Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic
Stejskal, Jiří ; Kozubková, Milada (oponent) ; Kučera,, Radek (oponent) ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model proudění v bezlopatkovém prostoru meridiálního řezu, tak finální model proudění v oběžném kole, který bere v úvahu kompletní 3D tvar lopatky. Řešení tohoto modelu pak přímo poskytuje vodítko pro tvarování lopatky oběžného kola, které vede k potlačení sekundárního proudění a tím pádem ke zvýšení jeho účinnosti, což je demonstrováno na konkrétním návrhovém příkladu. Parciální diferenciální rovnice popisující proudění v oběžném kole čerpadla se řeší numericky po jednotlivých proudoplochách, což navíc vede k významné úspoře výpočetního času.
Hlukové emise v chovu kuřat na výkrm
STEJSKAL, Jiří
Diplomová práce je zaměřena na zdroje hluku v zemědělských provozech z hlediska hlukových emisí. Zemědělským provozem byla v tomto případě hala pro výkrm kuřat na maso. Hlavním cílem práce je praktické měření všech zdrojů hluku vznikajících při jednotlivých operacích výkrmu. V práci bylo především zapotřebí zvolit vhodná stanoviště pro měření zdrojů hluku a měření klimatických podmínek. Následoval výpočet ekvivalentní hladiny hluku a vyhodnocení podle platné legislativy. V rámci práce byla navržena protihluková opatření, která by částečně pomohla snížit dopad hlukových emisí.
Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla
Klusák, Ondřej ; Stejskal, Jiří (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti dává inducer. Jeho úkolem je chránit oběžné kolo před kavitací. V literární části diplomové práce je zpracována problematika kavitace, jejího vzniku, vývoje a zániku kavitační bubliny tzv. implozí. Zvláštní pozornost je věnována popisu kavitačního jevu vyskytujícího se u hydrodynamických čerpadel. V teoretické části se autor dále zabývá obecnými zásadami a dosud použitými přístupy k návrhu induceru. V praktické části diplomové práce je uveden postup a odvození vlastních návrhů válcového induceru. Snahou v práci použitých, nekonvenčních přístupů k návrhu induceru je dosažení konstantního pole tlaku, respektive měrné energie na výstupu z induceru. Dílčí varianty navržené geometrie lopatek induceru jsou podrobeny kontrolnímu výpočtu pomocí CFD.
The nonstationary motion of solid body in a liquid
Stejskal, Jiří ; Hlavička, Rudolf (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
The subject of this thesis is the numerical simulation of the two-dimensional incompressible viscous flow. We consider a rotating ellipse concentric with a circle. The space between the ellipse and the circle is filled with a fluid. Our goal is to describe the fluid flow caused by the rotating ellipse, i.e., to determine the velocity field and pressure distribution. Further, we want to determine the additional effect of the fluid acting on the ellipse. These results are obtained as a solution of the Navier-Stokes equations by the finite element method. Special emphasis has been put on the derivation of the numerical scheme in a matrix form suitable for algorithmization. The Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) method has been used to incorporate the moving domain into the algorithm. A suitable stabilization technique of the finite element method is necessary to obtain relevant outcome. Presented results indicate sufficient robustness and accuracy of the numerical algorithm.
Návrhové systémy používané v oblasti elektrických přístrojů
Stejskal, Jiří ; Krejčí, Jan (oponent) ; Valenta, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je vypracována na základě požadavků zadavatele firmy OEZ, s.r.o. a je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá nejčastěji používanými 2D CAD systémy, které používají konstruktéři, dle svých odpovědí v oblasti návrhu elektrických rozvaděčů nn. V práci jsou popsány hlavní možnosti těchto systémů, dále pak jaké datové formáty jsou jimi podporovány. V druhé části práce jsou popsány programy určené k výpočtu oteplení rozváděčů. Jedná se jednak o programy, které dodává konkrétní výrobce rozváděčové skříně, a dále programy založeny na metodě konečných prvků a metodě konečných objemů, které umožňují grafické zobrazení výsledků.
Měnič 12V DC/230V AC
Stejskal, Jiří ; Huták, Petr (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje jednotlivé části výkonového střídače, jako jsou budiče, digitální signálový kontrolér, LC filtr, nevýkonový napájecí zdroj, stejnosměrný měnič a čtyřkvadrantový můstek a způsoby řízení digitálním signálovým mikrokontrolérem. Střídač je navržen pro místa, kde není dostupné síťové napájení (například v automobilu).
Měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí UVP
Kárník, Jan ; Stejskal, Jiří (oponent) ; Štigler, Jaroslav (vedoucí práce)
Následující bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů určování rychlostních profilů v kapalinách. Obsah práce je zaměřen zejména na metodu UVP (Ultrasound Velocity Profile), na způsoby a principy měření, její klady a zápory a její srovnání s ostatními konvenčními metodami, jako například PIV (Particle Image Velocimetry) a LDA (Laser Doppler Anemometry). V práci je dále popsáno možné uchycení převodníků k měřicí soustavě. Dále se práce zabývá problémy při zkušebním měření. Úvodem se práce zabývá seznámením s principem a funkcí měřicího zařízení a se samotným zařízením pro metodu UVP. Kromě metody UVP se pak práce zabývá stručným popisem konkurenčních měřicích metod – PIV a LDA, které jsou v současné době využívány k měření rychlostních profilů. Zvláštní pozornost je věnována metodě PIV, jejíž význam v současnosti stále roste. Závěrem je provedeno porovnání jednotlivých měřicích metod s metodou UVP a zhodnocení kroků nutných pro úspěšné měření technikou UVP.
Výpočet tlakové síly na ploše
Stejskal, Jiří ; Habán, Vladimír (oponent) ; Čermák, Libor (vedoucí práce)
V technických aplikacích bývá často potřeba určit výsledné zatížení působící na plochu vlivem tlakové síly. Cílem této práce je naznačit jednu z možností, jak v tomto případě postupovat, je-li zadána plocha buď explicitně, nebo souřadnicemi některých svých bodů. První odstavec definuje obecně plochu. Ve druhém odstavci je naznačena teorie Bézierových ploch, kterými zadanou plochu interpolujeme. V další části jsou uvedeny potřebné vzorce pro výpočet plošného integrálu. V poslední části je popsán postup výpočtu výsledného zatížení, který je zpracován v programu MATLAB a také tři konkrétní příklady.
IT podpora řízení lékárny
Stejskal, Jiří ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce popisuje problematiku IT podpory řízení lékárny. Cílem této práce je identifikace stavu nabídky IT řešení pro podporu řízení lékárny. Pro dosažení cíle jsem nejprve nadefinoval prostředí vybrané lékárny a dále specifikoval její obchodní činnost. Dále jsem analyzoval obchodní procesy podle metodiky MMABP a prozkoumal informační potřebu. Následně jsem provedl průzkum trhu pro IT podporu této oblasti. Výsledek této práce by měl pomoci lékárnám s výběrem vhodného řešení IT podpory řízení lékárny.
Vývoj technologií mobilních zařízení
Stejskal, Jiří ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Řezníček, Dušan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na technologie mobilních zařízení. V první části práce podrobně rozebírám technické parametry mobilních zařízení a ke každému parametru uvádím jeho význam, úskalí a výhody. Druhá část práce je zaměřena na mobilní operační systémy a to především na iOS, Android a Windows Phone. Operační systémy zde rozebírám i z pohledu technologické náročnosti, která navazuje na analýzu technologií mobilních zařízení. Třetí část práce spočívá v predikci budoucího vývoje. Zde ke každé kapitole z první a druhé části uvádím možný budoucí vývoj. Hlavním přínosem celé této práce je celistvý pohled na problematiku technologií mobilních zařízení. Čtenář si tak udělá jasnou představu o vývoji a o možnostech mobilních zařízení na současném trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 STEJSKAL, Jakub
12 STEJSKAL, Jan
10 STEJSKAL, Jiří
8 Stejskal, Jakub
12 Stejskal, Jan
4 Stejskal, Jaroslav
1 Stejskal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.