Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava nanokompozitních tenkých vrstev
Kratochvíl, Jiří ; Kylián, Ondřej (vedoucí práce) ; Straňák, Vítězslav (oponent)
Nanokompozitní tenké vrstvy mohou najít uplatnění zejména ve fotovoltaice, optice, při výrobě senzorů či v biolékařských aplikacích. Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací vrstev kovové nanočástice-polymer, které mají přímé uplatnění jednak díky svým optickým vlastnostem (např. povrchem zesílená Ramanova spektroskopie), jednak díky svému antibakteriálnímu účinku (biomedicína). Kovové nanočástice jsme vyráběli jednak pomocí magnetronového naprašování (ostrůvkový růst), jednak pomocí plynových agregačních nanočásticových zdrojů, čímž jsme dostali nanočástice s velmi rozdílnou morfologií. Jako materiál pro nanočástice jsme zvolili stříbro zejména kvůli jeho antibakteriálním účinkům. Jako matrici jsme použili naprašovaný Nylon a PTFE (polytetrafluoroethylen), tedy dva polymery s výrazně odlišnou chemickou strukturou a s ní související rozdílnou povrchovou energií. Nejdříve jsme srovnali růst obou typů nanočástic na podkladových vrstvách naprašovaného Nylonu a PTFE. Dále jsme srovnávali vlastnosti nanokompozitů polymer-Ag-polymer také pro oba typy kovových nanočástic a pro obě matrice. Vlastnosti jsme určovali zejména s ohledem na stabilitu ve vodě (antibakteriální povrchy), při zvýšené teplotě (možnost sterilizace zahřátím) a stabilitu na vzduchu (uskladnění). Nakonec byly provedeny testy, které měly za...
The investigation of low pressure HCPJ system for Ti02 film deposition
Perekrestov, Roman ; Kudrna, Pavel (vedoucí práce) ; Klusoň, Jan (oponent) ; Straňák, Vítězslav (oponent)
Název práce: Studium nízkotlakého systému HCPJ pro depozici tenkých vrstev TiO2 Autor: Mgr. Roman Perekrestov Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí doktorské práce: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. Abstrakt: Plazmatické systémy jsou v současnosti široce využívané pro depozice tenkých vrstev jak pro komerční řešení tak i pro výzkumné účely. Zejména tam je pak potřebná detailní znalost parametrů plazmatu v těchto systémech nejen pro zajištění reprodukovatelnosti, ale i pro cílené ovlivňování vlastností deponovaných tenkých vrstev. Cílem disertační práce bylo studium parametrů plazmatu s ohledem na růst a vlastnosti tenkých vrstev vznikajících v systému plazmatické trysky s dutou katodou. Zkoumaným experimentálním zařízením byla plazmatická tryska, která pracovala v stejnosměrném režimu. Pro diagnostiku výboje byla používána Langmuirova sonda, kvadrupólový hmotnostní a optický spektrometr. Teplotu neurálního plynu ve výboji měřil teploměr s optickým vláknem. Růst nanočástic z plynné fáze byl studován pomocí rozptylu světla laserového paprsku. Pro diagnostiku tenkých vrstev Ti/TiO2 bylo použito metod XPS, SEM, AFM, TEM, XRD a EDX. Fotovoltaická účinnost TiO2 byla testována na barvivem senzitizovaném solárním článku. Klíčová slova: plazmová tryska, Langmuirova sonda, nanočástice, oxid titaničitý
Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace
Petr, Martin ; Kylián, Ondřej (vedoucí práce) ; Straňák, Vítězslav (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Práce je zaměřena na depozici tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů, jejich charakterizaci a přípravu nanokompozitů kov/plazmový polymer. Charakterizace vrstev byla částečně prováděna in-situ bez vystavení vzorků okolní atmosféře - metodou spektrální elipsometrie byla měřena tloušťka vrstev, metodou XPS pak chemická struktura vrstev. Po přípravě vzorků byla ex-situ měřena morfologie vrstev i jejich optické vlastnosti. Ukazuje se, že v počátečních stádiích růstu vlastnosti vrstev plazmových polymerů závisí na jejich tloušťce i na materiálu substrátu. Pro připravené nanokompozity kov/plazmový polymer byla rozvinuta celá řada aplikací: mohou sloužit jako superhydrofobní povrchy, gradientní povrchy, substráty pro Ramanovu spektroskopii nebo jako antibakteriální vrstvy. Velká pozornost byla věnována také speciálním optickým vlastnostem připravených nanokompozitních vrstev. Práce má experimentální charakter.
Preparation of ZnO Layers by Surfatron with Possible Photo-Catalytic Usage
Dytrych, Pavel ; Slater, M. ; Klusoň, Petr ; Churpita, Olexandr ; Hubička, Zdeněk ; Čada, Martin ; Morozová, Magdalena ; Zita, B. ; Krýsa, J. ; Straňák, Vítězslav
Pecvd method in this contribution we deal with the preparation of thin layers of ZnO, which exhibit interesting photo-sensitive properties. ZnO functional layers were prepared by surfatron by a PECVD method.

Viz též: podobná jména autorů
1 Straňák, V.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.