Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tetovaní lidé a společnost: konflikt s většinovou normou a jeho reflexe
Hanzalová, Kristýna ; Heřmanský, Martin (vedoucí práce) ; Stella, Marco (oponent)
Cílem mé diplomové práce je poskytnout vhled do sociální reality těch slabě tetovaných a o tetování teprve uvažujících lidí, pro které tetování není životním stylem, ale zároveň ani pouhým módním trendem pronikajícím v současné době do mainstreamové kultury. Prostřednictvím postojů a názorů těchto tetovaných a potenciálně tetovaných se snaží přiblížit, co pro ně znamená být tetovaný, zda jsou s tetováním spojené nějaké konkrétní hodnoty a významy, jak tetovaní chápou a reflektují možný konflikt s normou většinové společnosti a zda je pro ně právě riziko konfliktu s touto normou nějakým způsobem určující při rozhodování o tetování. V teoretické části jsou představeny různé přístupy k fenoménu tetování v současné době, historický vývoj tetování a proměny jeho situace v západní společnosti. Empirická část pak vychází z dat získaných během polostrukturovaných rozhovorů s tetovanými a potenciálně tetovanými žijícími v České republice.
Příčiny dominantní agrese psa domácího (Canis familiaris ) vůči člověku
Suková, Karolína ; Lindová, Jitka (vedoucí práce) ; Stella, Marco (oponent)
Karolina Suková Abstrakt Lidé žijí se psy (Canis familiaris) v těsném symbiotickém vztahu po mnoho tisíc let. Takový druh soužití se však neobejde bez určitých rizikových faktorů. Ačkoli agresivita je v živočišné říši přirozeným a široce rozšířeným fenoménem, projevy agresivity psa vůči člověku jsou považovány za veřejný zdravotnický problém, který musí být vyřešen. Pokousání psem mohou způsobit objeti traumatická zranění a zvířeti snížení kvality nebo dokonce ztrátu života. Tudíž je nesmírně důležité, aby byly zmapovány rizikové faktory psích útoků na člověka a aby byla stanovena preventivní opatření v souvislosti s tímto problémem. V tomto ohledu považujeme za základní dva druhy rizikových faktorů: faktory závislé na psovi (např. věk, plemeno, pohlaví a velikost) a faktory závislé na majiteli (např. způsob výcviku, předchozí zkušeností s péčí o psy, znalosti psího přirozeného chování, čas věnovaný psovi atd.). Naše studie zkoumala tyto rizikové faktory prostřednictvím dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo sedmdesát dva respondentů (majitelů agresivních i neagresivních psů). Naše výsledky ukazují, že majitelova znalost psího přirozeného chování, čas věnovaný psovi a pohlaví psa významně souvisí s agresivitou psa vůči lidem. Klíčová slova: pes domácí (Canis familiaris), agresivita, rizikové faktory,...
Looking at and through the Beast: Construction of 'Animal' within the Prague Zoo
Polakovičová, Dana ; Stella, Marco (vedoucí práce) ; Haywood, Mark (oponent)
Předkládaná diplomová práce vychází z předpokladu, že zoologické zahrady představují kulturní instituce, které zrcadlí to, jak jsou "příroda" a zvířata sociálně a kulturně interpretovány. Prostřednictvím zúčastněného pozorování sleduje, jakých významů a forem nabývají zvířata pražské zoo skrze pohled návštěvníků, a analýzou obrazových a písemných materiálů vytvořených pražskou zoo zkoumá to, jak jsou tato zvířata konstruována prostřednictvím samotné zoologické zahrady. Zvíře žijící v zoo je považováno za specifický typ zvířete, odlišný jak od zvířat domácích, tak i divokých. Zoologická zahrada v Praze a její návštěvníci vytvářejí chimérického tvora, jenž je schopen obsáhnout a propojit různé a často protichůdné trendy a koncepce toho, jak je nahlíženo na zvířata v zoo.
Antropomorfizace v komunikaci s mimolidskými entitami
Uhlíř, Vilém ; Stella, Marco (vedoucí práce) ; Markoš, Anton (oponent)
Ve své práci provádím kritickou re er i p ípad tzv. mluvících zví at, která se výzkumníci pokou eli nau it podávat lingvistické výkony. Po uvá ení fundamentální odli nosti experiment , a naprosto stejnými výsledky v ech subjekt , dospívám k záv ru, e chyba byla s nejv t í pravd podobností v ácích, nikoli u itelích tedy ve zví atech. Nezdar experiment se zví aty ale odhalil to, co se zdá být skute n jádrem schopnosti lidského jazyka vyjád it doslova cokoliv hierarchická rekurzivní syntax. ádné zví e si neosvojilo otev ený, neomezený, hierarchicky rekurzivní systém, který umo uje flexibiln vyjád it cokoliv. V e nasv d uje tomu, e lidský jazyk je vrozenou neuronální specializací. V echna zvá ená dostupná data sv d í o tom, e pseudolingvistické výkony mluvících cvi ených zví at je nejp esn j í p ipsat velké plasticit obecných kognitivních schopností. Obecné kognitivní schopnosti doká ou nedokonale virtuáln simulovat prvky neuronální lidské specializace na jazyk. Lidská neuronální specializace na jazyk je evolu ní diskontinuita, zatímco obecné kognitivní schopnosti, jsou, jak se zdá, kontinuitní. Lidé nesprávn interpretují pseudolingvistické výkony cvi ených mluvících zví at jako lingvistické, a to kv li p irozenému antropomorfismu. Antropomorfismus v komunikaci s mimolidskými entitami je zp soben...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Stella, M.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.