Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 266 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli.
Šichmanová, Kateřina ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany přírody v komparovaných státech a srovnáním uvedených institutů upozornit na problematická místa právních úprav. Diplomová práce se člení na pět kapitol. Druhá kapitola, navazující na úvod, se zabývá právní regulací zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a její součástí je pět podkapitol. První podkapitola nastiňuje historický vývoj vyhlašování zvláště chráněných území v českých zemích a popisuje rovněž dřívější právní režimy zvláštní územní ochrany přírody. Vzhledem k úzkému propojení národní a mezinárodněprávní úpravy práce v druhé podkapitole představuje nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, týkající se zvláštní územní ochrany přírody včetně evropské právní úpravy. Dále práce pojednává o jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území zřizovaných v České republice a o procesu jejich vyhlašování. Čtvrtá podkapitola analyzuje právní nástroje ochrany zvláště chráněných území, zejména administrativně-právní, koncepční, ekonomické prostředky a nástroje právní odpovědnosti. Na systematizaci orgánů státní správy v oblasti zvláštní územní ochrany přírody je...
Comparison of effectiveness of three applications of zero-valent iron nanoparticles for remediation of groundwater polluted by chlorinated ethenes
Vacková, Nikola ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Oswald, Sascha (oponent)
Diplomová práce se zabývá sanací podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny za využití částic nanoželeza. V rámci diplomové práce byly provedeny tři na sebe navazující aplikace různých typů nanoželeza na stejné lokalitě v areálu Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem. Hlavním cílem bylo porovnat jednotlivé aplikace a stanovit jejich účinnost. Po injektáži suspenze nanoželeza provedené metodou direct-push, následoval monitoring hladin podzemní vody a fyzikálně-chemických parametrů. Během monitoringu byly odebrány vzorky podzemní vody, které byly analyzovány na obsah kontaminantů a jejich produktů rozkladu. Výsledky analýz ukázaly, že největší účinnost měla aplikace nanoželeza typu NANOFER STAR. Vyvolala reduktivní dechloraci, která se 3 měsíce po aplikaci nZVI projevila poklesem koncentrace TCE o 84 %, VC o 60 % a chlorovaných ethenů v celkové sumě o 39 % a zároveň nárůstem produktů rozkladu. Injektáž stopovačů bromidu draselného a chloridu lithného umožnila odlišit probíhající dechloraci od pouhého naředění injektovanou suspenzí. Efektivita aplikace nanoželeza NZVI-C3 a nanoželeza NANOFER STAR s karboxymethyl celulosou byla výrazně nižší než aplikace nanoželeza NANOFER STAR. Součástí práce je rešerše zahrnující problematiku kontaminace chlorovanými etheny, vlastnosti, výrobu a stabilizaci...
Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí
Hanibal, Josef ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Předmětem mé diplomové práce je otázka právní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí. Jedná se o poměrně složitou problematiku v oblasti práva životního prostředí, která prošla v posledních letech a desetiletích významným vývojem jak v právních řádech jednotlivých států, tak i v právu mezinárodním a evropském. Cílem této práce je pak představit a popsat jednotlivé právní nástroje v této oblasti práva životního prostředí, především pak režimy právní úpravy odpovědnosti za ztráty na životním prostředí v právu mezinárodním, evropském i vnitrostátním. Tato práce se skládá z devíti částí, ve kterých zanalyzuji jednotlivé režimy právní odpovědnosti jakožto prostředku k ochraně životního prostředí. Úvodní část mé práce je věnována definování základních pojmů právní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí. Následně se zabývám deliktní odpovědností v oblasti práva životního prostředí, a to jak odpovědností trestněprávní tak odpovědností za správní delikty. Další část mé práce je věnovaná otázce odpovědnosti za škody na životním prostředí v mezinárodním právu, přičemž jsem se zaměřil především na Luganskou úmluvu o občanské odpovědnosti za škody způsobené životnímu prostředí nebezpečnými činnostmi, která se stala významným inspiračním zdrojem pro další vývoj společného režimu odpovědnosti za...
Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči
Slabová, Tereza ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Diplomová práce: Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou nakládání se zvířat v lidské péči, a to na úrovni národní, mezinárodní i na úrovni Evropské unie. Systematicky se člení do čtyř hlavních kapitol. V kapitole první se věnuje vymezení pojmů pro oblast ochrany zvířat relevantních, zejména vymezuje rozdíl mezi pojmy zvíře, živočich a zvěř a dále podává přehled o další kategorizaci zvířat, jimiž jsou zvířata pokusná, hospodářská, zvířata chovaná v zájmovém chovu, handicapovaná, zvířata vyžadující ze strany člověka zvláštní péči, toulavá a opuštěná. Ve své druhé kapitole jsem se snažila nastínit vztah vnitrostátního a mezinárodního práva, nejprve s práce věnuje právní úpravě na mezinárodní úrovni, v této části práce přibližuje pět nejvýznamnějších dohod přijatých v rámci Rady Evropy, dále zmiňuje Všeobecnou deklaraci OSN na ochranu zvířat. Ve druhé kapitole se dále věnuji legislativě na úrovni Evropské Unie, kde popisuji primární a sekundární právní předpisy, ale také koncepční nástroje. Na úrovni České republiky přibližuji rozdělení vnitrostátních právních předpisů na ty, které poskytují zvířatům přímou ochranu proti týrání, v rámci této oblasti blíže představuji zákon na ochranu zvířat proti týrání, poté na ty, které jim poskytují ochranu...
Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu
Korbařová, Sylvie ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu Předmětem této práce je "Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu". Jejím cílem je komplexní shrnutí problematiky provozování turistiky a dalších vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu. Práce čtenáře seznámí s ústavně-právními základy svobody pohybu a pobytu, stejně jako se společnými základy právní úpravy vybraných aktivit. Práce se zvýšeně věnuje několika zákonům, které jsou z jejího pohledu nejvýznamnější. Tím vytváří základní přehled nejdůležitějších institutů, které upravují ochranu vod, ochranu lesa, obecnou a zvláštní ochranu přírody a krajiny, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody a krajiny nebo omezení a zákaz činnosti a další. Dále práce popisuje základy právní úpravy přestupků v uvedených zákonech. V další části se práce zabývá jednotlivými aktivitami a limity jejich provozování. V práci je rozvedena tématika turistiky a s tím spojené táboření, nocování, bivakování a rozdělávání ohňů, které mají vzhledem k tématu práce poněkud výsadní postavení. Dále se práce věnuje vodáctví, jízdě na koni, jízdě na kole, běžkování a musheringu, horolezectví, organizaci závodů a organizaci fotografických workshopů. Práce se rovněž v průběhu výše uvedených aktivit zabývá...
Právní úprava chovu koní
Kubišová, Světlana ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právní úprava chovu koní Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Právní úprava chovu koní se věnuje platné právní úpravě vztahující se k chovu koní v České republice. Diplomová práce má celkem osm kapitol. První kapitola je věnována postavení zvířete v občanském právo, a to jak z hlediska historického vývoje, tak aktuálně platné právní úpravě. Druhá kapitola je zaměřena na požadavky kladené na chovatele koní veterinárním zákonem. Třetí kapitola se věnuje požadavkům zákona na ochranu zvířat proti týrání se zaměřením na koně a jezdecký sport. Čtvrtá kapitola pojednává o požadavcích kladených plemenářským zákonem na chov koní, a to od evidence koní až po výběr zvířat do plemenitby a genetické zdroje. Pátá kapitola se zaměřuje na organizační zabezpečení chovu koní z hlediska státní správy, zatímco šestá kapitola se zabývá organizací jezdeckého sportu. Sedmá kapitola je věnována občanskoprávní odpovědnosti v chovu koní, a poslední, osmá kapitola, odpovědnosti za trestné činy a přestupky. Klíčová slova: kůň zvíře právní úprava
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,...
Právní úprava chovu koní
Baumanová, Michala ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti zatím věnováno mnoho pozornosti. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola zabývá ochranou koní při usmrcování,...
Právní úprava podmínek lovu zvířat
Pečinka, Jan ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Tato práce má za cíl popsat právní úpravu podmínek lovu zvířat v České republice, včetně jejího historického vývoje, a navrhnout možná řešení k odstranění jejich nedostatků. Největší pozornost je věnována právním podmínkám lovu zvířat v rámci myslivosti a rybářství. Práce je zaměřena také na právní úpravu podmínek lovu zvířat v rámci práva Evropské unie i v rámci mezinárodního práva. Samostatně je shrnuta daná právní úprava ve Slovenské republice a je provedeno její srovnání s právní úpravou podmínek lovu zvířat České republiky.
Trestněprávní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí
Süssmilchová, Nela ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato práce se věnuje problematice trestní odpovědnosti právnických osob v ochraně životního prostředí. Hlavní ambicí textu je popsat praktické možnosti uplatnění tohoto fenoménu a zhodnotit jeho dosavadní fungování. První dvě kapitoly práce se soustředí na obecný úvod do problematiky deliktní odpovědnosti v environmentálních souvislostech a pozadí zavádění trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, včetně zmapování mezinárodních pramenů. Třetí kapitola práce má za úkol analyzovat vybraná ustanovení zákona č. 418/2012, Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a jejich způsobilost přispět účinné ochraně životního prostředí. Důležitá je kapitola čtvrtá, která srovnává výhody a nevýhody uplatňování správní a trestněprávní odpovědnosti při postihu environmentálních deliktů. Analýza provedená v těchto kapitolách vyústí v závěry o možnosti uplatnění trestní odpovědnosti právnických osob a doporučení pro praxi. Zajímavým prvkem práce by měla být kapitola šestá, obohacující dané poznatky o zkušenosti z anglického právního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 266 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 STEJSKAL, Vlastimil
1 STEJSKAL, Vít
1 Stejskal, Vilém
2 Stejskal, Vladimír
5 Stejskal, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.