Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evolution Management in NoSQL Document Databases
Vavrek, Michal ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
NoSQL databáze jsou široce používány v mnoha aplikacích jako technolo- gie pro ukládání dat. Jejich použití a popularita stále roste. Prvním cílem této práce je shromáždit a analyzovat existující řešení a technologie pro evoluci schéma v NoSQL databázích. Dále představujeme obecné řešení pro evoluci schéma v multi-model databázích s jednotným rozhraním pro nejběžnější da- tové modely. Navržené řešení je jednoduše použitelné a pokrývá scénáře běžných migrací. Součástí práce je i implementace optimalizovaného prototypu navrho- vaného přístupu a demonstrace jeho vlastností na datech z reálného světa. 1
Odkaz v dědickém právu
Svoboda, Martin ; Frinta, Ondřej (oponent)
Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, umožňující zůstaviteli široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický exkurs, který mapuje vývoj odkazu od dob římského práva přes úpravu pro naše území stěžejními, soukromoprávními kodexy. V druhé půli je práce zaměřena na...
Projevy fyzikálních vlastností staviv v budovách v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství
Svoboda, Martin ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je studium projevů fyzikálních vlastností různých staviv v budovách v nízkoenergetickém stavitelství. Práce je zaměřena především na vliv tepelně akumulačních vlastností stavebních materiálů užívaných v budovách za účelem dosažení nízké potřeby energie na vytápění. V práci jsou porovnávány energetické charakteristiky u pěti různých konstrukčně materiálových variant domu.
Vodohospodářská infrastruktura
Svoboda, Martin ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Parkán, Josef (oponent)
Cílem této práce je analýza forem vlastnictví vodárenské infrastruktury z hlediska jejího provozování, počtu provozovatelů a zhodnocení vlivu na cenu pitné vody pro koncové odběratele. To vše s ohledem na posouzení, zda je vhodné zajistit provozování soukromými subjekty nebo mají obce provozovat vodohospodářskou infrastrukturu samostatně. Analýza jednoznačně potvrzuje, že současný počet vlastníků a provozovatelů přesahující 9 tisíc společností je pro efektivní řízení této oblasti nepotřebný až škodlivý. Kvantitativní výzkum prokazuje, že pouhých 52 společností zajišťuje plných 97 % objemu fakturované vody. Zároveň je ekonomickou analýzou osvědčeno, že efektivita hospodaření není určena formou vlastnictví, ale především efektivním řízením. Výsledkem této práce je potvrzení, že na cenu vody má vliv především lokalita dodávky pitné vody, dlouhodobě udržitelný rozvoj oblasti a efektivní řízení adekvátního počtu společností.
Zpráva z cesty na zasedání Executive Board LIBER
Svoboda, Martin
Účast člena Výkonného výboru LIBER na jeho podzimním zasedání. Přínosem pro NTK (kromě prestiže) je dostupnost aktuálních informací o dění v prostředí, v němž knihovny fungují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Editor XML dat s podporou odvozování XML schémat
Němec, Michal ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cílem této práce je vytvoření editoru pro úpravu XML dat. Funkce poskytované editorem zjednodušují tvorbu syntakticky a sémanticky správných XML dokumentů. Hlavní funkcí editoru je automatické odvozování XML schématu pro sadu vstupních XML dokumentů. Program umožňuje editaci XML dat dvěma různými režimy - textová editace a editace pomocí náhledu stromové struktury. U editovaných XML dat lze kontrolovat jejich správnou strukturovanost a validitu. V textovém režimu je k dispozici funkce přehledu možných prvků na dané úrovni. Vytvořené řešení umožňuje snadné rozšíření hlavní funkce - odvozování schémat. Program je napsán v programovacím jazyku C# a určen pro operační systémy Microsoft Windows. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optimization of Processing of Data Files in System DIRAC
Adam, Martin ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Systém DIRAC je softwarový framework poskytující kompletní řešení pro jednu nebo více uživatelských komunit, které potřebují zajistit přístup k distribuovaným výpočetním zdrojům. V této práci je rozšířen DIRAC File Catalog (DFC) o modul DatasetManager, přidávající funkcionalitu datasetů definovaných dotazem nad metadaty. K vylepšení práce s dotazy v kódu systému je vyvinuta nová třída MetaQuery, která shlukuje obslužné metody a přidává normalizaci a optimalizaci dotazu na vstupu. Jazyk vyjadřující dotazy byl také rozšířen přidáním možnosti používat logické spojky a závorky. Druhá část práce se zabývá testováním hypotézy, že použití NoSQL databáze jako back-end pro metadatovou část DFC by přineslo vylepšení výkonu vyhledávání. Několik NoSQL databází je otestováno na datech podobných produkčním datům používaných systémem DIRAC. Nejvýkonější z testovaných databází je pak připojena k DFC použitím nového specializovaného rozhraní. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Automatic Generation of Synthetic XML Documents
Betík, Roman ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení v generování umělých XML a JSON dokumentů používaných v oblasti Big Data. První část práce zkoumá vlastnosti nejpoužívanejších XML generátorů, Big Data a JSON generátorů a porovnává jejich vlastnosti. Další část práce popisuje návrh vlastního algoritmu na generování semistrukturovaných dat. Hlavní zaměření algoritmu je paralelní vykonávání procesu generování se zachovaním možností na kontrolu obsahu generovaných dokumentů. Generátor umožňuje využít vzorky skutečných dat v procesu generování dat umělých a je také schopen automaticky generovat jednoduché odkazy mezi výstupními dokumenty ve formátu JSON. Poslední část práce poskytuje výsledky experimentů s generátorem při testování databáze MongoDB, popisuje jeho přínos a porovnává ho s jinými řešeními. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analysis of Real-World XML Queries
Hlísta, Peter ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Účelem této práce bylo shromáždit a analyzovat běžně používané XQuery programy. Ke sběru dat z internetu je nejčastěji využíván program zvaný crawler. Součástí této práce byla analýza různých crawlerů a výběr nejvhodnějšího z nich. Tento crawler byl následně upraven tak, aby nevytěžoval servery, sbíral správná data a bylo možné jeho činnost pozastavit. Před započetím sběru dat bylo nejprve nutné určit, kde bude vhodné začít a jak dlouho by celý proces měl trvat. Data jsme po stažení očistili, opravili a zvalidovali. Předmětem analýz bylo používání XQuery jazyka a jeho gramatických konstruktů (symbolů). Také jsme analyzovali XML dokumenty používané v XQuery programech a výstupy z XQuery programů. Hlavní přínosy práce jsou v množství stažených dat (v porovnání s jinými zdroji), v stažení XML dokumentů nad nimiž se dotazují, použití Analyzeru na analyzování reálných XQuery programů a spouštění těchto reálných XQuery programů nad jejich XML dokumenty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 SVOBODA, Marek
18 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
21 Svoboda, Marek
1 Svoboda, Marian
73 Svoboda, Martin
1 Svoboda, Matouš
5 Svoboda, Matěj
2 Svoboda, Michael
18 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
24 Svoboda, Milan
2 Svoboda, Miloslav
1 Svoboda, Miloš
11 Svoboda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.