National Repository of Grey Literature 405 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Regulation of prices and reimbursements of medicinal products
Hric, Tomáš ; Staša, Josef (advisor) ; Svoboda, Petr (referee)
Regulation of prices and reimbursement of medicinal products Abstract Medicinal products are essentially part of every human life. It is therefore desirable to ensure that they are offered on the market at a fair and affordable price, precisely through price and reimbursement regulation. The aim of this diploma thesis is to analyse how the regulation of prices and reimbursements applies to human medicinal products in the provision of outpatient health care, the price and reimbursement of which is decided by the State Institute for Drug Control in administrative proceedings. In order to achieve this goal, the thesis is divided into four parts. The first part defines the basic concepts needed understand the meaning and purpose of the system of price and reimbursement regulation, such as a medicinal product, price or reimbursement. Furthermore, this part is devoted to the types of administrative acts occurring in the field of price and reimbursement regulation and introduces the Ministry of Health and the State Institute for Drug Control as the most important administrative authorities operating in this field. The second part analyses the legislation effective until 31st December 2007. The forms of administrative activity then performed by the Ministry of Health and the Ministry of Finance are analysed in more...
The prohibition of the reformationis in peius in administrative criminal law
Mrázková, Tereza ; Prášková, Helena (advisor) ; Svoboda, Petr (referee)
This master's thesis deals with the modern development of the prohibition of reformationis in peius principle in the area of administrative punitive law, in particular in the area of administrative offenses. Although Act No. 250/2016 Coll. has removed the undesirable and criticized "double-track" application of the prohibition of reformatio in peius in the area of administrative punitive law, other difficulties related to the principle in question have not completely disappeared; on the contrary, new legislation has made the situation more difficult in some respect. The main aim of the thesis is to critically analyse this principle in light of the new Act No. 250/2016 Coll. and to assess the impact of the new Act on the administrative practice. The thesis is systematically divided into seven chapters. The first chapter explains general theoretical questions related to the principle in question. The following section describes its constitutional and international basis. The third chapter thoroughly examines the modern development of this principle in the Czech Republic. The content and scope of the prohibition of reformatio in peius in proceedings under Act No. 200/1990 Coll. And in proceedings under Act No. 500/2004 Coll. are being analysed with regard to the conclusions provided by legal academia...
Agreements on planning and land development
Chudárek, Jakub ; Svoboda, Petr (advisor) ; Staša, Josef (referee)
Thesis title: territorial development contracts The topic of this diploma thesis is territorial development contracts. This term includes contracts for planning and assessment of the owners of the public transport and technical infrastructure resulting from Building Act and contracts not regulated by the law, concluded as so-called innominate contracts according to Civil Code, which are referred to as "cooperation agreement with person interested (investor) in construction". The essence of these contracts is the effort to adjust the financial participation of the person interested in the realization of the building project in the municipality on the costs incurred by the municipality caused by construction. In particular, it is mostly about compensation of the funds that the municipality must spend to ensure its functioning as a result of the increase in population and their entitlements. The beginning of thesis is dedicated to the definition of basic concepts and subjects. Furthermore, it outlines the reasons and general basis leading to the conclusion of territorial development contracts. Following is a closer analysis of contracts under the Building Act, on which the idea of the responsibility of the person interested in the construction of the costs associated with the construction is based. In...
Design of apparatus for testing of bearings
Sovadina, František ; Šperka, Petr (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
In this bachelor thesis an analysis of used test devices for durability of the rolling bearing was performed. This analysis then serves as an inspiration for the reconstruction of the existing bearing test facility at FME BUT. Three conceptual designs have been developed and, after consideration of all aspects, drawing documentation for the final variant has been produced. Its design will lead to space saving in the laboratory and easier handling of test equipment in durability tests.
Design of clamping device for machining of manifold part
Foltýn, Jan ; Mazal, Pavel (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
This thesis deals with clamping fixtures. It aims to design an effective clamping solution for machining parts on a milling machine. The clamping solution was designed and then verified by a series of calculations. The main goal and partial objectives were fulfilled. The output is the design of fixture, which can clamp given part. Subsequently, based on the calculations it was decided to use four of these fixtures on one machining table. When calculating the appropriate variation of the fixture layout, an estimate of the time required for the operations performed by the machine operator was made. The thesis offers an overview of the materials used in the automotive industry. Furthermore, the study of clamps and clamping systems. It also touches the problem of optimizing manufacturing process and demand for ways to speed up the manufacturing process.
Design of an apparatus for axial forces determination in screw connections
Lečbych, Jiří ; Frýza, Josef (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the design of the device for measuring axial forces in bolted joints. The first part of the thesis is focused on the research of the current state of knowledge of screw connections, force transducers and methods for deriving prestress including their control. Then, three conceptual solutions that fulfilled the assignment of the thesis were created based on the research. The final design that most closely corresponds to reality is described in detail including its advantages and possible measurement inaccuracies. The final 3D design was made into a drawing documentation.
Gear design with tolerance analysis
Křivohlavý, Petr ; Křupka, Jiří (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The thesis is concerned with tolerances of machine elements. The thesis explains dimensional and geometrical tolerance, surface texture and their interdependence. On the basis of the stated facts a simple technique is established to be followed when setting tolerance of machine elements. The procedure is further applied on the transmission that was selected from the three models on hand. The technique is focused mostly on shaft and gear tolerance. The thesis should provide the reader with understanding of how to tolerate selected machine elements.
Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Visegrad Countries
Svoboda, Petr ; Vykydal, Petr (referee) ; Režňáková, Mária (advisor)
Problematika výběru kapitálové struktury byla a stále je často diskutována akademickou obcí již přes půl století a stále ještě nebylo dosaženo jednoznačného souladu, která teorie kapitálu a jaké determinanty ovlivňují kapitálovou strukturu. Modligliani a Miller (1958) zformulovali moderní teorii kapitálové struktury. Tvrdí, že pokud jsou splněny přísné podmínky, kapitálová struktura je irelevantní pro hodnotu společnosti. Avšak pokud nějaké předpoklady nejsou naplněny, kapitálová struktura se stává významná. Nyní, dvě hlavní teorie kapitálové struktury převládají – teorie hierarchického pořádku a trade-off teorie. Teorie hierarchického pořádku je vysvětlena informační asymetrií mezi manažery a ostatními lidmi. Toto způsobuje rozdílné ocenění vydaných cenných papírů danými skupinami lidí. Proto společnosti preferují vydat cenné papíry nejméně citlivé na dostupné informace. Pokud potřebují volné finance, nejdříve použijí vnitřní zdroje, následně dluh a jako poslední možností je vydání nového vlastního kapitálu. Trade-off teorie řeší rovnováhu mezi daňovým štítem dluhu a náklady finanční tísně. Důsledkem tohoto substitučního vztahu je optimální kapitálová struktura, kterou by se společnosti měly snažit získat a dále udržet. Mnoho výzkumu týkající se výběru kapitálové struktury již bylo provedeno a jeho výsledky jsou stále neurčité. Protože mnoho článků stále nabízí bezvýsledné závěry a jejich výsledky se liší v rámci zemí a skrz časové období, cílem mé práce je prozkoumat kapitálovou strukturu a determinanty kapitálové struktury v rámci Višegrádských zemí v období od 2002 do 2007. Hlavním přínosem této práce je prozkoumat data, která ještě nebyla před tím prozkoumána. Důvod, proč tomu tak je, může být obtížnost v získávání a zpracování dat. Již mnoho článků bylo napsáno o kapitálové struktuře, ale mnohé měly nedostatky. První výhodou mé práce je, že zkontroluji veškeré předpoklady mé analýzy. Znázorňuji, že heteroskedasticita a autokorelace jsou občas přítomny a snažím se je odstranit. Tímto se vyhnu zkresleným výsledkům. Další výhodou mého výzkumu je, že používám relativně velké množství vysvětlujících proměnných. Mnozí autoři záměrně vynechávají proměnné jako likvidita, růstové příležitosti nebo volatilitu tržeb (obchodní risk). Navíc používám tři druhy dluhů jako vysvětlované proměnné – celkový, dlouhodobý a krátkodobý, které nejsou také běžně používané. Dále používám dynamický vztah v zadluženosti, jelikož současná zadluženost může záviset na minulosti z důvodu setrvání nebo pouze částečnému přizpůsobení. Schopnost tohoto docílit je unikátní pro panelová data, která používám v této práci. Výsledkem je, že zadluženost má paměť a závisí na zadluženosti z minulých let. Hlavní závěry mohou být rozděleny do dvou skupin. Do první skupiny patří výsledky regrese z České republiky a Polska a druhé z Maďarska a Slovenska. Výsledky z první skupiny ukazují pozitivní vztah mezi zadlužeností českých a maďarských společností a tempem růstu společností a nedaňovým štítem, který je použit jako náhrada za daňový štít. Zatímco ziskovost, likvidita, struktura aktiv, obchodní riziko a velikost firmy je negativně korelována s dluhem. Tyto závěry podporují teorii hierarchického pořádku. Na druhou stranu, výsledky z Maďarska a Slovenska podporují trade-off teorii. V této druhé skupině struktura aktiv, ziskovost, velikost firmy je kladně korelována se zadlužeností, zatímco zbylé proměnné ukazují zápornou korelaci.
Tribological characteristics of smart fluids
Michalec, Michal ; Čermák, Jan (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The master's thesis deals with experimental study of tribological characteristics of smart fluids. Smart fluids are substances in liquid state reacting to the presence of magnetic or electric field by change in rheological properties. For possible application in devices using conventional lubricants is necessary to choose suitable smart fluid and study the influence of excitation on formation of lubricating layer, friction and wear. Comprehensive description of excitation influence is executed using three experimental devices and theoretical model for measurements parameters specification. Assessed are lubricant film thickness, friction coefficient and wear under smart fluid activation in non-conformal contact. Results show significant observable influence of smart fluids excitation on all assessed aspects. Understanding the mechanisms of smart fluids excitation can be a key step in development of intelligent devices with active external control of lubricant behaviour and character, that could lead to maintenance cost reduction and effectivity improvement.
Regulation of sales and advertising of non-prescription drugs
Zieglerová, Jindra ; Kryska, David (advisor) ; Svoboda, Petr (referee)
- Regulation of sales and advertising of non-prescription drugs The diploma thesis deals with the problems of the regulation of sales and advertising of non-prescription medicinal products which can be dispensed without a prescription. The main goal of this work is to evaluate this regulation in the context of ensuring the safety of users of medicinal products. Such safety might be threatened by placing easily available non- prescription medicinal products in stores and the growing promotion of medicines, which may pose a threat in case of using a fear for own health for marketing purposes. The first part of the thesis defines the basic concepts important for its topic. The second part presents the basic sources of legal regulation of sales and advertising of non-prescription medicinal products. Following chapter is devoted to the issue of registration of medicinal products with an emphasis on their classification for dispensing without prescription. A separate sub-section is also devoted to borderline products and differences in the regulation of their sales and advertising over medicinal products. The next section deals with the issue of sales of non- prescription medicinal products. Here are specified the conditions of the sales, which are compared with the conditions set for the dispensing of...

National Repository of Grey Literature : 405 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
36 SVOBODA, Pavel
74 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
36 Svoboda, Pavel
5 Svoboda, Peter
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.