Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 257 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestněprávní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí.
Süssmilchová, Nela ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato práce se věnuje problematice trestní odpovědnosti právnických osob v ochraně životního prostředí. Hlavní ambicí textu je popsat praktické možnosti uplatnění tohoto fenoménu a zhodnotit jeho dosavadní fungování. První dvě kapitoly práce se soustředí na obecný úvod do problematiky deliktní odpovědnosti v environmentálních souvislostech a pozadí zavádění trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, včetně zmapování mezinárodních pramenů. Třetí kapitola práce má za úkol analyzovat vybraná ustanovení zákona č. 418/2012, Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a jejich způsobilost přispět účinné ochraně životního prostředí. Důležitá je kapitola čtvrtá, která srovnává výhody a nevýhody uplatňování správní a trestněprávní odpovědnosti při postihu environmentálních deliktů. Analýza provedená v těchto kapitolách vyústí v závěry o možnosti uplatnění trestní odpovědnosti právnických osob a doporučení pro praxi. Zajímavým prvkem práce by měla být kapitola šestá, obohacující dané poznatky o zkušenosti z anglického právního prostředí.
Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Mazancová, Eva ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Müllerová, Hana (oponent)
Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní úprava těchto zemí pro zajištění ochrany přírody ve velkoplošných územích dostatečně efektivní. Právní řády zkoumaných zemí jsou podrobeny analýze co do rozsahu a účinnosti nástrojů velkoplošné územní ochrany přírody. Rozebrány a porovnány jsou administrativní nástroje ochrany, včetně rozsahu omezení vlastnických práv a s tím souvisejících náhrad ekonomických ztrát, dále jsou zkoumány koncepční nástroje ochrany a ekonomické nástroje pozitivní i negativní stimulace. Součástí rozboru jsou i pravidla právní odpovědnosti při ochraně velkoplošných chráněných území. Dále se práce soustřeďuje na institucionální zajištění ochrany velkoplošných území v jednotlivých zemích a na posouzení rozsahu kompetencí orgánů ochrany přírody. Předmětem zájmu je i posouzení míry dotčenosti práv jednotlivých subjektů (vlastníci, obce, ekologické spolky) při vyhlašování chráněných území a následně při uplatňování jejich ochranného režimu. Pozornost je věnována také rozsahu ochrany, kterou zajišťuje velkoplošným územím mezinárodní právo a právo Evropské unie. Mezinárodně právní závazky nepředstavují pro...
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Müllerová, Hana (oponent)
Disertační práce analyzuje české energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí. V práci jsou nalézány souvislosti principů a nástrojů ochrany životního prostředí v právní regulaci energetiky. Je kladen důraz na rozbor koncepčních, administrativních a ekonomických nástrojů a jejich uplatnění v různých fázích energetického řetězce. Pozornost je věnována problematice energetického pojmosloví v občanském zákoníku a jeho významu ve fázi výstavby energetické infrastruktury. V práci jsou analyzovány souvislosti principů a nástrojů ochrany životního prostředí v oblastech tematicky zaměřených na regulaci podnikání v energetice, podporovanou výrobu energie, jadernou energetiku a úspory energie, tedy dle oblastí regulovanými čtyřmi základními energetickými právními předpisy v České republice. Dále jsou také popisovány činnosti v energetických odvětvích z pohledu ohrožení a poškozování jednotlivých složek životního prostředí. Závěr práce poukazuje na hlavní problematická místa v českém energetickém právu včetně doporučení jejich řešení. Klíčová slova české energetické právo, ochrana životního prostředí, principy a nástroje ochrany životního prostředí
Energie a životní prostředí z právního pohledu
Pokorný, Jiří ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Smolek, Martin (oponent) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Vztah mezi energiemi, životním prostředím a souvisejícími klimatickými změnami začíná být předmětem komplexního zájmu nejen vědy, ale i politiky a práva. Důvodem je, že se nacházíme ve zlomovém období lidského vývoje, kdy naše současné kroky zásadně ovlivní budoucí vývoj. Pro získávání energií, bez kterých se dnešní společnost neobejde, využíváme nejvíce fosilní paliva, jejichž spalováním vznikají skleníkové plyny oteplující planetu. Tento stav je třeba změnit. Buď se nalezne udržitelné řešení, nebo dojde ke katastrofě. Energetika nesmí být pouze příčinou, ale musí být též řešením. Jedním z možných nástrojů řešení tohoto problému je právo. Nejedná se o nástroj samospasitelný, ale základní. Pro účinné řešení je nutná spolupráce na úrovni politické, vědecké, ekonomické a společenské, přičemž času k řešení není mnoho. Klíčová slova: energie, životní prostředí, změna klimatu
Právo na příznivé životní prostředí v regionálních systémech ochrany lidských práv
Lipowský, Petr ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí na mezinárodní úrovni se zaměřením na regionální systémy ochrany lidských práv. Tato diplomová práce se člení na tři kapitoly. První kapitola nastiňuje vývoj lidských práv na univerzální úrovni a určité problémy, které tento vývoj provázejí. Druhá kapitola podává přehled lidsko-právních přístupů k ochraně životního prostředí, jedním z nichž je také snaha o uznání a zakotvení samostatného práva na příznivé životní prostředí. Třetí kapitola zkoumá vývoj práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí v rámci regionálních systémů ochrany lidských práv, a to tak, že se zaměřuje na kontrolní mechanismy příslušných regionálních systémů a jejich činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Závěr se věnuje zhodnocení vývoje práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu, zaměřuje se na srovnání a zhodnocení shodných a rozdílných znaků regionálních systémů ochrany lidských práv a naznačuje budoucí vývoj ochrany životního prostředí prostřednictvím lidských práv.
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Smolek, Martin (oponent)
Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie.
Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Křížová, Barbora ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Český abstrakt Tato diplomová práce se zabývá deliktní odpovědností na úseku ochrany zvířat. Shrnuje mezinárodní úpravu, úpravu Evropské unie i České republiky. Na začátku se věnuje definici základních pojmů a uvedení do problematiky. Nechybí vymezení pojmu zvíře, živočich, zvěř a kategorizace zvířat. Vedle postavení zvířete ve veřejném právu přibližuje i jeho postavení v právu soukromém. Následně rozebírá pojem odpovědnost, její základní znaky a dělení. Dále přibližuje důležité mezinárodní smlouvy včetně dohod Rady Evropy. Na úrovni Evropské unie nevynechává primární předpisy, sekundární předpisy, ani koncepční nástroje. Velká pozornost je na úrovni české právní úpravy věnována stěžejnímu zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kde klade důraz i na přestupky a správní delikty z této oblasti. Dále jsou zmíněny i některé další zákony, které se týkají ochrany zvířat. V závěru nezapomíná na vymezení trestných činů na úseku ochrany zvířat a jejich sankcionování.
Právní úprava zvláště chráněných území v České Republice a v Ruské federaci
Borovskaya, Elena ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Hošek, Michael (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá právní úpravou zvláště chráněných území v České republice a v Ruské federaci. Cílem práce je podat ucelený přehled národních systémů zvláště chráněných území obou zemí z hlediska jejich právní úpravy. Práce obsahuje vysvětlení základních pojmů týkajících se problematiky zvláštní územní ochrany přírody a krajiny. Po krátkém historickém úvodu autorka zkoumá ústavněprávní základy ochrany přírody, relevantní právní předpisy a seznamy kategorií zvláště chráněných území v obou zemích. Základním právním předpisem upravujícím zvláště chráněná území v České republice je zákon o ochraně přírody a krajiny a v Ruské federaci zákon o zvláště chráněných přírodních územích. Práce obsahuje analýzu vybraných otázek právní úpravy, a to otázek týkající se vyhlašování a zrušení zvláště chráněných území, režimu zvláštní ochrany, výkonu státní správy, výkonu vlastnického a jiných práv na jejich území. Následuje komparace právních úprav zvláště chráněných území a závěr, kde autorka shrnuje nejdůležitější poznatky z provedené analýzy. Klíčová slova: zvláště chráněné území, Česká republika, Ruská federace, zvláštní územní ochrana, zákon o ochraně přírody a krajiny.
Environmentální práva domorodých národů
Vančurová, Marta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mezinárodněprávních nástrojů, které jsou využitelné pro ochranu životního prostředí domorodých národů. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole je popsán zvláštní vztah, který domorodé národy pojí k jejich tradičním územím a přírodním zdrojům, a nejvýznamnější zdroje ohrožení těchto území a zdrojů. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj vztahu mezinárodního společenství k domorodým národům a analýzu pojmu domorodé národy. Dále je v ní podán přehled mezinárodních a regionálních pramenů práv relevantních pro ochranu životního prostředí domorodých národů. Ve třetí kapitole je věnována pozornost mezinárodním a regionálním mechanismům ochrany domorodých práv. Ve čtvrté kapitole je proveden rozbor jednotlivých environmentálních práv domorodých národů, která jsou rozdělena na práva kolektivní, menšinová, individuální a procesní.
Ochrana krajiny v právu
Matyáš, Jiří ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Ochrana krajiny v právu Diplomová práce analyzuje problematiku právní ochrany krajiny a popisuje základní právní instituty mezinárodního, evropského a českého práva, které chrání krajinu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola definuje termín krajina a jeho vědecký a právní význam a představuje nejzávažnější problémy krajiny v přítomnosti. Druhá kapitola charakterizuje hmotné právo na mezinárodní úrovni a podává analýzu mezinárodních smluv vztahujících se k ochraně krajiny. Třetí kapitola zkoumá právní úpravu ochrany krajiny v Evropské unii. Čtvrtá kapitola přináší nástin české právní úpravy, především právních institutů upravených stavebním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 257 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 STEJSKAL, Vlastimil
1 STEJSKAL, Vít
1 Stejskal, Vilém
2 Stejskal, Vladimír
5 Stejskal, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.