Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí
Velešíková, Karolína ; Svoboda, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér architektonické tvorby v zimním semestru. Stavba se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, nedaleko obce Kerhatic. V blízkosti protéká Tichá Orlice a na severní straně od budovy se terén zvedá do strmého zalesněného kopce. Stanice vznikla roku 1874. Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí. Momentální přístup k budově je možný pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice Nádražní. Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k nástupištím a jejich opravě, došlo k vyřazení funkce staré nádražní budovy, kterou chtěly České dráhy zbourat, budovu se však podařilo zachránit a byla vyhlášena kulturní památkou. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout vhodné řešení pro využití staré budovy a zachovat její původní vzhled z doby výstavby roku 1874. Znovu zavedení restaurace v jednopodlažním objektu. Vytvoření bytových prostorů pro správce budovy, zajištění přechodného bydlení pro cestovatele, umístění zajímavostí o historii budovy a napojení budovy na naučnou stezku, případné multifunkční prostory například pro workshop, kanceláře a malý obchod. Dále se také počítá s nájemními prostory pro kadeřnictví a kosmetiku. Zadáním bylo také řešení prostoru vedle objektu, který není udržován. Proto zde byla navržena parková úprava, která slouží cestujícím jako odpočinková zóna, pro děti jako zábava. Úprava je abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku.
Detekce osob v obraze pomocí Raspberry Pi
Svoboda, Lukáš ; Appel, Martin (oponent) ; Matějásko, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí osob v obraze pomocí kamerových zařízení s důrazem na využití minipočítače Raspberry Pi. Byly vytvořeny algoritmy zpracovávající obrazová data a schopné rozlišit, zda se jedná o příchozí nebo odchozí osobu. Jejich další úlohou je odesílání dat do platformy ThingSpeak, kde jsou vyobrazeny ve formě grafů a statusu na Twitteru. Detekce osob je realizována detektory pracujícími s metodami optického toku a ACF - Aggregate Channel features. Všechen software byl vytvořen ve vývojovém prostředí MATLAB/Simulink.
Let There Be Light? Impact of Light Pollution on the Environment
Svoboda, Lukáš ; Mihai, Hana (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
Light pollution is one of many types of pollution that threaten our planet. The main reason for its creation is the fact that light pollution is a side effect of industrial civilization. The adverse effects of light pollution can have a serious impact on human health, wildlife and climate. The aim of this bachelor’s thesis is to define the concept of light pollution, describe means of its measurement and its adverse effects. The theoretical part of this thesis deals with defining what the light pollution is and it describes how it is manifested. Furthermore, possibilities of how light pollution can be measured are discussed. Subsequently, impacts on human health, wildlife, economy, safety, and astronomy are described and discussed. Towards the end, common light sources used for public lighting and their parameters are defined. Lastly, basic practices that help to reduce light pollution are presented with examples of correctly designed luminaires for outdoor lighting. The practical part of the thesis is concerned with quantitative research, whose purpose was to identify the level of awareness of light pollution among the general public. The data were gathered by means of the questionnaire survey.
Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru
Svoboda, Lukáš ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Loutocká, Vlasta (oponent) ; Sedlák, Jan (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které si musíme klást při práci s prostorem a uvést základní způsoby přístupu k tomuto fenoménu a upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci architektonického konceptu. Na získaném teoretickém základě by pak měly být objasněny elementární geometrické koncepce užívané v současnosti pro vyjádření různorodých konceptů, nebo geometrií, které se stávají samy základním konceptem architektonického díla. Jsou to koncepce, které zásadním způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích prostředků architektury.
Marketingová analýza Lidové jídelny Těšnov
Svoboda, Lukáš ; Vávra, Oldřich (vedoucí práce) ; Škranc, Oldřich (oponent)
Cílem této bakalářské práce je marketingová analýza podniku Lidová jídelna Těšnov a návrh na možnou strategii a propagaci nově zavedeného produktu, kterým je poskytování večeří. K analýze využiji prozkoumání makroprostředí pomocí PEST analýzy a mikroprostředí zásluhou Porterova modelu pěti sil. Dále rozbor marketingového mixu a podnikové SWOT analýzy. Pomocí těchto nástrojů také porovnám stávající strategii provozovny se zkušební strategií pro nově vzniklý produkt večeří, včetně propagace jídelny a její komunikace s veřejností. V průběhu své práce budu též využívat poznatků z dotazníkového šetření a detailních informací od pana provozovatele. Na závěr podám podniku doporučení a návrhy na zlepšení pro stanovení nové strategie začínajícího produktu, včetně jeho komunikace a nabízení veřejnosti.
Zlín, obnova a nové využití zámku
Svoboda, Lukáš ; Schnapková, Radka (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá obnovou historického objektu zámku. Řešený objekt se nachází v samém centru města Zlína, uprostřed rozlehlého parku. Zámek je čtyřpodlažní. Má 4 křídla, které vytváří kompaktní celek. Obnova objektu je zaměřena na návrh nového funkčního využití prostor a obnovu celkového vzhledu. Zrekonstruované prostory budou využity pro výstavní plochy a zázemí muzea města Zlína a muzea architektury. V ostatních prostorech bude restaurace, kavárna, ubytování a ateliéry. Součástí obnovy je i úprava předprostoru který plynule navazuje na budovu Zámku.
The effect of selected exercise trends activating core stability system in dialysed patients - overview of the literature.
Burianová, Katarína ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Svoboda, Lukáš (oponent)
Názov práce: Vplyv vybraných pohybových trendov aktivujúcich hlboký stabilizačný systém u dialyzovaných pacientov - literárna rešerš. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhľadať a porovnať dostupné štúdie zaoberajúce sa pohybovými trendami, ako je jóga, pilates, tai chi a balančné plochy a zhodnotiť ich efekt na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u pacientov prijímajúcich dialýzu. Metódy: Diplomová práca má deskriptívno-analytický charakter a je spracovaná formou literárnej rešerše. Výsledky: Problematika dialýzy v spojitosti s hlbokým stabilizačným systémom v domácej a zahraničnej literatúre je neprebádanou témou a vo výsledku neboli nájdené štúdie zaoberajúce sa vplyvom jednotlivých trendov na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u dialyzovaných pacientov. V snahe o ucelenie problému bol napísaný prehľad zaoberajúci sa vplyvom trendov u dialyzovaných pacientov všeobecne; na komplikácie spojené s chronickým zlyhávaním obličiek a dialýzou, ako je hypertenzia, diabetes mellitus a obezita a účinok týchto trendov na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u zdravej populácie alebo u jedincov s chronickými bolesťami chrbtice. Záver: Bolo možné nájsť určité súvislosti s potrebou posilňovania hlbokého stabilizačného systému u dialyzovaných pacientov, avšak je potrebné zamerať sa na...
Odzbrojení: vývoj bilaterálních smluv mezi USA a Ruskem
Svoboda, Lukáš ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Hýbnerová, Stanislava (oponent)
SHRNUTÍ Cílem této práce bylo zmapování historického vývoje smluv o odzbrojení mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými a to od konce 2. světové války až po aktuální - poslední smlouvu NEW START uzavřenou v roce 2010. Toto období zahrnuje kola jednání SALT, SALT II, INF přes smlouvy START I, START II, která nikdy nevešla v platnost, až po NEW START. Práce analyzuje smlouvy nejen prostřednictvím samotných textů smluv, popř. návrhů, ale také jednáních, které vedly k uzavření smluv včetně stručného popisu historického pozadí, v němž byly uzavřeny. Poněkud větší pozornost v práci je věnována smlouvě NEW START, která čerpá ze zkušeností plynoucích z předchozích smluv. Práce je rozdělena do 5 kapitol, kdy první z nich se zabývá teoretickým vymezováním pojmů, které jsou nutné k dostatečnému pochopení textu smluv. Další kapitoly jsou koncipovány tak, že vždy po krátkém uvedení historického pozadí následuje rozbor smlouvy, popř. jejích jednotlivých článků a jejich srovnání se smlouvami předchozími. Poslední kapitola je pak zaměřena na problematiku kontroly plnění smluvních závazků v rámci smluv z oblasti jaderného odzbrojení. V rámci této kapitoly je tak dán přehled základních mechanismů kontroly v mezinárodních smlouvách o odzbrojení, který slouží ke srovnání jednotlivých smluv.
Vliv kalandrování na vlastnosti elektrod lithno-iontových baterií
Svoboda, Lukáš ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Čech, Ondřej (vedoucí práce)
Při výrobě lithno-iontových baterií je snaha dosáhnout co největší hustoty energie, respektive kapacity při zachování velikosti článku. Důležitým krokem ve výrobním procesu baterie je kalandrování elektrod. Způsob jeho provedení, zejména kalandrovací tlak a tím i výsledný kompresní poměr elektrodové vrstvy, ovlivňuje zásadním způsobem charakteristiky baterie. Jedná se o proces, při kterém je elektrodový materiál nanesený na proudovém kolektoru lisován určitým tlakem a je tak snížena jeho porozita a tloušťka. Cílem této bakalářské práce je nalézt vhodný stupeň kalandrování, při kterém bude dosahováno nejvyšší měrné kapacity a zároveň bude zachována dostatečná životnost v průběhu cyklování baterie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 SVOBODA, Lucia
30 SVOBODA, Lukáš
1 Svoboda, Ladislav
2 Svoboda, Libor
3 Svoboda, Lubomír
3 Svoboda, Luboš
4 Svoboda, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.