National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Rekonstrukce lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku (dynamika vývoje lesa‚ analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů)
Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Cílem projektu bylo podpořit rekonstrukci lesních ekosystémů Krkonoš nezbytnými vědeckými informacemi a vypracovat doporučení pro plánování zalesňovacích prací, zalesňovacích technologií a ochranu budoucích lesních porostů. Stručné shrnutí výsledků.
Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP (dynamika vývoje lesa a analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů)
Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Stručná informace o průběhu projektu, který je řešen jako dva subprojekty. Subprojekt 1: Monitoring a ekologická kategorizace (koordinuje Správa KRNAP). Subprojekt 2: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v KRNAP (koordinuje VÚLHM VS Opočno). Obě části jsou zpracovány samostatně.
Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP (dynamika vývoje lesa a analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů): Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku
VÚLHM Strnady VÚ Opočno ; VÚLHM Strnady ; Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Souček, Jiří ; Vacek, Stanislav ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu je získání poznatků o půdních procesech a dynamice vegetačních změn v bylinné i dřevinné složce ekosystémů. Budou připraveny dynamické modely. Poznatky z analýz budou použity jako podklady pro návrh přírodě blízkých postupů obnovy lesních porostů za použití autochtonních dřevin.
Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP (dynamika vývoje lesa a analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů)
Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Stručná informace o průběhu projektu, který je řešen jako dva subprojekty. Subprojekt 1: Monitoring a ekologická kategorizace (koordinuje Správa KRNAP). Subprojekt 2: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v KRNAP (koordinuje VÚLHM VS Opočno). Obě části jsou zpracovány samostatně.
Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP (dynamika vývoje lesa a analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů): Subprojekt 1: Sledování vybraných stresových faktorů a jejich vlivu na lesní ekosystém. Subprojekt 4.2.: Měření trendu atmosférické depozice a chemismu půdního roztoku v Krkonošském národním parku a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a rešerše dat o atmosférické depozici o ostatních zvláště chráněných územích jako podklad pro vypracování zásad managementu lesních ekosystémů včetně stanovení minimálního podílu listnatých dřevin.
AGNOS, Hořovice ; Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Kaufman, Robert
Zpráva je dílčí zprávou k řešení projektu VaV/620/3/97 Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP a VaV/610/1/99 Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR. Shrnuje dosavadní výsledky měření atmosférické depozice v KRNAP a CHKO Jizerské hory v období let 1994 - 1999 a obsahuje tabulky nových primárních údajů - výsledků chemických analýz za období 1998 - 1999. Jsou zde zahrnuty vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice se základní grafickou interpretací pro 6 ploch a vyhodnocení trendu celkové atmosférické depozice pro uvedené plochy a období 1994 - 1999.
Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP (dynamika vývoje lesa a analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů): Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku
Výzkumná stanice Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady ; Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Souček, Jiří ; Vacek, Stanislav ; Schwarz, Otakar
Zpráva obsahuje syntézu poznatků potřebných pro zalesňování a řízenou přirozenou obnovu lesních porostů. Sleduje půdní procesy, dynamiku vegetačních změn v bylinné i dřevinné složce ekosystémů a vypracování dynamických modelů (půda - bylinná vegetace - struktura a zdravotní stav porostů).
Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP (dynamika vývoje lesa a analýza možností a limitujících faktorů pro rekonstrukci horských lesů): ICP Forest
VÚLHM, Jíloviště Strnady ; Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí ; Uhlířová, Hana
Zpráva obsahuje přehled průběhu prací a dosažených výsledků měření depozic, půdní gravitační vody, hodnocení zdravotního stavu porostů a vyhodnocení půdních analýz na vybrané ploše.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.