Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet
Vondrušková, Hana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Společně zpracované pomocné látky (CPE) jsou definovány jako kombinace dvou či více látek, které jsou fyzikálně upraveny během vhodného výrobního procesu (například sprejovým sušením). Tyto pomocné látky jsou v současné době stále častěji využívány pro výrobu tablet přímým lisováním. Díky dostupnosti široké škály výchozích pomocných látek máme možnost získat množství kombinací s lepšími vlastnostmi než prosté fyzikální směsi. Ačkoli složení CPE může být velmi podobné, i malé změny parametrů jednotlivých směsí mohou způsobit odlišné chování těchto látek po tabletování. Cílem této práce bylo srovnání lisovatelnosti (užitím záznamu síla-dráha) CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® obsahujících laktosu a Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® obsahujících mannitol) a vlastností z nich získaných tablet (radiální pevnost tablet, oděr tablet, rozpad tablet a nasákavost tablet) vylisovaných tlaky 78, 130, 182 MPa. CPE obsahující laktosu měly ve srovnání s tabletami obsahujícími mannitol nižší hodnoty plasticity, ale vyšší hodnoty uvolněné elastické energie. V této studii jsou také znázorněny hodnoty radiální pevnosti, které byly nejvyšší u Ludiflash® a naopak nejnižší pro Starlac®. CPE obsahující mannitol vykazovaly...
A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets.
Lešková, Patrícia ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v...
Study of the influence of particle size on the flow and consolidation behaviour of Tablettose 80
Hnatková, Monika ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmaceutická technológia Školiteľ doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Hana Hurychová, Ph.D. Poslúchač: Monika Hnatková Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu veľkosti častíc na sypné konsolidačné chovanie Tablettose 80 Cieľom tejto diplomovej práce bolo hodnotenie sypného a konsolidačného chovania veľkostných frakcií laktosy pre priame lisovanie - Tablettose® 80 v rozmedzí 80-400 µm získaných pomocou sitovania. Bol detekovaný nelineárny vplyv veľkosti častíc na rýchlosť sypania; najlepšie sa sypali frakcie so stredným rozmerom 245 a 346 µm Tablettose® 80. Vplyv veľkosti otvoru násypky na rýchlosť sypania frakcii bol modelovaný pomocou rovnice sypania Beverloo alebo Jones & Pilpel; posledná menovaná rovnica charakterizovala výsledky lepšie. Hodnotenie zmien objemu gravitačným sklepávaním umožnilo sledovať dynamiku konsolidácie a zo zmien porozity vrstvy prášku vyjadriť faktor porozity, ktorý umožnil odhad uhlu vnútorného trenia.
Compressibility evaluation of liquisolid powders containing varying amount of coating material
Nemcová, Lucia ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
7 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej technológie Kandidát: Lucia Nemcová Školiteľ: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti liquisolid práškov s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu Príprava systémov kvapalina v pevnej fáze spočíva v naviazaní liečiva v kvapalnej podobe na porézny materiál za vzniku suchého prášku s dobrými tokovými vlastnosťami. Táto výsledná formulácia má potom predpoklad k dosiahnutiu zvýšenej biologickej dostupnosti liečiv zle rozpustných vo vode. Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie tokových a viskoelastických vlastností liquisolid práškov a akostných parametrov následne vzniknutých tabliet s premenným zastúpením obaľovacieho materiálu (Aerosilu® 200 a Aeroperlu® 300 Pharma), ktorých základ tvoril Neusilin® US2 ako nosič a makrogol 400 ako rozpúšťadlo. Zo získaných výsledkov je možné konštatovať, že liquisolid zmesi s obsahom Aeroperlu® 300 Pharma majú lepšie tokové vlastnosti a nižšie hodnoty energií lisovania, ktoré sa získali pomocou záznamu sila - dráha. Pri použití Aerosilu® 200 vykazovali tablety vyššiu mechanickú odolnosť. Ako najvýhodnejší pomer nosiča a obaľovacieho materiálu (R) sa pre zmes Neusilinu® US2, makrogolu 400 a Aerosilu® 200 javí hodnota 40, zatiaľ...
Přehled technik imobilizace proteinových makromolekul na polymerní nosiče
Badalcová, Helena ; Holas, Ondřej (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Helena Badalcová Název diplomové práce: Přehled technik imobilizace proteinových makromolekul na polymerní nosiče Již od 70. let získávají imobilizované enzymy zájem a pozornost nejen vědeckých a laboratorních pracovníků, ale také průmyslových společností. Enzymy, jedinečné biokatalyzátory vynikající svou specifitou, šetrností k přírodě a schopností reagovat za mírných podmínek, totiž velmi snadno podléhají denaturaci či inhibici. S ohledem na mnohdy vysokou pořizovací cenu by jejich využití mohlo být často nevýhodné. Imobilizační techniky nabízí efektivní řešení tohoto problému a výrazně zjednodušují využití enzymů v průmyslu i výzkumu. Oproti volným formám vykazují imobilizované enzymy mimo jiné vyšší aktivitu, stabilitu a umožňují opakované použití i snadnější oddělení od produktů. V této práci je uveden přehled základních imobilizačních metod - prosté fyzikální adsorpce a kovalentní vazby na nosič, entrapmentu, enkapsulace a beznosičových technik využívajících cross-linking. Na závěr jsou nastíněny možné biomedicínské aplikace a také využití imobilizovaných enzymů v biosenzorech.
Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet
Vondrušková, Hana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Společně zpracované pomocné látky (CPE) jsou definovány jako kombinace dvou či více látek, které jsou fyzikálně upraveny během vhodného výrobního procesu (například sprejovým sušením). Tyto pomocné látky jsou v současné době stále častěji využívány pro výrobu tablet přímým lisováním. Díky dostupnosti široké škály výchozích pomocných látek máme možnost získat množství kombinací s lepšími vlastnostmi než prosté fyzikální směsi. Ačkoli složení CPE může být velmi podobné, i malé změny parametrů jednotlivých směsí mohou způsobit odlišné chování těchto látek po tabletování. Cílem této práce bylo srovnání lisovatelnosti (užitím záznamu síla-dráha) CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® obsahujících laktosu a Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® obsahujících mannitol) a vlastností z nich získaných tablet (radiální pevnost tablet, oděr tablet, rozpad tablet a nasákavost tablet) vylisovaných tlaky 78, 130, 182 MPa. CPE obsahující laktosu měly ve srovnání s tabletami obsahujícími mannitol nižší hodnoty plasticity, ale vyšší hodnoty uvolněné elastické energie. V této studii jsou také znázorněny hodnoty radiální pevnosti, které byly nejvyšší u Ludiflash® a naopak nejnižší pro Starlac®. CPE obsahující mannitol vykazovaly...
Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Pokorná, Barbora ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Barbora Pokorná Název diplomové práce: Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy Sprejové sušení je rychlá metoda přeměny suroviny z kapalného stavu na suchou pevnou částicovou formu. Má široké spektrum použití v různých průmyslových odvětvích. Vlastnosti částic, produkovaných tímto způsobem, mohou být regulovány a ovlivňovány nastavením různých parametrů během sušícího procesu, a výsledný produkt tak může splnit specifikace, které jsou nejžádanější pro jeho následné zpracování nebo přímé použití. Cílem práce bylo hodnocení vlivu rychlosti přísunu suroviny na velikost a tvar částic sprejově sušené laktosy a na jejich tepelné charakteristiky. V této práci byla připravena sprejově sušená laktosa sušením 15% a 20% roztoku laktosy monohydrátu. Sušení probíhalo při různém výkonu peristaltické pumpy (4 %, 7 %, 10 %, 13 % a 16 %). Tvar a velikost částic byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a analýzy obrazu. Tepelné vlastnosti se hodnotily využitím diferenciální skenovací kalorimetrie. Z hodnocení velikosti a tvaru částic vyplynulo, že většina připravených vzorků obsahovala nejvíce částic v rozmezí 2,5 - 5 µm. S rostoucí rychlostí...
Fractal aspects of flow and consolidation behaviour of microcrystalline cellulose.
Šofranková, Alexandra ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
6 1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslúchač: Alexandra Šofranková Názov diplomovej práce: Fraktálne aspekty sypného a konsolidačného chovania mikrokryštalickej celulosy Predmetom tejto diplomovej práce bolo štúdium tokových a konsolidačných vlastností troch typov mikrokryštalickej celulosy. Granulometrické charakteristiky častíc, vrátane lineárnej fraktálnej dimenzie, boli určené pomocou optickej mikroskopie. Bola hodnotená sypná a strasená hustota, sypný uhol a rýchlosť sypania otvorom násypky. Pomocou héliovej pyknometrie bola určená pravá hustota látok a porozita voľne navrstvenej práškovej vrstvy. Boli študované zmeny hustoty v priebehu gravitačného sklepávania; rozdiely v konsolidačnom chovaní látok najlepšie vystihuje závislosť Hausnerovho pomeru na počte sklepnutí. Modelácia kinetiky konsolidácie pomocou exponenciálnej rovnice umožnila určiť parameter N1/2, ktorý vyjadruje počet sklepnutí, pri ktorom objem prášku klesne o polovicu. Zistené hodnoty N1/2 v rozmedzí 6,9 - 18 dobre korelujú s veľkosťou častíc použitých typov mikrokryštalickej celulosy.
Study of monolayer lipid models of skin barrier diseases
Doláková, Andrea ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Autor: Andrea Doláková Školiteľ: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium monovrstevných lipidových modelov ochorení kožnej bariéry Koža chráni ľudské telo od vonkajších vplyvov a udržuje vnútornú integritu organizmu. Kožná bariéra je tvorená korneocytmi a lipidovou hmotou v intercelulárnom priestore stratum corneum, najvrchnejšej vrstvy epidermis. Lipidová hmota je zložená z ceramidov, voľných mastných kyselín a cholesterolu. Zloženie a usporiadanie lipidovej matrix určuje bariérové vlastnosti kože. Ceramidy sú syntetizované z glukozylovaného ceramidu a sfingomyelínu hydrolytickými enzýmami β-glukocerebrozidázou a sfingomyelinázou. Nedostatok alebo nesprávna funkcia týchto enzýmov vedie k nefunkčnej kožnej bariére. Cieľom tejto práce bola príprava a štúdium monovrstevných lipidových modelov, ktoré simulovali poruchu funkcie sfingomyelinázy u kožných ochorení. Pre hodnotenie sme použili metódy ako Langmuirove monovsrtvy, Brewsterova uhlová mikroskopia (na rozhraní vzduch- kvapalina) a technika Langmuir-Blodgettovej s následným hodnotením pomocou atómovej silovej mikroskopie. S rastúcim povrchovým tlakom sa najochotnejšie usporadúvajú monovrstvy so 100% zastúpením sfingomyelínu a...
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVAČINOVÁ, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.