Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Seriálová adaptace jako intersémiotický překlad: převod románu M. Atwood The Handmaid's Tale do televizního seriálu
Franková, Alžběta ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Svatoňová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce zkoumá seriálovou adaptaci, kterou chápe jako druh intersémiotického překladu. Zasazuje se o interdisciplinární přístup k adaptacím a kombinuje postupy translatologie, adaptačních studií, naratologie a filmové vědy. Analyzuje převod dystopického románu Margaret Atwood The Handmaid's Tale do první řady stejnojmenného televizního seriálu. Jako nástroj analýzy používá translatologicko-naratologicko-adaptační model Kateriny Perdikaki a s jeho pomocí sleduje a interpretuje posuny, k nimž při převodu dochází. Model kombinuje s přístupy Lindy Hutcheon a soustředí se na filmové prostředky (dialogy, voice-over, zvuk a hudbu, obraz, druhy záběru, pohyby a úhly kamery, střih, barvy, hloubku pole, světlo, narativní a fikční čas, herce, mizanscénu), jimiž seriál ztvárňuje významy v románu vyjádřené verbální narací.
Hra změn, diferencí, nenávazností a trhlin. Vidění filmového znaku Seijuna Suzukiho prostřednictvím filosofie Jacquese Derridy
Slavík, Benjamin ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Vojvodík, Josef (oponent)
Tématem bakalářské práce je vztah myšlení francouzského post-strukturalistického filosofa Jacquese Derridy a filmové teorie, resp. filmového média. Teze předkládané studie zní: Filmový znak, podobně jako jiné znaky, nevykazuje koherentní strukturu; místo ní je naplněn změnami, zlomy, puklinami či trhlinami. První část textu se zaměřuje na analýzu některých Derridových pojmů: suplementu, diferӓnce, hymen a iterabilní struktury znaku. Navazující druhá část Derridovu teorii vztahuje k diskurzu mediální filosofie, konkrétně k myšlení německého filosofa Dietera Mersche. Třetí část pojednává o povaze filmového suplementu, tedy o vztahu mezi filmem realitou, či reprezentování reality filmem. Vyústěním této části je klíčová kapitola nahrazující film-analogon filmem-vpisem. Závěrečná část je věnována dekonstrukci japonského snímku Tokyo nagaremono (1966), jenž byl zvolen jako praktický příklad v předchozím textu rozvinuté teorie - struktury změn, zlomů, puklin či trhlin. Klíčová slova Dekonstrukce, mediální filosofie, Jacques Derrida, Dieter Mersch, post-strukturalismus, Seijun Suzuki
Hluboký čas Země: Aguirre, hněv boží
Sirůček, Jiří ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent)
Otřes, který způsobilo zjištění, že Země přesahuje svou existencí lidi o miliardy let, byl po Koperníkově heliocentrismu dalším radikálním narušením představy člověka jako centra světa i vesmíru. Přestože koncept hlubokého času, a s ním i zpochybnění jedinečnosti subjektu, byl na poli exaktní vědy přijat relativně brzy, v řadě oblastí humanitních disciplín přetrvalo dualistické, teleologické a antropocentrické uvažování do jisté míry dodnes. Skrze motiv hluboké temporality Země sleduje bakalářská práce filozofické myšlenkové proudy, které "zrazují" pokantovskou tradici uvažování a snaží se reflektovat vnější svět ležící za hranicemi subjektivity, obracet pozornost k ne-lidskému a pokoušet se představit si jeho kvality, i když s nutným vědomím, že se vždy jedná "pouze" o spekulaci. Text nejdříve seznamuje čtenáře s některými z tendencí současné kontinentální filozofie, především spekulativním realismem, objektově orientovanou ontologií nebo novým materialismem, a propojuje je s pracemi z oblasti geologie, které zvažují možnosti, jak kognitivně pojmout rozsáhlou zemskou časovost. Poznatky tohoto myšlení bakalářská práce následně aplikuje na film Wernera Herzoga Aguirre, hněv Boží a ukazuje, jak může kinematografie díky specifickým vlastnostem filmového média přivádět pozornost ke vzdálené ne-lidské...
Science fiction VR: Technologická imaginace kyberpunkové filmové fikce
Purkrábková, Noemi ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Malečková, Dita (oponent)
Bakalářská práce vychází primárně ze dvou impulzů, které se těšily zvýšené pozornosti už v 90. letech, kdy se navzájem výrazně proplétaly na nové půdě kyberkultury. Tím prvním je všeobecný zájem o fikci, a zejména science fiction (SF), patrný především v rámci současných myšlenkových tendencí spekulativního realismu a akceleracionismu. Druhý pak představuje nedávný "návrat" technologie virtuální reality (VR) do společenského povědomí. Text provazuje uvažování nad důležitostí fikce s diskurzem rané technologie VR, který ukazuje jako v mnoha ohledech výrazně projektivní, a zároveň zdůrazňuje konstitutivní roli filmové kyberpunkové fikce v utváření některých představ o potenciálu technologie. Práce postupně kontextualizuje uvažování nad vztahem SF a teorie, ukazuje, že fikce tvoří podstatnou součást našich poznávacích procesů, a ani SF tedy nemusí být pouze žánrovou kategorií, ale lze ho pojímat jako specifický typ spekulativní fikce o budoucnosti, jež má řadu styčných bodů s teoretickým uvažováním, a může se tak stát cenným nástrojem filosofie, a to především pokud usiluje o nahlédnutí něčeho zatím neznámého nebo radikálně nového. Konceptuální projekce, kterou SF vykonává, však nepředstavuje pouze pasivní zrcadlo společenských problémů nebo metodologický nástroj, ale do jisté míry i přímo aktivní...
Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu
Španihelová, Magda ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Švácha, Rostislav (oponent) ; Heczková, Libuše (oponent)
Magda Španihelová Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu Abstrakt Tato práce se zabývá vizuální reprezentací dílčích aspektů fyzické kultury a sportu v meziválečném Československu. Ve čtyřech ústředních kapitolách, a prostřednictvím symbolických postav, které jsou v oblasti dobové vizuální produkce exponovány jako různé tělesné typy, je sledován obecnější fenomén společenské afiliace a národní identifikace. Vedle tělocvičného spolku Sokol a jeho pokusu o formulaci národního těla, je to postava zápasníka Gustava Frištenského jako nositele nejen tradičních obsahů zdraví a krásy, ale také odpovědného moderního občanství. Tanečnice Milča Mayerová poskytuje rámec pro expozici taneční kultury jakožto příznačného dobového fenoménu kultivace ženského těla pohybem, který zároveň zprostředkovává a zviditelňuje určité procesy modernity. Atletka Zdena Koubková završuje evokace národních těl moderní atletickou figurou krajních schopností. Disertační práce tak prostřednictvím křížení dvojí tematické osy - vizuální reprezentace těla a sportovní tělesnosti v československé meziválečné kultuře a procesu národní afiliace - nahlíží na dynamiku tohoto vzájemného vztahu. Diskurzivní analýza dobového...
Afekt, výraz, performance: Transformace melodramatického excesu v díle Wernera Schroetera
Anger, Jiří ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Svatoňová, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možnými cestami, jakými lze stylistická vyjádření emocí v melodramatickém modu reinterpretovat v kontextu experimentálního filmu, (nejen) na příkladu tvorby režiséra Wernera Schroetera. Východisko tvoří dvě vzájemně provázané myšlenky. Zaprvé, melodramatickému modu jakožto nadžánrové kategorii je vlastní specifický exces, určitý repertoár výrazových prostředků sloužící k vyjádření krajních emocionálních stavů či situací. Tento druh excesu se typicky uplatňuje v momentech intenzivního vzplanutí, kdy děj ustrne ve statickém a symbolickém uspořádání buď skrze živý obraz, nebo detail tváře, a vše se soustředí na gesta a pózy hrdinů, již situaci vstřebávají, ještě než jsou schopni adekvátně zareagovat. Zadruhé, určité experimentální snímky dokážou tento exces pomocí tzv. expresivních a performativních operací s prostorem, časem a tělesností přeměnit z roviny exteriorizace rozpoznatelných emocí do podoby afektivní. Afekt lze přitom chápat jako určitý druh ozvláštnění emocí, jenž vyjevuje, jakým způsobem se těla zasažená patosem mohou měnit, aniž by se ustálila v rozpoznatelných gestech či symbolech. Mezi melodramatickým excesem a afektem (či šířeji afektovou teorií) lze potom rozehrát tzv. dvousměrný pohyb: na jedné straně existují experimentální filmová díla, která...
Už zase skáču přes kaluže: Film Karla Kachyni v žánrovém diskurzu filmů s dětskou tematikou
Nuslauer, Ondřej ; Přádná, Stanislava (vedoucí práce) ; Svatoňová, Kateřina (oponent)
Tato práce se věnuje dětskému filmu Už zase skáču přes kaluže. Cílem práce bude odkrytí produkčního zázemí a posléze estetiky samotného díla. V historické rešerši budu vycházet z archivních pramenů, dobových periodik a orální historie, metodologicky se budu opírat o teorie filmové adaptace. Při rozboru uvedeného filmu budu vycházet z kontextu československých filmů s dětskou tematikou a zaměřím se na celkovou tvorbu dvojice Procházka - Kachyňa, která se promítla i do zvoleného filmu Už zase skáču přes kaluže.
Televizní drama v československém odborném diskursu 50. a 60. let.
Jiřiště, Jakub ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Klimeš, Ivan (oponent)
Magisterská diplomová práce se věnuje základním tendencím a předpokladům estetického vývoje československého televizního dramatu 50. a 60. let prostřednictvím jeho dobové odborné reflexe. Metodou diskurzivní analýzy aplikované na oblast estetiky a inspirované koncepty Michela Foucaulta a Achima Landwehra mapuje lokálně a časově podmíněné pole diskursu o televizním dramatu a proniká pod povrchové vztahy mezi jednotlivými subdiskursy (televizní kritika, televizní teorie, institucionální vlivy) s cílem postihnout formativní řád diskursu. Základní osu analýzy představuje vývoj konceptu televizní specifičnosti (televiznosti), který bude sledován skrze stěžejní dobové diskuze. Na nich se odráží postupné přehodnocování původních předpokladů o formální emancipaci i legitimitě televizního umění. Dalším krokem analýzy bude vzájemná komparace řešení, k nimž tyto diskuze na základě různých hledisek i metod dospěly, čímž bude naplněn druhý cíl diskursivní analýzy - určit základní jednotu diskursu. Tu představuje soubor společně prosazovaných předpokladů o ideální formě televizního dramatu, který je možné považovat za implicitní poetiku československého televizního dramatu 50. a 60. let. Klíčová slova Československá televize, televizní drama, televizní inscenace, televizní teorie, televizní kritika, estetika...
Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie.
Slováková, Andrea ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bláhová, Jindřiška (oponent) ; Bilík, Petr (oponent)
Disertační práce Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie 2016 PhDr. Andrea Slováková Abstrakt Disertační práce Filmové festivaly ve vztahu k okrajovým částem kinematografie se soustředí na prezentaci především experimentálních filmů na filmových festivalech. Práce analyzuje především specializované přehlídky experimentálního filmu, uvádí historický exkurz do prezentace filmové avantgardy ve vztahu k fenoménu filmových festivalů. Metodologicky však vychází z přístupu interdisciplinárně propůjčeného z politických věd, diskurzivního nového institucionalismu, který adaptuje do pole festivalových studií. Zkoumá, jak se diskurzivní moc uvnitř festivalové organizace utváří a posiluje, a také k čemu slouží. Zavádí koncepty zastřené a průzračné diskurzivní vrstvy, mezi nimiž je argumentační vrstva, která mnohdy obsahuje i argumentační fikce. Část diskurzivního působení, resp. moci festivalové organizace slouží k jejímu ovlivňování kulturního pole, značná část však slouží zachování samotné organizace. Zkoumá, které části organizace jsou klíčovými uzly ve smyslu produkce diskurzivní moci. Na diskurzivní moc festivalů prezentujících experimentální film se dívá z hlediska procesů a struktury uvnitř organizace.
Antiutopie v japonském anime: Analýza ideologických struktur ve fikčním světě filmu Nebeských jezdců
Brinda, Antonín ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Španihelová, Magda (oponent)
Antiutopie v japonském anime: Analýza ideologických struktur ve fikčním světě filmu Nebeští jezdci Antiutopia in Japanese Anime: An Analysis of the Ideological Structures in the Fictional World of the Movie The Sky Crawlers Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra filmových studií Bakalářská práce Řešitel: Bc. Antonín Brinda Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Svatoňová, PhD. Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce analyzuje japonský animovaný antiutopický film Nebeští jezdci režiséra Mamoru Ošiiho. Cílem je především zkoumání ideologické strukturace fikčního světa díla. Ideologické pozadí filmu je analyzováno s pomocí kritiky ideologie Louise Pierra Althussera v kombinaci s teoriemi fikčních světů v pojetí Lubomíra Doležela. Kombinací obou (strukturalistických) nástrojů je sledováno působení ideologie ve filmu jako celku. Výstavba díla je zkoumána v souvislosti s jeho žánrovým zařazením jako antiutopie, důraz je tedy kladen také na kontextuální zařazení díla do širší (anti)utopické/dystopické tradice. Pro lepší porozumění danému žánru jsou v rámci práce stanoveny dvě antiutopické podmínky sloužící k jeho jednoznačnému definování. Doplnění představuje neoformalistický přístup dle teoretiků Kristin Thompsonové a Davida Bordwella. Tento přístup slouží k analýze formálních aspektů díla. Práce se také...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.