Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 364 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozhodovací praxe Ministerstva zdravotnictví v oblasti správních deliktů podle zákona o léčivech
Heflerová, Markéta ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Klíčová slova: léčivé přípravky, správní delikt, ministerstvo zdravotnictví V rámci psaní své diplomové práci jsem se věnovala obecné problematice správních deliktů. Zběžně jsem představila zákon o léčivech, vysvětlila jsem stěžejní pojem léčivo, který v sobě zahrnuje léčivé přípravky, které jsou dále složeny z léčivých látek. Představila jsem blíže Státní ústav pro kontrolu léčiv, který rozhoduje o správních deliktech podle zákona o léčivech v prvním stupni, a Ministerstvo zdravotnictví, které řeší odvolání proti těmto rozhodnutím. V rámci druhé kapitoly, tedy hmotně-právní části výkladu zákona o léčivech, byly představeny znaky skutkové podstaty správních deliktů, odpovědnost za správní delikty, sankce a náklady řízení, vztahy speciality a subsidiarity, souběh a využití analogie v rámci správního trestání. Třetí kapitola je věnována procesní problematice zákona o léčivech. Celý proces nejčastěji začíná Ústavem provedenou následnou či cílenou kontrolou nějakého provozovatele, který pokud nedodržuje zákonné požadavky, zahájí s ním Ústav správní řízení. Ústav posléze shromažďuje další podklady a vydá rozhodnutí ve věci. Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení v případě nesouhlasu opět bránit, tentokrát formou odvolání na Ministerstvo. Toto v rámci odvolacího řízení vydává další rozhodnutí,...
Místní referendum - Institut místního refernda v České republice a ve Slovinsku
Vavříková, Monika ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá podstatou institutu místního referenda jakožto hojně užívaného doplňku zastupitelské demokracie a jeho konkrétní podobou v právních řádech České republiky a Slovinska. Smyslem práce je detailně popsat českou a slovinskou právní úpravu, která se týká místního referenda, prozkoumat určité oblasti jeho praktického využití a nakonec uzavřít, jak podobně, či naopak rozdílně, tyto dvě země, které historicky i v moderní době prochází podobným vývojem, přistupují k přímé demokracii a zejména tedy k institutu místního referenda. Kostra práce je tvořena devíti kapitolami. V první kapitole Úvod popisuji motivy, které mě vedly k orientaci na danou problematiku. Druhá kapitola Idea přímé demokracie se věnuje původu a podstatě přímé demokracie, možnostem jejího využití v dnešním světě a stručně popisuje instituty přímé demokracie, které jsou v praxi využívány v České republice a Slovinsku. Třetí kapitola Referendum obecně klasifikuje jednotlivé druhy referend. Ve čtvrté kapitole Místní referendum v České republice nalezneme vyčerpávající popis právní úpravy místního referenda v českém právním prostředí a dále analýzu dat, která jsou o místním referendu dostupná, stejně jako prozkoumání judikatury Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, jejímž předmětem je místní...
Maření výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění
Adámková, Karolína ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Cílem této práce je osvětlit některé problémy cizineckého práva, konkrétně zdvojení úpravy maření správního rozhodnutí cizincem, tj. zda se v takovém případě má postupovat dle zákona o pobytu cizinců či dle trestního zákoníku, a tím určení, která z těchto úprav má přednost. V této práci jsou proto oba instituty podrobně rozebrány včetně geneze jejich vzniku a případných proměn v rámci novelizací, stejně jako jejich dopadů na cizince. Dále byly rozebrány příbuzné instituty, kterým je např. rozhodnutí o povinnosti opustit území, anebo zajištění a zadržení cizince, které mohou ovlivnit rozhodování o využití té které právní úpravy. V této práci byla analyzována platná a účinná právní úprava ČR, jakož i judikatura, a to nejen českých soudů, ale taktéž soudů mezinárodních, kterými jsou Soudní dvůr Evropské unie event. Evropský soud pro lidská práva. Provedenou podrobnou rešerší za využití statistik od pověřených státních orgánů, jakož i ze sesbírané sbírky případů, jsme zjistili, že variabilita využití obou institutů, potažmo institutů dalších či náhradních, odpovídá tomu, co by bylo možné označit za "náhodný výběr", tj. že v našem právním řádu pro rozhodování o tom, zda bude v případě maření správního rozhodnutí postupováno dle zákona o pobytu cizinců nebo dle trestního zákoníku, není systémově...
Induction of endogenous RNAi in mammalian cells
Demeter, Tomáš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Vopálenský, Václav (oponent)
Dvojvláknová RNA, je unikátna štruktúra s mnohými biologickými účinkami. Je tvorená z dvoch protichodných komplementárnych RNA vlákien, ktoré môžu byť produkované samotnými bunkami alebo sa do nich môžu dostať z vonkajších zdrojov. Existujú štyri hlavné mechanizmy jej vzniku: transkripcia z obrátených repetícií, konvergentná transkripcia, komplementárne párovanie (in trans) a syntéza sprostredkovaná RNA dependetnou RNA polymerázou. Rôzne mechanizmy produkcie určujú ďalšie štruktúrne vlastnosti dvojvláknových RNA, napríklad ich konce, chybne zaradenie nukleotidových báz a iné. Štruktúrne vlastnosti môžu ovplyvňovať to, akým spôsobom bunka odpovedá na prítomnosť dvojvláknových RNA. Táto odpoveď môže byť sekvenčne-špecifická alebo sekvenčne- nešpecifická. Hlavnou sekvenčne-špecifickou odpoveďou na prítomnosť dvojvláknovej RNA v bunke je RNA interferencia. Naša skupina študovala mechanizmus indukcie RNA interferencie v cicavčích bunkách pomocou špecifického typu dvojvláknovej RNA. Táto dvojvláknová RNA vytvára vlásenku s dlhými jednovláknovými presahmi na oboch koncoch. Predpokladali sme, že dvojvláknové RNA substráty s inými štruktúrami môžu byť efektívnejšie ako ten, ktorý sme požívali v našich experimentoch od roku 2002. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo porovnať účinnosť rôznych...
Methadone and its usage in treatment of opioid drug addiction
Chona, Kembe ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Hejnová, Lucie (oponent)
Metadon, syntetický opioid vytvořený ve 40. Letech, je silným agonistou mu opioidních receptorů. Opioidní receptory jsou podskupinou super-rodiny GPCR. Jejich nejdůležitější funkcí je inhibice nervových přenosů pomocí regulace activity iontových kanálů a efektorových proteinů. µ-opioidní receptory jsou hlavním místem působení heroinu, metadonu a jiných klasických opioidních agonistů. Díky distribuci opioidních receptorů v centrální nervové soustavě a periferních tkáních je metadon schopen působit na širokou škálu funkcí v organismu. Metadon vyvolává mnoho s běžných účinků opioidů jako jsou analgeze, seadace, deprese dýchacího centra, euforie aj. I přes původní záměr syntézy metadonu jakožto analgetika byly velmi brzy objeveny jeho vlastnosti použitelné pro jiné účely. Výzkum metadonové substituční terapie byl započat v roce 1963 profesorem Vincentem P. Dolem a jeho týmem. Velice rychle se prokázalo, že substituční terapie poskytuje z dlouhodobého hlediska zdaleka největší úspěchy rehabilitace pacientů závislých na opiátech. Díky vysoké biodostupnosti, relativní účinnosti a dlouhému poločasu rozpadu je metadon nejvíce využívanou látkou pro substituční terapii. Metadon podávaný v přiměřených dávkách vyvolává pouze slabé nežádoucí účinky, a zároveň je schopen znovu nastolit fyziologickou rovnováhu...
Analýza marketingového mixu společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s.r.o.
Hadrávek, Aleš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Řepová, Helena (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých nástrojů marketingového mixu společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r. o., která je autorizovaným dealerem a servisem vozů značky Škoda. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje obecné charakteristice marketingu, jednotlivých nástrojů marketingového mixu a metodě strategické analýzy SWOT. V části praktické jsou veškeré poznatky aplikovány při analýze AUTOSERVISU NOVOTNÝ spol. s r. o. a tvorbě návrhů a doporučení. Návrhy a doporučení, která vycházejí z provedené SWOT analýzy a měla by vést k vylepšení a odstranění nedostatků stávajícího marketingového mixu společnosti, jsou zároveň hlavním výstupem této bakalářské práce.
Využití event marketingu v praxi
Moravcová, Nikola ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Řepová, Helena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje využití event marketingu v praxi, přičemž praktická část je zaměřena na společnost Jägermeister, která právě tento druh marketingu využívá. Všechny uvedené informace o značce, které jsou interním zdrojem společnosti, získala autorka práce prostřednictvím zástupců společnosti a z veřejně přístupných zdrojů. Cílem práce je provést analýzu jednotlivých eventů z hlediska několika faktorů, které uvádí příslušná literatura a porovnat je mezi sebou na základě získaných informací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 364 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
31 SVOBODA, Pavel
69 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
31 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.