Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Editor XML dat s podporou odvozování XML schémat
Němec, Michal ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cílem této práce je vytvoření editoru pro úpravu XML dat. Funkce poskytované editorem zjednodušují tvorbu syntakticky a sémanticky správných XML dokumentů. Hlavní funkcí editoru je automatické odvozování XML schématu pro sadu vstupních XML dokumentů. Program umožňuje editaci XML dat dvěma různými režimy - textová editace a editace pomocí náhledu stromové struktury. U editovaných XML dat lze kontrolovat jejich správnou strukturovanost a validitu. V textovém režimu je k dispozici funkce přehledu možných prvků na dané úrovni. Vytvořené řešení umožňuje snadné rozšíření hlavní funkce - odvozování schémat. Program je napsán v programovacím jazyku C# a určen pro operační systémy Microsoft Windows. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optimization of Processing of Data Files in System DIRAC
Adam, Martin ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Systém DIRAC je softwarový framework poskytující kompletní řešení pro jednu nebo více uživatelských komunit, které potřebují zajistit přístup k distribuovaným výpočetním zdrojům. V této práci je rozšířen DIRAC File Catalog (DFC) o modul DatasetManager, přidávající funkcionalitu datasetů definovaných dotazem nad metadaty. K vylepšení práce s dotazy v kódu systému je vyvinuta nová třída MetaQuery, která shlukuje obslužné metody a přidává normalizaci a optimalizaci dotazu na vstupu. Jazyk vyjadřující dotazy byl také rozšířen přidáním možnosti používat logické spojky a závorky. Druhá část práce se zabývá testováním hypotézy, že použití NoSQL databáze jako back-end pro metadatovou část DFC by přineslo vylepšení výkonu vyhledávání. Několik NoSQL databází je otestováno na datech podobných produkčním datům používaných systémem DIRAC. Nejvýkonější z testovaných databází je pak připojena k DFC použitím nového specializovaného rozhraní. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Automatic Generation of Synthetic XML Documents
Betík, Roman ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení v generování umělých XML a JSON dokumentů používaných v oblasti Big Data. První část práce zkoumá vlastnosti nejpoužívanejších XML generátorů, Big Data a JSON generátorů a porovnává jejich vlastnosti. Další část práce popisuje návrh vlastního algoritmu na generování semistrukturovaných dat. Hlavní zaměření algoritmu je paralelní vykonávání procesu generování se zachovaním možností na kontrolu obsahu generovaných dokumentů. Generátor umožňuje využít vzorky skutečných dat v procesu generování dat umělých a je také schopen automaticky generovat jednoduché odkazy mezi výstupními dokumenty ve formátu JSON. Poslední část práce poskytuje výsledky experimentů s generátorem při testování databáze MongoDB, popisuje jeho přínos a porovnává ho s jinými řešeními. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analysis of Real-World XML Queries
Hlísta, Peter ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Účelem této práce bylo shromáždit a analyzovat běžně používané XQuery programy. Ke sběru dat z internetu je nejčastěji využíván program zvaný crawler. Součástí této práce byla analýza různých crawlerů a výběr nejvhodnějšího z nich. Tento crawler byl následně upraven tak, aby nevytěžoval servery, sbíral správná data a bylo možné jeho činnost pozastavit. Před započetím sběru dat bylo nejprve nutné určit, kde bude vhodné začít a jak dlouho by celý proces měl trvat. Data jsme po stažení očistili, opravili a zvalidovali. Předmětem analýz bylo používání XQuery jazyka a jeho gramatických konstruktů (symbolů). Také jsme analyzovali XML dokumenty používané v XQuery programech a výstupy z XQuery programů. Hlavní přínosy práce jsou v množství stažených dat (v porovnání s jinými zdroji), v stažení XML dokumentů nad nimiž se dotazují, použití Analyzeru na analyzování reálných XQuery programů a spouštění těchto reálných XQuery programů nad jejich XML dokumenty.
Vývoj novináře coby filmové postavy v americké kinematografii
Svoboda, Martin ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Práce se zabývá žurnalistickým povoláním, jak je zobrazováno v americké mainstreamové kinematografii během zvukové éry hollywoodského filmu. Popisuje způsoby, jakými se film vypořádává s komplexitou žurnalistiky, zatímco se stále snaží zůstat rentabilním komerčním uměním. Práce ukazuje možnost zásadního zjednodušení žurnalistické rutiny zapříčiněné právě touto potřebou - nutností dosáhnout výdělku či atraktivity. Právě tyto dva aspekty totiž zůstávají hlavní producentskou motivací pro podporování vzniku filmů. Aby byl film úspěšný, musí pak být pro diváka především srozumitelný. Proto práce ve výsledku popíše několik zásadních žurnalistických archetypů, k nimž hollywoodská kinematografie dospěla. Práce se dál věnuje novinářské etice, jež se může dostávat do konfliktů s morálními hodnotami filmařů. Zjednodušení a nutnost výdělečnosti mohou opět hrát svou roli. Poslední část využije všechny shromážděné informace k sledování cesty vlivné divadelní hry Na titulní straně a jejích čtyř filmových adaptací skrze dekády historie kinematografie. Hlavním cílem práce je pochopit způsoby, jakými jsou novináři zobrazováni v americké mainstreamové kinematografii, jež se jim tak často věnuje.
Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars
Svoboda, Martin ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Bača, Radim (oponent) ; Pardede, Eric (oponent)
XML dokumenty a související technologie reprezentují jednu z nejrozšířenějších cest údržby a výměny dat na Webu. Velké množství reálných dokumentů ale bohužel obsahuje nejrůznější formy nekonzistence, které brání jejich úspěšnému a automatizovanému zpracování. V této práci se konkrétně věnujeme problému strukturální nevalidity a její korekce. Máme-li tedy jeden potenciálně nevalidní XML dokument modelovaný jako strom a současně jeho schéma v jazycích DTD nebo XML Schema modelované jako regulární stromová gramatika, naším cílem je najít všechny minimální opravy tohoto stromu. Námi navržený model využívá rekurzivně vnořovaných struktur korekčních multigrafů, ve kterých hledáme nejkratší cesty. Za tímto účelem formálně představíme tři korekční strategie s rozdílnými úrovněmi aplikovaných optimalizací. S ohledem na provedené experimenty pak konkrétně Refinement strategie nejenom významně překonává všechny ostatní existující přístupy, ale zároveň garantuje důležité charakteristiky, které jiné přístupy zaručit nemohou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Webová databáze šachových partií
Postupa, Martin ; Svoboda, Martin (vedoucí práce) ; Zavoral, Filip (oponent)
1 Název práce: Webová databáze šachových partií Autor: Martin Postupa Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Svoboda, Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: Tato práce se zabývá tématem vytváření databáze šachových partií. Účelem této práce je navést uživatele jak zadávat, upravovat, mazat a kopírovat šachové partie. Jak nejlépe přehrávat, vyhledávat a vytvářet zápis partie. Účelem také bylo vhodně tyto údaje ukládat do databáze a interpretovat partie. Zaměřil jsem se i na vypisování seznamu partií a registrovaní uživatelů. Pro řešení velké části úkolů se používá procházení pole šachovnice s figurami, protože většina zadání je spojena s vytvářením partie, tj. je zápis partie a zadávání platného tahu partie. Proto jsem splnil zadání práce. Práce obsahuje funkční systém na zadávání šachových partií. Systém obsahuje funkce na základní práci s těmito partiemi s rozumným výpisem partii. Vyskytuje se zde i funkce na ověření, zda zbývající tahy partie jsou v souladu s šachovými pravidly. Přínosem této práce je obohacení světa šachových databází o systém, do kterého přidávají partie sami uživatelé a má potenciál stát se velkou databází partií, protože ji může obohacovat a rozšiřovat tisíce uživatelů. Klíčová slova: MySql, PHP, JavaScript, šachy
Ontological Reasoning with Taxonomies in RDF Database
Hoferek, Ondřej ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
13548796772452-19f0fc61f73173b5a9e709725f8f46b6.txt Vzhledem k tomu, že vývoj technologií vznikajících v rámci hnutí za realizaci idey tzv. Semantického webu v posledních letech nabírá na váze, je možné tyto technologie již používat pro řadu různých úkolů. Díky jejich zaměření na analyzování významu informací obsažených v datech je jejich použití obzvláště vhodné pro zvyšování relevance při vyhledávání dokumentů. V předkládané práci analyzujeme možnosti vymezení vhodné podmnožiny vyjadřovacích schopností dotazovacího jazyka SPARQL a vytváříme komponentu zapouzdřující technické detaily jejího použití. Page 1
Web application for matching business offers and requests built on top of Linked Data principles
Snoha, Matej ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť, vyvinúť a otestovať sadu komponent webovej aplikácie postavenej na princípoch Linked Data. Táto aplikácia pracuje s dátami verejných zákaziek sprístupnených vďaka iniciatíve OpenData.cz. Úlohou vyvíjaných komponent je párovanie obchodnej ponuky a dopytu ako aj porovnávanie verejných zákaziek. Predstavené sú technológie Sé- mantického Webu v kontexte vývoja webových aplikácií, abstraktná komponenta pre potreby vývoja webových aplikácií využívajúcich Linked Data ako aj na nej založené vyvíjané komponenty. V rámci tejto práce sme prešli životným cyklom aplikácie, a to od analýzy dostupných technológií, požiadaviek na aplikáciu, cez návrh aplikácie a jej jednotlivých vrstiev až po implementáciu požadovanej fun- kcionality a následné nasadenie funkčnej aplikácie. 1
Webová čtečka a knihovna článků
Juraszek, Adam ; Svoboda, Martin (vedoucí práce) ; Hauzar, David (oponent)
Název práce: Webová čtečka a knihovna článků Autor: Adam Juraszek Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Svoboda, Katedra softwarového inže- nýrství Abstrakt: Cílem práce je navrhnout a implementovat čtečku jako webovou apli- kaci, která umožňuje sledovat zdroje článků na Internetu prostřednictvím kanálů RSS a Atom. Od podobných aplikací se odlišuje integrací dalších služeb a mož- nostmi: sledování stránek, které tyto kanály neposkytují, zálohování stránek, uklá- dání článků do uživatelem spravované knihovny a systémem doporučování zdrojů. Aplikace je naprogramovaná v jazyku Java a skládá se ze tří částí: serverové části vytvořené na platformě Google AppEngine, klientské části využívající framework GWT a volitelného doplňku do běžných prohlížečů. Webová čtečka je navržená s ohledem na práci s velkým množstvím dat a lze ji snadno rozšířovat. Práce rovněž analyzuje charakteristiky dostupných čteček a rozebírá různé systémy doporučování. Klíčová slova: webová aplikace, RSS čtečka, AppEngine, GWT 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
20 SVOBODA, Marek
18 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
20 Svoboda, Marek
1 Svoboda, Marian
68 Svoboda, Martin
1 Svoboda, Matouš
4 Svoboda, Matěj
2 Svoboda, Michael
18 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
23 Svoboda, Milan
2 Svoboda, Miloslav
1 Svoboda, Miloš
11 Svoboda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.