Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formáty pro dlouhodobou archivaci elektronických publikací v rámci systému e-deposit v České republice
Jiroušek, Václav ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výběrem archivačních formátů pro potřeby dlouhodobého uchovávání elektronických publikací v rámci českého systému pro e-deposit. Analyzuje současný stav v ČR a na základě vzorku sedmi zahraničních institucí jej porovnává se zahraničními přístupy a zkušenostmi. První část práce se zabývá elektronickými formáty elektronických knih po teoretické stránce. Na základě analýzy trhu jsou určeny formáty relevantní pro český trh s elektronickými publikacemi a jsou popsána rizika jednotlivých formátů s ohledem na možnosti jejich dlouhodobého uchování. Druhá část práce je věnována případovým studiím, ve kterých jsou zdokumentovány formátové politiky zahraničních knihoven, zabývajících se dlouhodobou archivací elektronických publikací. Je také provedena analýza dat elektronických publikací, dobrovolně odevzdaných vydavateli do NK ČR v rámci pilotního provozu systému pro e-deposit. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky formou doporučení archivačních formátů pro další rozvoj českého systému pro e-deposit.
Využití bibliometrických metod na příkladě analýzy časopisu Československá psychologie
Matička, Petr ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodami a indikátory bibliometrie a jejím cílem je prozkoumání jejich možného praktického uplatnění při analýze odborného časopisu Československá psychologie. Práce ve svém úvodu nabízí historický vývoj bibliometrie, její současné vědecké zařazení, představuje významné osobnosti s jejím vývojem spojené. V dalších kapitolách přibližuje bibliografické metody a zákony a uvádí obor do širších souvislostí s problematikou, která je spojená s jejím praktickým uplatňováním nejen při současném hodnocení odborných časopisů, ale i vědecké práce samotné. Čtenáři je stručně představen také obor psychologie, protože výzkumná část práce se týká analýzy časopisu Československá psychologie. Praktická část výzkumu je zaměřena na využití bibliometrických metod při kvalitativní analýze dat z citačních rejstříků Web of Science a Scopus, rejstříky jsou mezi sebou zároveň porovnávány. Výsledkem práce jsou závěry vyplývající z této bibliometrické analýzy a doporučení, které lze uplatnit při dalších bibliometrických zkoumáních.
Problematika hackingu v moderní informační společnosti
Rožek, Štěpán ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Fiala, Jakub (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá popisem hackingu v moderní informační společnosti a jejím cílem je pohled a zmapování této současné problematiky, která se dynamicky mění. V teoretické části se bakalářská práce věnuje zejména rozlišení projevů kybernetické kriminality v prostředí internetu a následně se práce hlouběji zabývá a zkoumá aspekty hackingu webových aplikací, a to jak s ohledem na uživatele, tak s ohledem na architekturu aplikace. V praktické části se práce zabývá konkrétním případem ohrožení bezpečnosti uživatele. Za tento případ byl zvolen případ napadení e-mailové schránky Bohuslava Sobotky z roku 2016. V rámci této praktické části je nastíněn možný postup útočníka a popsán nástroj, ke kterému některá česká média referovala jakožto k použitému nástroji. Zmíněna jsou také bezpečnostní rizika a myšlenka rostoucí míry komplexnosti a náročnosti obrany vůči kybernetickým útokům, které uživatel může zaznamenat. Klíčová slova (česky) Hacking, prolamování hesel, webové aplikace, zabezpečení, World Wide Web, penetrační testování, autentizace
Informační zahlcení a metody jeho eliminace v moderní informační společnosti
Krejčiřík, Matěj ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
(česky): Tato bakalářská práce zkoumá problém informačního zahlcení z biologického, ekonomického, psychologického a informačně vědního pohledu. Cílem práce je navrhnout metody, skrz které se dá informační problém redukovat, či zcela eliminovat. Práce nejdříve v teoretické části rozebírá socioekonomické prostředí, ve kterém se naše civilizace nachází, načež se zaměřuje na způsob, jakým lidé přijímají, zpracovávají a ukládají informace. Dále řeší samotný problém informačního zahlcení, jeho prokázané následky, načež popisuje metody, kterými lze informační zahlcení odstraňovat, či alespoň redukovat. Praktická část je pak psaná na základě hloubkového polostrukturovaného rozhovoru, skrz který se autor snažil pochopit informační chování participantů a na základě těchto znalostí jim doporučit potenciálně funkční metody pro eliminaci, či redukci, informačního zahlcení.
Hate speech - případová studie
Chržová, Michaela ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
(česky) Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda je v diskusích, kde uživatelé vystupují anonymně, vyšší výskyt vulgarit než v neanonymních diskusích. Text práce představuje pojem anonymita a pojem hate speech a uvádí je do kontextu prostředí internetu a internetových diskusí. Jednotlivé jevy a jejich souvislosti jsou prezentovány pomocí vybraných relevantních studií. Práce se dotýká také problematiky přítomnosti konfliktního tématu v diskusích jako potenciálního faktoru ovlivňujícího jejich povahu. Na teoretickou část navazuje vlastní výzkum, který je nejprve uveden popisem metodologie a přípravou šetření a následně prezentuje výsledky a jejich interpretaci. Výzkum analyzuje vzorek 1200 diskusních komentářů rozdělených do dvou skupin - anonymní a neanonymní. Jedná se o komentáře u článků na zpravodajských webových stránkách. Výsledky pak popisují nejen vliv anonymity na míru zdvořilosti ve vyjadřování diskutujících, ale i vliv přítomnosti konfliktního tématu. Interpretace výsledků zahrnuje také porovnání se zahraničním výzkumem (Santana, 2014).
Analýza pro vytvoření institucionálního repozitáře na České zemědělské univerzitě v Praze
Bláha, Dominik ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Diplomová práce má za cíl za pomoci analýzy současné situace institucionálních repozitářů v České republice navrhnout postup pro implementaci institucionálního repozitáře na České zemědělské univerzitě v Praze. Výchozím bodem pro výběr zkoumaných repozitářů jsou registry OpenDOAR a ROAR. V první části práce jsou popsány použité softwary pro implementaci repozitářů v Česku. Následuje popis nástrojů, standardů a certifikací relevantních pro důvěryhodné institucionální repozitáře jako jsou DRAMBORA a PLATTER, standardy ISO 16363 a ISO 14721 a také tzv. nižší certifikace Data Seal of Approval a Nestor Seal of Trustworthy Digital Archives. V další části jsou přiblíženy politiky a provoz zkoumaných institucionálních repozitářů. Poslední část práce je věnována popsání současného stavu na České zemědělské univerzitě, provedenému kvantitativnímu průzkumu mezi vědeckými pracovníky na této instituci a samotnému návrhu implementace institucionálního repozitáře za využití nástroje PLATTER. Závěr práce obsahuje shrnutí problematiky institucionálních repozitářů.
Analýza uživatelského chování vzhledem k ukládání digitální stopy bez vědomí uživatele
Pappová, Michaela ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Digitální stopa označuje data vzniklá při pohybu uživatele v digitálním prostředí nebo v interakci s ním. Vyskytuje se ve formě aktivní a pasivní, jež dohromady tvoří digitální identitu uživatele. Existující digitální stopa má pro uživatele největší přínos v personalizaci obsahu, se kterým přichází v digitálním i reálném prostředí do kontaktu. Slouží i pro utváření reputace uživatele na internetu. Pro další strany spočívá užití digitální stopy v marketingových a vědeckých účelech, užívá se i v personálních strategiích podniků či kriminalistice. Digitální stopy jsou omezitelné ze strany uživatele a existuje více strategií pro nakládání s digitální stopou. Cílem této práce je analyzovat uživatelské chování studentů v digitálním prostředí a jejich znalosti o zanechávání digitální stopy. Zaměřuje se na vztah mezi uživatelskými znalostmi o existenci digitální stopy a reálným chováním online. Za účelem prozkoumání tématiky jsou stanoveny výzkumné otázky a posléze jsou zkoumány strategie uživatelského chování a nakládání s jejich údaji. Formou polostrukturovaného rozhovoru se zjišťují znalosti studentů o tématice digitální stopy a jejich chování online, s důrazem na motivace a důvody jejich nakládání s digitální stopou. Vztah mezi znalostmi a uživatelským chováním studentů je zjištěn, přičemž výrazně...
Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Požárek, Jakub ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
I Abstrakt (česky) V této práci je zkoumána produktivita vědecké práce na fakultách Univerzity Karlovy a filozofických fakultách veřejných vysokých škol v ČR v časovém období 2010-2014. Byla využita data o FTE jednotlivých fakult, o počtech jejich studentů a data z RIV vypočtena dle metodiky Scimetrics. Data o FTE a počtech studentů byla poskytnuta odborem školské statistiky, analýz a informační strategie při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výpočet dat z RIV vzešel z analýz společnosti Scimetrics. Všechna tato data byla vyhodnocena a graficky znázorněna. Díky použité metodice se ve výzkumné části podařilo zmapovat přímo produktivitu vědecké práce sledovaných fakult, a nejen jejich publikační výkon. Z výzkumu vyplynulo, že Matematicko-fyzikální fakulta výrazně převyšuje ostatní fakulty. Jako další v pořadí se umístila Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta. Ostatní fakulty vykázaly výrazně nižší hodnoty. Filozofické fakulty se vyznačovaly obecně nižší produktivitou a mezi vykázanými hodnotami nebyly výrazné rozdíly. Fakulta Univerzity Hradec Králové dosahovala nejvyšších hodnot, druhou v pořadí byla fakulta Univerzity Pardubice, třetí byla fakulta Jihočeské univerzity. Vzhledem ke způsobu provedení výzkumu je zřejmé, že výsledky této práce jsou relevantní a mohou tak...
Efekt manipulace s výsledky vyhledávání
Juranová, Ema ; Šlerka, Josef (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na dopad vyhledávačů na uživatele, konkrétně na jejich volby a preference ve vztahu k produktům a lidem. Čím vyšší je webová stránka ve výsledcích vyhledávání, tím vyšší je její potenciál ovlivnit nerozhodnuté voliče. Tento jev se nazývá "efekt manipulace s výsledky vyhledávání" a byl objeven Robertem Epsteinem a Ronaldem Robertsonem v jejich nedávné studii. Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou efektu manipulace s výsledky vyhledávání, vysvětlit jeho fungování a možné důsledky. Výzkum využívá kvantitativní obsahovou analýzu ke zkoumání webových stránek ve výsledcích vyhledávání u osmi vybraných témat, konkrétně osmi českých politiků, získaných z vyhledávače Seznam. Předložené výsledky ukazují, že někteří politici jsou ve výsledcích vyhledávání favorizováni více než jiní a mají tak vyšší šance získat u voleb od nerozhodnutých voličů hlas.
Moderní bibliometrické indikátory společností Thomson Reuters a Elsevier
Buryan, Anna Maria ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou bibliometrie a scientometrie. První část se věnuje vědám spjatým s problematikou měření informací, vybraným citačním databázím a bibliometrickým indikátorům. Praktická část se zabývá měřením a kvantitativní analýzou dokumentů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v citačních databázích Web of Science a Scopus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 SOUČEK, Martin
3 Souček, Michal
2 Souček, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.