Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 146 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi
Kuběnová, Gabriela ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
česky Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují hospodářsky optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je nejčastěji snaha o přírodě blízké hospodářské způsoby, přirozenou obnovu porostů apod. Tzv. ekologické iniciativy považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke stabilním přirozeným ekosystémům se současným přehlížením ekonomické přiměřenosti opatření. Není asi nutno zdůrazňovat, že rozdílná úroveň legislativních omezení má zásadní ekonomické důsledky, a to buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve státech s vysokou mírou regulace se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení, což se projevuje např. ve zvyšujícím se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což má další ekonomické, ale i ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu dálkové přepravy zboží, na vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj.
Právní úprava veterinární péče
Vilhelmová, Lucie ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Resumé v českém jazyce Cílem diplomové práce je popsat a rozebrat právní úpravu veterinární péče v České republice, v Evropské unii a v mezinárodním právu. Obsah diplomové práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola stručně mapuje historický vývoj veterinární péče. Druhá kapitola upravuje welfare zvířat neboli pohodu zvířat. Třetí kapitola se zabývá mezinárodním právem a veterinární péčí, kde dominují především dohody uzavírané v rámci mezivládní organizace Rady Evropy. Podkapitolu třetí kapitoly věnuji také Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Čtvrtá kapitola se snaží o zmapování pramenů a institucionálního zakotvení veterinární péče v Evropské unii. Jedna z podkapitol této kapitoly se zabývá ptačí chřipkou. Pátá kapitola je nejobsáhlejší a upravuje veterinární péči v České republice. Tato kapitola se snaží o podrobnější výklad a přiblížení veterinárního zákona, prováděcích předpisů a předpisů souvisejících s veterinární péčí. Další části diplomové práce jsou tvořeny z úvodu, závěru, abstraktu a klíčových slov, seznamu zkratek, seznamu použitých pramenů a příloh.
Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000
Fabiánová, Lucie ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Cílem mé diplomové práce na téma "Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000" je podat rozbor právních pramenů týkajících se soustavy Natura 2000, jak na mezinárodní, tak unijní a české úrovni. V této souvislosti jsem se zabývala i rozsudky Soudního dvora Evropské unie z let 2007 až 2010, jež se věnovaly soustavě Natura 2000 a přispěly k interpretaci ustanovení relevantních směrnic. Zvláštní pozornost jsem věnovala problematice veřejnoprávních smluv upravených v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako jednomu ze způsobů vytváření a ochrany soustavy Natura 2000. Nejdůležitější z předpisů upravujících v evropském unijním právu soustavu Natura 2000 jsou směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která spolu se směrnicí č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků tvoří základní kameny ochrany přírody Evropské unie. Důležitým pramenem pro interpretaci unijních právních předpisů jsou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Tyto rozsudky týkající se soustavy Natura 2000 lze rozdělit na dva okruhy problémů. Prvním je pochybení při vyhlašování chráněného území v rámci soustavy Natura 2000. Druhým problémem je pochybení při posuzování vlivů plánů a projektů na území soustavy Natura 2000. Česká republika se...
Ochrana mezinárodních vodních toků
Janoščíková, Markéta ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Ochrana mezinárodních vodních toků Cílem mé práce bylo analyzovat současný stav ochrany mezinárodních vodních toků, a to z pohledu mezinárodněprávní úpravy, evropského práva a české vnitrostátní úpravy. Přestože lze ochranu mezinárodních vodních toků označit za jeden z nezávažnějších problémů současné společnosti, není toto téma českou literaturou prozatím detailněji zpracováno. Práce se skládá ze čtyř kapitol, které jsou dále rozčleněny do oddílů a pododdílů. Kapitola první se zaobírá mezinárodním obyčejovým právem (především principem spravedlivého užívání a povinností prevence), mezinárodním právem smluvním (globálními a regionálními smlouvami včetně právně nezávazných dokumentů) a dále rozebírá rovněž mezinárodní spory, které měly na vývoj ochrany vodních toků nejvýraznější vliv. V minulosti se mezinárodní ochrana soustředila především na rozdělení užitku z vodních toků, zatímco dnes se těžiště úpravy přesunulo k ochraně vodních toků a ke snaze omezit jejich znečišťování. Druhá kapitola analyzuje regionální spolupráci, na které se podílí Česká republika. Především jsem se zaměřila na multilaterální spolupráci České republiky při správě a ochraně povodí řek Labe, Dunaje a Odry. Tuto regionální spolupráci hodnotím jako zcela stěžejní pro ochranu mezinárodních vodních toků. Třetí kapitola se...
Posuzování vlivu na životní prostředí v právu unijním, rakouském a českém
Škrabalová, Kristina ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Proces posuzování vlivu na životní prostředí je kontrolní postup, jehož cílem je shrnout a vyhodnotit dopady projektu na životní prostředí již ve fázi plánování projektu a tím snížit jeho případné negativní dopady v budoucnu. Jednou z hlavních myšlenek procesu EIA je hned na začátku zabránit problémům a konfrontacím, které by se jinak v souvislosti s plánovaným projektem objevily. Tento princip je zvlášť důležitý v případech mezistátního posuzování, kde komunikace mezi jednotlivými státy a společné konzultace k projektu v jeho raných fázích plánování mohou zabránit možným střetům a narušením vzájemných vztahů, jež by se mohly objevit později v důsledku již realizovaného projektu. Základním principem mezistátního posuzování je pochopení skutečnosti, že škodlivé účinky konkrétního projektu se nezastavují na hranicích jednoho státu, ale mohou přesahovat na území mnoha jiných států, vzájemná spolupráce v této oblasti je tedy z hlediska efektivní ochrany životního prostředí nezbytná. Nezbytnost této spolupráce, stejně jako její úskalí a potíže jsou ilustrovány na příkladu příhraničního posuzování EIA mezi Českou republikou a Rakouskem, a to především v případě výstavby jaderné elektrárny Temelín. Případ Temelín je zajímavý nejen s ohledem na skutečnost, že se zde setkávají dvě různé právní úpravy procesu EIA,...
Principy ochrany životního prostředí a jejich uplatňování v mezinárodním, evropském komunitárním a českém právu
Villalobos, Manuel ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Franková, Martina (oponent)
Práce je zaměřena na několik základních principů práva životního prostředí a jejich uplatňování v mezinárodním, evropském komunitárním a českém právu. Úvodní část je věnována obecnému výkladu pojmu "princip" a jeho vymezení a definování pouze pro oblast práva. Cílem této právně-teoretické části je přiblížit každému čtenáři pojem "princip", resp. "právní princip" a vyzdvihnout klíčovou roli právních principů jak v celé oblasti práva, tak především v právu životního prostředí. Následně se autor soustředí na vybrané principy, z nichž největší prostor věnuje výchozímu principu trvale udržitelného rozvoje. V práci jsou uplatněny zejména metody obsahové analýzy a syntézy čerpající z právních předpisů, odborné literatury, judikatury a jiných závazných i nezávazných dokumentů právní povahy, a to jak při vymezení základních pojmů spjatých s předmětem práce, tak při pojednání o vybraných principech. Tato práce přináší podrobnou právní analýzu vybraných základních principů ochrany životního prostředí a při využití komparativní metody vymezuje jejich roli a uplatňování ve zmíněných rovinách práva. Autor tak vyzdvihuje velmi aktuální význam environmentálních principů ve snaze posílit jejich důraznější uplatňování v mezinárodním, evropském a českém právu.
Právní úprava ochrany dřevin
Proček, David ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Resumé Právní úprava ochrany dřevin Tato práce se zabývá problematikou právní ochrany dřevin rostoucích mimo les. Okrajově je předmětem této práce i problematika právní ochrany lesa. Autor se ve své práci zaměřuje na praktické otázky zkoumané materie, s ohledem na své praktické zkušenosti a navrhuje některá dílčí řešení. Prioritním cílem autora není vyhledání všech problémových ustanovení, která se dotýkají zkoumané materie, ale posoudit úroveň právní úpravy v globálním měřítku. Blíže se zabývá těmi nedostatky, které považuje za závažné z pohledu předmětu ochrany a pokouší se o odstranění těchto nedostatků vlastními návrhy, případně zahraniční, konkrétně slovenskou legislativou, která z globálního pohledu upravuje zkoumanou problematiku v některých případech efektivněji a může tak sloužit jako inspirativní vzor pro Českou republiku. Klíčová slova: dřevina rostoucí mimo les, památný strom, zvláště chráněná rostlina, zvláště chráněný druh, významný krajinný prvek, chráněné území, územní plánování, les. Abstract Legal regulation of wood plants growing outside the forest This thesis deals with legal regulation of wood plants growing outside the forest. Marginally the thesis examines the issues og legal regulation of the forest. The author focuses on practical questions with regard to his practical experience...
Právo na informace a účast veřejnosti ve věcech životního prostředí
Vopařilová, Magdaléna ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Smolek, Martin (oponent)
Předkládaná disertační práce se věnuje tématu účasti laického prvku při výkonu veřejné správy na úseku životního prostředí. Při ochraně životního prostředí je třeba více než jinde usilovat o nalezení kompromisních řešení, která by měla reflektovat jednak soukromé zájmy (investorů, vlastníků pozemků aj.), jednak výkon veřejné správy (samosprávy i státní správy), a jednak zájmy veřejné (ochrana příznivého životního prostředí). Spolupráce mezi orgány veřejné správy, veřejností a soukromými subjekty by měla být konstruktivní, založená na reálném právním základě. Disertační práce si klade za cíl zpracovat přehled způsobů, kterými český právní řád ve vazbě na mezinárodní a unijní právo umožňuje veřejnosti podílet se na výkonu veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí, přičemž důležitým poznatkem je též zhodnocení účinnosti jednotlivých prostředků a rizika spojená s jejich aplikací. V úvodu jsou definovány základní pojmy, motivy, předpoklady a význam účasti veřejnosti ve věcech životního prostředí. Kromě toho jsou zde vymezeny též základní principy, z nichž účast veřejnosti vychází. Následně je pozornost věnována nejdůležitějšímu mezinárodnímu dokumentu, který byl na poli účasti veřejnosti v environmentálních záležitostech přijat, a sice Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na...
Právní úprava ochrany národních parků v ČR a v Německu
Kyzour, Jaromír ; Drobník, Jaroslav (oponent) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Právní úprava ochrany národních parků v ČR a Německu Územní ochrana patří mezi nejdůležitější nástroje ochrany přírody. Kategorie území s označením národní park se počítá k jejím tradičním institutům. Přesto je diskuze o národních parích stále velmi živá. Toto téma je v České republice aktuální i díky přípravám nového zákona pro již existující Národní park Šumava, který je zároveň největším českým národním parkem. Předkládaná práce srovnává právní úpravu pro národní parky v ČR a Německu. Jejím cílem je mimo jiné z této komparace vyvodit závěry nad možnými změnami de lege ferenda. Práce se věnuje všem českým národním parkům (České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava). Ačkoliv v Německu tvoří základ úpravy spolkový zákon o ochraně přírody (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), důležitou prováděcí roli v této oblasti stále hraje zemské právo. V práci jsou jako příklady blíže sledovány zemské úpravy pro tři z celkem čtrnácti německých národních parků: NP Bavorský les (Bavorsko), NP Müritz (Meklenbursko-Přední Pomořany) a NP Saské Švýcarsko (Sasko). V úvodních kapitolách je popsán historický vývoj kategorie "národní park" a jsou zde také představeny výše uvedené národní parky. Jako prostředek pro mezinárodní srovnání byla vytvořena Světovým svazem ochrany přírody (IUCN) kategorizace chráněných území...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 146 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 STEJSKAL, Vlastimil
1 STEJSKAL, Vít
1 Stejskal, Vilém
2 Stejskal, Vladimír
5 Stejskal, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.