Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 367 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Služební zákon - implementace a funkčnost
Staněk, Michal ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Služební zákon - implementace a funkčnost Resumé Nový zákon o státní službě vstoupil před více než rokem v plnou účinnost. Tato práce tak seznámí čtenáře s obdobím předcházejícím jeho přijetí, které autor této práce popsal již ve své diplomové práci s názvem Služební zákon - vývoj a výsledek, ale hlavně si klade za cíl popsat a analyzovat období, které se pojí s implementací zákona o státní službě do praxe a zaměřit se na hlavní problémy s jeho funkčností, které se projevily během jeho implementace. Důraz tak bude kladen především na aktivitu vlády, jako významného činitele při implementaci zákona, dále na Parlament, který během této doby přijal množství pozměňovacích návrhů, které technicky, ale i systémově měnily podobu zákona o státní službě již během první měsíců jeho plné účinnosti. Opomenuty nebudou ani služební úřady, které byly tím posledním, avšak neméně důležitým článkem při implementaci zákona. Speciální pozornost je také věnována fungování Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra vydávající metodické a jiné další, pro implementaci důležité dokumenty. V části pojednávající o funkčnosti implementovaného zákona o státní službě se autor práce zaměřil na první praktické nedostatky, které se projevily při používání zákona v praxi. Důraz je kladen na popis a analýzu situací, které se objevily v...
Rozhodovací praxe Ministerstva zdravotnictví v oblasti správních deliktů podle zákona o léčivech
Heflerová, Markéta ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Klíčová slova: léčivé přípravky, správní delikt, ministerstvo zdravotnictví V rámci psaní své diplomové práci jsem se věnovala obecné problematice správních deliktů. Zběžně jsem představila zákon o léčivech, vysvětlila jsem stěžejní pojem léčivo, který v sobě zahrnuje léčivé přípravky, které jsou dále složeny z léčivých látek. Představila jsem blíže Státní ústav pro kontrolu léčiv, který rozhoduje o správních deliktech podle zákona o léčivech v prvním stupni, a Ministerstvo zdravotnictví, které řeší odvolání proti těmto rozhodnutím. V rámci druhé kapitoly, tedy hmotně-právní části výkladu zákona o léčivech, byly představeny znaky skutkové podstaty správních deliktů, odpovědnost za správní delikty, sankce a náklady řízení, vztahy speciality a subsidiarity, souběh a využití analogie v rámci správního trestání. Třetí kapitola je věnována procesní problematice zákona o léčivech. Celý proces nejčastěji začíná Ústavem provedenou následnou či cílenou kontrolou nějakého provozovatele, který pokud nedodržuje zákonné požadavky, zahájí s ním Ústav správní řízení. Ústav posléze shromažďuje další podklady a vydá rozhodnutí ve věci. Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení v případě nesouhlasu opět bránit, tentokrát formou odvolání na Ministerstvo. Toto v rámci odvolacího řízení vydává další rozhodnutí,...
Místní referendum - Institut místního referenda v České republice a ve Slovinsku
Vavříková, Monika ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá podstatou institutu místního referenda jakožto hojně užívaného doplňku zastupitelské demokracie a jeho konkrétní podobou v právních řádech České republiky a Slovinska. Smyslem práce je detailně popsat českou a slovinskou právní úpravu, která se týká místního referenda, prozkoumat určité oblasti jeho praktického využití a nakonec uzavřít, jak podobně, či naopak rozdílně, tyto dvě země, které historicky i v moderní době prochází podobným vývojem, přistupují k přímé demokracii a zejména tedy k institutu místního referenda. Kostra práce je tvořena devíti kapitolami. V první kapitole Úvod popisuji motivy, které mě vedly k orientaci na danou problematiku. Druhá kapitola Idea přímé demokracie se věnuje původu a podstatě přímé demokracie, možnostem jejího využití v dnešním světě a stručně popisuje instituty přímé demokracie, které jsou v praxi využívány v České republice a Slovinsku. Třetí kapitola Referendum obecně klasifikuje jednotlivé druhy referend. Ve čtvrté kapitole Místní referendum v České republice nalezneme vyčerpávající popis právní úpravy místního referenda v českém právním prostředí a dále analýzu dat, která jsou o místním referendu dostupná, stejně jako prozkoumání judikatury Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, jejímž předmětem je místní...
Maření výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění
Adámková, Karolína ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Cílem této práce je osvětlit některé problémy cizineckého práva, konkrétně zdvojení úpravy maření správního rozhodnutí cizincem, tj. zda se v takovém případě má postupovat dle zákona o pobytu cizinců či dle trestního zákoníku, a tím určení, která z těchto úprav má přednost. V této práci jsou proto oba instituty podrobně rozebrány včetně geneze jejich vzniku a případných proměn v rámci novelizací, stejně jako jejich dopadů na cizince. Dále byly rozebrány příbuzné instituty, kterým je např. rozhodnutí o povinnosti opustit území, anebo zajištění a zadržení cizince, které mohou ovlivnit rozhodování o využití té které právní úpravy. V této práci byla analyzována platná a účinná právní úprava ČR, jakož i judikatura, a to nejen českých soudů, ale taktéž soudů mezinárodních, kterými jsou Soudní dvůr Evropské unie event. Evropský soud pro lidská práva. Provedenou podrobnou rešerší za využití statistik od pověřených státních orgánů, jakož i ze sesbírané sbírky případů, jsme zjistili, že variabilita využití obou institutů, potažmo institutů dalších či náhradních, odpovídá tomu, co by bylo možné označit za "náhodný výběr", tj. že v našem právním řádu pro rozhodování o tom, zda bude v případě maření správního rozhodnutí postupováno dle zákona o pobytu cizinců nebo dle trestního zákoníku, není systémově...
Induction of endogenous RNAi in mammalian cells
Demeter, Tomáš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Vopálenský, Václav (oponent)
Dvojvláknová RNA, je unikátna štruktúra s mnohými biologickými účinkami. Je tvorená z dvoch protichodných komplementárnych RNA vlákien, ktoré môžu byť produkované samotnými bunkami alebo sa do nich môžu dostať z vonkajších zdrojov. Existujú štyri hlavné mechanizmy jej vzniku: transkripcia z obrátených repetícií, konvergentná transkripcia, komplementárne párovanie (in trans) a syntéza sprostredkovaná RNA dependetnou RNA polymerázou. Rôzne mechanizmy produkcie určujú ďalšie štruktúrne vlastnosti dvojvláknových RNA, napríklad ich konce, chybne zaradenie nukleotidových báz a iné. Štruktúrne vlastnosti môžu ovplyvňovať to, akým spôsobom bunka odpovedá na prítomnosť dvojvláknových RNA. Táto odpoveď môže byť sekvenčne-špecifická alebo sekvenčne- nešpecifická. Hlavnou sekvenčne-špecifickou odpoveďou na prítomnosť dvojvláknovej RNA v bunke je RNA interferencia. Naša skupina študovala mechanizmus indukcie RNA interferencie v cicavčích bunkách pomocou špecifického typu dvojvláknovej RNA. Táto dvojvláknová RNA vytvára vlásenku s dlhými jednovláknovými presahmi na oboch koncoch. Predpokladali sme, že dvojvláknové RNA substráty s inými štruktúrami môžu byť efektívnejšie ako ten, ktorý sme požívali v našich experimentoch od roku 2002. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo porovnať účinnosť rôznych...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 367 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
31 SVOBODA, Pavel
69 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
31 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.