Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 295 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání značky zaměstnavatele absolventy IT oborů v Moravskoslezském kraji
Strakošová, Eliška ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Havlásek, Lukáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je implementovat nabyté poznatky o preferencích studentů a absolventů IT oborů v Moravskoslezském kraji na budování Employer Brandu společnosti Shopsys s.r.o. V první části této práce bude představena společnost Shopsys s.r.o. a bude provedena analýza Employer Brandu dané společnosti, ke které pomůže i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti Shopsys s.r.o. ohledně vnímání značky zaměstnavatele. Následně bude proveden výzkum mezi studenty a absolventy IT oborů v Moravskoslezském kraji, kdy bude za cíl zjistit, jaké mají požadavky na svého potenciálního zaměstnavatele. Ve třetí, závěrečné části bude provedeno porovnání předchozích dvou dílčích částí. Výstupem bude návrh na zlepšení budování Employer Brandu společnosti Shopsys s.r.o.
Nábor zaměstnanců ve společnosti AutoCont CZ a.s.
Moudrá, Monika ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Dulevová, Kristýna (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh optimalizace procesu náboru zaměstnanců a spektra využívaných metod ve společnosti AutoCont CZ a.s. působící v oblasti vývoje softwaru. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou na základě odborné literatury popsány obecné charakteristiky procesů získávání, výběru a přijímání zaměstnanců. V praktické části je stručně charakterizovaná společnost AutoCont CZ a.s., u které je provedena analýza již zmíněných procesů. Informace pro provedení analýzy jsou získány z interní dokumentace a pomocí rozhovorů se zaměstnanci personálního oddělení a vedoucích vývojářských týmů. V závěru praktické části jsou procesy ve společnosti komparovány s teoretickými poznatky. Na tomto základě je navržena optimalizace procesů a jsou předloženy návrhy změn.
Analýza personálních činností ve společnosti XYZ
Nedbalová, Pavla ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Práce se zabývá problematikou personálních činností ve společnosti XYZ. Hlavním přínosem práce je identifikace problémů společnosti a návrhy na jejich řešení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, jež je opřena o odborné publikace, je zaměřena především na vymezení pojmů a teoretických východisek a zároveň i na charakterizování jednotlivých personálních činností tak, jak jsou v současném pojetí řízení lidských zdrojů chápány. Praktická část je zaměřena konkrétně na problematiku personální agentury XYZ, především na analýzu jejich personálních činností. Mezi použité metody analýzy patří identifikace silných a slabých stránek, srovnání teorie s praxí, analýza interních materiálů, polostrukturovaný rozhovor a dotazníkové šetření. Na základě provedené analýzy jsou formulována doporučení ke zlepšení personálních činností a ke zvýšení jejich efektivity.
Nábor v neziskové studentské organizaci
Steklá, Veronika ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Hlavním cílem práce je na základě výzkumu vytvořit návrh zlepšení náborové kampaně pro AIESEC Praha. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje potřebné odborné termíny. V úvodu praktické části je vysvětlena podstata a struktura organizace AIESEC, jak z mezinárodního hlediska, tak z pohledu ČR. Dále následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které se skládá ze tří dotazníků. Vyhodnocení je rozděleno na 6 jednotlivých podkapitol. Výsledky šetření jsou doplněny výčtem možné konkurence ze strany ostatních studentských organizací. Následuje zhodnocení postavení AIESEC na trhu studentských organizací z pohledu silných a slabých stránek, možných příležitostí a hrozeb. V závěru je shrnut a uveden návrh dalších vylepšení náborového procesu.
Péče o zaměstnance ve společnosti XYZ
Kaucká, Emanuela ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému péče o zaměstnance ve vybrané společnosti XYZ. Cílem je identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. K dosažení cíle je použito porovnání teorie s praxí, dotazníkové šetření, které je doplněno o rozhovory se zaměstnanci a pracovníky HR, dále SWOT analýza a syntéza. Přínosem práce je, na základě zjištěných poznatků, formulovat doporučení ke zlepšení stávajícího systému péče o zaměstnance. V první části jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se péče o zaměstnance. Tyto teoretické pojmy jsou využity jako základ pro praktickou část, kde je popsán současný systém péče o zaměstnance ve společnosti XYZ. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky a formulována doporučení, která by mohla být přínosem ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců.
Měnící se role HR v mezinárodní organizaci
Hégrová, Martina ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Patočková, Monika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem měnící se role HR oddělení v mezinárodní společnosti ABC. Hlavním cílem práce bylo navrhnout optimalizační řešení pro fungování lokální HR organizace v kontextu budoucího vývoje společnosti. Teoretická část práce představuje na základě rešerše odborné literatury ucelený pohled na HR systém a zabývá se rolí HR oddělení ve společnosti s důrazem na Ulrichův třísložkový model, roli HR byznys partnera a HR kompetence. Na základě získaných dat prostřednictvím analýzy dokumentace k personálním procesům, systémů, polostrukturovaných rozhovorů se zástupci personálních týmů, dotazníkových šetření a vlastního pozorování byla provedena SWOT analýza lokální HR organizace. Její výsledky vedly k návrhu optimalizačního řešení jak na interní (v rámci HR oddělení), tak externí úrovni (vůči interním zákazníkům pražského HR oddělení).
Analýza řízení pracovního výkonu v organizaci
Mrázová, Kateřina ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Pros, Miloslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou systému řízení pracovního výkonu ve společnosti Dům zahraniční spolupráce p.o. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení systému řízení pracovního výkonu ve společnosti a následná formulace případných návrhů na jeho optimalizaci. Hlavními zdroji analýzy systému jsou rozhovory se zaměstnanci, interní dokumentace a kvantitativní dotazování zaměstnanců prostřednictvím dotazníků. Podle zjištěných výsledků byly identifikovány silné a slabé stránky systému. Na základě komparace teoretických poznatků a principů řízení pracovního výkonu se zjištěnými výsledky, lze souhrnně systém řízení pracovního výkonu ve společnosti označit za správně nastavený.
Strategie Evropa 2020 a její plnění z pohledu ČR
Křivanec, David ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
V bakalářské práci je detailně popsána historie Evropské unie, její vývoj po druhé světové válce a jednotlivé fáze evropské integrace a aspekty, které z jednotlivých fází vyplývají. Následuje analýza procesu, kterým jsou řízeny hospodářské politiky Unie a koordinovány politiky jednotlivých států. Popsána je i samotná rámcová Strategie Evropa 2020, která má za cíl zvýšit konkurenceschopnost Evropy na globálním trhu díky zlepšení situace v pěti oblastech: zaměstnanost, chudoba, úroveň dosaženého vzdělání, investic do vědy, výzkumu a inovací a životní prostředí. Samotný rozbor cílů určených Strategií pro Českou republiku ukázal, spolu s analýzou sekundárních dat a předpovědí vývoje jednotlivých ukazatelů, že České republice se daří naplňovat většinu cílů. V rámci doporučení pro soukromý a veřejný sektor vyplynul závěr, aby se oba sektory zaměřily na zaměstnanost sociálně vyloučených obyvatel, vzdělávání dětí již od předškolního věku a na podporu zaměstnanosti mladých lidí a absolventů. Z dlouhodobého hlediska by tím mělo dojít k maximalizaci pracovního potenciálu a zvýšení vzdělanosti obyvatelstva v zemi.
Personální marketing
Stebilová, Veronika ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Motlová, Veronika (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat nástroje personálního marketingu a analyzovat efektivitu jejich aplikace v interní podnikové praxi, na základě zjištěných ukazatelů pak poskytnout doporučení pro optimalizaci interních postupů ve vztahu k personálnímu marketingu. K vytvoření teoretické části byly použity výstupy z rešerše odborné literatury. Pro měření efektivity bylo využito dat získaných z dotazníkového šetření na specifické skupině, konkrétně zaměstnancích středního a nižšího managementu zkoumané společnosti.
Budování značky zaměstnavatele u IT firem v České republice
Kosinová, Barbora ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Cílem této práce je identifikovat a vyhodnotit nejvhodnější a nejefektivnější nástroje pro budování značky zaměstnavatele, jak na vnějším trhu práce, tak i mezi zaměstnanci. Teoretická část práce je zaměřena na teorii značky a konceptu značky zaměstnavatele, který se v současné době na základě vývoje trhu práce nejen v České republice, stává čím dál více aktuálním tématem. Metodika práce se skládá jednak z analýzy veřejně dostupné odborné literatury zabývající se tímto tématem a zároveň analýzou dobré praxe dvou vybraných technologických společností v České republice, které splňují předem stanovená kritéria. Součástí praktické části je i dotazník vnímaní značky zaměstnavatele mezi IT veřejností. Závěr práce je věnován shrnutí teoretických a praktických znalostí do tzv. průvodce budováním značky zaměstnavatele pro začínající IT firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 295 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.