Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva
Jedličková, Anetta ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Prudký, Libor (oponent) ; Strnadová, Věra (oponent)
Předmětem předložené disertační práce jsou podvody v klinickém hodnocení z pohledu etiky a práva. Cílem práce bylo provést analýzu četnosti podvodů v klinickém hodnocení z daného vzorku shromážděných dat, identifikovat hlavní aktéry podvodů a provést analýzu příčin, které vedly účastníky klinických hodnocení k podvodnému jednání. V teoretické části své disertační práce jsem vymezila pojmy klinického hodnocení, podvodného jednání, etické problematiky a relevantního právního rámce. Praktická část obsahuje výsledky analýzy dat týkající se četnosti a příčin podvodů, hlavních aktérů podvodů a koncepci doporučení, která se jeví jako podstatná pro prevenci podvodů v klinickém hodnocení. Z analýzy dat i zúčastněného pozorování vyplývá, že v průběhu 107 auditů správné klinické praxe provedených v letech 2008-2013 ve 22 státech došlo k odhalení 14 podvodů v klinických hodnoceních, což představuje 13,1 %. Nejčastěji se podvodného jednání dopustili zkoušející, celkem ve 47,6 % ze všech pozorovaných skupin podvádějících účastníků klinického hodnocení. Hlavní příčiny, které vedly zkoušející k podvodnému jednání, tvoří nedostatek vhodných pacientů, finanční prospěch a osobnostní vlastnosti. Na základě získaných výsledků jsem v praktické části poukázala na etické problémy podvodného jednání a právní souvislosti. Závěrem...
Člověk s postižením sluchu v roli pacienta
Pisingerová, Dana ; Strnadová, Věra (vedoucí práce) ; Dršata, Jakub (oponent) ; Herdová, Stanislava (oponent)
Autor: Dana Pisingerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Člověk s postižením sluchu v roli pacienta Vedoucí práce: Mgr. Věra Strnadová Počet stran: 100 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: postižení sluchu, typy a stupně postižení sluchu, komunikační prostředky sluchově postižených lidí, péče o sluchově postiženého člověka v nemocnici, Soubor opatření při hospitalizaci sluchově postiženého člověka Teoretická část bakalářské práce seznamuje se základními pojmy vztahujícími se ke sluchově rovnovážnému ústrojí, charakterizuje diagnostiku sluchu, popisuje typy a stupně sluchových vad, objasňuje komunikační prostředky sluchově postižených, představuje kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, přibližuje osobnost sluchově postižených lidí a nastiňuje péči o takového člověka v nemocnici. Empirická část, je založena na dotazníkovém šetření mezi sluchově postižené osoby starší 18- ti let je zaměřen na zmapování typu a stupně postižení sluchu, na komunikační formy v běžném životě, u praktického lékaře a v nemocnici; zda rozumí písemnému sdělení nebo potřebuje tlumočníka, jaké jsou jeho zkušenosti s pobytem v nemocnici. Dotazník pro zdravotnický personál se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zjišťuje jaké jsou...
Audiovizuální média ve vztahu k osobám se sluchovým postižením
Beránek, Ondřej ; Borovan, Pavel (vedoucí práce) ; Strnadová, Věra (oponent) ; Salzman, Vladimír (oponent)
Diplomová práce ?Audiovizuální média ve vztahu k osobám se sluchovým postižením? se zabývá možnostmi osob se sluchovým postižením vnímat zvukovou stránku audiovizuálních médií pomocí speciálních vizuálních způsobů komunikace, jako jsou skryté titulky, tlumočení znakového jazyka apod. Popisuje vývoj, současný stav a zákonné úpravy těchto způsobů. Nabízí možnosti využití nových technologií a vznik speciálního AV centra pro neslyšící. Diplomová práce je strukturována do hlavních kapitol: obecný popis situace a potřeb osob se sluchovým postižením, vztah k televiznímu vysílání, kinodistribuci, DVD distribuci, speciální web a AV centrum pro neslyšící. Problematiku zpracovává z pohledu člověka činného v audiovizuálních médiích. Snaží se najít prostředky a cesty, které pomůžou rozvíjet bezbariérovost audiovizuálního prostředí.

Viz též: podobná jména autorů
17 STRNADOVÁ, Veronika
2 Strnadová, Vendula
17 Strnadová, Veronika
2 Strnadová, Vladimíra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.