Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 169 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pictorial Possible Worlds
Špelda, Petr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Raida, Zbyněk (oponent) ; Conway, Maura (oponent)
Předkládaný text navrhuje model, který je určen k sestavovaní konceptuálních teorií vztahujících se k obrazové, tj. vizuální, formě reprezentace empirických jevů. Tohoto cíle je dosaženo spojením výpočetního přístupu k poznávacím procesům s filosofickými nástroji analytické tradice. Vlastní model, který se svým složením pokouší napodobit strukturu reality, je sestaven z následujících částí: (i) metafyzického stupně, který vychází z Armstrongovy kombinatorické teorie modality, (ii) epistemologického stupně, který postuluje emergentní jevy, jejichž existenci zaručuje výpočetní nezjednodušitelnost navrhovaného poznávacího procesu a (iii) sémanticko konceptuálního stupně, jehož cílem je navrhnout mechanismus, který umožní konceptualizaci stochastických jevů při využití intezionálně/extenzionálního pohledu na význam. Výsledný model je posléze využit ke konceptualizaci a analýze případu alternativního společenského, politického a ekonomického řádu, který vyobrazuje vizuální propaganda tzv. Islámského státu.
Adaptive Structuration Theory and The Role of Social Computing Sites in the Biafran Struggle.
Orbunde, Terver ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Florea, Adrian (oponent)
Front Matter Abstract \ On May 30th,2017, a sit-at-home order was planned by organisers of the struggle for a sovereign Biafran statel . This protest was largely mobilised via social computing sites such as twitter and Facebook andwas deemed a success due to the unprecedented level of compliance across the south-eastern region of Nigerid. However, this success did no t c olr e sp ond w it h t he p att e rns de duc e dfr o m t he #B i afr a tw it te r ne tw o r k. The ne tw o r k was lacking in terms of poor coherence in their message, shabbily crafted narratives etc. So, could there be something more at play in driving the success of these social media inspired campaigns, andwould that deliver the longlerm goals of independence for the 'Biafran state'? This research explores these issues using NodeXL analytic tool to analyse the interaction of these groups on the #Biafra twitter network. The findings are then discussed using Adaptive structuration theory to explore the existing gaps in the impact of social computing sites on self-determination groups in south eastern Nigeria, By doing so, I deduced that, the interaction between socio-political entities and technolog,t is an iterative one between technology, tasks and grqups understanding of the two. Furthermore, while social computing sites was used as an...
The Right Wing and Instagram: A Visual Content Analysis of Female Depiction
Hansen, Elise ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Hoskins, Andrew (oponent)
- Abstract This research project aims to analyse the social media imagery shared by members of the right wing using confirmed right wing hashtags on the social media image sharing platform Instagram in order to determine what themes are present in the depiction of women. Furthermore it aims to place those images in.the wider context of gender issues within the right wing in order to examine whether there has been a shift in female representation. The main analysis lies in examining all the main themes depicted in the images collected in relation to established gender roles and the right wing ideology. It does so by applying a theoretical framework of visual research methods, whilst also employing a thematic component through the existing literature on the right wing ideology, and gender discourse. The role and view of women within the right wing is a contested issue, and the conclusions drawn from this research project mirror that' Traditionally women have been contextualised with regards to mainly beauty and family, however there has recently been a shift with regards to this which sees women now take a more active role with regards to disseminating right wing ideology through depicting themselves as soldiers and advocates for the right wing cause. Ultimately this dissertation concludes that right wing...
Dilemma of weaponised Unmanned Aerial Vehicles: an international security imperative or an International Humanitarian Law violation?
Fani, Tsuku Sibasa Lita ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Csernatoni, Raluca (oponent)
The thesis employs critical discourse analysis to map the debate regarding the deployment of armed Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in warfare and analyses the arguments that legitimise drone strikes and those which criticise their deployment. It also identifies the contentious issues regarding new technologies in warfare. The thesis is aimed at examining the kinds of arguments and justifications that have been provided by different actors for the deployment of armed drone strikes by the United States in Pakistan over a fifteen-year period, beginning with the first strikes in June 2004. It focuses on the bureaucratic debates regarding the strikes and how political leaders have framed the rationale for their deployment. Consequently, it is important to critically analysis how the strikes by United States have been interpreted by different voices and whether the actions of the United States and its drone policy can or cannot be normatively and ethically justified. The thesis sets out by identifying the common themes that emerge from the public discourse and sets out to answer one key question that assesses the intertextual framework that has bounded the official discourse, the wider political, academic and public debate regarding armed unmanned drone strikes. That is: How have the US drone campaigns...
A Discourse Analysis of the Crimean Speech: Vladimir Putin's Testimony
Sosnovskykh, Volodymyr ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje ospravedlnění anexe Krymu Vladimírem Putinem na základě interpretace diskursů nalezených v jeho krymském projevu. Výzkum používá "Diskurzivně- historický přístup" inspirovaný analýzou kritických diskurzů jako metodologického a konceptuálního základu analýzy a současně zahrnuje teorie lingvistických a sociálních reprezentací. Historie Krymu a Ruska je použita jako základ pro zdůvodnění oprávněnosti nároku Ruska na Krym. Analýza je rozdělena do čtyř částí: První část se zabývá společnou historií a kulturou, druhá část pojednává o historickém vojenském zapojení, třetí část se věnuje soudnictví a čtvrtá část se zabývá mezinárodním právem. Jednotlivé části jsou uvažovány pomocí širších historických témat spojených s diskurzem, který Putin používá při ospravedlnění anexe. Interpretace je v každé kategorii spojována historickým kontextem. V závěru výzkum předkládá finalizovanou interpretaci, ve které je prokázáno, že Putinovo ospravedlnění anexe Krymu je postaveno na manipulaci a selektivnímu vyprávění historických skutečností. Tato diplomová práce využívá "close textual reading" a analýzu Putinovy krymské řeči, aby odhalila mýty a manipulace, které Putin používá pro ospravedlnění anexe. Klíčová slova: Putin, Krym, diskurz, Ukrajina, Rusko
Joining the Community: Montenegro's Path to NATO Accession
Pavlovic, Nicolas Jako ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
On 5 June 2017, the Prime Minister of Montenegro, Duško Marković, deposited the instrument of accession to the North Atlantic Treaty of Montenegro in Washington DC, making the accession of this country to the Atlantic Alliance official. Montenegro, one of the smallest of the post-Yugoslav Western Balkans republics, was thus welcomed into the North Atlantic Treaty Organization as its 29th member. This thesis analyzes the process Montenegro has been undergoing throughout its path to NATO accession and the underlying conditions which have impacted this process. It argues that the relationship between Montenegro and NATO, which started in the early 2000's and has been revolving primarily on the integration process, which started soon after the independence of the country in 2006. This integration process has profoundly modified the security and defense sectors in Montenegro, has impacted the politics of the country and is embedded within what has been a larger strategic approach of NATO to the Western Balkans and Central and Eastern Europe in general. The Montenegrin integration process, as analyzed in this thesis, is considered to have revolved around three dynamics. The first has been an endogenous dynamic linked to the political attitude of the Montenegrin Government since the 1990's which has put...
Stranický systém Japonska, jeho vývoj a typologizace po volební reformě v roce 1994
Antonenko, Alexandra ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Japonský stranický systém byl po dobu několika dekád známý jako jeden z mála představitelů predominantního systému v moderní demokratické společnosti. Ačkoli jeho legitimita byla často kritizována jak akademiky, tak veřejností projevoval se pozoruhodnou setrvačností vlády dominantní Liberálně demokratické strany. I přes volební reformu v roce 1994, která měla za cíl jej eliminovat, stále přetrvával, aspoň zdánlivě. Bylo to až v roce 2009, co se předpoklady politologů naplnily a vlivem neoliberálních reforem, které přispěly k podstatnému zvětšení volatility voličů, se poprvé objevila reálná možnost dlouhodobé alternace moci a vzniku bipartismu. Ta však dopadla fiaskem spojeným s nezdařilou vládou Demokratické strany Japonska, která zapříčinila nárůst politické nedůvěry a návrat Liberálně demokratické strany k moci. Tato práce studuje vývoj a specifika japonského stranického systému v průběhu let a faktory, jež jej ovlivnily. Část práce se proto věnuje rozboru politických a sociálních teorií v kontextu japonského prostředí. Hlavním zaměřením práce je pak aplikace těchto teorií na japonský stranický systém v klíčových historických momentech, jeho analýza a charakterizace.
Diskurz při schválení koncepce Atomausstieg v SRN v roce 2011
Svobodová, Tereza ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Smetana, Michal (oponent)
(abstrakt) Tato bakalářská práce (Diskurz při schválení koncepce Atomausstieg v SRN v roce 2011) si klade za cíl zodpovědět výzkumnou otázku, jaký byl diskurz při přijímání koncepce odstupu od jaderné energie (Atomausstieg) ve Spolkové republice Německo v roce 2011 po jaderné havárii ve Fukušimě v Japonsku. Po havárii ve Fukušimě přistoupila Spolková republika Německo k rozhodnutí definitivního ukončení provozu jaderných elektráren do roku 2022 a odstoupit tak od jaderné energie. V této bakalářské práci jsou analyzovány parlamentní debaty politických stran o problematice jaderných elektráren a využívání jaderné energie. Z metodologického hlediska byla použita kvalitativní metoda diskurzivní analýzy, na základě které jsou analyzovány stenoprotokoly z jednání parlamentu Spolkové republiky Německo v období březen až červen 2011. Pro teoretické ukotvení této bakalářské práce byla použita teorie sekuritizace primárně podle Kodaňské školy a na ně navazující práce Balzacqa a Stritzela. Diskurzivní analýzou docházím k závěru, že se v parlamentních debatách objevily celkem tři diskurzy - bezpečnostní, ekonomický a environmentální přičemž bezpečnostní diskurz je v těchto debatách jednoznačně nejvýznamnější.
Actors' behaviour and the militarization of space: Cooperation vs. conflict
Gréková, Lenka ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Práce se zabývá otázkou militarizace vesmíru, včetně rizika jeho weaponizace a zkoumá, jak se k otázce militarizace staví klíčové státy. Cílem práce je zjistit, zda mezi sebou státy v oblasti využívání vesmíru spolupracují či nikoliv, a to za použití dvou modelů teorie her: vězňova dilematu a tragédie obecní pastviny. Práce vychází z předpokladu, že tyto dva modely popisují chování mezi aktéry mezinárodních vztahů, respektive jejich sklon ke spolupráci a soupeření, a klade si za cíl zhodnotit, zda jsou tyto modely použitelné právě v případě spolupráce v oblasti využívání vesmírného prostoru. Mezi zkoumané aktéry patří USA, Rusko a Čína, jakožto tři nejúspěšnější vesmírné velmoci, které se nejvíce podílejí na využívání vesmírného prostoru a zároveň mají ve vesmíru do budoucna největší potenciál. Díky analyse vztahů mezi těmito třemi státy se práce snaží zodpovědět, zda je v jejich případě možné aplikovat dané modely teorie her. Pro ověření modelu vězňova dilematu jsou v práci zkoumány bilaterální vztahy mezi státy a pro ověření modelu tragédie obecní pastviny pak vztahy multilaterální. Z analýzy vyplývá, že dané modely není možné zcela aplikovat na chování daných států, vzhledem k tomu, že mezi státy se střídá spolupráce se soupeřením, případně probíhá obojí současně v různých oblastech využívání...
The Complexity of Security Threats in Urban Areas: The Case of Johannesburg.
Sanjoh, Charles ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Svitková, Katarína (oponent)
Cities today have become a playground for man-made security threats. From terrorism, drug abuse, and different forms of physical violence that impedes the smooth functioning of the activities of those living within the city spaces. Considering the present day violence and insecurity in our cities, it is vital not only to embark on preventive measures, but also to learn how to cope with and adapt to them. Since it would be an illusion to think of eliminating violence, resilience becomes an important aspect, a gateway to move on with our daily activities without fear and with greater hope for a better future. It is in this respect that I decided in this thesis to talk about resilience within our municipalities with a special focus on the city of Johannesburg in South Africa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 169 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.