Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná – realizační projekt prací
Švagera, O. ; Bukovská, Z. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Waclawik, Petr ; Sosna, K. ; Havlová, V. ; Zuna, M. ; Jankovský, F. ; Filipský, D. ; Chabr, T. ; Navrátil, P. ; Mixa, P. ; Soejono, I. ; Laufek, F. ; Kříbek, B. ; Leichmann, J. ; Zeman, J.
Realizační projekt prací shrnuje plánované práce, jejich postup a návaznost v rámci prostředí dolu Rožná I v rozsahu zadání veřejné zakázky „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ a zpracovávané Společností Hluboké horizonty Rožná. Cílem je objasnění významu a prostorového ovlivnění horninového prostředí přítomností významnější tektonické zóny pro účely lokalizace a bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště.
Hydraulické a mechanicko-fyzikální vlastnosti skalních hornin: Experimentální stanovení a interpretace výsledků testování granitů
Sosna, Karel
Tato práce je zaměřena na proudění podzemní vody a transport kontaminantů podzemní vodou v prostředí granitových hornin. V práci je převážně diskutován advekční a disperzní typ transportu kontaminantů. Transport kontaminantů difůzí je komentován pouze okrajově v souvislosti s pórovitostí horninové matrice. Základním cílem předkládané práce bylo charakterizování granitového prostředí z hlediska výzkumu jeho hydraulických a mechanicko-fyzikálních parametrů. Dílčími cíly bylo laboratorní ověření těsnící funkce injekční směsi v puklinovém prostředí granitových bloků, charakterizování pórovitosti a propustnosti granitové matrice v laboratorním měřítku, zjištění vzájemného propojení puklin mezi vrty in situ a stanovení souvislostí mezi strukturou horniny a rychlostmi seismických vln. Jako vhodné injekční látky byly vybrány 4 směsi bentonitu a cementu v různých hmotnostních poměrech. Na základě výsledků stanovení koeficientu hydraulické vodivosti laboratorních vzorků a dalších aspektů jako např. objemová stálost byla vybrána vhodná injekční směs, kterou byly granitové bloky parciálně injektovány. Propustnost a pórovitost horninové matrice granitu z lokality Panské Dubenky byla testována na třech laboratorních vzorcích. Hydraulická vodivost byla určena v průběhu deseti testů s rozdílnými konstantními...
Hydraulické a mechanicko-fyzikální vlastnosti skalních hornin: Experimentální stanovení a interpretace výsledků testování granitů
Sosna, Karel ; Brož, Milan (vedoucí práce) ; Vilhelm, Jan (oponent) ; Šembera, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na proudění podzemní vody a transport kontaminantů podzemní vodou v prostředí granitových hornin. V práci je převážně diskutován advekční a disperzní typ transportu kontaminantů. Transport kontaminantů difůzí je komentován pouze okrajově v souvislosti s pórovitostí horninové matrice. Základním cílem předkládané práce bylo charakterizování granitového prostředí z hlediska výzkumu jeho hydraulických a mechanicko-fyzikálních parametrů. Dílčími cíly bylo laboratorní ověření těsnící funkce injekční směsi v puklinovém prostředí granitových bloků, charakterizování pórovitosti a propustnosti granitové matrice v laboratorním měřítku, zjištění vzájemného propojení puklin mezi vrty in situ a stanovení souvislostí mezi strukturou horniny a rychlostmi seismických vln. Jako vhodné injekční látky byly vybrány 4 směsi bentonitu a cementu v různých hmotnostních poměrech. Na základě výsledků stanovení koeficientu hydraulické vodivosti laboratorních vzorků a dalších aspektů jako např. objemová stálost byla vybrána vhodná injekční směs, kterou byly granitové bloky parciálně injektovány. Propustnost a pórovitost horninové matrice granitu z lokality Panské Dubenky byla testována na třech laboratorních vzorcích. Hydraulická vodivost byla určena v průběhu deseti testů s rozdílnými konstantními...
Měření prvotních terénních dat
Kasíková, J. ; Novák, P. ; Nováková, L. ; Michálková, J. ; Vaněček, M. ; Vanerová, Z. ; Semíková, H. ; Zuna, M. ; Skřipko, J. ; Nováková, Lucie ; Plšková, M. ; Vojtěchová, A. ; Sosna, K. ; Kocourek, R. ; Záruba, J.
Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována.
Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky
Brož, Milan ; Nováková, Lucie ; Štrunc, Jaroslav ; Sosna, K.
Zpráva popisuje návrh a sestavení měřících aparatur pro specifická měření geotechnických a hydrochemických parametrů. Ve zprávě jsou dále shrnuty výsledky vizualizace porozity granitové matrix použitím skenovacího elektronového mikroskopu.
Sled a řízení terénních prací
Kasíková, J. ; Novák, P. ; Nováková, L. ; Michálková, J. ; Vaněček, M. ; Vanerová, Z. ; Semíková, H. ; Zuna, M. ; Skřipko, J. ; Nováková, Lucie ; Plšková, M. ; Vojtěchová, A. ; Sosna, K. ; Záruba, J.
Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci vrtných a karotážních poznatků.

Viz též: podobná jména autorů
2 Sosna, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.