Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 345 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků v České republice
Baloušek, Filip ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Otázka legislativních a etických požadavků na výzkum nových léčiv nabrala v souvislosti s rozmachem farmaceutického průmyslu během minulých desetiletí na značné intenzitě. Tato diplomová práce si tak klade za cíl komplexně popsat a analyzovat teoretická východiska současné legislativy upravující provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků na území České republiky, jakož i blíže rozebrat etický přezkum, který vykonávají specializované nezávislé etické komise. Autor se blíže věnuje i některým správněprávním aspektům spojeným s jejich činností, zejména se zabývá povahou souhlasných stanovisek etických komisí, které jsou předpokladem pro zahájení klinického hodnocení. Práce samotná je rozdělena do devíti kapitol, přičemž úvodní kapitola se zaměřuje na obecné nastínění problematiky klinického hodnocení humánních léčivých přípravků na území České republiky. Druhá kapitola vysvětluje základní pojmy, se kterými pracuje zákon o léčivech a které jsou pro tuto oblast farmaceutického práva specifické. Další kapitola rozebírá činnost státních institucí, které vykonávají působnost v rámci klinických studií. Čtvrtá kapitola obsahuje prameny právní úpravy, přičemž zvláštní důraz je kladen zejména na rozlišení závazných a doporučujících mezinárodních dokumentů a genezi tuzemské právní úpravy mající...
Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny " Za svobodu " v letech 1948 - 1951
Svoboda, Petr ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Kalous, Jan (oponent) ; Svoboda, Libor (oponent)
Práce, která se zabývá problematikou provokací StB proti ilegálním skupinám třetího zakladatelském období komunistického režimu v Československu, pojednává o dvou méně známých, avšak dobře připravených a ve svém důsledku úspěšných provokacích zaměřených na funkcionáře národně socialistické strany. Je zasazena do kontextu tehdejšího mezinárodního dění v mimořádně vyhrocené fázi studené války a nepříznivého domácího vývoje, zejména pak prohlubující se hospodářské, sociální a posléze i politické krize umocněné sílící represí a politickými procesy. Ústředním tématem je vznik a činnost ilegální odbojové skupiny "Za svobodu" -1951, její infiltrace, postupná kontrola a likvidace ze strany bezpečnostního aparátu komunistického režimu. Činnost skupiny, vedené bývalým tajemníkem ústředního sekretariátu národně socialistické strany Josefem Vlasatým "kpt. Hrdý" odborné literatuře dosud opomíjený fakt, že na protikomunistickém odboji v poúnorovém Československu se aktivně podíleli též příslušníci ozbrojených sil v činné službě, v tomto případě příslušníci SNB. Skupina byla infiltrována za pomoci agenta provokatéra JUDr. Vlastislava Chalupy ("mjr. Král") prostřednictvím projektu Československé strany práce a byla součástí "ak " která je považována za největší provokaci StB v celém období její existence. Vlasatý postupně...
Velikostně rozlišený atmosférický aerosol v pracovním prostředí povrchového hnědouhelného dolu
Basslerová, Barbora ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
V hnědouhelných povrchových lomech jsou pracovníci exponováni aerosolovými částicemi, které vznikají především v důsledku rozrušení těžených hornin kolesovými rýpadly. Cílem práce bylo porovnat koncentrace částic atmosférického aerosolu - PM, kterým jsou exponováni pracovníci na kolesovém rýpadle Schrs 1320 a zakládacím voze ZPDH 6300 na skrývce a kolesovém rýpadle K 800/N2 v uhelném lomu Doly Nástup Tušimice a odpovědět na otázky, co je hlavní příčinou zvýšené koncentrace PMx a zda se těžební stroje mezi sebou liší. Měření probíhalo postupně na každém těžebním stroji v období od 12. 8. do 2. 9. 2016. Koncentrace PM1, PM2,5 a PM10 s integrační dobou jedné minuty byly měřeny dvojící přenosných laserových nefelometrů v kabině řidiče a na venkovním ochozu. V obou prostředích byla v pětiminutových intervalech monitorována i teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Variabilita koncentrací PMx je zejména dána typem pracovní činnosti a kouřením. Proto byly koncentrace PM na těžebních strojích porovnávány při střídání směn ráno a večer, úklidu ve venkovním prostředí ručním zametáním, úklidu v kabině řidiče vysáváním a při kouření. Nejvyšší koncentrace PM10 (6,1 ± 11,3 mg·m-3 ) byly změřeny při úklidu ručním zametáním na kolesovém rýpadle K 800/N2, na Schrs 1320 a ZPDH 6300 se hodnoty během této...
Územní řízení
Třešňák, Michal ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Název diplomové práce: Územní řízení Tato práce se zabývá územním řízením, ve kterém jsou vydávána územní rozhodnutí, která představují jeden z realizačních nástrojů územního plánování. Cílem práce je zmapovat proces územního řízení a nastínit problematické aspekty relevantní právní úpravy. Kromě relevantních právních předpisů vychází autor z komentářové a učebnicové literatury a judikatury s důrazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. V úvodu nejprve vymezuje základní pojmy a zařazuje téma do právního kontextu a zabývá se úkoly a cíli územního plánování, jakož i jednotlivými koncepčními a realizačními nástroji. V druhé části popisuje jednotlivé druhy vydávaných územních rozhodnutí a případy, kdy je zapotřebí jejich vydání a naopak případy, kdy lze záměry do územní umisťovat bez územních rozhodnutí. Třetí, nejobsáhlejší část práce se věnuje nejvýznamnějším institutům územního řízení a analyzuje současnou právní úpravu se zaměřením na její aplikačně problematická ustanovení. Zejména se věnuje problematice účastenství, jak ji upravuje stavební zákon, způsobům doručování a projednávání občanskoprávních námitek účastníků řízení. Dále jsou v této části zmíněny náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a je popsán procesní postup; od zahájení územního řízení, přes možné procesní úkony jako...
Role of MAPK in regulation of cytoplasmic polyadenylation during meiotic maturation of mammalian oocytes
Kráčmarová, Jana ; Kubelka, Michal (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
V průběhu meiotického zrání savčích oocytů neprobíhá transkripce a exprese genů je proto řízena na úrovni translace. Jedním z dobře prozkoumaných mechanismů, které se podílí na regulaci translace maternálních mRNA v oocytech, je cytoplazmatická polyadenylace. Ta je zahájena aktivační fosforylací proteinu, který se váže na cytoplazmatický polyadenylační element (CPEB protein, z ang. cytoplasmic polyadenylation binding protein). Cílem této práce je zjistit, jakou roli hraje mitogenem aktivovaná proteinkináza (MAPK) v regulaci cytoplazmatické polyadenylace zprostředkované CPEB proteinem ve zrajících myších a prasečích oocytech. Za tímto účelem byla aktivita MAPK inhibována specifickým inhibitorem (GDC-0994) a byl zkoumán efekt této inhibice na polyadenylaci mRNA pro cyklin B1. V myších oocytech neovlivnila inhibice MAPK ani polyadenylaci, ani translaci mRNA pro cyklin B1, z čehož vyplývá, že se MAPK pravděpodobně nepodílí na regulaci cytoplazmatické polyadenylace v tomto živočišném druhu. Na základě výsledků experimentů provedených na prasečích oocytech nelze vyloučit ani potvrdit případnou úlohu MAPK v regulaci cytoplazmatické polyadenylace. Klíčová slova: cytoplazmatická polyadenylace, myší oocyt, prasečí oocyt, mitogenem aktivovaná proteinkináza (MAPK), cyklin B1, inhibitor GDC-0994
Klinické hodnocení léčiv
Nedvědová, Michaela ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Práce je popisem procesu klinického hodnocení léčiv, které je z právního hlediska oblastí zdravotního práva. Práce je rozdělena do tématických okruhů tj. kapitol, jejichž stručná osnova se nachází v úvodu. Proces klinického hodnocení a jeho instituty jsou ro- zebrány z hlediska právního i medicínského. Zdrojem práce je odborná literatura, znalosti expertů z farmaceutického průmyslu, z oblasti zdravotnické administrativy a mé vlastní zkušenosti z práce na částečný úvazek ve farmaceutické společnosti. Záměrem této mo- nografie je poskytnout odborníkům a dalším osobám zajímajícím se o klinické hodnocení léčiv další zdroj informací. Pojednání je rozděleno do pěti kapitol. První kapitola vymezuje základní instituty kli- nického hodnocení. Jsou zde vypočteny prameny právní úpravy. V další kapitole se věnuji samotnému procesu klinického hodnocení od jeho počátku tj. od výzkumu látky, přes kli- nické hodnocení až po jeho registraci. Následuje kapitola zabývající se evropskou právní úpravou. V dané oblasti došlo v současné době k podstatné změně. Dochází k zavedení jednotného systému klinického hodnocení. Ve čtvrté kapitole se věnuji etickým aspektům, které jsou s klinickým hodnocením neodmyslitelně spojeny. Rozebírám zde problematické otázky související s klinickým hodnocením. Zároveň zdůrazňuji vliv...
Zvukový a audiovizuální záznam jako důkazní prostředky ve správním řízení
Jirková, Jana ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Účelem práce je zodpovězení nastolených otázek ohledně subjektů oprávněných k pořízení zvukového či audiovizuálního záznamu a zákonnosti použití těchto záznamů ve správním řízení jako důkazních prostředků. Práce je formálně rozčleněna do tří kapitol, z nichž první pojednává o základních pojmech prostupujících celou prací a přípustnosti jiných než zákonem výslovně upravených důkazních prostředků. Druhá část práce nahlíží na pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů a jejich další využití jako důkazních prostředků pohledem zásadních lidskoprávních dokumentů, popisuje a analyzuje postup posuzování přípustnosti takto získaných důkazních prostředků aplikovaný Evropským soudem pro lidská práva. Závěrečná kapitola pracuje s vnitrostátními právními předpisy práva veřejného i soukromého, jakož i s rozhodnutími tuzemských soudů, z nichž dovozuje subjekty oprávněné k pořizování diskutovaných záznamů, jež je následně oprávněn správní orgán použít v řízení jako důkaz. Diplomová práce na základě analýzy právních předpisů a soudních rozhodnutí definuje subjekty oprávněné k pořizování zvukových a zvukově obrazových záznamů a podmínky, při jejichž dodržení může k pořizování docházet. Zároveň poukazuje na problémy vyplývající z aktuální právní úpravy pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů vybranými...
Regulace užívání tabákových výrobků
Šimáková, Lucie ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Předmětem této diplomové práce je právní úprava užívání tabákových výrobků v České republice. Práce vychází ze současných legislativních změn týkajících se ochrany zdraví před působením tabákových výrobků. V práci jsem popsala vývoj přístupu ke kouření a zákazů kouření, současně účinnou a nově připravovanou právní úpravu regulující užívání tabákových výrobků, přestupky a správní delikty související s tabákovými výrobky, souvislost mezi regulací užívání tabákových výrobků a lidskými právy a svobodami, právní úpravu Evropské unie a několika vybraných států. V úvodu vysvětluji svůj pohled na současnou protikuřáckou právní úpravu v České republice. Snažím se nastínit, jaké problémy současná úprava přináší a jaké má nedostatky. První kapitola vysvětluje postoj společnosti v průběhu času, můžeme vidět, že kouření se velmi rychle stalo "normálním" a státy se ho vůbec nesnažily kontrolovat. Druhá část srovnává lidskou svobodu a právo na zdraví. Další kapitoly obsahují současnou právní úpravu v České republice - přestupky, reklamu a další její součásti, zejména pak aktuální novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která přinesla novou vizuální podobu tabákových výrobků, zejména co do varování umístěných na těchto výrobcích. Vysvětluji pojmy související s danou problematikou, závazky vůči Evropské...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 345 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 SVOBODA, Pavel
66 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
30 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.