Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Funkční testování softwarových aplikací
Heinová, Tereza ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Bakalářská práce popisuje průběh funkčního testování software. První část práce definuje místo a význam testování v procesu vývoje software. Vysvětluje základní druhy používaných testů a jejich účel. Pozornost je věnována rolím, které mají v procesu testování klíčovou úlohu. V druhé časti práce, je uveden podrobnější popis všech fází životního cyklu funkčního testování software. Stavebním kamenem v cyklu testování je plánování, zde je vysvětlen přístup k vypracovávání postupu testování a jeho harmonogramu. Druhou fází je příprava prostředí pro testování. Po realizaci testů následuje vyhodnocování výsledků testování. Zde jsou rozebírány zásady zadávaní chyb a jejich následné řešení. Součástí přípravy k testování je výběr vhodných podpůrných nástrojů a vytvoření testovacích skriptů. Závěr bakalářské práce hodnotí důležitosti testování v procesu vývoje software.
Vývojové tendence ve výuce informační vědy ve světě a u nás
Lorenz, Michal ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Steinerová, Jela (oponent)
Dizertační práce se zaměřuje na téma vývoje vzdělávání ve studijním oboru Informační studia a knihovnictví. Cílem práce je identifikovat trendy, které se uplatňují ve výuce informační vědy v celosvětovém měřítku a porovnat je s trendy projevujícími se v České republice. Práce věnuje pozornost popisu nejvýraznějších tendencí ve vývoji vzdělávání všeobecně, stejně jako analýze vývojových tendencí ve výuce informační vědy se zvláštní pozorností k vývoji v USA a v Evropě. Teoretickým východiskem práce je koncept informační ekologie, který slouží jako vhodný nástroj pro strukturování srovnávací analýzy studijních program metodou benchmarkingu. V závěrečné části jsou představeny výsledky dvou analýz univerzitních obor realizujících výuku informačních studií a knihovnictví. Analýza fenomenologických rozhovor s tvrci a realizátory oborových kurikul odkrývá, jak se trendy ve vzdělávání promítají do zpsobu práce respondent. Dotazníkové šetření zážitku komunity analyzuje vliv školního klimatu na studentské zkušenosti s realizovaným kurikulem.
Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Římanová, Jana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi inovace v knihovně Ústavu termomechaniky. Výchozí část obsahuje ve struktuře dekompozice knihovního systému rozbor stávající situace. Zejména je sledována míra automatizace knihovních procesů a zpřístupnění fondů, včetně šedé literatury. Dalším výchozím materiálem je průzkum informačních potřeb zaměstnanců ústavu. Klíčovým výsledkem průzkumu bylo zjištění nevhodného složení titulů periodik ve fondu knihovny. Následuje návrh automatizace implementací knihovnicko informačního systému. Samostatnou částí je návrh efektivního uložení a zpřístupnění výzkumných zpráv. V závěru práce jsou naznačeny další možnosti rozvoje.
Problém funkcí katalogu v digitálním prostředí
Drobíková, Barbora ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Planková, Jindra (oponent)
Problém funkcí katalogu v digitálním prostředí: vývoj a trendy v budování knihovních katalogů z bibliografického pohledu PhDr. Barbora Drobíková Abstrakt Cílem práce je prozkoumat současné trendy v budování knihovních katalogů z bibliografického hlediska. Hlavní důraz je kladen na formulace a průzkum trendů v bibliografii, které v blízké budoucnosti začnou ovlivňovat budování knihovních katalogů. Úvodní část terminologicky vymezuje některé základní termíny. Věnuje se stručně vývoji funkcí katalogu a metodologické a technologické stránce katalogu. Obsáhlejší kapitoly pak popisují konceptuální modely FRBR, FRAD a FRSAD a studie, v rámci nichž jsou modely vyloženy. Tyto studie přinášejí nový pohled na funkce bibliografických a autoritních záznamů, a proto i na funkce knihovních katalogů. Tato část je uzavřena vlastní analýzou těchto modelů, komparací s objektově orientovaným modelem FRBRoo včetně návrhu implementace FRAD a FRSAD do objektově-orientované formy. Další kapitoly se soustředí na vztah bibliografie a sémantického webu a zejména pak na otázky změny paradigmatu bibliografie a bibliografické kontroly, které s novými technologiemi sémantického webu mohou nastat. Sémantický web může knihovním katalogům umožnit nové kontexty uplatnění bibliografických dat, a proto do určité míry posunout též jejich...
Metodologie tvorby digitálních archivů
Získal, Bohuš ; Souček, Jiří (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Bratková, Eva (oponent)
Bohuš Získal Metodologie tvorby digitálních archívů Abstrakt: Práce se zabývá archívy audiovizuálního obsahu v audiovizuálním průmyslu a zkoumá otázku, nakolik jsou v této oblasti aplikovatelné koncepty a doporučení definované ve standardu ISO 14721:2003, a jakým způsobem takto popsané klíčové komponenty a procesy odpovídají struktuře reálných archívů navázaných na výrobu. Práce poskytuje základní přehled formátů, datových úložišť a struktur metadat užívaných v souvislosti s audiovizuálním obsahem, s ohledem na dlouhodobou archivaci dat. Jsou zde diskutovány nejběžnější standardy (mezinárodní, průmyslové, proprietární) specifické pro danou oblast s přihlédnutím k perspektivě nevyhnutelné migrace dat. Vzhledem ke skutečnosti, že určitý typ provozovatelů archívů se zároveň zabývá audiovizuální produkcí, a v takto koncipované struktuře bývá obtížné jasně organizačně odlišit archív od dalších celků, jsou zde popsány různé přístupy k navrhování komplexních archivních celků včetně uvedení do problematiky systémů pro správu obsahu (MAM). Pravidelná migrace na nové technologie v takto definovaných širších celcích znamená i integraci existujícími technologiemi, práce se zabývá rovněž výrazným vlivem aktuálně dostupných komerčních řešení v dané oblasti. V různých souvislostech jsou zmiňovány vysoké náklady na změny v...
Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení
Krobot, Vít ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Cílem práce je zmapovat současné trendy související s elektronickými knihami a novými způsoby publikování. Práce sleduje sociální aspekty čtení z elektronických zařízení, nové způsoby percepce textu a kriticky hodnotí budoucnost hardwarových i softwarových čtecích zařízení. Soustředí se také na legislativní a právní záležitosti související s půjčováním elektronických knih v ČR. Součástí diplomové práce je i studie k pilotnímu projektu eSkripta do škol.
Informační management orgánů ústřední státní správy (komparativní studie)
Šidlichovská, Zuzana ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na problematiku informačního managementu orgánů ústřední státní správy a její praktickou analýzu. V první části práce je poskytnut úvodní vhled do problematiky a jsou v ní popsána základní specifika, která se k oblasti informačního mangementu státní a veřejné správy váží. Následně je představen informační audit jako jeden z nástrojů využitelných pro analýzu informačního managementu. Podrobněji je pak popsán model praktického postupu informačního auditu dle Susan Henczelové, který je prakticky využit v analytické části práce. Druhá část diplomové práce je založena na vlastní analýze managementu informačních aktivit a komunikace dvou ministerstev - Ministerstva obrany České republiky a švédského ministerstva obrany. Klíčová část práce je založena na praktické aplikaci informačního auditu, který se skládá z třífázového výzkumu. V první fázi je pomocí metody Mystery Mailing prověřeno, zda instituce ústřední státní správy při informační činnosti dodržují podmínky stanovené legislativou. Ve druhé fázi je provedena obsahová analýza (založena na vybraných nástrojích SEO analýzy) oficiálních webových stránek institucí. Poslední fáze výzkumu je zaměřena na analýzu managementu a organizace interních a externích komunikačních a informačních aktivit prostřednictvím...
The Internet, New Media, and Islam: Production of Islamic Knowledge and Construction of Muslim Identity in the Digital Age
Šisler, Vít ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent) ; Kovács, Attila (oponent)
Předložená disertační práce analyzuje vliv informačních a komunikačních technologií a nových médií na vytváření islámských norem a konstrukci muslimské identity v muslimských komunitách v arabském světě a zemích Západní Evropy. V současné době dochází k bezprecedentnímu rozšiřování informačních a komunikačních technologií a nových médií v arabském a islámském světě, stejně tak jako k rostoucí provázanosti a vzájemné závislosti jednotlivých platforem digitálních médií. Tento proces zahrnuje média, která metamorfují jedno v druhé, sdělení, která se šíří bez ohledu na státní hranice, a sociální sítě, využívající celou škálu odlišných technologií. Nepředvídatelné kombinace těchto médií a technologií pak přispívají na jedné straně k posilování tradičních kulturních norem a náboženských hodnot a na druhé straně k rozrušování existujících struktur a vzniku nových modelů organizace; na jedné straně oslovují lokální publikum, zatímco na druhé straně posilují globální komunity; vynucují konformitu s etablovanými náboženskými institucemi, a zároveň usnadňují fragmentaci náboženské autority a individualizaci víry. Předložená disertační práce si klade za cíl překročit logiku sevřenou úzkými mediálními kategoriemi a analyzovat vliv informačních a komunikačních technologií a nových médií ve světle výše zmíněné...
Hybrid-epistemický model kvantové mechaniky a možné řešení problému měření
Souček, Jiří
In this study we introduce and describe in details the hybrid-epistemic model for quantum mechanics. The main differences with respect to the standard model are following: (1) the measurement process is considered as an internal process inside quantum mechanics, i.e. it does not make a part of axioms and (2) the process of the observation of the state of the individual measuring system is introduced into axioms. The intrinsic measurement process is described in two variants (simplified and generalized). Our model contains hybrid, epistemic and hybrid-epistemic systems. Each hybrid system contains a unique orthogonal base composed from homogeneous (i.e. ontic) states. We show that in our model the measurement problem is consistently solvable. Our model represents the rational compromise between the Bohr’s view (the ontic model) and the Einstein’s view (the epistemic model).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 SOUČEK, Jan
1 Souček, Jakub
9 Souček, Jan
1 Souček, Josef
1 Souček, Josef Bohumil,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.