Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití data miningu v analýze filmových anotací
Podhůrská, Martina ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Tato práce se bude věnovat možnostem data miningu v oblasti filmu a analýze jeho využití při predikci hodnocení snímků na filmové databázi ČSFD na základě filmových anotací a dalších atributů snímku. Cílem práce je zjistit, zda je možné predikovat uživatelské hodnocení nových snímků a identifikovat atributy, které nejvíce ovlivňují jak hodnocení na filmové databázi, tak i další faktory jako například tržby a návštěvnost.
Zpracování periodik v ČR a v zahraničí, vývoj směrem k RDA pravidlům
Burkertová, Zuzana ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem práce je na základě průzkumu a analýzy bibliografického zpracování seriálů ve vybraných českých a zahraničních knihovnách zhodnotit současné postupy a naznačit vývoj katalogizační praxe směrem k RDA pravidlům. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Po uvedení do problematiky seriálových dokumentů následuje kapitola věnující se standardům a zdrojům pro katalogizaci pokračujících zdrojů, které by katalogizátoři měli znát. Další kapitola se věnuje modelu FRBR a jeho aplikaci na seriály. Součástí kapitoly pojednávající o pravidlech RDA z pohledu seriálů je také analýza těchto pravidel podle struktury FRBR, dostupných v RDA Toolkitu. Vlastní analýze bibliografického zpracování jsou věnovány tři kapitoly, nejdříve v zahraničních knihovnách, poté v českých knihovnách a v poslední kapitole je porovnání zpracování vybraných titulů periodik v zahraničních i českých knihovnách. V závěru práce jsou uvedeny dopady aplikace modelu FRBR a pravidel RDA na katalogizaci seriálů. Klíčová slova seriály - periodika - pokračující zdroje - pravidla RDA - FRBR - FRBRoo - PRESSoo - katalogizace - bibliografický záznam - knihovna
FRBRizace katalogů a databází - situace v zahraničí
Lísková, Marie ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá konceptuálním modelem funkčních požadavků na bibliografické záznamy a jeho implementací neboli FRBRizací knihovnických informačních systémů v zahraničí. Úvod práce ve stručnosti představuje konceptuální model FRBR a jeho rodinu. Druhá kapitola pak pojednává o vývoji FRBRizačních aktivit od doby vzniku FRBR studie až do současnosti. Ve třetí kapitole je podrobněji představen proces FRBRizace a jsou zde rovněž prezentovány přínosy a výzvy těchto projektů. V souvislosti s tím jsou zmíněny i dopady na katalogizační standardy a datové struktury i v současnosti hodně diskutovaná otázka týkající se možných způsobů prezentace FRBRizovaných dat. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje analýzu a porovnání dvou vybraných FRBRizovaných systémů (souborný katalog BORéAL a discovery systém Primo), přičemž důraz je kladen na způsob a rozsah implementace FRBR a uživatelské rozhraní.
Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Požárek, Jakub ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
I Abstrakt (česky) V této práci je zkoumána produktivita vědecké práce na fakultách Univerzity Karlovy a filozofických fakultách veřejných vysokých škol v ČR v časovém období 2010-2014. Byla využita data o FTE jednotlivých fakult, o počtech jejich studentů a data z RIV vypočtena dle metodiky Scimetrics. Data o FTE a počtech studentů byla poskytnuta odborem školské statistiky, analýz a informační strategie při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výpočet dat z RIV vzešel z analýz společnosti Scimetrics. Všechna tato data byla vyhodnocena a graficky znázorněna. Díky použité metodice se ve výzkumné části podařilo zmapovat přímo produktivitu vědecké práce sledovaných fakult, a nejen jejich publikační výkon. Z výzkumu vyplynulo, že Matematicko-fyzikální fakulta výrazně převyšuje ostatní fakulty. Jako další v pořadí se umístila Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta. Ostatní fakulty vykázaly výrazně nižší hodnoty. Filozofické fakulty se vyznačovaly obecně nižší produktivitou a mezi vykázanými hodnotami nebyly výrazné rozdíly. Fakulta Univerzity Hradec Králové dosahovala nejvyšších hodnot, druhou v pořadí byla fakulta Univerzity Pardubice, třetí byla fakulta Jihočeské univerzity. Vzhledem ke způsobu provedení výzkumu je zřejmé, že výsledky této práce jsou relevantní a mohou tak...
Moderní bibliometrické indikátory společností Thomson Reuters a Elsevier
Buryan, Anna Maria ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou bibliometrie a scientometrie. První část se věnuje vědám spjatým s problematikou měření informací, vybraným citačním databázím a bibliometrickým indikátorům. Praktická část se zabývá měřením a kvantitativní analýzou dokumentů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v citačních databázích Web of Science a Scopus.
Atributy vyjádření a provedení - realita v souborných katalozích versus informační potřeby uživatelů
Tůmová, Markéta ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké atributy vyjádření a provedení se běžně nacházejí v bibliografických záznamech a porovnat je s informačními potřebami uživatelů. Výzkumná sonda je zaměřena na Souborný katalog České republiky CASLIN. V teoretické části je na základě odborné literatury představena problematika atributů vyjádření a provedení modelu FRBR. Ve výzkumné části byla provedena jednak obsahová analýza vzorku bibliografických záznamů vzhledem k problematice atributů vyjádření a provedení a jednak analýza informačních potřeb uživatelů na základě kvalitativního výzkumu. Konkrétně se jedná o pozorování a také o polostrukturované rozhovory s respondenty. Výsledkem práce by měla být komparace skutečnosti, jak jsou identifikovány atributy v bibliografických záznamech souborných katalogů a informačních potřeb uživatelů.
Aplikace data miningu v oboru informačních studií: Analýza chování uživatelů knihovny
Janíková, Anna ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Zbiejczuk Suchá, Ladislava (oponent)
Práce analyzuje možnosti použití data miningu na datech knihovny, konkrétně na datech týkajících se uživatelů a jejich chování zaznamenaném v softwaru Clavius. Využívá k tomu data Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Práce nejdříve vysvětluje pojem data mining, věnuje se různým způsobům použití data miningu v knihovnách a poté navazuje rozborem využitelnosti dostupných dat ze systému Clavius. Dále se zaměřuje na problém, jakými daty lze podpořit management knihovny a v konečné části práce po provedení data miningu rozebírá zjištěné skutečnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Šíření informací v prostředí online komunit: Příklad české foodie komunity
Němečková, Hana ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Diviák, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na šíření informací v kontextu české komunity tzv. foodies (lidí, kteří se zabývají dobrým jídlem a vyhledáváním nových zážitků v této oblasti). V teoretické části je nastíněn vývoj prostředí online komunit, od internetových fór po sociální média, a zkoumána využitelnost Katzova a Lazarsfeldova modelu dvoustupňového toku komunikace v online prostředí. Rovněž se zabýváme specifiky online komunikace o jídle a představujeme příklady oblíbených sociálních médií foodies, včetně specializované české služby Scuk. Praktická část práce prostřednictvím analýzy sociálních sítí (SNA) identifikuje opinion lídry této online komunity v prostředí Twitteru, Instagramu a Scuku a zkoumá, jak se liší šíření informací a podoba této komunity v závislosti na využívané komunikační online platformě. Součástí práce je i kvalitativní výzkum dopadu šíření informací online na offline prostředí - konkrétně na tržby, návštěvnost a reputaci pražských restaurací.
Vizuální reprezentace dat jako nástroj pro prezentování veřejně dostupných dat statistických úřadů na webových stránkách
Beránková, Simona ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Minařík, Karel (oponent)
Cílem práce bylo zmapovat stav webových stránek statistických úřadů a podat zprávu o míře poskytování veřejně dostupných dat a využívání různých typů vizuální reprezentace dat na webových stránkách statistických úřadů, jakožto jednoho z nástrojů naplňování poslání a komunikování statistik těchto úřadů směrem k veřejnosti. Klíčová slova vizualizace, vizuální reprezentace, data, statistické úřady, poslání, mise, veřejnost, infografika, český statistický úřad
Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny
Římanová, Radka ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Planková, Jindra (oponent)
Disertační práce je věnována analýze prostředí a perspektiv rozvoje služeb specializovaných knihoven. Poznatků bylo dosaženo metodou přímého pozorování, konceptuálního modelování a obsahovou analýzou odborných textů. Universum specializované knihovny lze vyjádřit entitně-relačním modelem. Dokumentové služby, které vychází z teoretického rámce informačního managementu, se ukazují být nejvýznamnější službou specializovaných knihoven. Management specializovaných knihoven je založen na znalosti informačních potřeb odborné komunity a metodice řízení procesů služeb. Služby knihovny jsou vzájemně provázány a systém lze vyjádřit formou myšlenkové mapy. Procesy a služby specializovaných knihoven poskytují data pro informačně vědní výzkum.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 SOUČEK, Jan
2 Souček, Jakub
9 Souček, Jan
3 Souček, Josef
1 Souček, Josef Bohumil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.