Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnostní situace v Kolumbii v kontextu obchodu s drogami a její dopad na vztahy v regionu
Kačírek, Lukáš ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Krausz Hladká, Malvína (oponent)
Práce se věnuje obchodu s drogami v Kolumbii, zemi s největší produkcí drog na světě. Je zaměřena především na období drogových kartelů, které měly významný vliv na bezpečnostní situaci v zemi. Nejprve dochází k vysvětlení příčiny vzniku kolumbijského konfliktu, následně je představen kartel z Medellínu a kartel z Cali. Po jejich pádu převzal roli na kratší dobu kartel Norte del Valle, který se však na drogové scéně neuchytil takovým způsobem. Po zániku dvou významných kartelů dochází k období roztříštěnosti drogové scény. Práce se též krátce věnuje situaci v současnosti. V celém konfliktu hrají nezanedbatelnou roli také guerillové skupiny, kterým je věnována jedna kapitola. Samostatná kapitola je pak vyhrazena pro reflexi role USA v celém konfliktu, představení jeho úlohy v první polovině 20. století a následně je dán prostor k uvedení Plan Colombia. Poslední kapitolu práce tvoří vztah se státy v regionu v klíčovém období z pohledu obchodu s drogami, jedná se o Peru a Bolívii a vzhledem k významu v drogovém kšeftování je prostor věnován také Mexiku. V závěru práce je na základě teorie státu Roberta Rotberga zhodnoceno jakým státem Kolumbie byla ve druhé polovině 20. století.
Sekuritizace hranic a legitimita sledování
Hurtík, Ondřej ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem ovlivňuje sekuritizační diskurz podobu fungování hranic a do jaké míry je sekuritizace zodpovědná za rostoucí důraz na zajištění bezpečnosti. Ten se projevuje instalací sledovacích zařízení, která stále více pronikají do našeho soukromí a rostoucí kontrolou společnosti, která je možná díky stále lepším zabezpečovacím technologiím, ale zejména díky prioritě, kterou má zachování bezpečnosti v dnešní společnosti. Vzhledem k povaze zkoumaného tématu je zvolenou výzkumnou metodou diskurzivní analýza, která umožňuje zachytit podobu sekuritizačních procesů a vliv sekuritizačního diskurzu nejen na vývoj hranic, stejně jako na celou společnost. Diskurzivní analýza je použita v konkrétní případové studii, jejímž předmětem je vývoj americko-kanadských hranic mezi lety 2001 a 2005. Díky teroristickým útokům z 11. září 2001 je možné analyzovat sekuritizaci od jejího počátku, přičemž délka sledovaného období zároveň umožňuje zachytit vlivy, které sekuritizaci oslabovali a umožňuje ukázat proměny sekuritizačního procesu v čase. Teoretický rámec této práce vychází z teorie sekuritizace podle Thierry Balzacqa, který navázal na teoretiky kodaňské školy a reagoval na kritiku původní sekuritizační teorie. V návaznosti na analýzu sekuritizace je druhá část práce věnována...
Formování koalic proti Islámskému státu
Pinkas, Šimon ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
V této bakalářská práci se zabývám procesem formování koalic v rámci boje proti Islámskému státu v regionu Blízkého a Středního východu. Skrze jeho analýzu se snažím otestovat teorii Balance of Threat Stephena Walta, jejímž hlavním předpokladem je velký vliv míry ohrožení států na jejich koaliční politiku. Koalice jsou důležitými jevy na mezinárodní scéně, často klíčové pro další politický vývoj, jejich zkoumání je tedy poučné a přínosné. V práci nejprve shrnu závěry teorie ohledně formování koalic a následně analyzuji státy zahrnuté do tohoto výzkumu, z hlediska veličin důležitých pro tuto teorii. Následně zanalyzuji proces formování koalic proti ISIS a na základě dat z předešlé kapitoly pak posoudím, zdali se odehrálo dle principů Waltovy teorie.
Relevance norem v kyberprostoru
Crha, Miroslav ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
V bakalářské práci se věnuji bezpečnosti v kyberprostoru a snažím se určit, zda teoretické koncepty z technologické domény jaderných zbraní lze použít k analýze kyberprostoru. Konkrétně se zaměřuji na konstruktivistickou perspektivu a teoretický rámec evoluce norem, který umožňuje analyzovat chování států na základě společných očekávání a identity v mezinárodním společenství. Normy, které tvoří standard vhodného chování, se neustále vyvíjí, a proto se zabývám též jejich životním cyklem. Dále se věnuji aplikaci tohoto teoretického rámce na jaderné zbraně a dvěma konceptům, které jej rozvíjejí: nukleárnímu tabu a nukleární deviaci. Uvádím vztah těchto konceptů k dominantnímu přístupu jaderného odstrašování, jejich výhody a nevýhody a jejich vzájemné rozdíly. Příspěvek těchto konceptů demonstruji jejich uplatněním na historických případech (ne)používání jaderných zbraní. Část věnovanou kyberprostoru zahajuji diskuzí terminologie a skutečností ve fungování kyberprostoru, které jej odlišují od ostatních domén. Na to navazuji analýzou dosavadní praxe kyber útoků a rozborem emergence norem ve třech oblastech: kontrole zbrojení, (ne)používání kyber zbraní a normativním odstrašování. Za metodologii používám případovou studii, jejíž předmětem je praxe útoků, strategie USA a mezinárodní vyjednávání. Na...
The Dilemmas of Surveillance Profiling: The Case of the United States
Petrosyan, Davit ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
1 Introduction to the Thesis and the Importance of the Topic The sorting and the categorization of individuals and groups by their capacity and inclination to risky behavior or level of dangerousness has been and remains an essential function of security apparatus of the state and a vital component in state security. Practices of this kind became even more important in the age of international terror. The western world and specifically the United States has been the primary target of international terror suffering numerous terrorist attacks including the 9/11 attacks that became thedefining moment of how security functions in themodern world. While what we call "western world" is dominantly defined by liberal democratic political order, many of its societies and specifically the US is also defined by atechnology-enabled environment that scholarship characterizes as "surveillance society" (Gandy 1989, Lyon 2001, Lyon & Bauman 2012). Withintechnology-enabled environments the technologization of security was inevitable (Ceyhan 2008), and the 9/11 generated even more intense and enhanced efforts ofspeeding this process up (Lyon 2004, Ball and Webster 2003). In the post 9/11 US war on terror, specifically surveillance technologies became central to security policies (Ceyhan 2006) as universal security enablers...
The legitimization of non-intervention in Syria in the U.S. discourse: A discourse analysis of the selected Western speeches between 2011 and 2014
Vítková, Kateřina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Diplomová práce "Legitimizace neintervence v Sýrii v americkém diskurzu: Diskuze o vybraných západních projevech v letech 2011-2014" zkoumá diskurz prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy týkající se syrské krize. Zaměřuje se přitom na odůvodnění, kterými Obama vysvětloval nebo dokonce ospravedlňoval svůj neintervenční přístup vůči krizi v Sýrii v letech 2011-2014. Práce pracuje s hypotézou, že Spojené státy se při zdůvodňování neintervence v Sýrii vyhýbaly geopolitickému pozadí rozkolu v mezinárodním společenství ohledně možných řešení syrského konfliktu. Při legitimizaci vojenského "nezasahování" volily jinou strategii, například tzv. "downplaying" strategii, postupně vytyčovaly stále vzdálenější kritéria a zmírňovaly vyvstávající hrozby. K dosažení stanovených cílů práce využívá Narativní analýzy konceptu (NCA), kterou představil Shaul Shenhav. Narativní analýza konceptu zkoumá narativní koncept prostřednictvím významového příběhu, který se skládá nejméně ze dvou událostí. Analýza NCA do značné míry hypotézu potvrdila. Obamův diskurs se vyhýbal geopolitickému pozadí. Obama zmírňoval hrozby a stanovoval vzdálenější kritéria. Tvrdil, že režim Bashara al-Assada se zhroutí sám či že extrémisté v Sýrii nejsou tak silní jako byla Al-Káida. Také vytyčil jasnou červenou linii, která byla překročena a...
The evolution of Swiss intelligence since 1989
Roulet, Emilie Sarah ; Rychnovská, Dagmar (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
This thesis explores the evolution of the Swiss intelligence landscape since 1989 until present days. Using analytical tools borrowed from Critical Security Studies, especially works made on security expertise, it makes the theoretical claim that CSS-inspired approaches should be considered by scholars of intelligence. In the case study of Swiss intelligence, it draws the picture of a shifting network of expertise across the three past decades. Shifts occur at the level of popular legitimation, institutional and legal arrangements, political conduct, oversight and preferred threat images. Noteworthy developments are the increasing conduct of intelligence activities by the police and the border guards, as well as a strong embeddedness of Swiss intelligence within European security, going unnoticed against Swiss tradition of neutrality. ROULET, Emilie Sarah. A shifting network of expertise: Swiss intelligence services, 1989- 2017. 89 p. Master's thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Under the supervision of Dagmar Rychnovská, Ph.D., LL.M., M.A.
Evropská unie a situace ohrožující mezinárodní mír a bezpečnost
Soukup, Pavel ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Pictorial Possible Worlds
Špelda, Petr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Raida, Zbyněk (oponent) ; Conway, Maura (oponent)
Předkládaný text navrhuje model, který je určen k sestavovaní konceptuálních teorií vztahujících se k obrazové, tj. vizuální, formě reprezentace empirických jevů. Tohoto cíle je dosaženo spojením výpočetního přístupu k poznávacím procesům s filosofickými nástroji analytické tradice. Vlastní model, který se svým složením pokouší napodobit strukturu reality, je sestaven z následujících částí: (i) metafyzického stupně, který vychází z Armstrongovy kombinatorické teorie modality, (ii) epistemologického stupně, který postuluje emergentní jevy, jejichž existenci zaručuje výpočetní nezjednodušitelnost navrhovaného poznávacího procesu a (iii) sémanticko konceptuálního stupně, jehož cílem je navrhnout mechanismus, který umožní konceptualizaci stochastických jevů při využití intezionálně/extenzionálního pohledu na význam. Výsledný model je posléze využit ke konceptualizaci a analýze případu alternativního společenského, politického a ekonomického řádu, který vyobrazuje vizuální propaganda tzv. Islámského státu.
Adaptive Structuration Theory and The Role of Social Computing Sites in the Biafran Struggle.
Orbunde, Terver ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Florea, Adrian (oponent)
Front Matter Abstract \ On May 30th,2017, a sit-at-home order was planned by organisers of the struggle for a sovereign Biafran statel . This protest was largely mobilised via social computing sites such as twitter and Facebook andwas deemed a success due to the unprecedented level of compliance across the south-eastern region of Nigerid. However, this success did no t c olr e sp ond w it h t he p att e rns de duc e dfr o m t he #B i afr a tw it te r ne tw o r k. The ne tw o r k was lacking in terms of poor coherence in their message, shabbily crafted narratives etc. So, could there be something more at play in driving the success of these social media inspired campaigns, andwould that deliver the longlerm goals of independence for the 'Biafran state'? This research explores these issues using NodeXL analytic tool to analyse the interaction of these groups on the #Biafra twitter network. The findings are then discussed using Adaptive structuration theory to explore the existing gaps in the impact of social computing sites on self-determination groups in south eastern Nigeria, By doing so, I deduced that, the interaction between socio-political entities and technolog,t is an iterative one between technology, tasks and grqups understanding of the two. Furthermore, while social computing sites was used as an...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.