Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojetí těla v staroseverské literatuře
Novotná, Marie ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Horáček, Ivan (oponent) ; Starý, Jiří (oponent)
Tato práce se snaží nastínit prostor představ o těle, který se ukazuje v staroseverské literatuře. Protože slovo pro tělo (líkamr) přichází stejně jako termín pro netělesnou duši (sál) do staroseverské literatury až s křesťanskou literaturou a nelze je tedy jako marker použít, jsou vybrána dvě témata, jež se představ o těle úzce dotýkají: proměna podoby (hamr) a somatické projevy emocí. V oblasti jevů spojených se změnou podoby je analyzováno sématické pole kořene ham-, a to rozborem kontextu všech nalezených výskytů tohoto kořene v staroseverské literatuře (113). V rámci tematických okruhů, které se v materiálu ukázaly (tj. změna podoby související s letem, s bojovou extází a s magií) jsou pak jednotlivé výskyty tříděny na ose od těch, kde je podoba myšlena holisticky, po ty, kdy je rozlišena na podobu těla či duše. V této souvislosti je poukázáno na blízkost člověka a zvířete v germánském prostředí, neboť proměny často se zvířecí podobou souvisejí a poukazují tak na hranice lidské identity. Také v oblasti somatických projevů emocí lze najít případy, kdy se mentální a fyzická oblast prolínají a kde hranice mezi nemocemi s emocemi není zřetelná, i ty, kde jsou obě oblasti již více či méně odděleny. Staroseverské prameny tak ukazují svou vysoce heterogenní povahu a v otázce propojení těla a duše v...
A Comparison of William Morris' The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs and J. R. R. Tolkien's The Legend of Sigurd and Gudrún
Hlavatá, Barbora ; Starý, Jiří (vedoucí práce) ; Znojemská, Helena (oponent)
Tato práce se zaměřuje na formální a stylistický rozbor a porovnání dvou děl anglických autorů, a sice Williama Morrise a jeho básně The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs (Příběh Sigurda Volsunga a pád Niblungů, 1876) a J. R. R. Tolkiena s básnickým dílem The Legend of Sigurd and Gudrún (Legenda o Sigurdovi a Gudrún, vydáno posmrtně 2009), s ohledem na to, jakým způsobem každé ze zmíněných děl nakládá s původní staroseverskou látkou, na jejímž základě obě díla vznikla. Jak Sigurd Volsung, tak Legenda o Sigurdovi a Gudrún se dají považovat za básnické adaptace staroseverského příběhu o Sigurðovi Drakobijci, který je vylíčen v v Sáze o Vǫlsunzích a v cyklu básní obsaženém v Písňové Eddě. Morris i Tolkien tento příběh pro svá díla převzali, ale každý z nich ho zpracovává jiným způsobem; obě díla se proto na více rovinách liší nejen od původních staroseverských textů, ale i jedno od druhého. Rozdíly lze vypozorovat například v metrických vlastnostech jednotlivých básní či v užití specifických stylistických prvků. Na jejich základě můžeme soudit, že ačkoliv si oba autoři kladli za cíl ve svém díle vyvolat atmosféru hrdinského dávnověku, v němž se Sigurdův příběh odehrává, každý z nich se o to pokouší jiným způsobem, což pravděpodobně pramení z jejich odlišných představ o tom, co...
Měření pevnosti pájeného spoje
Konečný, Aleš ; Chladil, Ladislav (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Solder joint, strength, measurement, SMD, THT
SnBi pájecí pasta a vliv reaktivních nanočástic
Rychlý, Ivo ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rešerší vlivu reaktivních nanočástic, především měděných a stříbrných, na vlastnosti bezolovnatých pájecích past. Popisuje základní zkoušky prováděné na pájecích pastách podle standardu IPC-TM-650. V praktické části práce se připravuje pájecí pasta SnBi a měří se její viskozita. Do SnBi pasty se přidávají různé koncentrace nanočástic slitiny stříbra a mědi. Na těchto pastách se provádějí zkoušky IPC a mechanické a odporové zkoušky na deskách plošných spojů a zjišťuje se, jak přidané nanočástice ovlivnily vlastnosti těchto pájecích past.
Výběr vhodného typu tavidla pro strojní pájení vlnou
Dyntarová, Markéta ; Jan, Čermák (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Teoretická část diplomové práce na téma „Výběr vhodného typu tavidla pro strojní pájení vlnou“ popisuje problematikou tavidel, tavidlových zbytků a strojního pájení vlnou. Seznamuje čtenáře s požadavky firmy HC electronics a s výběrem vhodných tavidel pro testování. Dále práce obsahuje teoretické porovnání vybraných tavidel a návrh metodik testování tavidel. Praktická část diplomové práce je zaměřena na výběr vhodného tavidla pro firmu HC electronics provedením praktických zkoušek dle předem navržených metodik, mezi které patří metoda smáčecích vah, měření povrchového izolačního odporu, test na měděné zrcadlo, pájení testovacích DPS a metoda ROSE.
Kvalita povrchových úprav DPS a optimalizace testovacího kupónu
Minář, Jan ; Přikryl, Tomáš (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocováním smáčivosti různých povrchových úprav DPS, pomocí testovacího kupónu vyvíjeného ve spolupráci s firmou Gatema. Věnuje se především povrchovým úpravám ENIG a imerzní cín, u kterých se zaměřuje na metodiku sledování kvality a provádění pravidelných testů kvality těchto povrchových úprav. Toto testování probíhá při použití pájecí slitiny SAC305. Jednotlivé testy simulují pájení přetavením i pájení vlnou.
Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty
Matras, Jan ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev při procesu pájení a zkoumá jejich strukturu. Dále se zaměřuje na vyhodnocování a metodiku zkoušek vlastností pájecích past. V praktické části se provádí jednotlivé testy s PF606 a PF610 pájecí pastou.
Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS
Pospíšil, Tomáš ; Ondřej, Klemš (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické metody pájení a přepracování elektronických sestav, jejich diagnostiku, vyhodnocení jejich vlivu na spolehlivost a funkční vlastnosti. Praktická část je zaměřena na reálnou aplikaci technologických postupů přepracování a oprav, jejich testování a vyhodnocování. Dále je popsán a testován vliv teplotního zatížení pájení na vlastnosti LED.
Porovnání pájecích past z pohledu spolehlivosti pájeného spoje
Dokoupil, Jakub ; Petr, Martinec (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se po teoretické stránce zabývá popisem pájení přetavením pájecí pasty a popisem defektů vzniklých během tohoto procesu. Praktická část práce potom popisuje testování dvou pájecích past s rozdílným obsahem stříbra před a po zrychleném teplotním cyklování.
Provozní ověření vlivu krmení raného plůdku jeseterovitých ryb obohacenými naupliemi žábronožky na jejich přežití a rychlost růstu
STARÝ, Jakub
Cílem pokusu bylo provozně ověřit vliv obohacených nauplií artémie na růst a přežití larev veslonose amerického (Polyodon spathula). Šlo o porovnání skupiny kontrolní, které byla podávána artémie neobohacená, se skupinou, která byla krmena artémií obohacenou o přípravek Red pepper. Ten obsahoval nejen zvýšené množství vitamínů A, C, D3 a E, ale především HUFA, zejména pak DHA (kyselina dokosahexaenová). Larvy byly krmeny artémií pouze týden, poté začal postupný přechod na suchou granulovanou směs. Po pětidenním co-feedingu se již krmilo pouze startérovým krmivem. Celý pokus probíhal 4 týdny. U skupiny, která byla krmena obohacenou artémií bylo dosaženo statisticky vyšší průměrné hmotnosti (247,80 +- 40,36 mg) i větší průměrné délky těla (31,19 +- 1,03 mm) oproti skupině kontrolní, která dosáhla průměrné hmotnosti 140,76 +- 23,06 mg a průměrné délky 25,27 +- 0,73 mm. Rovněž i průměrné přežití obou skupin na konci pokusu bylo statisticky rozdílné. Skupina, která byla krmena artémií obohacenou, vykazovala průměrné přežití 15,43 +- 2,90 %, kdežto skupina kontrolní pouze 2,20 +- 1,92 %. Jediné, na co obohacovaní artémie vliv nemělo, byla míra kanibalismu, zde nebyly mezi skupinou kontrolní a obohacenou zjištěny žádné statistické rozdíly. Avšak tyto dosažené výsledky, zejména přežití, byly negativně ovlivněny napadením kožovcem rybím (Ichthyophthirius multifiliis), který byl zjištěn již pátý den pokusu u všech skupin. Dalším sledovaným parametrem byla míra zastoupení jednotlivých mastných kyselin v tělech larev veslonose z obou skupin. U skupiny, která byla krmena artémií obohacenou, bylo zjištěno statisticky vyšší zastoupení LA (kyselina linolová), LNA (kyselina a-linolenová) a DHA. Naproti tomu u skupiny kontrolní bylo prokázáno vyšší zastoupení ARA (kyselina arachidonová), EPA (kyselina eikosapentaenová) a DPA (kyselina dokosapentaenová).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 STARÝ, Jakub
14 STARÝ, Jan
1 Starý, J.
14 Starý, Jan
2 Starý, Jiří
11 Starý, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.