Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 357 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Methadone and its usage in treatment of opioid drug addiction
Chona, Kembe ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Hejnová, Lucie (oponent)
Metadon, syntetický opioid vytvořený ve 40. Letech, je silným agonistou mu opioidních receptorů. Opioidní receptory jsou podskupinou super-rodiny GPCR. Jejich nejdůležitější funkcí je inhibice nervových přenosů pomocí regulace activity iontových kanálů a efektorových proteinů. µ-opioidní receptory jsou hlavním místem působení heroinu, metadonu a jiných klasických opioidních agonistů. Díky distribuci opioidních receptorů v centrální nervové soustavě a periferních tkáních je metadon schopen působit na širokou škálu funkcí v organismu. Metadon vyvolává mnoho s běžných účinků opioidů jako jsou analgeze, seadace, deprese dýchacího centra, euforie aj. I přes původní záměr syntézy metadonu jakožto analgetika byly velmi brzy objeveny jeho vlastnosti použitelné pro jiné účely. Výzkum metadonové substituční terapie byl započat v roce 1963 profesorem Vincentem P. Dolem a jeho týmem. Velice rychle se prokázalo, že substituční terapie poskytuje z dlouhodobého hlediska zdaleka největší úspěchy rehabilitace pacientů závislých na opiátech. Díky vysoké biodostupnosti, relativní účinnosti a dlouhému poločasu rozpadu je metadon nejvíce využívanou látkou pro substituční terapii. Metadon podávaný v přiměřených dávkách vyvolává pouze slabé nežádoucí účinky, a zároveň je schopen znovu nastolit fyziologickou rovnováhu...
Analýza marketingového mixu společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s.r.o.
Hadrávek, Aleš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Řepová, Helena (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých nástrojů marketingového mixu společnosti AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r. o., která je autorizovaným dealerem a servisem vozů značky Škoda. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje obecné charakteristice marketingu, jednotlivých nástrojů marketingového mixu a metodě strategické analýzy SWOT. V části praktické jsou veškeré poznatky aplikovány při analýze AUTOSERVISU NOVOTNÝ spol. s r. o. a tvorbě návrhů a doporučení. Návrhy a doporučení, která vycházejí z provedené SWOT analýzy a měla by vést k vylepšení a odstranění nedostatků stávajícího marketingového mixu společnosti, jsou zároveň hlavním výstupem této bakalářské práce.
Využití event marketingu v praxi
Moravcová, Nikola ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Řepová, Helena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje využití event marketingu v praxi, přičemž praktická část je zaměřena na společnost Jägermeister, která právě tento druh marketingu využívá. Všechny uvedené informace o značce, které jsou interním zdrojem společnosti, získala autorka práce prostřednictvím zástupců společnosti a z veřejně přístupných zdrojů. Cílem práce je provést analýzu jednotlivých eventů z hlediska několika faktorů, které uvádí příslušná literatura a porovnat je mezi sebou na základě získaných informací.
Analýza marketingového mixu vybrané společnosti v oblasti cestovního ruchu
Pavlátová, Lucie ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Oberhel, Martin (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu vybrané společnosti, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti cestovního ruchu. Kvalifikační práce je rozdělena na dvě základní části. První část, teoretická, rozebírá teorii marketingu obecně, specifika marketingu v terciárním sektoru, představuje SWOT analýzu a popisuje jednotlivé složky rozšířeného marketingového mixu 8P. Druhá část, praktická, charakterizuje společnost Hotel Palcát, analyzuje její marketingový mix 8P a pro lepší hodnocení společnosti využívá i nástroje SWOT analýzy. Konec práce je věnován shrnutí a doporučením pro zlepšení aktuálního stavu, která by umožnila společnosti lépe prosperovat.
Analýza marketingového mixu vybrané společnosti
Kalná, Iveta ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Řepová, Helena (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je analýza současného marketingového mixu ZOO Jihlava. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí a charakterizací služeb, marketingu služeb a problematikou jednotlivých nástrojů rozšířeného marketingového mixu. Zároveň bude tato část východiskem pro praktickou část. Podstatou praktické části je podrobný rozbor marketingového mixu. Součástí této části je také mnou zpracovaná SWOT analýza pomocí jednotlivých matic. Závěrem práce je hodnocení fungujícího marketingového mixu a doporučení na základě tohoto zkoumání a zpracované SWOT analýzy.
Proces výběru optimálního ERP systému
Svoboda, Petr ; Přibil, Jiří (vedoucí práce)
Práce má za cíl vytvořit praktický návod, jak si vybrat optimální ERP systém pro menší nevýrobní společnosti. Vnitropodnikový systém je velmi komplexní věc, která se diametrálně odlišuje co do velikosti podniku a jeho aktivit, proto bude její praktická část šitá na míru konkrétní společnosti. Zkoumaná otázka bude, zda může ERP poskytované zdarma plně nahradit placené systémy pro menší společnosti. Pro účely práce jsem navrhl vlastní prozákaznicky orientovaný model, který v praktické části otestuji. Pomocí fází analýzy, specifikace a validace dospěji k multikriteriálnímu rozhodování a pokusím se z původního průřezu ERP systémů na trhu vybrat optimální systém v rámci rozpočtového omezení. Mezi poptávané systémy jsem zahrnul jak COTS systémy, open-source, tak i vývoj nového.
Management kvality ve vysokoškolském vzdělávání
Svoboda, Petr ; Černý, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá teorií řízení kvality jakožto důležitou součástí manažerské vědy. Hlavním cílem této práce je identifikace, formulace a analýza takových manažerských problémů v oblasti kvality vysokoškolského vzdělávání, které buďto v dané otázce nejsou známy, nebo jejichž řešení není považováno za plně postačující. Dílo zmiňuje a cituje více než 200 souvisejících vědeckých prací a představuje vybrané problémy řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání, jako je percepce kvality nebo její udržitelnost. Práce dále navrhuje nové metodiky pro hodnocení kvality a demonstruje využití počítačových simulací a modelování jako nástrojů pro řízení kvality ve vysokoškolském vzdělávání.
Analýza marketingového mixu vybrané společnosti
Krtková, Lucie ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu cestovní kanceláře CANARIA TRAVEL, spol. s r.o., která je jediným českým specialistou na Kanárské ostrovy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje marketing služeb, cestovního ruchu, destinace a jednotlivé nástroje rozšířeného marketingového mixu. Dále představuje SWOT analýzu, včetně jejího bodového hodnocení. V praktické části je představena cestovní kancelář, provedena podrobná analýza jednotlivých nástrojů rozšířeného marketingového mixu, která je doplněna o SWOT analýzu a její bodové hodnocení. Cílem této práce je zhodnocení zjištěných poznatků a návrh možných doporučení pro zlepšení současné situace společnosti.
Analýza marketingového mixu společnosti RE/MAX Dynamic
Kantor, Lukáš ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o fungování společnosti RE/MAX Dynamic. Jejím předmětem je analýza současné situace vybrané společnosti pomocí marketingového mixu. Vzhledem k tomu, že se jedná o realitní kancelář, je důraz kladen zejména na terciární sektor, sektor služeb. První část práce, část teoretická, podrobně charakterizuje koncepce marketingového mixu za pomoci jeho jednotlivých nástrojů. Druhou částí práce je část praktická, která zhodnocuje marketingový mix konkrétního podniku. V závěru jsou navržena doporučení a opatření prostřednictvím nově zpracovaného marketingového mixu a SWOT analýzy. Tato práce neslouží pouze pro studijní účely, ale hlavně jako pomocný materiál k rozvoji dané realitní kanceláře.
Analýza konkurenčního prostředí společnosti Intelsol s. r. o.
Hrnčíř, Filip ; Říha, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí společnosti Intelsol s. r. o.. Cílem práce bylo porovnání konkurence a zjištění, jakou nad nimi může mít Intelsol konkurenční výhodu. Teoretická část je věnována základním pojmům jako je konkurence, konkurenční prostředí, analýza SWOT a Porterův model pěti konkurenčních sil. Další kapitoly teoretické práce jsou věnovány segmentaci trhu, marketingové komunikaci, získávání nových zákazníků a zákaznickému servisu. Praktická část popisuje odvětví, zabývá se vnitřní a vnější analýzou společnosti Intelsol, představuje hlavní konkurenty a následně je srovnává na základě vypracování SWOT analýzy a na základě Porterova modelu. Poslední část je věnována zákaznickému servisu a konkurenčním výhodám. Jedná se i o doporučení, které by mohl podnik Intelsol dále využít ve svém podnikatelském působení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 357 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 SVOBODA, Pavel
68 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
30 Svoboda, Pavel
4 Svoboda, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.