Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny v oblasti rozšířené kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím
Straková, Lucie
Předkládaný příspěvek se bude zabývat změnami, které přinesla novela autorského zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) ve vztahu rozšířené kolektivní správy k paměťovým institucím. Zejména se bude věnovat výjimce pro konzervační a výukové účely a s tím související rozšířené kolektivní správě. Příspěvek představí přijatou úpravu, srovná ji s předchozím stavem, analyzuje její dopady a vlivy zejména na oblast GLAM. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám na úrovni Evropské unie, zejména pak návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Plný text: Fulltext_Strakova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Strakova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Strakova_ENG - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Strakova - Stáhnout plný textMP4
Rozdíly v komunikaci v americké a české firmě se sportovním zaměřením
Straková, Lucie ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název práce: Analýza a srovnání komunikace v americké a české firmě se sportovním zaměřením Communication in US and Czech Sport Company - Analysis and Comparison Cíle práce: Analýza a následné porovnání interní komunikace v jedné české a v jedné americké firmě, včetně poskytnutí doporučení. Metoda: Dotazníkové šetření mezi pracovníky na nejnižší organizační úrovni a následné hloubkové interview s členy středního managementu obou firem. Výsledky: Komunikace ve zkoumaných firmách má nedostatek. Rozdíly mezi firmami existují, a to především na úrovni středního managementu. Klíčová slova: komunikace, interní komunikace, vnitrofiremní komunikace, dotaznfk, mezinárodní srovnání
Dynamika rozvoje fytoplanktonu Brněnské přehrady v závislosti na podmínkách prostředí
Straková, Lucie
Brněnská přehrada je typickým příkladem oslabené ekologické stability vodního prostředí. Tato vodní plocha se již několik let potýká s problémem antropogenní eutrofizace, jež vznikla v důsledku neustálého přísunu biogenních prvků z povodí. Nadměrné množství živin a příznivý vliv teplotní stratifikace zvyšuje konkurenceschopnost sinic. Ty se stávají každoročně dominantou fytoplanktonu a jejich abnormální množství zhoršuje vlastnosti vody a její využití. Odolné klidové stádium sinic tzv. inokulum je navíc uloženo v horních vrstvách dnového sedimentu po mnoho let. Nadměrnou primární produkci nejsou následně schopni redukovat ani přirození konzumenti sinic a řas. Sinice uvolňují do svého okolí toxické sekundární produkty metabolismu jež působí nepříznivé na produkci ryb, zdravotní stav ostatních vodních organizmů i člověka. Obrovský nárůst vodního květu se stává již po několik let předmětem výzkumu po celém světě. Bylo upuštěno od užívání jednorázových aplikací algicidních látek. Základem je nyní hledání dlouhodobého řešení, jež bude zlepšovat kvalitu vody a alespoň částečně navracet stabilitu celému ekosystému. Po dlouhodobém sledování vývoje fytoplanktonu se na Brněnské přehradě začaly uskutečňovat opatření k omezení rozvoje vodního květu. Pozornost je primárně věnována přítoku minerálních živin z povodí a ošetření sedimentů, v nichž je uloženo inokulum sinic. Následují zásahy přímo v těle nádrže. Důraz je kladen zejména na snížení konkurenceschopnosti sinic a omezení kyslíkových deficitů vznikajících v důsledku rozkladu nezpracované biomasy. Nové řešení spočívá v promíchávání jednotlivých vrstev vodního sloupce a nastolení rovnováhy. V neposlední řadě jsou součástí opatření také změny ve složení rybí obsádky. Odlov herbivorních ryb a vysazení dravých druhů by mělo pomoci k obnovení funkčního potravního řetězce.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Straková, Lucie ; Zvěřina, Josef (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti xxx, a.s. v období roku 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech.
Lidský kapitál v podniku
STRAKOVÁ, Lucie
Cílem bakalářské práce je analýza struktury zaměstnanců a zhodnocení výkonnosti (produktivity) lidského kapitálu ve výrobním závodě v Humpolci. V úvodu teoretické části jsou stručně popsány výrobní faktory. Dále je podrobně popsán lidský kapitál, jeho druhy a důvody měření. Nemalou roli v souvislosti se zaměstnanci hraje způsob jejich odměňování a motivování, kterými se zabývá další část literární rešerše. Praktická část nejprve popisuje společnost Valeo, sídlící v Humpolci, která patří mezi přední výrobce kompresorů pro klimatizační jednotky osobních automobilů. Poté následuje analýza struktury zaměstnanců v podniku. Způsoby a metody jakými jsou pracovníci podniku odměňováni a motivováni vychází s procesu ročního hodnotícího pohovou, který provádí manažer individuálně s každým zaměstnancem. Závěr této kapitoly analyzuje do jaké míry je v podniku využíván lidský kapitál, tedy velikostí produktivity (výkonnosti) lidského kapitálu. Dále je sledována míra absence a fluktuace pracovníku. Na základě uvedených dat a informace jsou navržena možná řešení pro společnost.
Monitorace pooperační soběstačnosti u pacienta s polytraumatem
STRAKOVÁ, Lucie
Léčba pacientů s polytraumatem je dlouhodobá, často se mohou vyskytnout přidružené komplikace. V době rekonvalescence po četných operacích je výrazně omezena hybnost pacienta, jeho schopnost se o sebe postarat je nízká. V tomto období je tudíž velmi důležité provádět pravidelně nácvik soběstačnosti, aktivit denního života, kondiční cvičení i dechovou rehabilitaci. Včasná pooperační mobilizace a nácvik soběstačnosti pomáhá ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Nezbytné je také podporovat motivaci a sebevědomí pacienta.

Viz též: podobná jména autorů
8 STRAKOVÁ, Lucie
2 Straková, Lenka
1 Straková, Linda
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.