Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odložená daň v účetních závěrkách českých společností
Suková, Anna ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Singerová, Jana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na účetní kategorii odložená daň v pojetí české účetní legislativy. Teoretická část v ucelené formě shrnuje dosavadní poznatky o problematice odložené daně. Interpretovány jsou pojmy splatná a odložená daň, trvalý a přechodný rozdíl. Dále je nastíněn historický vývoj odložené daně, metody zjištění, nejběžnější tituly vedoucí k jejímu vzniku, výpočet, účtování, inventarizace a vykazování v účetní závěrce. V praktické části je provedena analýza odložené daně v účetních závěrkách vybraných společností. Cílem práce je vytvořit souhrnný zdroj informací k této problematice.
Role segmentu 400-500 v biologické aktivitě adenylát cyklázového toxinu bakterie Bordetella pertussis
Suková, Anna ; Mašín, Jiří (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent)
Adenylát cyklázový toxin-hemolyzin (CyaA) je RTX protein, který hraje zásadní roli ve virulenci bakterie Bordetella pertussis, způsobující onemocnění černý kašel. CyaA dopravuje do cytosolu CD11b+ fagocytů svou enzymatickou adenylát cyklázovou doménu a katalyzuje přeměnu ATP na cAMP, které následně zablokuje baktericidní funkce fagocytů. Současně toxin vytváří v membráně cílových buněk póry, způsobující únik draselných iontů z buňky. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat mechanizmus interakce domény spojující invazivní adenylát cyklázovou (AC) doménu a tzv. RTX hemolyzin s biologickou membránou. Z našich výsledků vyplývá, že tato doména interaguje s cílovou membránou a hraje zásadní roli v tvorbě malých pórů selektivních pro kationty. Získané výsledky budou zásadní pro pochopení interakce bakteriálních toxinů s cílovou membránou a naleznou reálné použití při vývoji terapeutických vakcín odvozených od CyaA. Klíčová slova: Bordetella pertussis, adenylát cyklázový toxin, translokace přes membránu, pórotvorná aktivita, černé lidipové membrány, liposomy
Struktura a funkce bakteriálních toxinů tvořících póry
Suková, Anna ; Mašín, Jiří (vedoucí práce) ; Vopálenská, Irena (oponent)
Bakteriální toxiny schopné tvorby transmembránových pórů představují širokou skupinu bakteriálních proteinů. Jsou významnými prvky virulence mnohých pathogenních bakterií. Svojí insercí do lipidové dvojvrstvy a vytvořením transmembránové póru v cytoplasmatické membráně vyvolávají narušení osmotické rovnováhy, která vede k lýzi napadené buňky. Různé skupiny toxinů využívají různé mechanismy napadení hostitelských buněk, přesto existuje několik univerzálních kroků - vazba na membránu, inserce do membrány, oligomerizace a vytvoření transmembránového póru. Klíčová slova: bakteriální toxiny tvořící póry, mechanismus inserce do membrány, cytolysiny závislé na vazbě cholesterolu, α-toxin, aerolysin, α-hemolysin, adenylát-cyklázový toxin
Proměny vztahu čtenáře ke knize v letech 1990-2009
Suková, Anna ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Prázová, Irena (oponent)
Bakalářská práce Proměny vztahu čtenáře ke knize v letech 1990-2009 si vytkla za cíl popsat a objasnit vývoj čtenářství v České republice od porevolučních let až do současnosti s přesahem do let osmdesátých. Mapování této problematiky je založeno na analýze řady čtenářských průzkumů, které se zabývaly vztahem čtenáře ke knize, čtenářskými návyky, chováním na knižním trhu, knihovnami, preferovanými literárními žánry a autory apod. O všech těchto aspektech pojednává i tato práce. Navíc se věnuje i mezinárodním výzkumům čtenářské gramotnosti u školní mládeže (PISA). Na začátku se věnuje typologii čtenářů a snaží se přijít s nejvhodnější definicí čtenáře, pojednává o významu knihy pro lidské společenství a rozebírá proměny na českém knižním trhu od pádu komunistického režimu. Následně charakterizuje sociologický výzkum a jeho náležitosti, stejně jako případná omezení či nedostatky. V nejrozsáhlejší kapitole pak rozebírá jednotlivé čtenářské průzkumy, od informací o tom, jakým způsobem byly provedeny, až po nejdůležitější zjištění, která se pak pokouší zasadit do kontextu a porovnat. Závěrem přináší srovnání základních údajů o těchto výzkumech a jejich vybrané výsledky a uvádí zjištěné trendy v čtenářství i na knižním trhu a upozorňuje na výjimečné postavení českých čtenářů v rámci Evropy.

Viz též: podobná jména autorů
1 Suková, Adéla
1 Suková, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.