Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současná informační politika ČR v oblasti veřejné správy
Pekárek, Aleš ; Souček, Jiří (oponent) ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce)
Práce na základě analýzy hodnotí významné prvky současné informační politiky ČR v oblasti veřejné správy především ve smyslu komunikace s občany. Obecně definuje informační politiku a informační společnost jako výslednici působení současné informační politiky. Podává stručný historický přehled realizace informační politiky ve veřejné správě v ČR. Analyzuje důležité dokumenty, standardy a institucionální a legislativní zabezpečení informační politiky. Podrobně se zabývá konkrétními oblastmi realizace informační politiky ve smyslu elektronizace veřejné správy. V závěru analyzuje úspěšnost současné informační politiky a navrhuje některé systémové změny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Problematika zveřejňování vybraných informací na webech veřejné správy
Koscelníková, Radka ; Souček, Jiří (oponent) ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce)
Předmětem práce je přiblížit problematiku dostupnosti informací pro občany ČR na internetových stránkách krajských a městských úřadů. Práce se zabývá historickým vývojem od svobody slova až po svobodný přístup k informacím, popisem jednotlivých procedur potřebných při poskytnutí a získání informace, vývojem a současnou situací ve vybraných evropských státech a USA, podává základní informace o zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a přináší výběr související legislativy. Praktická část je zaměřena na průzkum dodržování aplikace Standardu ISVS 012/01.02, pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Významnou součástí práce jsou prezentované výsledky orientačního průzkumu zveřejňování informací na webových stránkách městských úřadů a detailní analýzy krajských úřadů. V závěru jsou popsány výsledky průzkumu a navrhnuta řešení pro zefektivnění přístupu občanů k informacím.
Cenzura, svoboda projevu a svobodný přístup k informacím
Bachová, Jana ; Souček, Jiří (oponent) ; Kalkus, Stanislav (vedoucí práce)
Tématem rigorózní práce je cenzura a její sounáležitost se svobodou projevu a svobodným přístupem k informacím. Pojem cenzura je velmi frekventovaný, ale co je opravdu možné za cenzuru označit, jaké jsou její průvodní jevy a jaká je její historie už není tak moc známo. Cílem práce je nastínit stručné dějiny cenzury, jejího původu a organizace, její provázanost s bojem za svobodu slova a projevu a také její vliv na svobodný přístup k informacím. Cílem práce není hodnotit, snaží se přinést pohled na cenzuru jako specifický fenomén, který se ve společnosti vyskytuje téměř neustále a je pevně svázaný se základní lidskou svobodou, a to se svobodou projevu a právem na informace. Práce se snaží alespoň v informativním přehledu přinést přehled organizace cenzury v českých zemích od roku 1918 do současnosti, neboť žádná syntetická práce na toto téma nebyla doposud zpracována. Existují dílčí monografie a studie, které se cenzuře věnují buď v jednotlivém časovém období nebo v souvislosti s určitým tématem, popř. kloubí obě hlediska dohromady. Cenzura se také objevuje v publikacích a studiích, které se zabývají určitým historickým obdobím obecně a nebylo možné se v nich o cenzuře a jejímu dopadu na společnost nezmínit. Lze však konstatovat, že téma cenzury, její organizace a vlivu na běžný život není příliš rozpracováno.
Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR
Vavříková, Lucie ; Souček, Jiří (oponent) ; Souček, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení webových stránek nebo-li webového auditu. Jejím cílem je sestavit metodiku hodnocení a aplikovat ji na webové stránky Ministerstva životního prostředí a aplikaci Mapové služby. Metodika obsahuje vždy vysvětlení dané problematiky, zásady a požadovaná kritéria v jednotlivých oblastech. Skládá se ze tří hlavních oblastí, technických aspektú, použitelnosti a přístupnosti. Závěrem metodiky je vysvětlena problematika informační architektury. Hodnocení webových stránek je vedeno podle schématu metodiky, je poukázáno na chyby a navrhnuto řešení. Poslední kapitola je věnována testování použitelnosti, které demonstruje praktické problémy při používání zmíněných webú.
Elektronické knihy v informačním systému
Němec, Jakub ; Souček, Jiří (oponent) ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce)
V úvodní části diplomová práce shrnuje nejvýraznější výhody a úskalí publikování elektronických dokumentů. Hlavní část práce pak mapuje vývoj v oblasti elektronických knih od jejich počátků až do dnešních dnů. Práce sleduje historický vývoj a současnost softwarových a hardwarových čteček elektronických knih, včetně popisu nejvýznamnějších formátů, programů a modelů. Popsané jsou i nejnovější technologie, které oblast elektronických knih výrazně ovlivňují. Pozornost je věnována také některým archivům elektronických knih na internetu a rovněž českým a především světovým vydavatelům a prodejcům elektronických knih. Práce rovněž osvětluje, proč je autorskoprávní ochrana elektronických knih komplikovaná a nejednoznačná. Dále je v textu zhodnoceno, jak jsou na práci s elektronickými knihami připraveny některé automatizované knihovnické systémy používané českými knihovnami. V závěru práce je nastíněn možný budoucí vývoj v oblasti elektronických knih spolu se shrnutím příčit toho, proč elektronické knihy nebyly dodnes úspěšné tak, jak se očekávalo.
Evidence publikační činnosti v ČR: zpracování dat, dostupné informační systémy a jejich hodnocení z hlediska potřeb vědeckých pracovníků
Bártková, Petra ; Souček, Jiří (oponent) ; Kadlecová, Ivana (vedoucí práce)
Tématem práce je agenda publikační činnosti v ČR z hlediska její evidence. V úvodu práce je uvedena základní legislativa a popsán Informační systém vědy a výzkumu v ČR. Práce popisuje systém sběru dat publikační činnosti a jejich zpracování ve vybraných institucích (Akademie věd ČR, Univerzita Palackého a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). V práci jsou vyjmenovány obecné požadavky na informační systémy publikační činnosti a jejich srovnání s osobními bibliografickými databázemi. Z hlediska funkčnosti jsou porovnány informační systémy Advanced Rapid Library a OBD Pro, které jsou implementovány ve výše uvedených institucích. Praktická část práce je zaměřena na dotazníkový průzkum, provedený mezi uživateli systémů Advanced Rapid Library a OBD Pro. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak vědečtí pracovníci s informačním systémem pracují a zda jim systém vyhovuje. Významnou součástí práce jsou prezentované výsledky dotazníkového šetření ohledně vkládání údajů o publikacích ke grantovým projektům (výzkumným záměrům) do informačního systému, využívání elektronických katalogů a vytváření seznamů literatury a citací. V závěru práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření a navrhnuta řešení.
Projekt bibliografie právních a fiskálních tištěných zdrojů s vazbou na předpisy
Oremus, Tomáš ; Souček, Jiří (oponent) ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce)
Práce je projektovou dokumentací k vývoji nového modulu systému právních informací ASPI. Modul Bibliografie je v systému ASPI zcela nový podsystém svého druhu. Zadání projektu vzniklo na základě analýzy vybraných segmentů trhu a následným požadavkem na doplnění komplexnosti systému. Uživatel si žádá podporu vlastní knihovny nebo archivu odborných periodik při rešerších, stejně jako referenční nástroj při hledání potřebných zdrojů pro svou práci. Byla vyvinuta bibliografie knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovně-právní oblasti s vazbou na české předpisy, předpisy EU a rejstříková hesla, včetně anotací nakladatelů a časopisů. Zahrnuje komplexní retrospektivu článků vybraných časopisů a knih vybraných nakladatelů. V rámci projektu byly zajištěny mechanismy pro pravidelnou aktualizaci modulu, tj. doplňování přírůstků souběžné indexace. Řízené procesy projektového řízení uplatněné při návrhu, plánování, realizaci a vyhodnocení projektu vyšly zejména ze standardu PMBOOK. Práce popisuje životní cyklus celého projektu od zadání a definice projektu, přes plánovací analýzy činností, termínů, zdrojů a nákladů, implementační studie až po konečné vyhodnocení.
Expertní systémy v medicíně a návrh prototypu diagnostické aplikace
Urban, Vojtěch ; Souček, Jiří (oponent) ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce)
Tématem práce je charakteristika expertních systémů, možnosti jejich aplikace v medicíně a návrh prototypu expertního systému pro podporu rozhodování při určování maligního/benigního charakteru patologických ložisek při ultazvukovém vyšetřování vnitřních orgánů. Práce obsahuje strukturovaný popis jednotlivých expertních systémů používaných v klinické praxi. V části věnované návrhu expertního systému je popsán postup lékaře při vyšetřování a popis jednotlivých faktorů, podle kterých usuzuje na charakter analyzovaného patologického ložiska; práce popisuje možné přístupy k tvorbě expertního systému a podrobněji se zabývá případovým usuzováním (case-based reasoning), které je vybráno jako nejvhodnější metoda pro projekt takového systému.
Koncepce překlenování digitálních propastí
Antonů, Vilém ; Souček, Jiří (oponent) ; Očko, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zmapování fenoménu digitálních propastí (digital divide) a koncepcí, které přispívají k jejich překlenutí. Nejprve je zde pojednáno o vývoji informační společnosti a jím ovlivněném vývoji informační ekonomiky. Dále jsou podrobně definovány nejrůznější druhy digitálních propastí, jejich příčiny a oblasti vzniku. V následující kapitole jsou pak představeny možnosti, jalcymi jsou digitální propasti měřeny a zkoumány, a jsou zde uvedeny příldady nejznámějších průzkumů digitálních propastí. V závěrečné části jsou zdokumentovány a zhodnoceny koncepce, které překlenují tyto propasti. Nejprve v rámci Evropské unie, její přístup je porovnám s postojem k této problematice v USA. V poslední kapitole jsou pak zmíněny a zhodnoceny vládní a nevládní aktivity k přeldenutí digitálních propastí na území České republiky. Pro srovnání je zde také popsán přístup Estonska.
Internetový magazín jako specifický informační zdroj
Jireš, Ondřej ; Souček, Jiří (oponent) ; Štogrová Jedličková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá teorií internetových magazínů, které patří mezi důležité informační zdroje internetu. V úvodní části je představeno komunikační prostředí zvané nová média. Následuje charakterizace a typologizace internetových magazínů a definice zásadních specifik a funkcí s důrazem na nové možnosti, které internetové magazíny nabízejí. Prostor je věnován také srovnání s konkurenty internetových magazínů jak v prostředí internetu, tak tradičních médií. V závěru je zamyšlení nad trendy a vývojem v oblasti internetových magazínů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 SOUČEK, Jan
1 Souček, Jakub
9 Souček, Jan
1 Souček, Josef
1 Souček, Josef Bohumil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.