Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Re-creation of a roman bath complex at Pollena Trocchia
Souček, Josef ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Titz, Pavel (oponent)
V obci Pollena Trocchia na severní straně Vesuvu byly odkryty římské lázně, které lze díky jejich velikosti a poloze považovat za soukromé patřící k bohaté ville. Tato skutečnost a fakt, že byly postaveny krátce po erupci Vesuvu roku 79 n. l. z nich tvoří relativně vzácný exemplář pro studium vývoje lázeňské architektury v oblasti. Lázně jsou mimořádně dobře dochované a lze na nich pozorovat jinak vzácné detaily konstrukce a provozu lázní, počínaje již fází plánování, kterou lze pozorovat na vyrytém plánu v měřítku 1:1 na cihlách tvořících podlahu hypocausta, až po fungování technologického zařízení, tedy vytápění a rozvádění vody. Tyto detaily jsou v této práci sledovány a na jejich základě je rekonstruována původní podoba a funkce lázní. Lázně jsou také srovnávány s některými publikovanými exempláři z Kampánie i zbytku Římského světa. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Metodika vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Metodika si klade za cíl vytvořit nástroj pro všestranné vyhodnocení procesu introdukce v objektech památek zahradního umění. Toto vyhodnocení bude též sloužit k identifikaci vhodného sortimentu dřevin použitelného nejen pro historické objekty zahrad a parků, ale též pro sídelní zeleň. Na základě podrobné klasifikace metodika umožní hodnotit jedince introdukovaných rostlin zejména z hlediska zachování jejich estetické a biologické funkce. Soubory dat pro jednotlivé taxony umožňují též vyhodnocení rizika introdukce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Benefity zelených ploch
Těťálová, Zuzana ; Souček, Josef (vedoucí práce) ; Marek, Marek (oponent)
Tato diplomová práce na téma Benefity zelených ploch se zabývá problematikou benefitů zeleně a jejich hodnotou. Hlavní část práce je literární rešerší na téma benefitů zeleně a metod jejich hodnocení. První část rešerše se věnuje zejména identifikaci funkcí vegetace v městském prostředí a bližší seznámení s jejími účinky, prospěšností a fungováním. V této části jsou také rozebrány dopady jevů, které v urbanizovaném prostředí vznikají a které jsou díky zeleni potlačeny. Druhá část rešerše se poté věnuje významu hodnocení zeleně a jejích benefitů a dále metodikám, které jsou podrobně rozebrány. V následující části jsou metodiky hodnocení zeleně porovnány a jsou identifikovány jejich kladná a kritická místa. Tato část je také věnuje rozřazením metodik dle relevantnosti pro české prostředí, které je specifické a metodiky vyvinuté v anglosaském kontextu v něm nelze bez úpravy aplikovat. V této kapitole jsou také porovnány zdroje dat potřebné pro sestavení metodiky pro ohodnocení benefitů zeleně. V páté kapitole diplomové práce je na základě poznatků získaných v literární rešerši sestavena metodika výpočtu ekonomické hodnoty benefitů zelených ploch ve městě. Metodika kombinuje metody z různých zdrojů a upravuje je pro český kontext. Také se zabývá zdrojovými daty, potřebnými k sestavení celé rozvahy. V šesté části práce, která se zabývá diskuzí, jsou shrnuta data, která ze sestavené metodiky vyplývají a porovnává je s literaturou a aplikací obdobných metodik na jiných územích. Závěrečná kapitola vyhodnocuje výsledky výzkumu a navrhuje další využití získaných informací.
Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Souček, Josef
Cílem metodiky je vytvořit ucelený klíč k tomu jak určit prioritní introdukované dřeviny určené k záchraně, následně pak stanovit sled opatření které k záchraně jedince, případně taxonu vedou. Díky metodice je navržena komplexní souslednost operací vedoucí ke včasné realizaci opatření k záchraně hodnotných introdukovaných jedinců dřevin v památkách zahradního umění. Metodika má za úkol, obecně řečeno, integrovat památková, zahradně architektonická, dendrologická a arboristická hlediska při záchraně či revitalizaci introdukovaných dřevin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Metodika představuje nástroj, který umožňuje evidovat a katalogizovat dřeviny v živých sbírkách v rámci PZU pomocí popisných a hodnotících kritérií, a to v kontextu kompozice a vegetačních prvků PZU, a současně umožní tato data uvádět prostorově explicitně na platformě databáze v rámci vebové aplikace v prostředí GIS.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Certifikovaná metodika umožňuje jednotným a přehledným způsobem popsat živou sbírku dřevin v rámci památky zahradního umění pro účely Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Zahrnuje zejména státně správní vlastnosti sbírky (vlastník, správce, čísla pozemků), vlastnosti sbírky jako celku i jejích hlavních částí, ale také popis jednotlivých kompozičně a sbírkově význačných dřevin. CM představuje posun v pojmu sbírka v CES v tom, že zahrnuje živé exempláře, jejichž vlastnosti (památková, sbírková a architektonická hodnota) se v čase mění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
9 SOUČEK, Jan
2 Souček, Jakub
9 Souček, Jan
19 Souček, Jiří
1 Souček, Josef Bohumil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.