Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The role of link proteins in the stabilization of the brain extracellular matrix and in formation and maintaining of the perineuronal nets
Suchá, Petra ; Vargová, Lýdia (vedoucí práce) ; Jendelová, Pavla (oponent)
Extracelulární prostor vyplňují specifické makromolekuly vytvářející extracelulární matrix, která díky obsaženým negativním nábojům může ovlivňovat difuzi vody, iontů a molekul. V určitých oblastech mozku, vytváří molekuly extracelulární matrix komplexní, síťovitou struktury tzv. perineurální sítě, které se poprvé objevují s koncem kritické periody, stabilizují synapse a snižují synaptickou plasticitu. Úlohu Bral2 proteinu v stabilizaci perineurálních sítí jsme studovali pomocí měření difuzních parametrů iontoforetickou TMA+ metodou v reálném čase a pomocí imunohistochemické analýzy GFAP pozitivních buněk a kvantifikace exprese specifických molekul extracelulární matrix u kontrol a Bral2 deficientních myší. Dále byly porovnány změny vzniklé delecí spojovacího proteinu Bral2 se změnami, které nastaly po enzymatickém natrávení extracelulární matrix. U Bral2 deficientních myší jsme ve srovnání s kontrolou nalezli signifikantní snížení tortuosity v jádře trapézovitého tělesa. Tato změna se projevuje až v důsledku stárnutí a u mladých myší nebyla prokázána. Imunohistochemická analýza ukázala, že inferior colliculus neobsahuje perineurální sítě založené na Bral2 a brevikanu a použili jsme ho proto jako negativní kontrolu. V obou jádrech však byli viditelné perineurální sítě založené na Crtl1 a agrekanu....
Polydendrocytes and their role in CNS
Suchá, Petra ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Tvrdoňová, Vendula (oponent)
Polydendrocyty (NG2+ buňky) jsou nově objevený typ gliových buněk v centrálním nervovém systému (CNS) lišící se od neuronů, oligodendrocytů, astrocytů a mikroglií. Polydendrocyty bývají identifikovány zejména na základě exprese NG2 proteoglykanu a alfa typu receptoru pro růstový faktor odvozený z krevních destiček. Nacházejí se v šedé i bíle hmotě a představují největší populaci buněk schopných proliferace v dospělém CNS. Všeobecně je přijímán názor, že subpopulace polydendrocytů dává vznik oligodendrocytům a to nejen ve vývoji, ale i v dospělém CNS. Některé polydendrocyty mohou navíc dávat vznik protoplasmatickým astrocytům v průběhu embryogeneze a in vitro studie prokázaly, že polydendrocyty mohou diferencovat v neurony a astrocyty. Elektrofyziologické studie ukázaly, že polydendrocyty vytváří synaptická spojení s neurony a je možné, že neurony skrze synapse dokáží ovlivňovat jejich schopnost proliferace. Polydendrocyty jsou významné ve studiu remyelinizace po ischemickém poškození a u nemocí souvisejících se ztrátou myelinu, a to především proto, že jsou považovány za zdroj nových oligodendrocytů a i jiných gliových buněk. Tato práce shrnuje základní informace o polydendrocytech. Nejdříve se zaměřuje na markery a na morfologii polydendrocytů a shrnuje znalosti o jejich vývoji a diferenciačním potenciálu....
Fyzioterapeutické postupy u aloplastik revmatologických pacientů
Suchá, Petra ; Jalovcová, Miroslava (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent)
Název práce Fyzioterapeutické postupy u aloplastik revmatických pacientů. Vymezení problému Hlavním problémem, který tato diplomová práce řeší, je nalezení a srovnání poznatků týkajících se fyzioterapeutických postupů u revmatických pacientů, pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří prodělali operaci - náhradu kloubů dolních končetin se zaměřením na aloplastiku hlezenního kloubu. Jedná o srovnání přístupů využívaných na spádovém pracovišti pro Českou republiku, Revmatologickém ústavu v Praze, a ve světě. Cíl práce Cílem práce je vytvořit ucelený přehled fyzioterapeutických postupů využívaných u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří podstoupili náhradu kloubů dolní končetiny, zjm. hlezenního kloubu. Dále zjistit, jak se liší postupy užívané v České republice a ve světě - zda existují výrazné rozdíly, či jsou shodné. Metoda řešení Práce je zpracována porovnáním poznatků týkajících se péče o pacienty pomocí dostupné literatury. Získané informace jsou seskupeny a jsou vytvořeny přehledné tabulky se záznamem postupů. Práce je psána formou rešerše. Klíčová slova revmatoidní artritida totální náhrada hlezenního kloubu (TEP) hlezenní kloub fyzioterapie
Analýza provozních dat ze studentského centra FIT VUT v Brně
Suchá, Petra ; Jaroš, Michal (oponent) ; Charvát, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování dat o provozu jednotlivých systémů v objektu bývalého pivovaru rekonstruovaného na studentské centrum Fakulty informačních technologií v Brně a následné zhodnocení přínosu jednotlivých opatření ke snížení energetické náročnosti objektu a tepelné pohodě prostředí. První část diplomové práce je zaměřena na kroky snižující energetickou náročnost objektu a na celkový přehled konstrukčního provedení. Druhá část představuje samotné zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení.
Pracovní spokojenost zaměstnanců
Deworetzká, Jana ; Surynek, Alois (vedoucí práce) ; Suchá, Petra (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit současný stav spokojenosti zaměstnanců společnosti XY, odhalit faktory, které ji snižují, a navrhnout opatření, která by přispěla k jejímu zvýšení a celkové stabilizaci. Teoretická část shrnuje základní poznatky dané problematiky, vymezuje pracovní spokojenost, její souvislost s motivací, a faktory, které se na výsledném stavu spokojenosti podílejí. Praktická část analyzuje výsledky dotazníkového šetření, zaměřuje se zejména na oblast obsahu a charakteru práce, organizace práce, vztahů na pracovišti, pracovních podmínek, nadcházejících organizačních změn, kariérního růstu a ohodnocení. Závěr práce je věnovaný návrhům opatření, která by měla přispět ke zlepšení současné situace.

Viz též: podobná jména autorů
1 Šůcha, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.