Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cestovní zpráva: IFLA WLIC 2017 Vratislav
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie ; Minaříková, Pavla ; Skenderija, Sasha ; Stehlík, Martin
Náplní služební cesty byla návštěva a aktivní vystoupení na konferenci IFLA World Library and Information Congress 2017 v polské Vratislavi. Přínos akce spočíval nejen ve vyměňování zkušeností a identifikaci trendů, ale i navázání cenných kontaktů s informačními profesionály z různých částí světa. Zároveň bylo možno s knihovníky z celého světa prodiskutovat modely zpřístupnění odborných elektronických zdrojů fungující v jejich zemích a představit jim cíle projektu CzechElib.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Before and Beyond Embedding: A Reference Fable from the National Library of Technology in Prague
Skenderija, Sasha ; Stehlík, Martin ; Houdek, Tomáš
Rewind the tape telling the story of reference services at the National Library of Technology (NTK) in Prague to 2009: a closed stacks specialized library with a long, complicated institutional history re-opens its arms to the public with a new “open stacks spirit” in an innovative building—an architectural jewel. Students (80% of all visitors) and the public embrace an inspiring space in the heart of a STEM campus and it rapidly fills with activities ranging from conferences to art exhibitions to concerts. But lost in this mélange are modern academic reference and information services. Despite being governed and financed directly by the Czech Ministry of Education, the narrative of value to academic stakeholders is shyly whispered. “We’re the flagship of Czech librarianship,” we gloat. Nothing, and almost no one, shouts: “We can help you succeed in your academic journey.” Fast-forward to 2017. In our paper, we will relate how we are weaving together the first fabrics of academic value narratives. Our story has not been linear; threads related to internal strategic planning, creation of intranets and reusable staff educational modules entwine with other threads (user-based online development, social media statements, “backward designed” instructional efforts) which we discuss using notable examples. Common to all narratives are themes of academic success, rigor, and individual engagement; internally in relation to ongoing staff development and externally, with intimate involvement (even bowling!) with colleagues and students. While our campus may not yet be fully ready for such approaches, we are now strongly declaring our value as essential players in the successful education of students.
Plný text: idr-1106_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: 122-Skenderija-presentation - Stáhnout plný textPDF
Odloučení Lucemburska od Koruny české
Stehlík, Martin ; Starý, Marek (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Předmětem rigorózní práce je popsat a analyzovat proces odloučení Lucemburska od Koruny české. Téma bylo vybráno z důvodu, že nebylo dosud historiografií řešeno. Práce se opírá především o primární zdroje a pracuje s citacemi obsahu právních dokumentů. Úvod práce nastiňuje význam této problematiky a stávající literaturu a prameny. První kapitola rámcově popisuje proces začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Následující kapitola pak popisuje převzetí Lucemburska králem Václavem IV. na základě jeho nástupnictví po Václavovi Lucemburském a zastavování tohoto vévodství dalším panovníkům, Joštovi Lucemburskému a Ludvíkovi Orleánskému. Tato kapitola však popisuje zejména počátky burgundské expanze do Lucemburska založené svatební smlouvou mezi Eliškou Zhořeleckou a Antonínem Brabantským. Třetí kapitola se zabývá snahou králů Zikmunda Lucemburského a Albrechta II. zachovat Lucembursko pro Korunu českou a současně snahu burgundského vévody Filipa Dobrého získat vévodství od Elišky Zhořelecké pomocí vzájemných smluv. Následující kapitola zmiňuje snahu dalších panovníků Lucembursko ovládnout, zejména pak Vilémem Saským, trevírským arcibiskupem Jakubem ze Sierck a opětovně burgundským vévodou Filipem Dobrým. Přitom analyzuje zejména smlouvy, které za tímto cílem tito panovníci s Eliškou uzavřeli. Zabývá se také...
Sociologické čtení postmoderní literatury na příkladu prózy Dona DeLilla
Stehlík, Martin ; Paulíček, Miroslav (vedoucí práce) ; Balon, Jan (oponent)
Vztah sociologie a literatury otevírá díky jejich vzájemné blízkosti rozsáhlé pole úvah. Předkládaná práce rozvijí méně obvyklý přístup k literatuře, jehož snahou je pátrat v ní po projevech sociologického myšlení, jež by mohlo být přínosné v kontextu jemu tematicky podobných sociologických teorií. Značná pozornost je věnována vymezení tohoto přístupu zejména vůči standardním postupům sociologie literatury a následné formulaci jeho metodologických východisek. Sociologické čtení, jak je v textu představeno, interpretuje literární dílo ve světle vybraných sociologických teorií, k nimž je interpretace v dalším kroku zpětně vztahována. Za předmět takové interpretace byl v práci zvolen román Dona DeLilla Bílý šum, dnes již klasické dílo americké postmoderní literatury. Na počátku široce vyznačené téma působení masmédií v soudobé společnosti při interpretaci konkretizují vybrané teorie Jeana Baudrillarda a Niklase Luhmanna. V případě Baudrillardovy teorie hyperreality a simulace se jedná o proměny vztahu reality a reprezentace, resp. mizení tradiční opozice mezi nimi. Teorie sociálních systémů Niklase Luhmanna je pak využita k prozkoumání zájmu románu o pluralitu "systémových realit" (s důrazem na úlohu systému masmédií). Výstupem této části práce je identifikace sociologizujících vhledů obsažených v...
Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české
Stehlík, Martin ; Starý, Marek (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Předmětem diplomové práce je začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Téma bylo vybráno především z důvodu, že nebylo dosud historiografií zpracováno a analyzováno. Dostupná literatura zpravidla bere příslušnost Lucemburska ke Koruně české jako danou skutečnost bez bližšího zdůvodnění. Z toho současně plyne značné množství nepřesností a omylů v literatuře. Největší nepřesností pak je datum či období začlenění Lucemburska ke Koruně české, kdy se udává doba vlády Karla IV. nebo dokonce i Jana Lucemburského. Cílem této práce je tak nejen popsat proces začlenění, ale také vyvrátit trvající nepřesnosti. Z tohoto důvodu se diplomová práce snaží čerpat a analyzovat zásadní skutečnosti především z primárních pramenů a konfrontovat je s literaturou. První kapitola stručně představí instituci Koruny české pro její odlišení od Českého království. Analyzuje pojmy "koruna" a "inkorporace". Dále popisuje vznik Koruny české a analyzuje její základní dokumenty. Následující druhá kapitola se zabývá personální unií mezi Lucemburskem a českými zeměmi za vlády Jana Lucemburského. Nastiňuje předpoklady budoucího vývoje v králově svatební smlouvě s Beatrix Bourbonskou, jeho závěti a v dohodách s Balduinem Lucemburským, trevírským arcibiskupem. Třetí kapitola týkající se období vlády Karla IV. vyvrací v literatuře...
Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice
Stehlík, Martin ; Kozák, Jiří (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací tvorby bublin metodou cross flowing. Jsou zde popsána různá nastavení v simulačním programu Fluent. Dále je popsán vliv povrchového napětí na bublinku a ovlivnění její délky rychlostí na vstupu do T-kanálku.
Moderní technologie v maloobchodě
STEHLÍK, Martin
Bakalářská práce se zaměřuje na moderní technologie v maloobchodě. Nejprve je uveden úvod do problematiky, následně jsou popsány vybrané technologie a na závěr je provedena analýza uživatelských zkušeností s moderními technologiemi v maloobchodech terénním výzkumem. Výzkum je proveden formou dotazníkového šetření. Na základě výzkumu jsou vypracovány návrhy na zlepšení, které se týkají rozšíření samoobslužných pokladen ve vybrané maloobchodní jednotce a propagaci tohoto konceptu.
Niklas Luhmann a ekologická diskuse: sociologická tematizace problémů životního prostředí
Stehlík, Martin ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Holeček, Tomáš (oponent)
(abstrakt) Bakalářská práce se zabývá sociologickým uchopením problémů životního prostředí v rámci systémové teorie Niklase Luhmanna, přičemž vychází především z Luhmannovy knihy Ekologická komunikace. Úvodní kapitola obsahuje stručný přehled různých podob vztahu mezi sociologií a problémy životního prostředí. Hlavní část práce je věnována představení Luhmannovy obecné sociologické teorie a její aplikace na soudobé ekologické problémy. Z Luhmannova hlediska se v tomto případě jedná o otázku vztahu mezi společenským systémem a jeho prostředím. Možnosti reakce společnosti na problémy životního prostředí jsou podle Luhmanna limitovány dvojím způsobem: selektivitou vztahu společnosti k životnímu prostředí a funkcionální diferenciací, tj. vytvářením operativně uzavřených funkčních systémů v rámci společenského systému. Výklad Luhmannova stanoviska následně doplňuji o vybrané sociologické komentáře a kritiky Ekologické komunikace. Představuji rovněž teorii rizikové společnosti Ulricha Becka a poukazuji na souvislost mezi Luhmannovým a Beckovým přístupem, zejména v otázce funkcionální diferenciace moderní společnosti.
Matematická olympiáda
Stehlík, Martin ; Zhouf, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dvořák, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá soutěží Matematická olympiáda a je rozdělena na dva oddíly. První oddíl je zaměřen na její historii, organizační strukturu a také výsledky žáků v jednotlivých ročnících, jejich porovnání. Část tohoto oddílu pojednává i o olympiádě mezinárodní a shrnuje úspěchy našich soutěžících. V druhém oddílu práce je vyhodnocen vlastní výzkum o povědomí učitelů o matematické olympiádě. Výzkum byl zaměřen hlavně na to, jakou má olympiáda na školách základnu, co učitelé ví o její struktuře a hlavně co si o celé soutěži myslí, jak ji hodnotí oni a také jejich žáci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 STEHLÍK, Martin
1 Stehlík, Marek
3 Stehlík, Matěj
8 Stehlík, Michal
1 Stehlík, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.