Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Psychologické aspekty procesu akulturace s akcentem na vliv interpersonálních vztahů a sociálních sítí
Malá, Lenka ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent) ; Rymeš, Milan (oponent)
Hlavní myšlenkou disertační práce je otázka, co se děje s člověkem, když opouští hranice svého kulturního zázemí. Teoretická část práce představuje dosavadní pohledy na akulturaci a postupný vývoj úvah o procesu akulturace. Při pohledu na individuální podmínky, jež mohou napomáhat k úspěšné akulturaci se zdá být využití osobnostních charakteristik omezující a nedostatečné. Přes pohled na kulturní soulad osobnosti člověka a prostředí byl následně prezentován přístup práce s kompetencemi jakožto lépe uplatnitelný ve výzkumu a psychologické praxi akulturace. Zároveň byla také představena složka rodinné akulturace ve svých podmínkách, strategiích i výsledcích. Tato složka akulturace si doposud zasloužila jen omezené pozornosti jak ve výzkumných studiích, tak i praktických doporučeních. Empirická část práce pak navazuje na téma zpracované v rámci teoretického přehledu a zabývá se otázkou, co odlišuje úspěšné humanitární pracovníky na zahraniční misi v organizaci Člověk v tísni od těch neúspěšných a jakou roli v tomto specifickém kontextu hraje rodina, blízké osobní vztahy a sociální sítě. Součástí práce je tak demonstrace jednotlivých kroků, jak lze postupovat při práci s kompetencemi i mimo konkrétní případovou studii, a představení konkrétního kompetenčního profilu pro pozice na zahraničních misích v...
Mayská kultura v perspektivě antropologie turismu
Součková, Kristina ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Má práce je ukotvena v širším kontextu teorií a kategorizací turismu a turistických zážitků, propracovaných autory zařazujícími se do relativně mladé subdisciplíny sociální a kulturní antropologie - antropologie turismu. Na mnou vybranou oblast Mexika, součást el Mundo Maya (mayského světa), pohlížím skrze prizma kategorií turismu Valene Smith (1989). Definuji si dva rozdílné (a zároveň podobné) antropologické terény - Riviera Maya, kde provádím výzkum v Cancúnu, Tulumu a Chichén Itzá a Ruta Maya, kde jsem prováděla výzkum v San Cristobalu de las Casas a vesnici Chamule. V oblasti populárního přímořského letoviska Cancúnu zkoumám přilehlé mayské památky jako cíl historického turismu a v oblasti hor Chiapasu autentickou mayskou vesnici, jež je cílem etnického, potažmo kulturního turismu. Zajímá mne, jak se utváří představy turistů, které dělím na španělsky a anglicky mluvící, o dávných i současných Mayích. Vyústěním mé práce je konkrétně představený pojem monumentalizace Mayů (Canclini, 2005) neboli vynalézání velkolepého mayského indiána pomocí turistických artefaktů, zážitků i průvodců. Klíčová slova Antropologie turismu, mayský turismus, Tulum, Chichén Itzá, Cancún, San Juan de Chamula, San Cristobal de las Casas, etnický turismus, kulturní turismus, historický turismus, monumentalizace Mayů,...
Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace
Manová, Andrea ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Poláková, Markéta (oponent) ; Zelenka, Miloš (oponent)
Předmětem disertační práce je teoretická a empirická analýza proměn kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace. Při zpracování zvoleného tématu byly využity jak teoretické poznatky získané studiem odborných knih a dalších relevantních pramenů, tak empirická data, která autorka shromáždila v průběhu antropologického terénního výzkumu v průběhu dvouletého pobytu v Berlíně. Hlavním cílem disertační práce bylo popsat, analyzovat a interpretovat fenomén kulturní identity v kontextu migračních procesů, globalizace a evropské utečenecké krize. Zvláštní pozornost byla proto věnována situaci cizinců, kteří se ocitli v nové odlišné kultuře a prochází náročným procesem adaptace na nové prostředí. Proměny identity cizinců a jejich vztah k majoritní kultuře je zkoumán také z hlediska různých typů imigrační politiky hostitelských zemí. V ohnisku výzkumného zájmu se tak ocitly otázky efektivity asimilační, integrační a multikulturní politiky. Mezi dílčí cíle práce patří deskripce a analýza procesů utváření, reprodukce a transformace kulturní identity do podoby identity bikulturní nebo transkulturní a identifikování bariér a faktorů ovlivňujících účinnost interkulturní komunikace. Součástí disertační práce je prezentace výsledků antropologického terénního výzkumu, který autorka realizovala v letech 2014...
Polyamorie v Česku
Plecitá, Pavlína ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Vrhel, František (oponent)
Bakalářská práce se zabývá otázkou lidské sexuality a sexuální identity s důrazem na současnou problematiku nové kategorizace pojmu polyamory (česky "mnoholáska") v české společnosti. Teoretická část práce diskutuje, kromě samotné plastičnosti lidské sexuality a jednotlivých sociokulturních konstrukcích, odkud se oficiální vícečetná partnerství mohla začít formovat a jejich jasné vymezení oproti jiným nemonogamním uskupením. Druhá část textu je pak výstupem terénního výzkumu zaměřeného na život českých polyamoriků. Vzhledem ke kontroverznosti nemonogamního soužití je projednána současnost i budoucnost polyamory vztahů v téměř výhradně monogamní české společnosti. Součástí praktického šetření je pak také částečné zmapování názorů této většinové společnosti.
Archetyp hrdiny v superhrdinských komiksech
Laštovková, Lucie ; Janeček, Petr (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti studia superhrdinských komiksů z hlediska studia populární kultury, kulturních stereotypů a archetypů na základě zkoumání komiksů od největších komiksových vydavatelů Marvel Comics a DC Comics. Pomocí komparativní metody a čerpáním ze studií Lorda Raglana, Vladimira J. Proppa, Josepha Campbella ad., je superhrdina srovnán s mýtickým a pohádkovým hrdinou. Také je popsán způsob mýtizace superhrdiny. Dále byl proveden výzkum zaměřený na archetyp hrdiny a bylo poukázáno na další možné archetypy objevující se v superhrdinských komiksech.
Zlatá éra kavárenství v Praze na přelomu 19. a 20. století
Juřenová, Tereza ; Půtová, Barbora (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Stěžejním tématem bakalářské práce je rozkvět pražských kaváren na přelomu 19. a 20. století s přihlédnutím na historický kontext doby včetně architektonického vývoje Prahy a kavárenskou společnost a její specifický životní styl. Představeny jsou podniky, které se od sebe odlišují, jak samotným rozvržením interiérů, tak rozmanitostí kavárenských hostů i poskytováním zábavy. Snahou je zasadit kavárny do širšího evropského historického kontextu a sledovat prostředí kavárny jako veřejnou instituci, která měla společenský vliv díky zástupcům různých společenských tříd včetně politiků, spisovatelů, vědců či umělců, spolkové činnosti, ale i pražské galérce a návštěvníků nočních kaváren. Klíčová slova kavárenství, životní styl, kavárny v Praze, kavárenská společnost
Perspektivy tradiční čínské medicíny v České republice
Kaprová, Barbora ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se zabývá současnou situací tradiční čínské medicíny (TČM) v České republice v návaznosti na předcházející práci bakalářskou. Představuje modelový pokus interpretovat a reflektovat medicínu jako paradigma na pozadí aktuálního politického dění. O aktuálnosti tématu svědčí nárůst zájmu médií, nejčastěji v souvislosti s Česko-čínským centrem Fakultní nemocnice Hradec Králové, i angažovanost ministerstva zdravotnictví v právě probíhající diskusi o možné synergii moderní a tradiční čínské medicíny. Práce se primárně věnuje komparaci moderní a tradiční čínské medicíny z perspektivy teorie paradigmat a relativity poznání Thomase Kuhna s cílem testovat některé teoretické aspekty problematiky v rámci výzkumné sondy uskutečněné mezi skupinami praktiků a studentů TČM. Zamýšlí se také nad analogiemi obou medicínských přístupů a jejich silnými a slabými stránkami. Práce se pokouší zjistit, jak náročné je pro studenty TČM pochopit dva odlišné medicínské systémy a zda u nich nedocházelo v průběhu studia v tomto ohledu ke komplikacím s jejich porozuměním. Mezi další cíle patří přiblížení procesu a možných budoucích trendů legalizačního ukotvení TČM. Za tímto účelem byla uskutečněna výzkumná sonda formou dotazníků určených dvěma skupinám - praktikům a studentům TČM. Otázky byly formulovány tak, aby...
Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v kultuře historické a transkulturní perspektivě
Ebelová, Patricie ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Předmětem disertační práce Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v historické a transkulturní perspektivě je deskripce, komparace a interpretace femme fatale v kontextu fenoménů břišní tanečnice, gejši a saloniéry. Cílem této práce, a s ním spjatou hlavní výzkumnou otázkou, je komparativní analýza femme fatale jako unikátní ho kulturního konstruktu, který se originálním způsobem promítá do různých ženských profesí. Zvláštní pozornost je věnována zachycení konkrétních kulturních a historických atributů, které se vztahují k profesím, znalostem, dovednostem a sociálním rolím břišních tanečnic, gejš a saloniér. Mezi dílčí cíle práce patří interdisciplinární zpracování problematiky emancipace a sexuality v dobových postojích k ženám a identifikace motivů osudového ženství ve výtvarném umění. V neposlední řadě je cílem práce studium kulturního a estetického přínosu žen vnímaných jako femme fatale. Práci tvoří čtyři relativně samostatné kapitoly, ve kterých je z různých úhlů pohledu interdisciplinárně analyzován fenomén osudového ženství. V první kapitole, která představuje historickou expozici celé práce, je zkoumán fenomén femme fatale skrze prizma mytologie a náboženství. Ve druhé kapitole je téma osudového ženství analyzováno v kontextu profese a sociální role břišní tanečnice. Třetí...
Interkulturní komunikace v kontextu kulturní politiky EU
Opatrný, Martin ; Opletalová, Lenka (vedoucí práce) ; Mechurová, Zdenka (oponent) ; Soukup, Václav (oponent)
Interkulturní komunikace je v multikulturním prostředí Evropské unie mimořádně důležitým tématem. Disertační práce Interkulturní komunikace v kontextu kulturní politiky Evropské unie se proto zabývá možným vztahem mezi interkulturní komunikací, formováním a realizací kulturní politiky EU. Na základě prostudované odborné literatury a dalších pramenů i s ohledem na předchozí zkušenosti autora v této oblasti, byla koncipována hypotéza, že i přes veškeré veřejné proklamace EU interkulturní komunikaci významně podceňuje. Tato premisa byla kvůli následnému ověřování rozdělena do několika dílčích hypotéz. Cílem práce bylo empiricky prověřit stanovené hypotézy i základní výše formulovaný předpoklad. Práce proto rozebírá jak teorii interkulturní komunikace, tak také historii a současnost kulturní politiky EU, včetně klíčových institucí, které se na jejím formování a realizaci podílejí. S ohledem na náročné multikulturní prostředí EU práce také podává kompendium základních komunikačních charakteristik jednotlivých členských států unie a jejich kulturní kategorizaci. Tento přehled byl mimo jiné koncipován na základě spolupráce s organizací The Hofstede Centre a mezinárodním institutem Richard Lewis Communications a využití jeho interních online nástrojů CultureActive. Přehled byl také doplněn o mou vlastní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SOUKUP, Vojtěch
5 SOUKUP, Václav
7 Soukup, Viktor
5 Soukup, Vladimír
3 Soukup, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.