Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politicko-ekonomický cyklus
Svoboda, Martin ; Vlček, Josef (oponent) ; Loužek, Marek (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce bylo popsat základní východiska politicko ekonomického cyklu a zároveň vystihnout faktory, které na něj mají vliv. Snaha o zasazení tohoto jevu do širších souvislostí ukázala, že politicko ekonomický cyklus je ovlivňován typem volebního systému, rostoucí mocí zájmových skupin či byrokratického aparátu. Mezi ekonomický faktor můžeme zařadit omezení vlády provádět měnovou politiku z důvodu nezávislosti centrální banky. Aplikace teoretických poznatků na podmínky České republiky se ukázala jako problematická. Politický a ekonomický systém u nás se v důsledku ekonomické transformace projevoval v nestandardních podmínkách, které ztěžovaly empirické testování politicko ekonomického cyklu. S tím souvisí také problém krátké časové řady, která výrazně omezuje možnost relevantního srovnání.
Informační systém na spolupráci menších skupin uživatelů
Svoboda, Martin ; Pergel, Martin (oponent) ; Bílý, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je implementovat konkrétní informační systém na spolupráci a výměnu informací v rámci menších pracovních skupin uživatelů a dále detailněji rozebrat všechny aspekty, které se ukázaly významné při návrhu tohoto informačního systému. Tím se rozumí nejenom návrh struktury poměrně komplexního programu, ale také návrh jeho základních modelů chování a dalších vlastností, které významným způsobem ovlivňují funkcionalitu, kterou pak systém může nabízet svým uživatelům. Konkrétně jde například o návrh modelu registrace uživatelů, členství v uživatelských skupinách, systému víceúrovňových oprávnění nebo fungování uživatelských relací. Všechny tyto důležité modely jsou v práci rozebrány a jsou diskutovány jejich výhody i případná úskalí. Druhá část práce obsahuje popis implementace všech zajímavých nebo významných částí systému. Podrobněji jsou například rozebírány mechanismy vykonávání databázových dotazů, univerzální stránkované výpisy, editační procesy a vstupy od uživatele, podoba pracovní plochy nebo další funkce jádra systému, stejně jako jsou popsány funkce jednotlivých sekcí systému - plánované akce, diskuzní knihy nebo anketní otázky.
Pomoc mužům jako obětem domácího násilí v ČR
Svoboda, Martin ; Maříková, Hana (oponent) ; Havelková, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí páchaného na mužích. Nejprve je definován samotný termín domácí násilí a charakterizován genderový rozměr domácího násilí. V teoretické části diplomové práce jsou dále reflektovány genderové aspekty teoretických koncepcí domácího násilí a empirických šetření domácího násilí. Také je vymezen základní institucionální rámec pro řešení domácího násilí v českém kontextu. V empirické části diplomové práce je řešena otázka, zda-li instituce a organizace pracující s oběťmi domácího násilí v českém prostředí počítají s možností, že se obětí domácího násilí mohou stát muži. Stejná otázka je sledována pomocí/za použití kritické diskursivní analýzy, které jsou podrobeny tři vybrané informační texty organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí.
Vyvlastnění nemovitostí
Svoboda, Martin ; Drobník, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
71 12. ZÁVĚR Jako hlavní cíl této diplomové práce jsem si stanovil co nejlépe čtenáře seznámit s problematikou institutu vyvlastnění, včetně výkladu současné platné právní úpravy, srovnání s předchozí právní úpravou a upozornění jak na zlepšení ,tak i na nedostatky právní úpravy s navržením možného řešení. Jak jsem již uvedl výše v textu této diplomové práce, jestliže objektem vlastnických vztahů je půda, resp. pozemek, hovoříme o pozemkovém vlastnictví. Institut vyvlastnění, jako mocenský zásah do vlastnického práva, bude ve většině případů úzce souviset s půdou, v tom smyslu, že vyvlastnění bude sloužit jako nástroj pro přerozdělování pozemků a to z důvodů, které vychází ze specifické povahy a zvláštností půdy odlišující ji od ostatních věcí jako objektů vlastnických vztahů. Její polyfunkčnost, nepostradatelnost, nezastupitelnost, omezená rozloha, nerozmnožitelnost i nepřenositelnost způsobují rozpory ve společenských vztazích. Omezená rozloha se střetává s rostoucími potřebami zvyšujícího se počtu obyvatel, střetávají se i názory na způsob využití půdy v určitém prostředí, s čímž souvisí otázka využití půdy pro ekonomický růst, nebo její uchování jako základní složky životního prostředí. K řešení těchto sporů slouží různá omezení pozemkového vlastnictví a v případech, jestliže veřejný zájem převýší zájem...
Autoritní databáze Národní knihovny ČR a perspektivy jejího dalšího rozvoje
Římanová, Radka ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Tématem práce je kooperativní systém zpracování autoritnich záznamů v České republice a možnosti jeho dalšího rozvoje v kontextu mezinárodně doporučené metodiky a zkušeností ze zahraničních projektů. V úvodní části rigorózní práce je analyzován termín "autorita". Další část je věnována základním aspektům mezinárodního vývoje autoritních databází, a to především z hlediska vývoje standardů a doporučení pro zpracování. Dokumentuje vývoj českého národního autoritního souboru pro jmenné i věcné záznamy od konce devadesátých let 20. století do roku 2006. Podrobně jsou hodnocena doporučení IFLA "Směrnice pro autoritni záznamy a odkazy" a konceptuální model "Funkční požadavky na autoritni záznamy". Pro identifikaci autoritního záznamu v kooperativních systémech je významným prvkem identifikátor entity a identifikační čísla záznamů, práce analyzuje několik těchto systémů. Práce se věnuje mezinárodním projektům (NACO, AUTHOR, VIAF, LEAF) a využití jejich zkušeností v českém systému. Těžiště práce spočívá v rozboru historie, finančního zabezpečení, technického řešení a metodiky projektu "Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit". V závěrečném shrnutí jsou definovány okruhy problémů, jejichž vyřešení by umožnilo další rozvoj českého projektu.
Kooperativní systém zpracování autoritních záznamů v České republice
Římanová, Radka ; Svoboda, Martin (oponent) ; Bratková, Eva (vedoucí práce)
Tématem práce je kooperativní systém zpracování autoritních záznamů v České republice a možnosti jeho dalšího rozvoje v kontextu mezinárodně doporučené metodiky a zkušeností ze zahraničních projektů. V úvodní části je analyzován termín "autorita". Dále práce uvádí základní aspekty mezinárodního vývoje autoritních databází, a to především z hlediska vývoje standardů a doporučení pro zpracování. Dokumentuje vývoj českého národního autoritního souboru pro jmenné i věcné záznamy od konce devadesátých let 20. století do roku 2006. Podrobně jsou hodnocena doporučení IFLA "Směrnice pro autoritní záznamy a odkazy" a konceptuální model "Funkční požadavky na autoritní záznamy". Pro identifikaci autoritního záznamu v kooperativních systémech je významným prvkem identifikátor entity a identifikační čísla záznamů, práce analyzuje několik těchto systémů. Komunikační formáty pro autoritní záznamy UNIMARC a MARC 21 jsou popisovány s ohledem na využití v českých katalozích. Práce se věnuje mezinárodním projektům (NACO, AUTHOR, LEAF) a využití jejich zkušeností v českém systému. Těžiště práce spočívá v rozboru historie, finančního zabezpečení, technického řešení a metodiky projektu "Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit". V závěrečném shrnutí jsou definovány okruhy problémů, jejichž vyřešení by umožnilo...
Studium vlivu materiálových vlastností použitých staviv a konstrukčních systémů na tepelné chování budov
Svoboda, Martin ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je studium vlivu materiálových vlastností použitých staviv na tepelné chování objektu rodinného domu. V práci jsou porovnávány teplotní a energetické projevy u dvou různých materiálových verzí konstrukčního řešení domu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 SVOBODA, Marek
14 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
18 Svoboda, Marek
1 Svoboda, Marian
63 Svoboda, Martin
1 Svoboda, Matouš
1 Svoboda, Matěj
2 Svoboda, Michael
14 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
21 Svoboda, Milan
2 Svoboda, Miloslav
9 Svoboda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.