Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současný stav a výzvy německé ekonomiky
Ledinská, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Hlavním cílem této práce je poukázat na možné ekonomické výzvy pro německé hospodářství. Zhodnotit jednotlivé hospodářské ukazatele s ohledem na možný budoucí vývoj, dále poukázat na současnou politickou situaci ve světě a její vliv na hospodářskou situaci Německa. To vše s ohledem na dějinný vývoj německého hospodářství od druhé světové války.
Role Visegrádské skupiny v energetické politice EU
Ostříž, Matyáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje energetické soběstačnosti zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich závislosti na hlavních dodavatelích energetických zdrojů, převážně Ruské federaci, dále pak rolí a důležitostí zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich energetické bezpečnosti.
Český textilní a oděvní průmysl ve světovém kontextu
Špírková, Petra ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce vytváří přehled o vývoji textilního a oděvního průmyslu mezi léty 1993 a 2015 v mezinárodním kontextu. První část přibližuje historii těchto odvětví a další teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro porozumění dalším kapitolám. Druhá část bakalářské práce poskytuje informace o největších vývozcích textilu a oděvů ve světě ve sledovaném období. Poslední kapitola, věnovaná postavení České republiky, kromě vývoje exportů textilu a oděvů přibližuje také pohled českých textilních firem na světovou krizi z let 2008/2009 a navrhuje strategie, jejichž prostřednictvím by český textilní a oděvní průmysl mohl obstát v konkurenčním prostředí.
Činnost EGAPu se zaměřením na český export do Ruské federace
Grygorenko, Anastasiya ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Záměrem této práce je vyhodnotit vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a Ruskou federací se zaměřením na český export a jeho podporu na ruském trhu. Součástí bakalářské práce je analýza pojišťovací společnost EGAP podporující vývoz zboží a služeb do rizikových částí světa. Nejprve jsou v práci popsány ekonomiky obou zemí, jejich současný stav a postavení na světovém trhu. Další část práce je zaměřena na vývoj obchodních vztahů, vlastnosti, specifika a rizika českého exportu do Ruské federace. Zhodnocen je zde i vývoj nejčastěji vyvážených komodit. Třetí část pojednává o samotné společnosti EGAP, o její hlavní činnosti, nabízených službách, o projektech zdařilých i méně úspěšných. V závěru práce je zhodnoceno postavení na zahraničním trhu a vyhodnoceny obchodní výsledky společnosti.
Ekonomická migrace do zemí EU v kontextu procesu globalizace
Pustovalova, Anastasie ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Předmětem bakalářské práce je analýza vztahů mezi ekonomickou migrací a globalizací se zaměřením na konkrétní situaci Evropské unie. Teoretická část práce je věnována popisu trendů globalizace a jejich působení v současném světě. Zabývá se také momentální podobou migrace mezi členskými zeměmi i imigrací ze třetích zemí do EU jako celku. Zvláštní pozornost je věnována migrantským komunitám přítomným v členských zemích Evropské unie. Analytická část spojuje konkrétní procesy globalizace s jejich působením na ekonomickou migraci do zemí EU. Zabývá se tím, jaké skupiny migrantů jsou prostřednictvím globalizace podporovány k emigraci do EU a zejména jakým způsobem k tomu dochází.
Migrace pracovní síly ze zemí bývalého Sovětského svazu - Rusko a Bělorusko
Kazimirovich, Viktoryia ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Pracovní migrace je v současnosti velmi pojednávané téma, které v souvislosti s rostoucí mezinárodní migraci nabývá na síle. Vliv pracovní migrace se projevuje zejména na hospodářské úrovni jednotlivých zemí, kdy v případě přijímacích zemí dochází k snižování nezaměstnanosti, tudíž pracovní migrace pokrývá nedostačující pracovní sílu, zatímco odcházející země profitují z remitencí, které se staly hodnotově význačnou finanční položkou země. Tato práce je rozdělena od tří kapitol. První kapitola charakterizuje pojem migrace a její příčiny, následované analýzou migrační situace v jednotlivých zemích Běloruska a Ruska. Druhá kapitola se zabývá projevy migrace ve třech ekonomických faktorech identifikovaných zvlášť pro každou zemi, přesněji se jedná o zaměstnanost/nezaměstnanost, remitence a mzdy. Poslední kapitola je zaměřená na představení postavení Běloruska a Ruska vůči pracovní migraci, případně jaká opatření dané země sledují ve vztahu k migraci.
Dopad finanční a hospodářské krize na Německo
Kremerová, Kristýna ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na interpretaci dopadů finanční a hospodářské krize (2008/2009) na Spolkovou republiku Německo. S pomocí vybraných makroekonomických ukazatelů porovnává situaci v zemi před krizí, její průběh a v jakém stavu Německo z krize vyšlo. Dále tento vývoj porovnává s vybranými světovými ekonomikami. Zaměřuje se také na obsahovou analýzu protikrizových opatření státu, hlavně tzv. "Konjukturní balíčky", a nutné zásahy do bankovního sektoru. Následně hodnotí výši a vývoj veřejného hrubého dluhu. V závěru se práce zaměřuje na analýzu země podle metody "Macroeconomic Imbalance Procedure".Závěry v naší práci naznačují, že se Spolkové republice Německo z krize podařilo poměrně rychle zotavit, stále ji však trápí makroekonomické nerovnováhy.
Investiční prostředí Nizozemska
Fedoranyč, Maria ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje analýze investičního prostředí Nizozemska z pohledu zahraničních investorů. Je zde popsána stručná historie země, její obyvatelstvo, geografická poloha a prostředí, a především její ekonomické sektory: zemědělství, průmysl a služby, a zahraniční obchod. Hlavním cílem práce je vybrat faktory a charakteristiky Nizozemska, které mohou ovlivnit rozhodování zahraničních investorů při úvahách o vstupu na nizozemský trh, přehledně je strukturovat do kategorií a popsat. Tohoto cíle je dosaženo aplikací PEST analýzy na množství informací získaných z převážně nizozemských a evropských zdrojů. Souvisejícím cílem je vytvoření uceleného obrazu země, popis jejích základních charakteristik a historie a její atraktivity i pro čtenáře, který nemá hlubší znalosti z oblasti mezinárodního obchodu, investic ani Nizozemska.
Pozice Kypru v EU
Honsová, Eliška ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce ve třech kapitolách zkoumá pozici Kyperské republiky v Evropské unii. První kapitola charakterizuje Kypr jako zemi rozdělenou na dvě části, která se i přes tuto skutečnost stala členem EU. Pozornost je věnována dřívějším i současným snahám Kypr sjednotit, zmiňován je též proces vstupu Kypru do měnové unie a předsednictví Kypru v Radě EU. Druhá kapitola srovnává Kypr s ostatními členskými zeměmi EU za pomoci geografických, demografických, politických a především ekonomických ukazatelů, a to v období před propuknutím finanční krize v roce 2008. Třetí kapitola sleduje změny v těchto ukazatelích po roce 2008 a v krátkosti popisuje i makroekonomický ozdravný program Kypru.
Terciární sektor ve Spojeném království
Bičárová, Veronika ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na terciární sektor v konkrétně vybrané zemi, kterou je Spojené království. První kapitola se zabývá terciárním sektorem obecně - pojem služba je pomocí několika definic obecně charakterizován a následuje klasifikace služeb z několika hledisek. Ve druhé kapitole je pomocí metody srovnání analyzován terciární sektor ve Spojeném království v období 2005-2015. Služby jsou v této kapitole rozděleny do skupin podle klasifikace MMF a jako zdroj jsou použity platební bilance za jednotlivé roky. Pro lepší znázornění jsou zejména ve druhé části práce použity grafy, které jsou následně popsány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 STRAKOVÁ, Eliška
1 Straková, Edita
5 Straková, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.