Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fractal aspects of flow and consolidation behaviour of microcrystalline cellulose.
Šofranková, Alexandra ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
6 1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslúchač: Alexandra Šofranková Názov diplomovej práce: Fraktálne aspekty sypného a konsolidačného chovania mikrokryštalickej celulosy Predmetom tejto diplomovej práce bolo štúdium tokových a konsolidačných vlastností troch typov mikrokryštalickej celulosy. Granulometrické charakteristiky častíc, vrátane lineárnej fraktálnej dimenzie, boli určené pomocou optickej mikroskopie. Bola hodnotená sypná a strasená hustota, sypný uhol a rýchlosť sypania otvorom násypky. Pomocou héliovej pyknometrie bola určená pravá hustota látok a porozita voľne navrstvenej práškovej vrstvy. Boli študované zmeny hustoty v priebehu gravitačného sklepávania; rozdiely v konsolidačnom chovaní látok najlepšie vystihuje závislosť Hausnerovho pomeru na počte sklepnutí. Modelácia kinetiky konsolidácie pomocou exponenciálnej rovnice umožnila určiť parameter N1/2, ktorý vyjadruje počet sklepnutí, pri ktorom objem prášku klesne o polovicu. Zistené hodnoty N1/2 v rozmedzí 6,9 - 18 dobre korelujú s veľkosťou častíc použitých typov mikrokryštalickej celulosy.
Study of monolayer lipid models of skin barrier diseases
Doláková, Andrea ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Autor: Andrea Doláková Školiteľ: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium monovrstevných lipidových modelov ochorení kožnej bariéry Koža chráni ľudské telo od vonkajších vplyvov a udržuje vnútornú integritu organizmu. Kožná bariéra je tvorená korneocytmi a lipidovou hmotou v intercelulárnom priestore stratum corneum, najvrchnejšej vrstvy epidermis. Lipidová hmota je zložená z ceramidov, voľných mastných kyselín a cholesterolu. Zloženie a usporiadanie lipidovej matrix určuje bariérové vlastnosti kože. Ceramidy sú syntetizované z glukozylovaného ceramidu a sfingomyelínu hydrolytickými enzýmami β-glukocerebrozidázou a sfingomyelinázou. Nedostatok alebo nesprávna funkcia týchto enzýmov vedie k nefunkčnej kožnej bariére. Cieľom tejto práce bola príprava a štúdium monovrstevných lipidových modelov, ktoré simulovali poruchu funkcie sfingomyelinázy u kožných ochorení. Pre hodnotenie sme použili metódy ako Langmuirove monovsrtvy, Brewsterova uhlová mikroskopia (na rozhraní vzduch- kvapalina) a technika Langmuir-Blodgettovej s následným hodnotením pomocou atómovej silovej mikroskopie. S rastúcim povrchovým tlakom sa najochotnejšie usporadúvajú monovrstvy so 100% zastúpením sfingomyelínu a...
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se...
Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Slezáčková, Jana ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Jana Slezáčková Název diplomové práce: Vliv teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy Cílem této práce bylo zjistit vliv vstupní teploty na vlastnosti sprejově sušené laktosy. 10% roztok laktosy byl připraven rozpuštěním monohydrátu D-laktosy v destilované vodě a následně sušen v laboratorní sprejové sušárně při vstupní teplotě 130 řC - 200 řC. Vlastnosti takto získaných částic laktosy byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a diferenční skenovací kalorimetrie. Výsledky prokázaly vliv vstupní teploty na tvar a velikost částic a na tepelné charakteristiky sušeného materiálu. Částice, získané sprejovým sušením při vyšší vstupní teplotě, vykazovaly vyšší tendenci ke kulovitosti. Velikost většiny částic se pohybovala v rozmezí 2,5 - 7,5 μm. Při vstupní teplotě 150 řC - 200 řC se neobjevily částice větší než 20 μm. U vzorků sušených teplotou nad 150 řC byl zaznamenán skelný přechod. Teplota skelného přechodu se pohybovala v rozmezí 24,8 řC - 63,5 řC. Bylo pozorováno, že vyšší teplota sušení vedla k vyšším hodnotám teploty skelného přechodu. Teplota tání se v závislosti na rostoucí vstupní teplotě výrazně neměnila až do vstupní teploty 180 řC, kdy...
Hodnocení lisovatelnosti vybraných druhů laktosy
Holub, Michal ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Michal Holub Název diplomové práce: Hodnocení lisovatelnosti vybraných druhů laktosy Při výrobě tablet patří laktosa k nejčastěji užitým pomocným látkám. Používá se hlavně jako plnivo a pojivo a ovlivňuje tak vnitřní strukturu výlisku i celý proces lisování. Rozpadavost, disoluce, oděr a pevnost tablet jako výsledná jakost tablet závisí na procesu lisování. Lisovatelnost laktosy závisí na jejím krystalickém tvaru, velikosti částic a pórovitosti. V této diplomové práci se zkoumala a hodnotila lisovatelnost čtyř druhů laktosy: Laktosa potravinářská, Granulac® 70, Tablettose® 80 a ExcipressTM . Tablety byly lisovány přímo a hodnoceny metodou záznamu síla - dráha a lisovací rovnice. U připravených tablet se hodnotil oděr, radiální pevnost a rozpadavost. ExcipressTM je poměrně nová forma α-laktosy monohydrátu upravená pro přímé lisování tablet. Lisovací proces ExcipressuTM a Tablettose® 80 se statisticky významně lišil v porovnání s ostatními typy laktosy. Podle výsledků se Potravinářská laktosa a Granulac® 70 pro přímé lisování tablet nehodí. Při hodnocení vylisovaných tablet byl ExcipressTM výrazně nejlepší. Pevnost výlisků z tohoto materiálu je...
Stanovení tokového retenčního potenciálu nových pomocných látek pro liquisolid systémy
Koktavá, Silvie ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Silvie Koktavá Název diplomové práce: Stanovení tokového retenčního potenciálu nových pomocných látek pro liquisolid systémy Příprava systémů kapalina v pevné fázi spočívá v navázání léčiva v kapalné podobě na porézní materiál za vzniku suchého a volně tekoucího prášku. Tato výsledná formulace umožní rychlejší uvolňování účinné látky z lékové formy, čímž je možné dosáhnout zvýšené biologické dostupnosti léčiv špatně rozpustných ve vodě. Cílem této diplomové práce bylo stanovit maximální množství makrogolu 200, které jsou schopny nové pomocné látky (Veegum® HS, Veegum® F a Syloid® 244 FP) absorbovat a adsorbovat při zachování vhodných tokových vlastností výsledné směsi prášek/kapalina (tzv. tokový retenční potenciál). Jako hlavní parametr hodnotící tokové vlastnosti liquisolid práškových směsí byl použit úhel skluzu, jehož hodnota by měla v ideálním případě dosahovat 33 ř. Z hodnocených látek dosáhla požadovaného úhlu skluzu 33 ř pouze látka Veegum® F, jehož tokový retenční potenciál byl stanoven jako 0,16. U ostatních dvou prášků se nepodařilo dosáhnou požadované hodnoty, tudíž byl ke stanovení tokového retenčního potenciálu použit úhel, který se...
Hodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin a směsi dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého a mikrokrystalické celulosy
Vávrová, Kateřina ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Kateřina Vávrová Název diplomové práce: Hodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin a směsi dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého a mikrokrystalické celulosy Cílem této práce bylo zhodnocení disoluce tablet obsahujících theofylin, mikrokrystalickou celulosu a jednoho ze dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. Byl sledován vliv složení tabletoviny na disoluci tablet. Tablety byly slisovány ze směsí, které obsahovaly mikrokrystalickou celulosu, hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát a dihydrát. Tyto látky byly použity jako plniva. Připravené směsi obsahovaly theofylin jako modelovou účinnou látku a jako kluznou látku stearan hořečnatý. Následně byly provedeny disoluční testy. Při testech byla využita košíčková metoda. Jako disoluční médium byla použita 0,1M kyselina chlorovodíková. Z výsledků této práce jsme došli k závěrům, že jsme schopni ovlivňovat celkové množství uvolňovaného theofylinu a jeho rychlost uvolňování různým poměrem mikrokrystalické celulosy a jednoho ze dvou typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. Nejrychleji se theofylin uvolňoval z tablet, které obsahovaly vysoký podíl mikrokrystalické celulosy. S klesající koncentrací...
Vliv koncentrace roztoku a teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Novotná, Tereza ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
1. ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Tereza Novotná Název diplomové práce: Vliv koncentrace roztoku a teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy V této práci byl hodnocen vliv koncentrace roztoku a teploty sušení na vlastnosti sprejově sušené laktosy. Měření bylo provedeno se třemi různými koncentracemi roztoku laktosy: 15 %, 20 % a 25 %. Tyto roztoky byly sprejově sušeny při teplotách 170 řC, 180 řC a 190 řC. V řešení byla použita metoda sprejového sušení a následná analýza částic byla provedena za použití optického mikroskopu a DSC. Výsledky ukázaly, že oproti výchozí surovině (monohydrát D-laktosy) se zmenšil počet částic menších než 2,5 µm, a naopak se zvýšil počet částic ve vyšších velikostních třídách. Částice mají sféricitu a tvarový faktor roven 1, mají tedy hladký povrch a jsou kulaté, čímž se také liší od nepravidelných částic výchozí suroviny. Metodou DSC získané termogramy charakterizují tepelné změny probíhající ve vzorku během jeho zahřívání. Byly zaznamenány hodnoty skelného přechodu, krystalizace, dehydratace a teploty tání α-laktosy.
Study of monolayer lipid models of skin barrier diseases
Doláková, Andrea ; Školová, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Autor: Andrea Doláková Školiteľ: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium monovrstevných lipidových modelov ochorení kožnej bariéry Koža chráni ľudské telo od vonkajších vplyvov a udržuje vnútornú integritu organizmu. Kožná bariéra je tvorená korneocytmi a lipidovou hmotou v intercelulárnom priestore stratum corneum, najvrchnejšej vrstvy epidermis. Lipidová hmota je zložená z ceramidov, voľných mastných kyselín a cholesterolu. Zloženie a usporiadanie lipidovej matrix určuje bariérové vlastnosti kože. Ceramidy sú syntetizované z glukozylovaného ceramidu a sfingomyelínu hydrolytickými enzýmami β-glukocerebrozidázou a sfingomyelinázou. Nedostatok alebo nesprávna funkcia týchto enzýmov vedie k nefunkčnej kožnej bariére. Cieľom tejto práce bola príprava a štúdium monovrstevných lipidových modelov, ktoré simulovali poruchu funkcie sfingomyelinázy u kožných ochorení. Pre hodnotenie sme použili metódy ako Langmuirove monovsrtvy, Brewsterova uhlová mikroskopia (na rozhraní vzduch- kvapalina) a technika Langmuir-Blodgettovej s následným hodnotením pomocou atómovej silovej mikroskopie. S rastúcim povrchovým tlakom sa najochotnejšie usporadúvajú monovrstvy so 100% zastúpením sfingomyelínu a...
A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets.
Lešková, Patrícia ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVAČINOVÁ, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.