Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 185 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Svoboda, Pavel ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Švec, František (oponent) ; Havliš, Jan (oponent)
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem...
Nanostructures of magnetoresponsive transition metal oxides
Řezníčková, Alice ; Kalbáčová Vejpravová, Jana (vedoucí práce) ; Mihalik, Matúš (oponent) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Dizertační práce je zaměřena na studium strukturních a magnetických vlastností nanokompozitů tvořených nanočásticemi na bázi přechodných kovů (CoFe2O4 and Fe2O3) umístěnými v dielektrických matricích (SiO2, CeO2, TiO2, ZrO2, Al2O3). Nanokompozity byly studovány užitím širokého spektra vzájemně se doplňujících experimentálních metod (rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie, mikrosonda, Mössbauerova spektroskopie a magnetická měření). Stěžejní metodou pro studium změn vlastností nanočástic spojených s přítomnosti mezi\-částicových interakcí, jejich povrchovou modifikací či vložením do funkčních matric se ukázala být analýza distribucí magnetických momentů a teplot blokace. Mimo to byl řešen také vliv strukturního a spinového uspořádání jednotlivých částic na makroskopickou magnetickou odezvu vzorků. Získané výsledky naznačují možné nové strategie pro design efektivních nanogenerátorů tepla a katalyzátorů.
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Svoboda, Pavel ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Švec, František (oponent) ; Havliš, Jan (oponent)
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem...
Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu
Gerguri, Denis ; Klíma, Ondřej (oponent) ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou implementaci a publikaci doplňku kontroly pravopisu a jeho případném zlepšení.
Plán obnovy vodovodní sítě
Bakota, Filip ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem plánování obnovy vodovodních sítí. Popisuje plánování financování obnovy a všechna potřebná posouzení k tomu potřebná. Rozvádí problematiku plánování obnovy, možnosti přistupování k obnově, porovnání problematiky u malé obce a velké společnosti. Je ukázán rozdíl mezi Českou republikou a Velkou Británií. Závěrem je vypracován plán financování obnovy vodovodní sítě vesnice Tehov.
Magnetické vlastnosti Nd2RhIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin na bázi Nd
Pajskr, Karel ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Tématem předkládané práce je studium fyzikálních vlastností vzácno\-zeminných intermetalik Nd2RhIn8 a Nd2IrIn8 z rodiny sloučenin RmTnX{2n+3m}. Studované sloučeniny krystalizují ve struktuře P4/mmm. Obě látky jsou antiferomagnetiky s Néelovými teplotami TN 10.8 K, resp. 12.5 K a jejich magnetizační křivky za nízkých teplot vykazují charakteristické, dobře ohraničené přechody. Změřené magnetizační křivky M(H) a M(T) byly použity pro odvození magnetických fázových diagramů těchto sloučenin pro magnetické pole podél osy c. Dále bylo analyzováno měrné teplo sloučeniny Nd2IrIn8, a to v oblasti T<TN s ohledem na dimenzionalitu magnonové excitace. Pro teploty T>TN bylo Schottkyho měrné teplo a křivky susceptibilit srovnány s výpočty z krystalovopolních parametrů, které byly získány pomocí ab-initio metod. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Aktuální otázky autorského práva EU : proměny autorského práva v informační společnosti
Mudra, Tomáš ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Název práce: Aktuální otázky autorského práva EU: proměny autorského práva v informační společnosti Cílem předkládané diplomové práce je analyzovat aktuální otázky práva autorského EU a identifikovat případné budoucí trendy v této oblasti, které by mohly nalézt uplatnění v Komisí připravované třetí harmonizační vlně. Práce je založena na analýze těch problematických okruhů autorského práva EU, které vybrala sama Komise EU jako předmět revize v nedávné veřejné konzultaci v této věci. Tyto problematické okruhy byly za účelem dosažení cíle analyzovány ze tří rovin. Za prvé byl analyzován rozsah a oprávněnost vybraných oblastí pro revizi. Předpokladem pak bylo, že Komisí vytipované oblasti vyžadují legislativní akci, protože neexistuje na ně aplikovatelné řešení, nebo způsobují vysokou míru právní nejistoty. Za druhé byla stávající právní úprava ve světle utilitaristické teorie autorských práv testována na dosažení vyvážené rovnováhy zájmů zainteresovaných subjektů. Na základě výsledků těchto dvou analýz byly v rámci třetí roviny zkoumání identifikovány možné budoucí trendy, které by se měly promítnout do revize práva autorského EU. Hlavního cíle práce přitom bylo úspěšně dosaženo. Původní předpoklad o objektivní potřebě revise vybraných otázek se nepotvrdil, a to zejména díky již existujícím...
Nanoparticles based on 3d metal oxides - correlation of structure and magnetism
Kubíčková, Simona ; Kalbáčová Vejpravová, Jana (vedoucí práce) ; Cannas, Carla (oponent) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Název práce: Nanočástice na bázi oxidů 3d kovů - korelace struktury a magnetismu Autor: RNDr. Simona Kubíčková Katedra / Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Dizertační práce řeší korelaci magnetické odezvy nanočástic oxidů železa s jejich vnitřní strukturou. V rámci práce byly srovnány výsledky několika vzájemně se doplňujících charakterizačních metod s cílem určení krystalinity zkoumaných nanočástic. Hlavní důraz byl kladen zejména na objasnění vzniku tzv. "spin-canting" (sklonění spinů) efektu v nanočásticích. Stěžejní metodou pro tuto problematiku byla Mössbauerova spektroskopie ve vnějším magnetickém poli (IFMS). Měření IFMS provedená na sérii vzorků lišících se svou vnitřní strukturou vedla k závěru, že IFMS nepředstavuje jedinou výlučnou metodu pro studium povrchových efektů v nanočásticích neboť nedokáže rozlišit, zda je spin-canting povrchový či objemový efekt. Kromě této problematiky byla IFMS využita taktéž pro studium specifické fáze oxidu železa - ε-Fe2O3 a jejího chování ve vnějším magnetickém poli. Klíčová slova: nanočástice oxidů železa, magnetismus, Mössbauerova spektroskopie, sklonění spinů
Zrušení a neplatnost Evropské ochranné známky
Rohlena, Jan ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Zrušení a neplatnost evropské ochranné známky Zrušení a neplatnost evropské ochranné známky, přesněji řečeno ochranné známky Společenství (dále jen "CTM"), je specifická oblast známkového práva Evropské unie. Právní základ představuje nařízení Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Velmi podstatnou úlohu však hraje také rozhodovací činnost Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a především judikatura Soudního dvora Evropské Unie. Pro zrušení a neplatnost CTM je relevantní rovněž rozhodovací činnost Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a judikatura Soudního dvora ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Důvodem je skutečnost, že institut zrušení a neplatnosti národních ochranných známek je v této směrnici upraven obdobně jako v případě CTM. Cílem této práce je analyzovat podstatu institutu zrušení a neplatnosti CTM, jednotlivé důvody pro zrušení a neplatnost CTM, jakož i vybrané související otázky, kupř. procesní povahy. Text práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola krátce představuje institut CTM a ochranné známky obecně a zabývá se jejich funkcemi a významem v dnešní společnosti. Druhá kapitola pojednává o podstatě zrušení a neplatnosti...
Vliv kompetice na strukturu společenstev protist
Škvorová, Marie ; Bestová, Helena (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Práce se zabývá kompeticí a mechanismy koexistence druhů. V úvodu je popsána koexistenční teorie. Dle ní existují mezi druhy dva typy rozdílů, nikové a fitness. Fitness rozdíly zvyšují mezidruhovou kompetici, převažují-li nad nikovými, vede vyšší rozdílnost druhů k vyšší mezidruhové kompetici. Tento závěr je nový, předchozí teorie předpokládala, že každý rozdíl kompetici snižuje. Ve své práci shrnuji výsledky experimentálních studií, které koexistenční teorii testují. Zaměřuji se především na protista, která jsou důležitou ale opomíjenou skupinou organismů. Všechny studie ukazují kompetici jako významnou sílu při strukturování společenstev, vyvození obecných závěrů je však komplikované. V souladu s competition-relatedness hypothesis u některých linií kompetice klesá spolu s příbuzností. Ve většině případů tento vztah neexistuje, neboť musí být splněny tyto podmínky: funkční vlastnosti musí mít fylogenetický signál a musí být evolučně konzervované. Z protistních studií vyplývá, že k odvození vztahů ve společenstvech je vhodné testovat vyšší počet druhů namísto párových kombinací. Podobný vztah může platit také u funkčních vlastností. Jak bylo prokázáno u rostlin, vliv vlastností na kompetici může vznikat až kombinací jejich vyššího počtu, a jednotlivé vlastnosti mohou přispívat různou měrou k...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 185 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
32 SVOBODA, Pavel
69 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
4 Svoboda, Peter
69 Svoboda, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.