto tématu věnuje spíše okrajově. V případě České lékařské komory (dále jen ČLK) platí tato charakteristika obzvlášť. Práce se sestává z pěti kapitol, každá z nich pojednává o některém z aspektů této profesní komory. Kapitola první je úvodní a snaží se vysvětlit pojmy samosprávy a veřejnoprávní korporace jako neopominutelná východiska pro pochopení podstaty ČLK. Poslední část této kapitoly podává nástin sociologických, politologických a ekonomických aspektů zkoumané komory. Kapitola druhá se sestává ze dvou částí. Část první této kapitoly mapuje historický vývoj lékařských komor na území dnešní České republiky od roku 1981, kdy byl v naší monarchii vydán první zákon, na jehož základě byly lékařské komory zřizovány, do současnosti. Část druhá pak sleduje lékařské komory ve státech střední Evropy a pokouší se o komparaci těchto organizací. Kapitola třetí je rozdělena do dvou částí. Část první se zaměřuje na úkoly ČLK a zahrnuje pojednání o...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 387 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 SVOBODA, Pavel
73 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
35 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.