Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace
Manová, Andrea ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Poláková, Markéta (oponent) ; Zelenka, Miloš (oponent)
Předmětem disertační práce je teoretická a empirická analýza proměn kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace. Při zpracování zvoleného tématu byly využity jak teoretické poznatky získané studiem odborných knih a dalších relevantních pramenů, tak empirická data, která autorka shromáždila v průběhu antropologického terénního výzkumu v průběhu dvouletého pobytu v Berlíně. Hlavním cílem disertační práce bylo popsat, analyzovat a interpretovat fenomén kulturní identity v kontextu migračních procesů, globalizace a evropské utečenecké krize. Zvláštní pozornost byla proto věnována situaci cizinců, kteří se ocitli v nové odlišné kultuře a prochází náročným procesem adaptace na nové prostředí. Proměny identity cizinců a jejich vztah k majoritní kultuře je zkoumán také z hlediska různých typů imigrační politiky hostitelských zemí. V ohnisku výzkumného zájmu se tak ocitly otázky efektivity asimilační, integrační a multikulturní politiky. Mezi dílčí cíle práce patří deskripce a analýza procesů utváření, reprodukce a transformace kulturní identity do podoby identity bikulturní nebo transkulturní a identifikování bariér a faktorů ovlivňujících účinnost interkulturní komunikace. Součástí disertační práce je prezentace výsledků antropologického terénního výzkumu, který autorka realizovala v letech 2014...
Polyamorie v Česku
Plecitá, Pavlína ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Vrhel, František (oponent)
Bakalářská práce se zabývá otázkou lidské sexuality a sexuální identity s důrazem na současnou problematiku nové kategorizace pojmu polyamory (česky "mnoholáska") v české společnosti. Teoretická část práce diskutuje, kromě samotné plastičnosti lidské sexuality a jednotlivých sociokulturních konstrukcích, odkud se oficiální vícečetná partnerství mohla začít formovat a jejich jasné vymezení oproti jiným nemonogamním uskupením. Druhá část textu je pak výstupem terénního výzkumu zaměřeného na život českých polyamoriků. Vzhledem ke kontroverznosti nemonogamního soužití je projednána současnost i budoucnost polyamory vztahů v téměř výhradně monogamní české společnosti. Součástí praktického šetření je pak také částečné zmapování názorů této většinové společnosti.
Archetyp hrdiny v superhrdinských komiksech
Laštovková, Lucie ; Janeček, Petr (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti studia superhrdinských komiksů z hlediska studia populární kultury, kulturních stereotypů a archetypů na základě zkoumání komiksů od největších komiksových vydavatelů Marvel Comics a DC Comics. Pomocí komparativní metody a čerpáním ze studií Lorda Raglana, Vladimira J. Proppa, Josepha Campbella ad., je superhrdina srovnán s mýtickým a pohádkovým hrdinou. Také je popsán způsob mýtizace superhrdiny. Dále byl proveden výzkum zaměřený na archetyp hrdiny a bylo poukázáno na další možné archetypy objevující se v superhrdinských komiksech.
Zlatá éra kavárenství v Praze na přelomu 19. a 20. století
Juřenová, Tereza ; Půtová, Barbora (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Stěžejním tématem bakalářské práce je rozkvět pražských kaváren na přelomu 19. a 20. století s přihlédnutím na historický kontext doby včetně architektonického vývoje Prahy a kavárenskou společnost a její specifický životní styl. Představeny jsou podniky, které se od sebe odlišují, jak samotným rozvržením interiérů, tak rozmanitostí kavárenských hostů i poskytováním zábavy. Snahou je zasadit kavárny do širšího evropského historického kontextu a sledovat prostředí kavárny jako veřejnou instituci, která měla společenský vliv díky zástupcům různých společenských tříd včetně politiků, spisovatelů, vědců či umělců, spolkové činnosti, ale i pražské galérce a návštěvníků nočních kaváren. Klíčová slova kavárenství, životní styl, kavárny v Praze, kavárenská společnost
Perspektivy tradiční čínské medicíny v České republice
Kaprová, Barbora ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se zabývá současnou situací tradiční čínské medicíny (TČM) v České republice v návaznosti na předcházející práci bakalářskou. Představuje modelový pokus interpretovat a reflektovat medicínu jako paradigma na pozadí aktuálního politického dění. O aktuálnosti tématu svědčí nárůst zájmu médií, nejčastěji v souvislosti s Česko-čínským centrem Fakultní nemocnice Hradec Králové, i angažovanost ministerstva zdravotnictví v právě probíhající diskusi o možné synergii moderní a tradiční čínské medicíny. Práce se primárně věnuje komparaci moderní a tradiční čínské medicíny z perspektivy teorie paradigmat a relativity poznání Thomase Kuhna s cílem testovat některé teoretické aspekty problematiky v rámci výzkumné sondy uskutečněné mezi skupinami praktiků a studentů TČM. Zamýšlí se také nad analogiemi obou medicínských přístupů a jejich silnými a slabými stránkami. Práce se pokouší zjistit, jak náročné je pro studenty TČM pochopit dva odlišné medicínské systémy a zda u nich nedocházelo v průběhu studia v tomto ohledu ke komplikacím s jejich porozuměním. Mezi další cíle patří přiblížení procesu a možných budoucích trendů legalizačního ukotvení TČM. Za tímto účelem byla uskutečněna výzkumná sonda formou dotazníků určených dvěma skupinám - praktikům a studentům TČM. Otázky byly formulovány tak, aby...
Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v kultuře historické a transkulturní perspektivě
Ebelová, Patricie ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Předmětem disertační práce Femme fatale jako kulturní konstrukt: fenomén osudového ženství v historické a transkulturní perspektivě je deskripce, komparace a interpretace femme fatale v kontextu fenoménů břišní tanečnice, gejši a saloniéry. Cílem této práce, a s ním spjatou hlavní výzkumnou otázkou, je komparativní analýza femme fatale jako unikátní ho kulturního konstruktu, který se originálním způsobem promítá do různých ženských profesí. Zvláštní pozornost je věnována zachycení konkrétních kulturních a historických atributů, které se vztahují k profesím, znalostem, dovednostem a sociálním rolím břišních tanečnic, gejš a saloniér. Mezi dílčí cíle práce patří interdisciplinární zpracování problematiky emancipace a sexuality v dobových postojích k ženám a identifikace motivů osudového ženství ve výtvarném umění. V neposlední řadě je cílem práce studium kulturního a estetického přínosu žen vnímaných jako femme fatale. Práci tvoří čtyři relativně samostatné kapitoly, ve kterých je z různých úhlů pohledu interdisciplinárně analyzován fenomén osudového ženství. V první kapitole, která představuje historickou expozici celé práce, je zkoumán fenomén femme fatale skrze prizma mytologie a náboženství. Ve druhé kapitole je téma osudového ženství analyzováno v kontextu profese a sociální role břišní tanečnice. Třetí...
Interkulturní komunikace v kontextu kulturní politiky EU
Opatrný, Martin ; Opletalová, Lenka (vedoucí práce) ; Mechurová, Zdenka (oponent) ; Soukup, Václav (oponent)
Interkulturní komunikace je v multikulturním prostředí Evropské unie mimořádně důležitým tématem. Disertační práce Interkulturní komunikace v kontextu kulturní politiky Evropské unie se proto zabývá možným vztahem mezi interkulturní komunikací, formováním a realizací kulturní politiky EU. Na základě prostudované odborné literatury a dalších pramenů i s ohledem na předchozí zkušenosti autora v této oblasti, byla koncipována hypotéza, že i přes veškeré veřejné proklamace EU interkulturní komunikaci významně podceňuje. Tato premisa byla kvůli následnému ověřování rozdělena do několika dílčích hypotéz. Cílem práce bylo empiricky prověřit stanovené hypotézy i základní výše formulovaný předpoklad. Práce proto rozebírá jak teorii interkulturní komunikace, tak také historii a současnost kulturní politiky EU, včetně klíčových institucí, které se na jejím formování a realizaci podílejí. S ohledem na náročné multikulturní prostředí EU práce také podává kompendium základních komunikačních charakteristik jednotlivých členských států unie a jejich kulturní kategorizaci. Tento přehled byl mimo jiné koncipován na základě spolupráce s organizací The Hofstede Centre a mezinárodním institutem Richard Lewis Communications a využití jeho interních online nástrojů CultureActive. Přehled byl také doplněn o mou vlastní...
Nenáboženská spiritualita v postmoderní době. Spiritualita a nové paradigma
Němečková, Kamila ; Mucha, Ivan (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent) ; Malina, Jaroslav (oponent)
Hlavním tématem disertační práce Nenáboženská spiritualita v postmoderní době, s podtitulem Spiritualita a nové paradigma, je analýza nenáboženské spirituality v kontextu nových horizontů, jež odkrývá věda nového paradigmatu, a které mění pohled na realitu a postavení člověka ve vesmíru. Studie předkládá možné členění současných přístupů ke spiritualitě, a následně je vybudován nástin teoretického modelu nové disciplíny, který umožňuje zabývat se komplexním studiem spirituality v širokých interdisciplinárních a transdisciplinárních souvislostech. Pro tento nový navrhovaný vědní obor je v práci předložen název spirituologie. Spiritualita, která byla z karteziánsko-newtonovského pojetí světa vyřazena, zažívá v 21. století renesanci. Spiritualita je komplexní a mnohovýznamový fenomén, jehož obsah se v současném diskurzu stále tvoří. Přestože pojem sám pochází z křesťanské teologie, je dnes vnímán nábožensky neutrálně. Ve společnosti se ustálil až na konci 20. století v souvislosti se sekularizací a privatizací náboženství, kdy nahradil dříve používaný termín religiozita, silně spjatý s institucí náboženství. Spiritualita představuje z pohledu nového paradigmatu důležitou, vrozenou dimenzi života a je nedílnou součástí lidské existence a univerzálního řádu věcí. Nahlížena jako proces kultivace duše,...
Vnímání ženské nahoty v 2. polovině 19. století v kontextu francouzského umění
Bažantová, Jitka ; Půtová, Barbora (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza vnímání nahého ženského těla ve francouzské společnosti 2. poloviny 19. století. Ohniskem práce je snaha o objevení, vyzdvižení a interpretaci tématu ženské nahoty v dílech umělců tohoto období, jež vyvolávala silné reakce a ovlivňovala tehdejší kulturu. První část práce je věnována pozici ženy ve společnosti 2. poloviny 19. století na pozadí historických, sociálních a kulturních souvislostí a její proměny v kontextu první vlny ženského hnutí. Pozornost je zaměřena na některé významné představitelky raného feminismu a na cíle a změny, kterých se tyto osobnosti snažily dosáhnout. Druhá část diplomové práce popisuje a analyzuje vybraná umělecká díla s tématikou ženské nahoty. V prvé řadě se zabývá tvorbou akademických malířů, jež byli nositeli tradičních uměleckých ideálů a akademických pravidel pro zobrazovaní nahého ženského těla. Jejich umělecká produkce je v současnosti poněkud podceňována, v dějinách umění však hraje důležitou roli. Přínos jejich děl pro studium vnímání nahého ženského těla zde proto není opomenut. Zájem práce se následně obrací na impresionismus, význačný umělecký směr 2. poloviny 19. století. Ve středu pozornosti stojí impresionističtí malíři Édouard Manet, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Edgar Degas a jejich díla. Předmětem analýzy je místo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SOUKUP, Vojtěch
5 SOUKUP, Václav
7 Soukup, Viktor
4 Soukup, Vladimír
3 Soukup, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.