Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves
Trčka, T. ; Macků, R. ; Koktavý, P. ; Škarvada, P. ; Baroň, I. ; Stemberk, Josef
Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also under natural conditions in association to fracture processes, tectonic loading, stress redistribution and crack propagation prior to earthquake or in relation to deep-seated gravitational mass movements. This paper describes a first prototype of the Emission data logger, which was specially developed for the continual EME monitoring in field conditions. Our equipment has been installed and tested in Obir Caves (Austria) at an active tectonic fault. The pilot long-term EME measurement results from this location are also presented in this paper.
Studium současných geodynamických procesů v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma
Stejskal, Vladimír ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Stemberk, Josef (oponent) ; Kirchner, Karel (oponent)
Předkládaná práce se zabývá studiem současných geodynamických procesů v jihozápadní části Broumovské vrchoviny se zvláštním zřetelem na seismicky aktivní hronovsko - poříčskou zlomovou zónu (HPZZ). Toto území představuje v rámci českého masívu oblast zvýšené tektonické aktivity, která se projevuje například lokální seismicitou nebo výskytem pramenů minerálních uhličitých vod. Studium současné aktivity geodynamických procesů bylo založeno na různých geomorfologických, geotechnických, geofyzikálních a hydrologických metodách. Byla studována aktivita svahových pohybů, seismická aktivita, současné tektonické pohyby a vztahy mezi tvary reliéfu a puklinovou a zlomovou tektonikou. Na základě předchozích zkušeností získaných autorem práce v seismicky aktivní oblasti západních Čech byla založena monitorovací síť podzemních vod v hlubokých vrtech, s cílem detekce anomálií souvisejících s tektonickou aktivitou území. Práce představuje příspěvek k hlubšímu poznání jak z hlediska studované oblasti tak vzhledem k možnostem aplikace některých nových metod při výzkumu zón relativně zvýšené tektonické aktivity v rámci tektonicky stabilní střední Evropy. Z pohledu geomorfologie území patří k nejdůležitějším poznatkům zpřesnění představ o tektonické stavbě HPZZ a o kvartérních tektonických pohybech v jejím širším...
Geomorfologické projevy neotektonické aktivity podél úpatního zlomu pohoří Cordillera Blanca, Peru
Masák, Ondřej ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Stemberk, Josef (oponent)
Jihozápadní úpatí masivu Cordillera Blanca v jihoamerických Andách patří mezi jedno z tektonicky nejaktivnějších zlomových pásem. Základem této práce bylo vyhotovení geomorfologické mapy na základě družicových snímků za účelem analýz přímých a nepřímých projevů neotektoniky. Největší důraz byl při tvorbě mapy kladen na morfologické projevy tektonických pohybů, jimiž jsou facety zlomových svahů a vertikální zlomové stupně deformující ostatní tvary reliéfu - např. boční morény a dejekční kužely. Vertikální stupně dosahují - v závislosti na stáří tvaru - výšky pár metrů až desítky metrů (max. 60 m). Vyhodnocení měření deformometru z lokality Pitec dobře zachycuje hlavní trend pohybu - mírný výzdvih masivu, pozvolné rozevírání zlomu a zanedbatelný levostranný horizontální posun. Výpočet indexu sinuosity, jehož hodnoty byly shledány poměrně nízkými, potvrzuje vysokou tektonickou aktivitu zlomového pásma. Analýza podélných profilů toků neprokázala přítomnost knickpointů v místě křížení zlomového pásma. Vysvětlením může být skokový průběh pohybů na zlomu, jehož interval je odhadován na 1ka až 3 ka, přičemž posledních 2ka jsou ve znamení relativního tektonického klidu. Za tuto dobu byla schopna hloubkové eroze vodních toků setřít projevy tektonických pohybů. Klíčová slova: Cordillera Blanca, neotektonika,...
Geodynamical hazards of the Malé Karpaty Mts. northern part
Briestenský, Miloš ; Stemberk, Josef (vedoucí práce) ; Ondrášik, Rudolf (oponent) ; Krejčí, Oldřich (oponent)
Abstact In the scope of my Ph.D. thesis, the epicentral Dobrá Voda erea was selected for study of geodynamical hazards connected with active faults crossing the area. There was chosen some geomorphological, geological as well as geotechnical methods to discover recent tectonic regime. The obtained results showed close relationship between fault striking and drainage system orientation as well as erosion furrows orientation. Furthermore, wide-ranging slope deformations are located ďong faults with proved activity and the both phenomenons were studied and registered. Moreover, striking faults are reflexing by tufas, sag ponds and swallow holes occurence on the surfaoe. The subsurface active fault display is documented by' sinter damages along the fault in the local Zbojrucka and Slopl Caves. This manifestation influenced these caves to studS' fault microdiplacements and the net was extented by two extensometric TMTI gauges situated on the surface localities too. The monitoring results showed significant tenths and hundredths of mm movement trends per year as well as strain regime ohanges dwing local singnificant earthquakes. On the other hand, sence of the fault displacements showed sinistral block rotation in the wide-rangilg sinistral Mur-Mtirz-Leitha fault zone, which can be changed into dextral block...
Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
Rybář, Jan ; Bůžek, Jan ; Jánoš, Vít ; Klimeš, Jan ; Nýdl, Tomáš ; Stemberk, Josef
Čtyři mapy 1:10 000 vsetínské oblasti a jedna mapa oblasti mladoboleslavské, připravené v roce 2001, dokumentovaly celkem 248 pásem zemních sesuvů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Stemberk, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.