Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Atributy vyjádření a provedení - realita v souborných katalozích versus informační potřeby uživatelů
Tůmová, Markéta ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké atributy vyjádření a provedení se běžně nacházejí v bibliografických záznamech a porovnat je s informačními potřebami uživatelů. Výzkumná sonda je zaměřena na Souborný katalog České republiky CASLIN. V teoretické části je na základě odborné literatury představena problematika atributů vyjádření a provedení modelu FRBR. Ve výzkumné části byla provedena jednak obsahová analýza vzorku bibliografických záznamů vzhledem k problematice atributů vyjádření a provedení a jednak analýza informačních potřeb uživatelů na základě kvalitativního výzkumu. Konkrétně se jedná o pozorování a také o polostrukturované rozhovory s respondenty. Výsledkem práce by měla být komparace skutečnosti, jak jsou identifikovány atributy v bibliografických záznamech souborných katalogů a informačních potřeb uživatelů.
Aplikace data miningu v oboru informačních studií: Analýza chování uživatelů knihovny
Janíková, Anna ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Zbiejczuk Suchá, Ladislava (oponent)
Práce analyzuje možnosti použití data miningu na datech knihovny, konkrétně na datech týkajících se uživatelů a jejich chování zaznamenaném v softwaru Clavius. Využívá k tomu data Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Práce nejdříve vysvětluje pojem data mining, věnuje se různým způsobům použití data miningu v knihovnách a poté navazuje rozborem využitelnosti dostupných dat ze systému Clavius. Dále se zaměřuje na problém, jakými daty lze podpořit management knihovny a v konečné části práce po provedení data miningu rozebírá zjištěné skutečnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Šíření informací v prostředí online komunit: Příklad české foodie komunity
Němečková, Hana ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Diviák, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na šíření informací v kontextu české komunity tzv. foodies (lidí, kteří se zabývají dobrým jídlem a vyhledáváním nových zážitků v této oblasti). V teoretické části je nastíněn vývoj prostředí online komunit, od internetových fór po sociální média, a zkoumána využitelnost Katzova a Lazarsfeldova modelu dvoustupňového toku komunikace v online prostředí. Rovněž se zabýváme specifiky online komunikace o jídle a představujeme příklady oblíbených sociálních médií foodies, včetně specializované české služby Scuk. Praktická část práce prostřednictvím analýzy sociálních sítí (SNA) identifikuje opinion lídry této online komunity v prostředí Twitteru, Instagramu a Scuku a zkoumá, jak se liší šíření informací a podoba této komunity v závislosti na využívané komunikační online platformě. Součástí práce je i kvalitativní výzkum dopadu šíření informací online na offline prostředí - konkrétně na tržby, návštěvnost a reputaci pražských restaurací.
Vizuální reprezentace dat jako nástroj pro prezentování veřejně dostupných dat statistických úřadů na webových stránkách
Beránková, Simona ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Minařík, Karel (oponent)
Cílem práce bylo zmapovat stav webových stránek statistických úřadů a podat zprávu o míře poskytování veřejně dostupných dat a využívání různých typů vizuální reprezentace dat na webových stránkách statistických úřadů, jakožto jednoho z nástrojů naplňování poslání a komunikování statistik těchto úřadů směrem k veřejnosti. Klíčová slova vizualizace, vizuální reprezentace, data, statistické úřady, poslání, mise, veřejnost, infografika, český statistický úřad
Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny
Římanová, Radka ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Planková, Jindra (oponent)
Disertační práce je věnována analýze prostředí a perspektiv rozvoje služeb specializovaných knihoven. Poznatků bylo dosaženo metodou přímého pozorování, konceptuálního modelování a obsahovou analýzou odborných textů. Universum specializované knihovny lze vyjádřit entitně-relačním modelem. Dokumentové služby, které vychází z teoretického rámce informačního managementu, se ukazují být nejvýznamnější službou specializovaných knihoven. Management specializovaných knihoven je založen na znalosti informačních potřeb odborné komunity a metodice řízení procesů služeb. Služby knihovny jsou vzájemně provázány a systém lze vyjádřit formou myšlenkové mapy. Procesy a služby specializovaných knihoven poskytují data pro informačně vědní výzkum.
Vyhledávání knih Google: analýza systému a jeho využití v České republice
Frčka, Pavel ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Tématem této magisterské diplomové práce je služba Google Books, dříve Vyhledávání knih Google a Google Print. Širší obecný kontext je stručně popsán v prvních dvou kapitolách. Představena je společnost Google a portfolio jejích služeb, stejně jako poslední vývoj ve sdílení informací, například trendy typu digitálních knihoven a otevřeného přístupu. Třetí kapitola prezentuje výsledky analýzy Google Books jako komplexního systému. Zmíněny jsou: historie služby, Projekt knihovna, Partnerský program, sklízení metadat, metody skenování, dostupné možnosti vyhledávání, všechny informace a funkcionality v jednotlivých záznamech, uživatelská participace. Kapitola čtyři je zaměřena na autorské právo a spory, které se Google Books týkaly. Pátá kapitola se vypořádává s využitím Google Books v České republice, a to ve smyslu veškerých lokálních aktivit. Velká pozornost patří digitalizaci ve spolupráci společnosti Google s Národní knihovnou České republiky. Pro tuto práci byla uskutečněna dvě dotazníková šetření, mezi vysokoškolskými studenty a velkými českými vydavateli. Bylo zjištěno dobré povědomí o existenci služby; nejatraktivnějším atributem je přítomnost plných textů. Vydavatelé oceňují možnost prodávat e-knihy. Detailní výsledky obou průzkumů jsou obsahem šesté kapitoly. V závěrečné kapitole sedm je předvídána...
Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí
Kovářová, Pavla ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Štogrová Jedličková, Petra (oponent)
Název dizertační práce: Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí Autor: PhDr. Pavla Kovářová Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. Abstrakt (česky) Digitální stopy, ve smyslu digitálních informací vypovídajících o konkrétním člověku, patří k základům informační společnosti. Člověku, kterého se týkají, mohou pomoci (např. doklad profesní kvality), ale také ublížit (např. dokumenty nevhodného chování, informace zneužité při informačním útoku). Správa digitálních stop se tak stává důležitou pro stále více lidí. Knihovny mohou lekcemi informační gramotnosti podpořit znalost postupů efektivní správy digitálních stop, která je předpokladem pro jejich aplikaci. Dizertační práce představuje problematiku na teoretické, ale především výzkumné úrovni. Pro správné nastavení lekcí jsou zmapovány aktivity českých knihoven ve vzdělávání. Dotazníky prokázaly, že téma práce navazuje na současné aktivity i zájem knihoven. Následně byly testovány znalosti knihovníků a studentů informačních studií a knihovnictví o digitálních stopách. Byly prokázány, nicméně jen na základní, omezené úrovni, jsou ale dostatečné pro čtyři lekce navržené v dizertační práci pro děti na základní škole. Jedna z lekcí je dále ověřena v akčním výzkumu, jehož součástí je také širší pohled...
Otevřená věda - vědecká (r)evoluce
Simandlová, Tereza ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Rygelová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá otevřeností ve vědecké praxi a blíže rozebírá koncept open science. Kromě teoretické části věnované popisu fungování vědy, tradičního modelu vědecké komunikace a výchozích představ otevřenosti nabízí souhrn jednotlivých přístupů myšlenkových škol otevřené vědy a představuje konkrétní nástroje, iniciativy a metody, které umožňují myšlenku otevřenosti ve vědě naplňovat. Praktická část se zaměřuje na popis současného stavu otevřenosti vědy v České republice a pomocí metody kolo budoucnosti nabízí možný výhled do budoucnosti, specifikuje možné důsledky zavedení konceptu open science do praxe a na jejich základě dále definuje příležitosti a rizika této druhé vědecké revoluce.
Vliv rozvoje ICT na mediální gramotnost
Douša, Vojtěch ; Štogr, Jakub (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl vystihnout jaký vliv má rozvoj informačních a komunikačních technologií na mediální gramotnost. Jde o analýzu statistických dat o rozvoji ICT a následnou implementaci těchto dat na empirická fakta o mediální gramotnosti v ČR. Hlavní myšlenkou tématu je přechod od tradičních forem přenosu mediálních informací k jeho postupné digitalizaci a to, jak se s touto změnou vyrovnává česká společnost. Text poukazuje na rozdíly v možnostech přístupu k moderním technologiím, které jsou schopné zobrazit mediální obsah. Současně zkoumá tyto rozdíly u různých sociodemografických kategorií.
Kniha v zajetí sítí: elektronická kniha jako nový společenský fenomén globální síťové společnosti
Pavela, Tomáš ; Pessrová, Hana (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Práce představuje elektronickou knihu jako médium informačního věku, jako médium plně korespondující s požadavky na efektivní šíření informací v globální síťové infosféře. První část práce se věnuje vymezení a definici základních pojmů předkládaného tématu. Druhá část přibližuje postavení elektronické knihy v kontextu střetu dvou prostředí, prostředí tištěného a elektronického. Elektronická kniha je představena jako produkt sociálně-technologických změn. Popsána je novomedialita elektronické knihy a akcentovány jsou problémy vyplývající z rozdílných povah prostředí tištěného a elektronického, zahrnující vybraná hlediska problematiky autorských práv v digitálním prostředí. Třetí část nastiňuje problematiku knihoven v prostředí sítí. Knihovny jsou představeny jako instituce adaptující se na nové formy služeb, mezi které patří také zpřístupňování elektronických knih. Je popsána nová role knihoven v prostředí sítí a předestřeny reakce odborné knihovnické obce na nové výzvy knihovnám v digitálním prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 SOUČEK, Jan
2 Souček, Jakub
9 Souček, Jan
3 Souček, Josef
1 Souček, Josef Bohumil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.