Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Češi a Němci v Českých Budějovicích v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století
Soušek, Josef ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vztahy mezi Čechy a Němci v Českých Budějovicích vymezené obdobím 2. poloviny 19. století a 1. polovinou 20. století. Hlavní důraz je kladen na souvislosti vlivu církve na vztahy mezi oběma národy v uvedeném místě a čase, které jsou popisovány na základě prostudovaných pramenů a odborné literatury. Zvláště jsou v práci probírána témata demografický vývoj města, českoněmecké soupeření, náboženský život, církev, řeholní kongregace, vzdělávání a výchova. Závěrem mé práce je zjištění, že se církev a jednotlivé kongregace neúčastnily národnostního souboje ve městě. Pouze se snažily fungovat ku prospěchu města a jeho občanů. V případě, že zřizovaly organizace jako např. školy, spolky, nemocnici, tak to bylo z důvodu toho, že ve městě chyběly, nebo neexistovaly v dostatečném množství v neustále rozvíjejících se Českých Budějovicích. A nezáleželo na tom, zda se jednalo např. o školu pro české či německé děti. Rovněž národnost samotných členů církve a kongregací nebyla rozhodující. Důležitým předpokladem se stala znalost obou jazyků ve městě, a sice němčiny a češtiny. Výraznější problémy nastaly pouze u koleje redemptoristů, která se stala ze strany kongregace nechtěně součástí národnostního soupeření ve městě. Soužití českého a německého obyvatelstva města skončilo...
Postavení žen na trhu práce v České republice
Soušek, Josef ; Kubišová, Zuzana (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Shrnutí Zaměstnání je důležitou součástí života každého jedince, jak dokazují jednotlivé výzkumy postojů žen a mužů k placené práci. Zároveň však platí fakt, že muži a ženy nemají stejné pracovní podmínky. Ve společnosti, ve které přetrvávají genderové nerovnosti založené na genderových stereotypech, jsou vytvářeny bariéry v pracovním uplatnění žen. Zmíněné nerovnosti v pracovním uplatnění se projevují genderovou strukturou pracovního trhu, kde jedno pohlaví v rámci oboru nebo povolání převládá nad druhým. Příčinou těchto nerovností je genderová struktura vzdělávacího systému, v němž jsou ženy a muži segregováni do různých studijních oborů. Důsledkem genderové segregace pracovního trhu jsou pak nerovnosti v platovém ohodnocení za práci mužů a žen, přičemž ženy dostávají napříč celým trhem práce v průměru nižší plat než muži.

Viz též: podobná jména autorů
1 Soušek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.