Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent) ; Vojvodík, Josef (oponent)
Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých...
Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů
Soukup, Jiří ; Heriban, Pavel (oponent) ; Šťastný, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické části se práce zabývá implementací algoritmu PCA a jeho kombinaci s neuronovou sítí s radiální bází a genetického algoritmu. Neuronová síť s radiální bází je použita v roli klasifikátoru a genetický algoritmus je v jednom případě použit pro trénink neuronové sítě a v druhém případě pro výběr vlastních vektorů vytvořených metodou PCA. Tato metoda, spojení PCA + GA, zvané EPCA, dosahuje na testované ORL databázi nejlepších výsledků v rámci porovnávaných algoritmů.
Jak interpretovat Kafku? Kritika české recepce Kafkova díla a pokus o nový přístup.
Soukup, Jiří ; Bílek, Petr (oponent) ; Pokorný, Martin (vedoucí práce)
Východiskem práce je detailní zkoumání Kafkových raných časopiseckých publikací a s nimi spojené nejranější německé recepce. Česká recepce, která následuje teprve první Kafkovu knižní publikaci, je zde zkoumána v několika krocích: v úplnosti je popsána česká recepce za Kafkova života (1913-1923), zevrubně období do Února (1924-1948) a ve shrnující kapitole se věnujeme osudům Kafkovy české recepce do dnešních dnů (1948-2010). Typologická část práce pak detailně rozebírá dva odlišné filosofické přístupy ke Kafkovi: nepřesvědčivé pojetí Calassovo a originální uchopení Matěje Krále. Cílem je skrze důkladný rozbor a kritiku vytyčit produktivní linie filosofické interpretace Kafky.
Výběr optimální varianty financování investice inženýrského charakteru
Soukup, Jiří ; Polák, Martin (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výběr optimální varianty financování investice inženýrského charakteru. V teoretické části se zaměřuji na možnosti financování investic ve veřejném sektoru, problematikou zadávání veřejných zakázek, riziky plynoucí z financování veřejných zakázek a stavem inženýrských staveb na jihu a západě Čech. Přínosem praktické části bude konkrétně zjistit možnosti financování zkoumaného projektu a doporučit optimální variantu jeho financování.
Janáčkova filharmonie Ostrava a její tru mpetová skupina
Soukup, Jiří ; REJLEK, Vladimír (vedoucí práce) ; ROUČEK, Jaroslav (oponent)
Tato práce je rozdělená na dvě kapitoly, které jsou následně rozděleny na podkapitoly. První kapitola se věnuje kompletnímu historickému vývoji Janáčkovy filharmonie Ostrava, od počátku hudební kultury Ostravska na přelomu 20. st. až po současnost filharmonie. Tato kapitola obsahuje také přehled šéfdirigentů Janáčkovy filharmonie a stručnou historii Janáčkova máje. Druhá kapitola obsahuje kompletní přehled všech trumpetistů, kteří působili nebo působí v Janáčkově filharmonii Ostrava a jejich životopisy. V této kapitole je přidaná krátká podkapitola věnující se nástrojům trumpetové skupiny, způsobu financování a nakupování nástrojů.
Počátky vzdělávání v Netolicích
SOUKUP, Jiří
Diplomová práce popisuje vývoj školství v Netolicích. V první kapitole se krátce zaměřuje na historii Netolic a jeho současnost. V další teorerické části obecně pojednává o vzniku a vývoji vzdělávání ve světě a na českém území. Praktická část práce se již konkrétně zaměřuje na vývoj školství v Netolicích, a to až do roku 1945. V této části práce čerpá zejména z archivních materiálů, především kronik a výkazů, proto jsou v ní zmíněny nejen názvy konkrétních škol, ale také jména pedagogů, některých žáků a vůbec školní i společenský život v konkrétní době.
Cesta k filmovému debutu /zpráva/
Kadrnka, Václav ; Soukup, Jiří (vedoucí práce) ; Kallista, Jaromír (oponent)
Během psaní diplomové práce jsem předně usiloval o to, aby celkové vyznění nepůsobilo jako naříkání na panující poměry v české kinematografii. Snažil jsem se vyhnout subjektivizování a udržet se v rovině popisu, abych co nejcelistvěji podal tuto, pro mne významnou zkušenost. Z práce je patrné, že nezdar projektu byl způsoben neodhadnutím gesta především v té ekonomicko-organizační oblasti. Současně však k celkovému nezdaru přispělo i neodhadnutí míry tohoto gesta z mé strany. Proto svoji odpovědnost nechci ze sebe smývat. Zároven mi přijde, že sypání popela na vlastní hlavu je v této chvíli přiliš snadné. Smyslem této práce bylo dojít k nějakému výsledku a diagnostikovat onen nezdar. Proto bych rád ještě upřesnil jedno: "panující poměry" v české kinematografii je příliš široký a abstraktní pojem. A v mých silách není tyto "poměry" nějak hodnotit všeobecně. Myslím, že to ani nejde. Nevěřím, že panuje nějaký "stav" české kinematografie. V našem případě nezdar projektu přísluší selhání konkrétních lidí.
Drobná próza české dekadence
SOUKUP, Jiří
Předkládaná práce si klade za cíl zabývat se problematikou české literární dekadence, samotného pojmu, možností jeho užití i otázkou potřeby jej redefinovat. Jako výchozí materiál jí k tomu účelu slouží dekadentní povídka, či přesněji krátký prozaický žánr, v němž se zřetelně projevují dekadentní prvky. Samo stanovení těchto konstitutivních rysů dekadentní povídky je pak rovněž předmětem této práce. Problematika literární dekadence nepatří mezi důkladněji zpracovaná témata české literární historie. Směr bádání v této oblasti rovněž spoluurčovala preference symbolistně-dekadentního básnictví. Proto je jedním z dílčích cílů této práce i upozornit na některé konkrétní texty, pro dekadentní povídku jako určitý model možného specifického žánru reprezentativní a zároveň umělecky hodnotné. Text práce sestává ze tří oddílů. První představuje možnosti postupného vhlížení do problematiky literární dekadence a do jejího širšího kulturního kontextu a zároveň uvádí dvě modelové prózy (Huysmansův román A rebours a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea) do souvislostí dekadence jako životního projektu, specifického pojetí života a umění. Druhá část naznačuje některé významné teoretické problémy, možnosti žánrového vymezení povídky jako typu krátké prózy a jejích distinktivních znaků, podobu fikčního světa, vyprávěcí situaci a povahu postavy a její úlohy. Třetí část konečně představuje dvě desítky původních českých próz a především na základě rozboru jejich tematické výstavby se snaží doložit teze, jež byly formulovány v první i druhé části práce.
Kupní rozhodovací proces na trhu mobilních telefonů
Bicek, Richard ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou kupního rozhodovacího procesu na trhu mobilních telefonů. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá kupním rozhodovacím procesem jako takovým. Praktická část potom zkoumá současný světový trh mobilních telefonů a díky provedenému dotazníkovému šetření také způsob a intenzitu využívání mobilních telefonů českými spotřebiteli. V neposlední řadě postihuje jednotlivé fáze kupního rozhodovacího procesu v České Republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 SOUKUP, Jiří
1 Soukup, J.
3 Soukup, Jakub
10 Soukup, Jan
2 Soukup, Jan,
2 Soukup, Jaromír
3 Soukup, Jaroslav
3 Soukup, Jindřich
1 Soukup, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.