Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.
Analýza proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu metodou využívající rozložení hustoty vířivosti po průřezu
Soukup, Lubomír ; Kozubková, Milada (oponent) ; Matas, Jakub (oponent) ; Štigler, Jaroslav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu pomocí metody rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Tato analýza je zaměřena zejména na odvození nových rychlostních profilů pomocí zmíněné metody. Práce přináší historický přehled již odvozených rychlostních profilů. Tento přehled rychlostních profilů bude sloužit jako srovnávací měřítko pro nově odvozené rychlostní profily. Odvození nových rychlostních profilů je provedeno pro potrubí kruhových i nekruhových průřezů, přičemž toto odvození je založeno na analogii elektromagnetické indukce pomocí Biot-Savartova zákona. Zmíněnou analogii je nutné nejprve aplikovat na osamocené vírové vlákno. Tímto způsobem lze získat hodnotu indukované rychlosti od jednoho vírového vlákna. Následně je možné získat hodnotu indukované rychlosti od stěny vírových vláken a poté od rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Práce dále obsahuje výsledky z experimentálních měření rychlostních profilů a z CFD simulací. Experimentálně naměřené výsledky jsou mimo jiné využity k výběru nejvhodnějšího CFD výpočetního modelu. Vybraný CFD model bude následně prohlášen za referenční, přičemž rychlostní profily platné pro tento model budou sloužit společně s experimentálně naměřenými daty jako srovnávací kritérium pro nově odvozené rychlostní profily.
Analýza proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu metodou využívající rozložení hustoty vířivosti po průřezu
Soukup, Lubomír ; Štigler, Jaroslav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu pomocí metody rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Tato analýza je zaměřena zejména na odvození nových rychlostních profilů pomocí zmíněné metody. Práce přináší historický přehled již odvozených rychlostních profilů. Tento přehled rychlostních profilů bude sloužit jako srovnávací měřítko pro nově odvozené rychlostní profily. Odvození nových rychlostních profilů je provedeno pro potrubí kruhových i nekruhových průřezů, přičemž toto odvození je založeno na analogii elektromagnetické indukce pomocí Biot-Savartova zákona. Zmíněnou analogii je nutné nejprve aplikovat na osamocené vírové vlákno. Tímto způsobem lze získat hodnotu indukované rychlosti od jednoho vírového vlákna. Následně je možné získat hodnotu indukované rychlosti od stěny vírových vláken a poté od rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Práce dále obsahuje výsledky z experimentálních měření rychlostních profilů a z CFD simulací. Experimentálně naměřené výsledky jsou mimo jiné využity k výběru nejvhodnějšího CFD výpočetního modelu. Vybraný CFD model bude následně prohlášen za referenční, přičemž rychlostní profily platné pro tento model budou sloužit společně s experimentálně naměřenými daty jako srovnávací kritérium pro nově odvozené rychlostní profily.
Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, O. ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních podmínek, nestabilitou základů objektu nebo působením vlastních sil, vyvolaných mechanickým zařízením na objektu. Pohyby výškových objektů jsou pozemním radarem měřeny v celé délce sledovaného objektu současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). S využitím přirozených odražečů radarového signálu na povrchu objektu je možno pohyby měřit na dálku bez nutnosti přístupu k objektu. Pokud těleso objektu, případně kovové části na něm upevněné, neposkytuje dostatečně kvalitní odraz, je nutné na vhodná místa upevnit kovové koutové odražeče. Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.
Využití odpadní vody z domácností
Zríni, Miroslav ; Soukup, Lubomír (oponent) ; Štigler, Jaroslav (vedoucí práce)
Práca sa skladá z dvoch častí. V prvej – teoretickej časti je rozobraná rešerš ohľadom odpadovej vody z domácnosti. Kvôli rozdielnym vlastnostiam sa člení na zvlášť šedú a dažďovú vodu. V jednotlivých kapitolách sú uvedené vlastnosti, požiadavky na kvalitu, spôsob čistenia a iné. Konkrétne využitie týchto vôd je ukázané na recyklačnom systéme od firmy Asio. s.r.o. Posledná kapitola sa zaoberá aj využitím tepla zo šedých vôd. Druhá – praktická časť je zameraná na návrh malej recyklačnej jednotky na konkrétnu lokalitu. Spočíva na návrhu akumulačnej nádrže, výbere čerpadla resp. domácej vodárne a potrebného príslušenstva. Na záver je ukázaná finančná rozvaha celého projektu.
Síla vodního paprsku na rovinnou plochu
Kasal, Milan ; Soukup, Lubomír (oponent) ; Fic, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část práce je věnována praktickému využití síly vodního paprsku a to k výrobě elektřiny a dělení materiálu. Cílem poslední části bylo praktické ověření odvozených vztahů při laboratorním měření.
Tlakové ztráty a tepelný výkon hydraulických kostek lineární integrované hydraulické jednotky
Soukup, Lubomír ; Červinka, Martin (oponent) ; Klas, Roman (vedoucí práce)
Častým problémem při návrhu hydraulických systémů jsou tlakové ztráty způsobené pohybem viskózní kapaliny jednotlivými prvky hydraulických obvodů. Tyto ztráty mají obecně negativní vliv na účinnost hydraulických zařízení a tedy na jejich celkový provoz. Důsledkem zmiňovaných ztrát je mimo jiné změna teploty pracovního média a prvků zařazených do obvodu. Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení tepelného výkonu hydraulických kostek lineární integrované hydraulické jednotky (dále jen LIHJ), která je prototypovým hydraulickým zvedacím zařízením. Při provozu LIHJ lze ztráty vznikající v potrubí a hadicích určit početně a experimentálně. Převážná většina hydrostatických převodníků a dalších hydraulických prvků je až na výjimky vždy dodávána s potřebnou dokumentací, která obsahuje veškeré potřebné informace, jako experimentální charakteristiky apod. Problematickou částí jsou ovšem hydraulické kostky, které jsou specifické svými rozměry a funkčním užitím. Pro výrobce je samozřejmostí příprava potřebné technické dokumentace včetně charakteristik důležitých pro bezporuchovou funkci celého hydraulického systému. Hlavním cílem této práce je určit tlakové ztráty a tepelný výkon hydraulických kostek s využitím programu pro tvorbu geometrie a výpočetního softwaru Ansys Fluent, který je založen na metodě konečných prvků. Pokud to bude technicky možné, tyto výpočty se porovnají s výsledky experimentálního měření a dále se zhodnotí tepelný výkon obou kostek vůči ostatním hydraulickým prvkům a celému zařízení. Výsledky simulace budou uplatněny v softwaru určeném pro výpočet ohřevu celé LIHJ při různých provozních režimech a zatíženích. Dále budou tyto výsledky podkladem pro návrh geometrie hydraulických kostek s nízkými tlakovými ztrátami, což povede ke snížení energetické náročnosti celého zařízení. V práci jsou v závěru stručně představeny pokročilé metody výroby hydraulických kostek, zejména se jedná o metodu 3-D lití.
Čerpadla určená pro náhradu lidského srdce
Šedivý, Dominik ; Nováková, Naděžda (oponent) ; Soukup, Lubomír (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce jsou čerpadla určená pro náhradu lidského srdce. Práce zachycuje historický vývoj pump používaných pro čerpání krve. Dále jsou zde popsány z technického pohledu v současnosti používané druhy čerpadel pro podporu funkce orgánů, zejména srdce. Součástí práce je i pojednání o vlastnostech krve charakterizujících ji jako kapalinu.
Vyvažování hydraulických strojů
Buben, Marek ; Soukup, Lubomír (oponent) ; Nováková, Naděžda (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, zabývající se problematikou statického a dynamického vyvažování rotorů. První část této práce slouží k vymezení základních pojmů spojených s problematikou vyvažování. Dále se v této práci pojednává o typech nevývah a obecných metodách vyvažování, přičemž poslední část je věnována popisu a funkci zařízení, sloužících k řešení statické a dynamické nevyváženosti v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SOUKUP, Luboš
1 SOUKUP, Lukáš
4 Soukup, Ladislav
3 Soukup, Luboš
2 Soukup, Luděk
1 Soukup, Lukáš
2 Soukup, Lumír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.