Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu profese knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví. Analýza potřeb a návrh konceptu
Bouzková, Helena ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Papík, Richard (oponent) ; Mazáčová, Pavlína (oponent)
Práce se zaměřuje na profesi knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví v kontextu problematiky celoživotního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou pracovníci informačních institucí v síti veřejných informačních služeb ve zdravotnictví v České republice. Obsahová analýza českých a zahraničních materiálů a sociologický kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření ve zdravotnických informačních institucích ČR jsou metodami pro zpracování analýzy potřeb knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví v ČR. Výstupem je návrh konceptu celoživotního profesního vzdělávacího programu s názvem Kompetence lékařského (zdravotnického) knihovníka pro výkon knihovnicko-informační činnosti. Celoživotní vzdělávání lékařských knihovníků v návaznosti na Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR je procesem, který umožní dosažení potřebné kvalifikace (odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence) pro vykonávání této odpovědné a náročné profese.
Využití bibliometrických metod na příkladě analýzy časopisu Československá psychologie
Matička, Petr ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodami a indikátory bibliometrie a jejím cílem je prozkoumání jejich možného praktického uplatnění při analýze odborného časopisu Československá psychologie. Práce ve svém úvodu nabízí historický vývoj bibliometrie, její současné vědecké zařazení, představuje významné osobnosti s jejím vývojem spojené. V dalších kapitolách přibližuje bibliografické metody a zákony a uvádí obor do širších souvislostí s problematikou, která je spojená s jejím praktickým uplatňováním nejen při současném hodnocení odborných časopisů, ale i vědecké práce samotné. Čtenáři je stručně představen také obor psychologie, protože výzkumná část práce se týká analýzy časopisu Československá psychologie. Praktická část výzkumu je zaměřena na využití bibliometrických metod při kvalitativní analýze dat z citačních rejstříků Web of Science a Scopus, rejstříky jsou mezi sebou zároveň porovnávány. Výsledkem práce jsou závěry vyplývající z této bibliometrické analýzy a doporučení, které lze uplatnit při dalších bibliometrických zkoumáních.
Využití data miningu v analýze filmových anotací
Podhůrská, Martina ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Tato práce se bude věnovat možnostem data miningu v oblasti filmu a analýze jeho využití při predikci hodnocení snímků na filmové databázi ČSFD na základě filmových anotací a dalších atributů snímku. Cílem práce je zjistit, zda je možné predikovat uživatelské hodnocení nových snímků a identifikovat atributy, které nejvíce ovlivňují jak hodnocení na filmové databázi, tak i další faktory jako například tržby a návštěvnost.
Zpracování periodik v ČR a v zahraničí, vývoj směrem k RDA pravidlům
Burkertová, Zuzana ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem práce je na základě průzkumu a analýzy bibliografického zpracování seriálů ve vybraných českých a zahraničních knihovnách zhodnotit současné postupy a naznačit vývoj katalogizační praxe směrem k RDA pravidlům. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Po uvedení do problematiky seriálových dokumentů následuje kapitola věnující se standardům a zdrojům pro katalogizaci pokračujících zdrojů, které by katalogizátoři měli znát. Další kapitola se věnuje modelu FRBR a jeho aplikaci na seriály. Součástí kapitoly pojednávající o pravidlech RDA z pohledu seriálů je také analýza těchto pravidel podle struktury FRBR, dostupných v RDA Toolkitu. Vlastní analýze bibliografického zpracování jsou věnovány tři kapitoly, nejdříve v zahraničních knihovnách, poté v českých knihovnách a v poslední kapitole je porovnání zpracování vybraných titulů periodik v zahraničních i českých knihovnách. V závěru práce jsou uvedeny dopady aplikace modelu FRBR a pravidel RDA na katalogizaci seriálů. Klíčová slova seriály - periodika - pokračující zdroje - pravidla RDA - FRBR - FRBRoo - PRESSoo - katalogizace - bibliografický záznam - knihovna
FRBRizace katalogů a databází - situace v zahraničí
Lísková, Marie ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá konceptuálním modelem funkčních požadavků na bibliografické záznamy a jeho implementací neboli FRBRizací knihovnických informačních systémů v zahraničí. Úvod práce ve stručnosti představuje konceptuální model FRBR a jeho rodinu. Druhá kapitola pak pojednává o vývoji FRBRizačních aktivit od doby vzniku FRBR studie až do současnosti. Ve třetí kapitole je podrobněji představen proces FRBRizace a jsou zde rovněž prezentovány přínosy a výzvy těchto projektů. V souvislosti s tím jsou zmíněny i dopady na katalogizační standardy a datové struktury i v současnosti hodně diskutovaná otázka týkající se možných způsobů prezentace FRBRizovaných dat. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje analýzu a porovnání dvou vybraných FRBRizovaných systémů (souborný katalog BORéAL a discovery systém Primo), přičemž důraz je kladen na způsob a rozsah implementace FRBR a uživatelské rozhraní.
Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Požárek, Jakub ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
I Abstrakt (česky) V této práci je zkoumána produktivita vědecké práce na fakultách Univerzity Karlovy a filozofických fakultách veřejných vysokých škol v ČR v časovém období 2010-2014. Byla využita data o FTE jednotlivých fakult, o počtech jejich studentů a data z RIV vypočtena dle metodiky Scimetrics. Data o FTE a počtech studentů byla poskytnuta odborem školské statistiky, analýz a informační strategie při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výpočet dat z RIV vzešel z analýz společnosti Scimetrics. Všechna tato data byla vyhodnocena a graficky znázorněna. Díky použité metodice se ve výzkumné části podařilo zmapovat přímo produktivitu vědecké práce sledovaných fakult, a nejen jejich publikační výkon. Z výzkumu vyplynulo, že Matematicko-fyzikální fakulta výrazně převyšuje ostatní fakulty. Jako další v pořadí se umístila Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta. Ostatní fakulty vykázaly výrazně nižší hodnoty. Filozofické fakulty se vyznačovaly obecně nižší produktivitou a mezi vykázanými hodnotami nebyly výrazné rozdíly. Fakulta Univerzity Hradec Králové dosahovala nejvyšších hodnot, druhou v pořadí byla fakulta Univerzity Pardubice, třetí byla fakulta Jihočeské univerzity. Vzhledem ke způsobu provedení výzkumu je zřejmé, že výsledky této práce jsou relevantní a mohou tak...
Moderní bibliometrické indikátory společností Thomson Reuters a Elsevier
Buryan, Anna Maria ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou bibliometrie a scientometrie. První část se věnuje vědám spjatým s problematikou měření informací, vybraným citačním databázím a bibliometrickým indikátorům. Praktická část se zabývá měřením a kvantitativní analýzou dokumentů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v citačních databázích Web of Science a Scopus.
Atributy vyjádření a provedení - realita v souborných katalozích versus informační potřeby uživatelů
Tůmová, Markéta ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké atributy vyjádření a provedení se běžně nacházejí v bibliografických záznamech a porovnat je s informačními potřebami uživatelů. Výzkumná sonda je zaměřena na Souborný katalog České republiky CASLIN. V teoretické části je na základě odborné literatury představena problematika atributů vyjádření a provedení modelu FRBR. Ve výzkumné části byla provedena jednak obsahová analýza vzorku bibliografických záznamů vzhledem k problematice atributů vyjádření a provedení a jednak analýza informačních potřeb uživatelů na základě kvalitativního výzkumu. Konkrétně se jedná o pozorování a také o polostrukturované rozhovory s respondenty. Výsledkem práce by měla být komparace skutečnosti, jak jsou identifikovány atributy v bibliografických záznamech souborných katalogů a informačních potřeb uživatelů.
Aplikace data miningu v oboru informačních studií: Analýza chování uživatelů knihovny
Janíková, Anna ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Zbiejczuk Suchá, Ladislava (oponent)
Práce analyzuje možnosti použití data miningu na datech knihovny, konkrétně na datech týkajících se uživatelů a jejich chování zaznamenaném v softwaru Clavius. Využívá k tomu data Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Práce nejdříve vysvětluje pojem data mining, věnuje se různým způsobům použití data miningu v knihovnách a poté navazuje rozborem využitelnosti dostupných dat ze systému Clavius. Dále se zaměřuje na problém, jakými daty lze podpořit management knihovny a v konečné části práce po provedení data miningu rozebírá zjištěné skutečnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Šíření informací v prostředí online komunit: Příklad české foodie komunity
Němečková, Hana ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Diviák, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na šíření informací v kontextu české komunity tzv. foodies (lidí, kteří se zabývají dobrým jídlem a vyhledáváním nových zážitků v této oblasti). V teoretické části je nastíněn vývoj prostředí online komunit, od internetových fór po sociální média, a zkoumána využitelnost Katzova a Lazarsfeldova modelu dvoustupňového toku komunikace v online prostředí. Rovněž se zabýváme specifiky online komunikace o jídle a představujeme příklady oblíbených sociálních médií foodies, včetně specializované české služby Scuk. Praktická část práce prostřednictvím analýzy sociálních sítí (SNA) identifikuje opinion lídry této online komunity v prostředí Twitteru, Instagramu a Scuku a zkoumá, jak se liší šíření informací a podoba této komunity v závislosti na využívané komunikační online platformě. Součástí práce je i kvalitativní výzkum dopadu šíření informací online na offline prostředí - konkrétně na tržby, návštěvnost a reputaci pražských restaurací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 SOUČEK, Jan
2 Souček, Jakub
10 Souček, Jan
3 Souček, Josef
1 Souček, Josef Bohumil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.