Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Projevy fyzikálních vlastností staviv v budovách v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství
Svoboda, Martin ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je studium projevů fyzikálních vlastností různých staviv v budovách v nízkoenergetickém stavitelství. Práce je zaměřena především na vliv tepelně akumulačních vlastností stavebních materiálů užívaných v budovách za účelem dosažení nízké potřeby energie na vytápění. V práci jsou porovnávány energetické charakteristiky u pěti různých konstrukčně materiálových variant domu.
Vodohospodářská infrastruktura
Svoboda, Martin ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Parkán, Josef (oponent)
Cílem této práce je analýza forem vlastnictví vodárenské infrastruktury z hlediska jejího provozování, počtu provozovatelů a zhodnocení vlivu na cenu pitné vody pro koncové odběratele. To vše s ohledem na posouzení, zda je vhodné zajistit provozování soukromými subjekty nebo mají obce provozovat vodohospodářskou infrastrukturu samostatně. Analýza jednoznačně potvrzuje, že současný počet vlastníků a provozovatelů přesahující 9 tisíc společností je pro efektivní řízení této oblasti nepotřebný až škodlivý. Kvantitativní výzkum prokazuje, že pouhých 52 společností zajišťuje plných 97 % objemu fakturované vody. Zároveň je ekonomickou analýzou osvědčeno, že efektivita hospodaření není určena formou vlastnictví, ale především efektivním řízením. Výsledkem této práce je potvrzení, že na cenu vody má vliv především lokalita dodávky pitné vody, dlouhodobě udržitelný rozvoj oblasti a efektivní řízení adekvátního počtu společností.
Zpráva z cesty na zasedání Executive Board LIBER
Svoboda, Martin
Účast člena Výkonného výboru LIBER na jeho podzimním zasedání. Přínosem pro NTK (kromě prestiže) je dostupnost aktuálních informací o dění v prostředí, v němž knihovny fungují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Editor XML dat s podporou odvozování XML schémat
Němec, Michal ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cílem této práce je vytvoření editoru pro úpravu XML dat. Funkce poskytované editorem zjednodušují tvorbu syntakticky a sémanticky správných XML dokumentů. Hlavní funkcí editoru je automatické odvozování XML schématu pro sadu vstupních XML dokumentů. Program umožňuje editaci XML dat dvěma různými režimy - textová editace a editace pomocí náhledu stromové struktury. U editovaných XML dat lze kontrolovat jejich správnou strukturovanost a validitu. V textovém režimu je k dispozici funkce přehledu možných prvků na dané úrovni. Vytvořené řešení umožňuje snadné rozšíření hlavní funkce - odvozování schémat. Program je napsán v programovacím jazyku C# a určen pro operační systémy Microsoft Windows. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optimization of Processing of Data Files in System DIRAC
Adam, Martin ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Systém DIRAC je softwarový framework poskytující kompletní řešení pro jednu nebo více uživatelských komunit, které potřebují zajistit přístup k distribuovaným výpočetním zdrojům. V této práci je rozšířen DIRAC File Catalog (DFC) o modul DatasetManager, přidávající funkcionalitu datasetů definovaných dotazem nad metadaty. K vylepšení práce s dotazy v kódu systému je vyvinuta nová třída MetaQuery, která shlukuje obslužné metody a přidává normalizaci a optimalizaci dotazu na vstupu. Jazyk vyjadřující dotazy byl také rozšířen přidáním možnosti používat logické spojky a závorky. Druhá část práce se zabývá testováním hypotézy, že použití NoSQL databáze jako back-end pro metadatovou část DFC by přineslo vylepšení výkonu vyhledávání. Několik NoSQL databází je otestováno na datech podobných produkčním datům používaných systémem DIRAC. Nejvýkonější z testovaných databází je pak připojena k DFC použitím nového specializovaného rozhraní. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Automatic Generation of Synthetic XML Documents
Betík, Roman ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení v generování umělých XML a JSON dokumentů používaných v oblasti Big Data. První část práce zkoumá vlastnosti nejpoužívanejších XML generátorů, Big Data a JSON generátorů a porovnává jejich vlastnosti. Další část práce popisuje návrh vlastního algoritmu na generování semistrukturovaných dat. Hlavní zaměření algoritmu je paralelní vykonávání procesu generování se zachovaním možností na kontrolu obsahu generovaných dokumentů. Generátor umožňuje využít vzorky skutečných dat v procesu generování dat umělých a je také schopen automaticky generovat jednoduché odkazy mezi výstupními dokumenty ve formátu JSON. Poslední část práce poskytuje výsledky experimentů s generátorem při testování databáze MongoDB, popisuje jeho přínos a porovnává ho s jinými řešeními. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analysis of Real-World XML Queries
Hlísta, Peter ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Účelem této práce bylo shromáždit a analyzovat běžně používané XQuery programy. Ke sběru dat z internetu je nejčastěji využíván program zvaný crawler. Součástí této práce byla analýza různých crawlerů a výběr nejvhodnějšího z nich. Tento crawler byl následně upraven tak, aby nevytěžoval servery, sbíral správná data a bylo možné jeho činnost pozastavit. Před započetím sběru dat bylo nejprve nutné určit, kde bude vhodné začít a jak dlouho by celý proces měl trvat. Data jsme po stažení očistili, opravili a zvalidovali. Předmětem analýz bylo používání XQuery jazyka a jeho gramatických konstruktů (symbolů). Také jsme analyzovali XML dokumenty používané v XQuery programech a výstupy z XQuery programů. Hlavní přínosy práce jsou v množství stažených dat (v porovnání s jinými zdroji), v stažení XML dokumentů nad nimiž se dotazují, použití Analyzeru na analyzování reálných XQuery programů a spouštění těchto reálných XQuery programů nad jejich XML dokumenty.
Vývoj novináře coby filmové postavy v americké kinematografii
Svoboda, Martin ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Práce se zabývá žurnalistickým povoláním, jak je zobrazováno v americké mainstreamové kinematografii během zvukové éry hollywoodského filmu. Popisuje způsoby, jakými se film vypořádává s komplexitou žurnalistiky, zatímco se stále snaží zůstat rentabilním komerčním uměním. Práce ukazuje možnost zásadního zjednodušení žurnalistické rutiny zapříčiněné právě touto potřebou - nutností dosáhnout výdělku či atraktivity. Právě tyto dva aspekty totiž zůstávají hlavní producentskou motivací pro podporování vzniku filmů. Aby byl film úspěšný, musí pak být pro diváka především srozumitelný. Proto práce ve výsledku popíše několik zásadních žurnalistických archetypů, k nimž hollywoodská kinematografie dospěla. Práce se dál věnuje novinářské etice, jež se může dostávat do konfliktů s morálními hodnotami filmařů. Zjednodušení a nutnost výdělečnosti mohou opět hrát svou roli. Poslední část využije všechny shromážděné informace k sledování cesty vlivné divadelní hry Na titulní straně a jejích čtyř filmových adaptací skrze dekády historie kinematografie. Hlavním cílem práce je pochopit způsoby, jakými jsou novináři zobrazováni v americké mainstreamové kinematografii, jež se jim tak často věnuje.
Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars
Svoboda, Martin ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Bača, Radim (oponent) ; Pardede, Eric (oponent)
XML dokumenty a související technologie reprezentují jednu z nejrozšířenějších cest údržby a výměny dat na Webu. Velké množství reálných dokumentů ale bohužel obsahuje nejrůznější formy nekonzistence, které brání jejich úspěšnému a automatizovanému zpracování. V této práci se konkrétně věnujeme problému strukturální nevalidity a její korekce. Máme-li tedy jeden potenciálně nevalidní XML dokument modelovaný jako strom a současně jeho schéma v jazycích DTD nebo XML Schema modelované jako regulární stromová gramatika, naším cílem je najít všechny minimální opravy tohoto stromu. Námi navržený model využívá rekurzivně vnořovaných struktur korekčních multigrafů, ve kterých hledáme nejkratší cesty. Za tímto účelem formálně představíme tři korekční strategie s rozdílnými úrovněmi aplikovaných optimalizací. S ohledem na provedené experimenty pak konkrétně Refinement strategie nejenom významně překonává všechny ostatní existující přístupy, ale zároveň garantuje důležité charakteristiky, které jiné přístupy zaručit nemohou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 SVOBODA, Marek
18 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
21 Svoboda, Marek
1 Svoboda, Marian
72 Svoboda, Martin
1 Svoboda, Matouš
4 Svoboda, Matěj
2 Svoboda, Michael
18 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
23 Svoboda, Milan
2 Svoboda, Miloslav
1 Svoboda, Miloš
11 Svoboda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.