Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 252 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Smolek, Martin (oponent)
Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie.
Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Křížová, Barbora ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Český abstrakt Tato diplomová práce se zabývá deliktní odpovědností na úseku ochrany zvířat. Shrnuje mezinárodní úpravu, úpravu Evropské unie i České republiky. Na začátku se věnuje definici základních pojmů a uvedení do problematiky. Nechybí vymezení pojmu zvíře, živočich, zvěř a kategorizace zvířat. Vedle postavení zvířete ve veřejném právu přibližuje i jeho postavení v právu soukromém. Následně rozebírá pojem odpovědnost, její základní znaky a dělení. Dále přibližuje důležité mezinárodní smlouvy včetně dohod Rady Evropy. Na úrovni Evropské unie nevynechává primární předpisy, sekundární předpisy, ani koncepční nástroje. Velká pozornost je na úrovni české právní úpravy věnována stěžejnímu zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kde klade důraz i na přestupky a správní delikty z této oblasti. Dále jsou zmíněny i některé další zákony, které se týkají ochrany zvířat. V závěru nezapomíná na vymezení trestných činů na úseku ochrany zvířat a jejich sankcionování.
Právní úprava zvláště chráněných území v České Republice a v Ruské federaci
Borovskaya, Elena ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Hošek, Michael (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá právní úpravou zvláště chráněných území v České republice a v Ruské federaci. Cílem práce je podat ucelený přehled národních systémů zvláště chráněných území obou zemí z hlediska jejich právní úpravy. Práce obsahuje vysvětlení základních pojmů týkajících se problematiky zvláštní územní ochrany přírody a krajiny. Po krátkém historickém úvodu autorka zkoumá ústavněprávní základy ochrany přírody, relevantní právní předpisy a seznamy kategorií zvláště chráněných území v obou zemích. Základním právním předpisem upravujícím zvláště chráněná území v České republice je zákon o ochraně přírody a krajiny a v Ruské federaci zákon o zvláště chráněných přírodních územích. Práce obsahuje analýzu vybraných otázek právní úpravy, a to otázek týkající se vyhlašování a zrušení zvláště chráněných území, režimu zvláštní ochrany, výkonu státní správy, výkonu vlastnického a jiných práv na jejich území. Následuje komparace právních úprav zvláště chráněných území a závěr, kde autorka shrnuje nejdůležitější poznatky z provedené analýzy. Klíčová slova: zvláště chráněné území, Česká republika, Ruská federace, zvláštní územní ochrana, zákon o ochraně přírody a krajiny.
Environmentální práva domorodých národů
Vančurová, Marta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mezinárodněprávních nástrojů, které jsou využitelné pro ochranu životního prostředí domorodých národů. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole je popsán zvláštní vztah, který domorodé národy pojí k jejich tradičním územím a přírodním zdrojům, a nejvýznamnější zdroje ohrožení těchto území a zdrojů. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj vztahu mezinárodního společenství k domorodým národům a analýzu pojmu domorodé národy. Dále je v ní podán přehled mezinárodních a regionálních pramenů práv relevantních pro ochranu životního prostředí domorodých národů. Ve třetí kapitole je věnována pozornost mezinárodním a regionálním mechanismům ochrany domorodých práv. Ve čtvrté kapitole je proveden rozbor jednotlivých environmentálních práv domorodých národů, která jsou rozdělena na práva kolektivní, menšinová, individuální a procesní.
Ochrana krajiny v právu
Matyáš, Jiří ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Ochrana krajiny v právu Diplomová práce analyzuje problematiku právní ochrany krajiny a popisuje základní právní instituty mezinárodního, evropského a českého práva, které chrání krajinu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola definuje termín krajina a jeho vědecký a právní význam a představuje nejzávažnější problémy krajiny v přítomnosti. Druhá kapitola charakterizuje hmotné právo na mezinárodní úrovni a podává analýzu mezinárodních smluv vztahujících se k ochraně krajiny. Třetí kapitola zkoumá právní úpravu ochrany krajiny v Evropské unii. Čtvrtá kapitola přináší nástin české právní úpravy, především právních institutů upravených stavebním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Právní úprava pokusů na zvířatech
Kropíková, Karolína ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou provádění pokusů na zvířatech a ochranou pokusných zvířat. Skládá se z pěti kapitol, z nichž se každá věnuje samostatné oblasti tématu. Kapitola první rozebírá prameny právní úpravy ochrany pokusných zvířat a je rozdělena do čtyř podkapitol, v nichž jsou popsány mezinárodní prameny, prameny práva na úrovni Evropské unie a vnitrostátní předpisy, kapitolu první uzavírá podkapitolu týkající se rozhodovací činnosti soudů. Druhá kapitola pojednává o zásadách provádění pokusů na zvířatech a její dvě podkapitoly pojednávají o konceptu 3R a o zákonných zásadách provádění pokusů na zvířatech. Třetí kapitola se týká teoretických východisek a klíčových pojmů v oblasti pokusů na zvířatech. Je rozdělena do čtyř celků, které se týkají pojmu pokusu, welfare, postavení živého zvířete v právním řádu České republiky a etické otázky a alternativách provádění pokusů na zvířatech. Každý z těchto celků je následně rozdělen do podkapitol, které se specializují na uvedené okruhy. Čtvrtá kapitola se skládá z šesti podkapitol, které pojednávají o oprávnění k používání pokusných zvířat, osobách, jež s pokusnými zvířaty zacházejí, přípustnosti pokusů, pokusných zvířatech, projektu pokusů a provádění pokusů. Každá z těchto kapitol je rozdělena na logické celky, dle oblasti, které...
Tvorba krajiny v právu
Palečková, Alena ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tvorba krajiny v právu Diplomová práce se zabývá tvorbou krajiny v právu. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je tvorba krajiny v českém právním řádu upravena a jakým způsobem. Jako svůj další cíl si diplomová práce stanovuje se samotnou právní úpravou podrobněji zabývat, provést její analýzu a v závěru této diplomové práce navrhnout možnosti jejího zlepšení. Diplomová práce je členěna do tří částí. První část diplomové práce se zabývá samotnou definicí krajiny. Do diplomové práce jsou vedle právní definice krajiny zahrnuty též definice, kterých je užíváno v jiných vědních oborech. Druhá část diplomové práce popisuje mezinárodněprávní úpravu tvorby krajiny. Podrobněji se tato část diplomové práce věnuje zejména Evropské úmluvě o krajině. Třetí část této diplomové práce se zabývá právní úpravou tvorby krajiny v českém právním řádu. Tato část se s ohledem na rozsah diplomové práce věnuje pouze veřejnoprávní úpravě tvorby krajiny v České republice. Zejména se zabývá právními nástroji územního plánování. Diplomová práce dále pojednává o nástrojích vodního a lesního plánování, které jsou s nástroji územního plánování propojeny. V závěru diplomová práce vyhodnocuje současný stav právní úpravy nástrojů k tvorbě krajiny v České republice a navrhuje zlepšení právní úpravy z pohledu de lege ferenda.
České atomové právo
Staněk, Ondřej ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tématem této diplomové práce je české atomové právo. Cílem atomového práva je upravit podmínky využívání jaderné energie a ionizujícího záření tak, aby byla zajištěna ochrana osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření. Z důvodu vysokého technického zaměření atomového práva, je první kapitola věnována možnostem využití ionizujícího záření a nastínění některých odborných pojmů. Druhá kapitola této práce se zabývá mezinárodní spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Třetí a čtvrtá kapitola se věnují českému atomovému právu se zaměřením na environmentální aspekty. Zatímco třetí kapitola vymezuje zásady, nástroje ochrany životního prostředí v oblasti atomového práva a seznamuje se strukturou norem v této právní oblasti, čtvrtá kapitola analyzuje právní úpravu konkrétních činností spojených s využíváním ionizujícího záření. Zahrnuta je úprava výstavby jaderných zařízení, přeprava radioaktivních látek, vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady. Opomenuta není ani právní úprava odpovědnosti za jadernou škodu. V závěru diplomové práce jsou problematická místa právní úpravy naznačena a je navrženo jejich možné řešení de lege ferenda, přičemž toto vhodné řešení je následně porovnáno s úpravou v návrhu nového...
Složky životního prostředí a vlastnické právo
Tecl, Lukáš ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem vlastnického práva a ochrany složek životního prostředí. Práce je rozdělena do kapitol odpovídajících jednotlivým složkám, jmenovitě půdě, horninám, energiím, vodě, ovzduší, organismům a ekosystémům. Každá kapitola pak na svém začátku danou složku definuje a poté popisuje její současnou českou právní úpravu. Práce se nezabývá veškerou legislativou v oblasti ochrany přírody, ale pouze ustanoveními souvisejícími s vlastnickým právem, tedy zda příslušná složka může být předmětem vlastnického práva, popřípadě možností nakládání vlastníka s touto složkou omezit v zájmu její ochrany. Některé kapitoly jsou vzhledem k množství zákonů zabývajících se příslušnou složkou životního prostředí pak dále rozděleny na podkapitoly, např. kapitola o vlastnictví organismů odlišuje živočichy od ostatních organismů a dále je dělí na živočichy v zajetí a volně žijící. Kapitoly o půdě, horninách, vodě a organismech jsou zakončeny dílčími závěry shrnujícími mé poznatky a myšlenky o příslušném tématu, zatímco závěr celé práce představuje kombinaci syntézy těchto dílčích závěrů a mých názorů na celkovou úpravu vlastnického práva ke složkám životního prostředí.
Vývoj vztahu lidských práv a ochrany životního prostředí
Janebová, Barbora ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu ochrany životního prostředí a lidských práv, kterým tento vztah prošel ve vybraných regionálních systémech ochrany lidských práv. Práce popisuje dva hlavní přístupy k tomuto vztahu. Hlavním cílem diplomové práce je podat srozumitelný výklad o vývoji daného vztahu především pomocí výkladové judikatury příslušných mezinárodních institucí. Práce postupně pojednává o vývoji v evropském, americkém a africkém systému a také o vývoji přístupu k soudní ochraně v těchto systémech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 252 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 STEJSKAL, Vlastimil
1 STEJSKAL, Vít
1 Stejskal, Vilém
2 Stejskal, Vladimír
5 Stejskal, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.