Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 272 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evropské a české atomové právo v kontextu práva energetického a práva životního prostředí (renesance nebo úpadek)
Klobouček, Eduard ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Tomoszková, Veronika (oponent)
Evropské a eské atomové právo v kontextu práva energetického a práva životního prost edí (renesance nebo úpadek) Abstrakt Tato diserta ní práce pojednává o recentním vývoji v atomovém právu v eské republice, Evropské unii i na poli práva mezinárodního. V eské republice nabyl ú innosti za átkem roku 2017 nový zákon . 263/2016 Sb., atomový zákon, který se stal ve ejnoprávním kodexem atomového práva, tedy práva, které zahrnuje problematiku jaderné bezpe nosti, radia ní ochrany, nakládání s radioaktivními odpady, p eprav jaderných materiál a dalších radioaktivních látek, zabezpe ení jaderných materiál a jaderných za ízení, zvládání radia ních mimo ádných událostí, monitorování radia ní situace a neší ení jaderných zbraní, a který nahradil starý zákon . 18/1997 Sb. v rámci n hož z stala nadále v platnosti pouze úprava ob anskoprávní odpov dnosti za jadernou škodu. Na úrovni evropského práva jsme mohli zaznamenat v poslední dob vcelku bou livý vývoj, když došlo zejména k p ijetí nových sm rnic, které upravují nakládání s radioaktivními odpady, jadernou bezpe nost a radia ní ochranu. Na mezinárodním poli poslední dobou nabyla platnosti Úmluva o dodate ném odškodn ní za jadernou škodu a dodatek k Úmluv o fyzické ochran jaderných materiál . Nový atomový zákon se pokusil práv na tyto evropské a mezinárodní dokumenty...
Právní aspekty pohybu a pobytu osob ve volné přírodě
Dousková, Pavla ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Právní aspekty pohybu a pobytu osob v přírodě Abstrakt Tato práce se zabývá právním rámcem pohybu a pobytu fyzických osob v přírodě, tzn. mimo zastavěná území. Řešený právní rámec je aktuální k 30.8. 2018 Práce popisuje právní možnosti a limity pro chování fyzických osob, které se v přírodě pohybují nebo v ní pobývají. Tento rámec je popisován v kontextu ochrany přírody a krajiny. Práce se nejprve stručně věnuje obecnému vymezení jednotlivých pojmů příroda, osoba, pohyb a pobyt. Řešená problematika je strukturována do kapitol podle jednotlivých typů území, řeší tedy pohyb a pobyt v lese, na zemědělských pozemcích, na vodě a v jeskyních. Dále jsou zmíněna specifika pro zvláště chráněná území a věci obecné platnosti, tedy právní rámec upravující vztah k rostlinám a živočichům, pobyt v přírodě přes noc, zejména problematiku táboření a bivakování v české přírodě, a samostatná kapitola je věnována i sankcím, které hrozí osobám porušujícím právní předpisy upravující pohyb a pobyt osob. Pro snazší orientaci osob přímo v terénu je popsáno značení, které se v něm užívá spolu s jeho významem. Speciální kapitola je také věnována pobytu osob v přírodě přes noc, kde je řešena zejména problematika výkladu pojmů táboření, nocování a bivakování v kontextu kauzy Martina Hyťhy. Práce je přínosná hlavně tím, že shrnuje na...
Právní úprava ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Brdy
Abrhámová, Veronika ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Název diplomové práce Právní úprava ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Brdy Abstrakt Předmětem této práce je rozbor Chráněné krajinné oblasti Brdy, a to z hlediska ochrany přírody a krajiny a jejího legislativního zakotvení a dále z pohledu některých praktických problémů vyvstávajících z nového právního režimu tohoto území. Práce se zaměřuje na popis a analýzu vybraných právních institutů především zvláštní územní ochrany přírody, které byly zvoleny s ohledem na specifika ochranného režimu v předmětné chráněné krajinné oblasti. Práce je pomyslně rozdělena na dvě části. První se zabývá obecně právní úpravou ochrany přírody a krajiny, přičemž je však propojena s částí druhou, která se věnuje již jen Chráněné krajinné oblasti Brdy. Práce se člení na úvod, sedm kapitol a závěr. První kapitola se zaměřuje na ochranu přírody a krajiny z pohledu vývoje její právní úpravy na našem území, výhod a nevýhod hlavních vědeckých přístupů k této ochraně a jejich zakotvení v mezinárodním i vnitrostátním právu, a nevynechává ani představení institucionální struktury ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích. První kapitola dále rozebírá z pohledu práva některé stěžejní pojmy, čímž dotváří nejzákladnější rámec pro obsah této práce. Druhá kapitola se zabývá právními prameny mezinárodního,...
In-situ reduktivní dehalogenace
Dvořák, Petr ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Nosek, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá sanací kontaminace chlorovanými ethyleny a methany v areálu chemické výroby Spolchemie v Ústí nad Labem. Pro tyto účely bylo využito částic nulamocného nanoželeza. Na lokalitě byly provedeny dvě aplikace vodné suspenze různých částic železa společně se stopovačem (chloridem lithným), výsledky první aplikace byly zpracovány vedoucím práce a jsou v rešeršní a diskuzní části práce stručně shrnuty. Výsledky druhé aplikace jsem pak vyhodnotil v této práci. Druhá aplikace nanočástic proběhla v říjnu 2015 a byla monitorována po dobu 424 dní. Monitoring sestával ze sledování hladiny podzemní vody, fyzikálně-chemických parametrů a odběrů vzorků vody pro analýzu koncentrací chlorovaných uhlovodíků, jejich produktů rozpadu a vybraných iontů. Nulamocné částice železa měly předpokládaný vliv na fyzikálně-chemické parametry vod na lokalitě a na redukci kontaminace. Injektovaný stopovač prokázal směr proudění podzemní vody a umožnil odlišit úbytek způsobený reduktivní dehalogenací od naředění kontaminace čistou injektovanou vodou, naředění ve většině bodech nepřesáhlo 5 %. Ostatní studované parametry pak ukazují vliv železa na geochemii lokality a potencionální bakteriální aktivitu. Efektivita sanace se výrazně lišila v různých hloubkových zónách. Redukce ClU setrvala přibližně 250 dní v...
Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa z právního pohledu
Bašný, Vojtěch ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Průchová, Ivana (oponent) ; Franková, Martina (oponent)
1 Ochrana a trvale udržitelné užívání lesa z právního pohledu Abstrakt Hlavním cílem disertační práce je zpracovat ucelený rozbor základních pramenů právní úpravy ochrany a trvale udržitelného užívání lesa, identifikovat hlavní nedostatky stávajících nástrojů a možnosti překonání těchto nedostatků do budoucna na úrovni mezinárodní, Evropské unie a České republiky. Disertační práce se nejprve zabývá významem komplexních funkcí lesů, jejichž prostřednictvím jsou uspokojovány ekonomické sociální, ekologické, kulturní a duchovní potřeby celé společnosti a jsou nenahraditelné pro veškerý život na Zemi. Právní úprava by tak měla usilovat o zajištění rovnoměrného užívání jednotlivých funkcí lesa a to prostřednictvím prosazovaní principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, ochrany jednotlivých funkcí lesa a obecného užívání lesa společností. S ohledem na tento význam lesů přesahující hranice jednoho státu se disertační práce zabývá i postavením lesa jako přírodního zdroje, na který mají zásadní vliv zásady a principy ochrany životního prostředí, přičemž ke zvýšení odpovědnosti států za ochranu lesa by napomohlo nahlížet na lesy jako na přírodní zdroj "společného zájmu", jehož ochrana je zajištěna v rámci konceptu konceptu "opatrovnické suverenity" států. Ve vztahu k mezinárodní úrovni je disertační práce...
Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí
Vévoda, Jan ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Müllerová, Hana (oponent)
Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Soukromé právo se věnuje především úpravě vztahů mezi jednotlivci a ochraně jejich individuálních práv, ať již osobnostního nebo majetkového charakteru. Cílem této disertační práce je proto zjistit, zda a jakými způsoby mohou být takto koncipované nástroje soukromého práva využity k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem byla provedena analýza příslušných soukromoprávních institutů, přičemž k bližšímu zkoumání byly vybrány ochrana osobnosti, sousedské právo a prevence a náhrada škod, které jsou nejdůležitějšími prostředky ochrany práv jednotlivce, ať již v rovině jeho osoby, tak jeho majetku. Ochrana osobnosti má v soukromém právu chránit především život, zdraví a soukromí člověka, je však využitelná k nepřímé ochraně životního prostředí před vlivy, které tyto hodnoty stejně jako životní prostředí ohrožují, což ostatně dokládá i rozsáhlá rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Právo žít v příznivém životním prostředí je v českém občanském právu novým institutem, který by mohl mít pro účely environmentální ochrany nemalý potenciál, avšak zatím mu chybí podrobnější úprava a k dispozici není ani judikatura. Sousedské právo slouží k ochraně vlastnictví nemovitostí, jejichž vlastníkům je poskytována ochrana především proti rušivým...
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli.
Šichmanová, Kateřina ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany přírody v komparovaných státech a srovnáním uvedených institutů upozornit na problematická místa právních úprav. Diplomová práce se člení na pět kapitol. Druhá kapitola, navazující na úvod, se zabývá právní regulací zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a její součástí je pět podkapitol. První podkapitola nastiňuje historický vývoj vyhlašování zvláště chráněných území v českých zemích a popisuje rovněž dřívější právní režimy zvláštní územní ochrany přírody. Vzhledem k úzkému propojení národní a mezinárodněprávní úpravy práce v druhé podkapitole představuje nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, týkající se zvláštní územní ochrany přírody včetně evropské právní úpravy. Dále práce pojednává o jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území zřizovaných v České republice a o procesu jejich vyhlašování. Čtvrtá podkapitola analyzuje právní nástroje ochrany zvláště chráněných území, zejména administrativně-právní, koncepční, ekonomické prostředky a nástroje právní odpovědnosti. Na systematizaci orgánů státní správy v oblasti zvláštní územní ochrany přírody je...
Comparison of effectiveness of three applications of zero-valent iron nanoparticles for remediation of groundwater polluted by chlorinated ethenes
Vacková, Nikola ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Oswald, Sascha (oponent)
Diplomová práce se zabývá sanací podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny za využití částic nanoželeza. V rámci diplomové práce byly provedeny tři na sebe navazující aplikace různých typů nanoželeza na stejné lokalitě v areálu Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem. Hlavním cílem bylo porovnat jednotlivé aplikace a stanovit jejich účinnost. Po injektáži suspenze nanoželeza provedené metodou direct-push, následoval monitoring hladin podzemní vody a fyzikálně-chemických parametrů. Během monitoringu byly odebrány vzorky podzemní vody, které byly analyzovány na obsah kontaminantů a jejich produktů rozkladu. Výsledky analýz ukázaly, že největší účinnost měla aplikace nanoželeza typu NANOFER STAR. Vyvolala reduktivní dechloraci, která se 3 měsíce po aplikaci nZVI projevila poklesem koncentrace TCE o 84 %, VC o 60 % a chlorovaných ethenů v celkové sumě o 39 % a zároveň nárůstem produktů rozkladu. Injektáž stopovačů bromidu draselného a chloridu lithného umožnila odlišit probíhající dechloraci od pouhého naředění injektovanou suspenzí. Efektivita aplikace nanoželeza NZVI-C3 a nanoželeza NANOFER STAR s karboxymethyl celulosou byla výrazně nižší než aplikace nanoželeza NANOFER STAR. Součástí práce je rešerše zahrnující problematiku kontaminace chlorovanými etheny, vlastnosti, výrobu a stabilizaci...
Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí
Hanibal, Josef ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Předmětem mé diplomové práce je otázka právní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí. Jedná se o poměrně složitou problematiku v oblasti práva životního prostředí, která prošla v posledních letech a desetiletích významným vývojem jak v právních řádech jednotlivých států, tak i v právu mezinárodním a evropském. Cílem této práce je pak představit a popsat jednotlivé právní nástroje v této oblasti práva životního prostředí, především pak režimy právní úpravy odpovědnosti za ztráty na životním prostředí v právu mezinárodním, evropském i vnitrostátním. Tato práce se skládá z devíti částí, ve kterých zanalyzuji jednotlivé režimy právní odpovědnosti jakožto prostředku k ochraně životního prostředí. Úvodní část mé práce je věnována definování základních pojmů právní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí. Následně se zabývám deliktní odpovědností v oblasti práva životního prostředí, a to jak odpovědností trestněprávní tak odpovědností za správní delikty. Další část mé práce je věnovaná otázce odpovědnosti za škody na životním prostředí v mezinárodním právu, přičemž jsem se zaměřil především na Luganskou úmluvu o občanské odpovědnosti za škody způsobené životnímu prostředí nebezpečnými činnostmi, která se stala významným inspiračním zdrojem pro další vývoj společného režimu odpovědnosti za...
Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči
Slabová, Tereza ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Diplomová práce: Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou nakládání se zvířat v lidské péči, a to na úrovni národní, mezinárodní i na úrovni Evropské unie. Systematicky se člení do čtyř hlavních kapitol. V kapitole první se věnuje vymezení pojmů pro oblast ochrany zvířat relevantních, zejména vymezuje rozdíl mezi pojmy zvíře, živočich a zvěř a dále podává přehled o další kategorizaci zvířat, jimiž jsou zvířata pokusná, hospodářská, zvířata chovaná v zájmovém chovu, handicapovaná, zvířata vyžadující ze strany člověka zvláštní péči, toulavá a opuštěná. Ve své druhé kapitole jsem se snažila nastínit vztah vnitrostátního a mezinárodního práva, nejprve s práce věnuje právní úpravě na mezinárodní úrovni, v této části práce přibližuje pět nejvýznamnějších dohod přijatých v rámci Rady Evropy, dále zmiňuje Všeobecnou deklaraci OSN na ochranu zvířat. Ve druhé kapitole se dále věnuji legislativě na úrovni Evropské Unie, kde popisuji primární a sekundární právní předpisy, ale také koncepční nástroje. Na úrovni České republiky přibližuji rozdělení vnitrostátních právních předpisů na ty, které poskytují zvířatům přímou ochranu proti týrání, v rámci této oblasti blíže představuji zákon na ochranu zvířat proti týrání, poté na ty, které jim poskytují ochranu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 272 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 STEJSKAL, Vlastimil
1 STEJSKAL, Vít
1 Stejskal, Vilém
2 Stejskal, Vladimír
7 Stejskal, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.