Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu propopulační politiky na porodnost v České republice mezi lety 1970-2015
Zikmundová, Ivana ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Téma porodnosti a propopulační politiky je velmi aktuální. Vzhledem ke stárnutí populace, a s tím související změně věkové struktury, se hovoří nejen o nedostatku zdrojů pro financování starobních důchodů, které tvoří největší položku sociálních výdajů státu, ale i o dalších ekonomických problémech, které může úbytek populace či změna věkové struktury způsobovat. Hlavním cílem této bakalářské práce proto je, na základě popisu vlivu vybraných faktorů na porodnost v České republice mezi lety 1970-2015 a analýzy ekonomických nákladů a výnosů při pořízení dítěte v roce 2015, s pomocí dílčích hypotéz potvrdit či vyvrátit hlavní hypotézu, že zavedení vhodných propopulačních opatření má obecně pozitivní vliv na porodnost. Výsledky zkoumání hypotézu potvrdily, ačkoliv vliv jednotlivých faktorů na porodnost nebyl zcela jednoznačný. Současná úhrnná plodnost České republiky se nachází hluboko pod hranicí prosté reprodukce a počty žen v plodném věku budou pravděpodobně v následujících letech klesat. Proto je namístě zvolit vhodnou propopulační politiku. Ta by mohla být více zaměřena na podporu pracujících rodičů s malými dětmi, jelikož současný systém sociálního zabezpečení je přívětivý spíše k nízkopříjmovým rodinám a může některé jedince demotivovat od vstupu nebo návratu na pracovní trh.
Analýza efektivnosti zprostředkování zaměstnání úřadem práce ve městě Pardubice v období 2011-2016
Purkertová, Pavlína ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou efektivity zprostředkování zaměstnání pomocí vydaných doporučenek ve městě Pardubice. Ukázalo se, že vydávání doporučenek je více efektivní z pohledu odhalení dobrovolné nezaměstnanosti než jako nástroj pomoci zprostředkování vhodného zaměstnání pro uchazeče. Úspěšné zprostředkování práce je realizováno pouze ve 20 % případů. V této souvislosti je v práci také analyzována motivace uchazečů k dobrovolné nezaměstnanosti. Tato motivace byla nalezena u uchazečů s nízkým vzdělání, u kterých výše poskytnutých sociálních dávek převyšuje jejich dosažitelný plat. Na základě provedené analýzy byla formulována hospodářsko-politická doporučení, jejichž cílem je zkvalitnění systému vydávání doporučenek.
Analýza systému podpory v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017 s návrhem individuálního pojištění v nezaměstnanosti
Weinberg, Tomáš ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu sociální reformy na systém sociálního pojištění ve spojitosti s podporou v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017. Dílčím cílem práce je představení vlastního návrhu pojištění v nezaměstnanosti spolu s jeho dopady na národní hospodářství. Práce využívá metodu analýzy ke zjištění efektivity státní politiky zaměstnanosti, důchodového systému a v neposlední řadě individuálního pojištění v nezaměstnanosti. Z výsledků vyplývá, že sociální reforma byla úspěšná z 50 %, když zefektivnila pouze aktivní politiku zaměstnanosti, ale nikoli pasivní. V návaznosti na to je poukázáno na neefektivitu podpory v nezaměstnanosti, narůstající deficit státní politiky zaměstnanosti a v souvislosti s přednesenou demografickou analýzou, také neudržitelnost penzijního systému. Z uvedených důvodů je představen model individuálního pojištění v nezaměstnanosti, který má za cíl zvýšit zásluhovost systému podpory v nezaměstnanosti, minimalizovat nezaměstnanost a zajistit důstojné důchody pro budoucí generace.
Analýza efektivnosti využití dotací ESF na snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji  v letech 2007-2015
Cruz, Vladimír ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivity dotačních prostředků ESF na snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v letech 2007-2015. Mnohdy nepřesvědčivé výsledky projektových aktivit dotovaných z prostředků ESF, které mají cíl snižovat nezaměstnanost, vedou ke kritice a podněcují názory o neefektivitě projektů a tím i samotných dotací. Hypotézou bakalářské práce je, že dotace z Evropského sociálního fondu na snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, nejsou vynakládány efektivně vzhledem k plánovaným a reálným výstupům. Výsledky práce hypotézu podporují., neboť efektivita by mohla být průkazně vyšší. Teoretická část práce se soustředí na vymezení základních pojmů, zabývajících se danou problematikou. Je zaměřená na terminologii dotací, fondů, nezaměstnanosti, trhu práce ale také veřejného rozhodování. V praktické části je nejprve analyzována nezaměstnanost Ústeckého kraje v období 2007-2015 a komparována s průměrem České republiky a Evropské unie. V dalších částech je řešena efektivita projektů dotovaných z ESF v závislosti na trhu práce.
Efekt dohánění: analýza vybraných institucionálních faktorů a jejich vliv na hospodářský růst v zemích Visegrádské čtyřky v letech 2004 – 2014
Šincl, Jan ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá působením efektu dohánění na země Visegrádské čtyřky v období 2004 až 2014 a rychlostí jejich konvergence k hospodářské úrovni starých členských zemí EU. V teoretické části se práce zabývá vznikem a vývojem obou skupin zemí, jednotlivými přístupy k hospodářskému růstu, institucionální ekonomií a samozřejmě též efektem dohánění. V části praktické je pak provedena komparativní analýza pěti institucionálních faktorů s cílem zjistit, zda se země v daných ohledech přibližují či vzdalují od úrovně zemí EU 15 a jaký to má vliv na jejich hospodářský růst. Výsledkem práce je zjištění, že na makroekonomické úrovni státům Visegrádské čtyřky vstup do Evropské unie jednoznačně pomohl jejich hospodářskému rozvoji a dostal je blíže k úrovni EU 15.
Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti
Pavlíček, Vojtěch ; Pikhart, Zdeněk (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Tato práce se snaží definovat dopad ropných šoků na hospodářství. V teoretické rovině zkoumá obecný vliv změn ceny ropy na ekonomiku a možnosti centrální banky na tyto změny reagovat, což se ukazuje jako značně problematické vzhledem k časovému zpoždění účinnosti měnové politiky. V praktické části je uveden mimo jiné vývoj ropných šoků od 70. let se zaměřením na poslední krizi od roku 2014 na ekonomice USA a Venezuely. V případě USA je zjištěn dvojí dopad. I přes negativní vliv na jednotlivé segmenty ekonomiky však lze tvrdit, že nízká cena ropy představuje pro USA pozitivní stimul. Naopak venezuelská ekonomika zažívá v rámci nízké ceny jako exportní ekonomika jednoznačně negativní šok, který odkryl nefunkční ekonomický systém.
Analýza vlivu politik Evropské unie v oblasti digitalizace trhu na vytváření jednotného evropského trhu
Hart, Ludvík ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá tématem regulací EU v rámci informačních a telekomunikačních technologií (IKT), konkrétně se zabývá strategií Digitální agenda pro Evropu, následně je hodnocen vliv těchto politik na jednotný evropský trh. Hypotézou této práce je otázka, zda EU reguluje IKT efektivně a zda tyto regulace podporují jednotný evropský trh. Řešení této otázky pomáhá hodnotit strategii Digitální agenda pro Evropu v průběhu jejího působení. Vliv těchto regulací EU je hodnocen na základě indukce více konkrétních ukazatelů, konkrétně mezinárodního obchodu, míry obchodování na internetu, DESI indexu a NRI indexu. Tento přístup má výhody především v podchycení širokého záběru regulací. Analýzou zmíněných ukazatelů docházím k závěru, že regulace EU mají příznivý vliv pro jednotný evropský trh, ovšem tyto regulace provází zásadní problémy jako je dlouhý legislativní proces a slabý vliv na řešený problém.
Analýza reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny v letech 2000-2015
Wikturna, Jan ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na makroekonomickou analýzu procesu reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny vůči starým členským zemím EU, tzv. EU-15, v období let 2000-2015. Cílem analýzy je potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda v daném období docházelo ke konvergenci ekonomicky zaostalejších států V4 k vyspělejším zemím EU-15 a poukázat na faktory, které stály za zužováním mezery v hospodářské a cenové úrovni. Teoretická část se zabývá způsoby jakými měříme a porovnáváme ekonomickou výkonnost a úroveň, vysvětluje jednotlivé přístupy k problému ekonomického růstu a také samotný efekt dohánění. Praktická část se zaměřuje především na komparaci zvolených makroekonomických ukazatelů a je poukázáno na vybrané faktory s cílem zjistit zda a z jakých důvodů dochází k přibližování ekonomické úrovně vybraných států k vyspělejším zemím EU-15. Analytická část potvrzuje probíhající proces reálné i nominální konvergence v celém sledovaném období, avšak její průběh je v různých částech tohoto období rozdílný. Rychlost konvergenčních procesů byla pozitivně ovlivněna vstupem zemí V4 do Evropské unie. Slibná dynamika konvergence, především cenové, byla však výrazně narušena ekonomickou krizí.
Využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice: Experimenty z let 2000-2016 a návrhy implementace pro Českou republiku
Rückl, Josef ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Strejček, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi. Práce představuje ekonomický směr behaviorální ekonomie a ideu libertariánského paternalismu, která využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice podporuje. Teoretické poznatky behaviorální ekonomie jsou aplikovány do dvou vybraných oblastí, konkrétně penzijních systémů a politiky životního prostředí. Zde jsou zkoumány behaviorální faktory, které ovlivňují fungování těchto oblastí veřejné politiky. Dále jsou navrženy možnosti, jak některé z těchto faktorů eliminovat a dosáhnout efektivnějšího nastavení vybraných systémů.
Fiskální pravidla ve vybraných zemích EU v letech 2004-2015: rozumná metoda pro konsolidaci veřejných rozpočtů nebo módní výstřelek politiků?
Veselý, Lukáš ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Chmelová, Pavla (oponent)
Téma fiskálních pravidel je velmi aktuální. Vzhledem k rostoucímu zadlužení některých vyspělých zemí se hovoří o tzv. "dluhové krizi". Dluh těch zemí, který přesahuje roční hrubý domácí produkt, je považován některými ekonomy za nesplatitelný. Hlavním cílem této bakalářské práce proto bylo na základě analýzy fiskálních pravidel fungujících ve vybraných zemích EU mezi lety 2004 a 2015 potvrdit či vyvrátit hypotézu, že zkoumaná fiskální pravidla jsou efektivním řešením konsolidace veřejných rozpočtů a ze zjištěných výsledků vyvodit doporučení pro návrh české finanční ústavy. Výsledky zkoumání hypotézu potvrdily. Vhodně zvolená fiskální pravidla jsou cestou k fiskální konsolidaci, avšak jen za předpokladu, že jsou dodržována. Při tvorbě fiskálních pravidel je proto třeba klást důraz na dobře formulované výstupní klauzule a případné sankce. Současný návrh české finanční ústavy je založen na správně zvoleném druhu fiskálního pravidla, stanovená referenční hodnota však postrádá ekonomický smysl a k fiskální konsolidaci s vysokou pravděpodobností nepovede.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.