Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků
Žižlavský, Ondřej ; Vaculík, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Zámečník, Roman (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity inovačních aktivit a tím i celé výkonnosti podniku, představit možností měření inovační výkonnosti a vytvořit určitou metodiku pro její zvyšování s využitím rozvoje inovačního potenciálu. Tato problematika je aktuální nejen z důvodu globální konkurenceschopnosti našich podniků, ale především z důvodu udržení si tržního podílu a přečkání současné ekonomické krize. Dobře řízené a úspěšně uvedené inovace na trh představují pro podniky nástroj, kterým mohou získávat konkurenční výhody umožňující podniku prosperovat i v podmínkách současné recese. V každém podniku existuje určitý inovační potenciál, který je nutné objevit, podporovat, využívat a soustavně rozvíjet. Práce se zaměřuje na splnění dvou základních cílů, poznávacího a tvůrčího, a také na potvrzení nebo vyvrácení zformulovaných hypotéz. V rámci poznávacího cíle je analyzován současný stav řešené problematiky, kde jsou popsány aktuální názory našich i zahraničních odborníků v oblasti inovací a rozvoje podniku. Také se zde popisují základní definice související s řešenou problematikou. Prostřednictvím primárního výzkumu v podnicích jsou zkoumány faktory rozvoje inovační výkonnosti. Navazující druhý tvůrčí cíl je zaměřen na navržení metodického postupu zvyšování inovační výkonnosti použitelného pro české podniky. Závěrem jsou zdůrazněny přínosy dizertační práce pro teorii a její přínosy pro rozvoj podniku a manažerskou praxi.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Požárová, Veronika ; Schwarzová, Jana (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Focus Cz Marketing - and IT Research s. r.o. v období 2004 – 2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti společnosti Focus Cz Marketing - and IT Research s. r.o. a navrhuje možná řešení, která mají vést ke zlepšení finanční situace této společnosti v budoucnu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Zimčíková, Eva ; Puršl, Jiří (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti ZEDNÍČEK a.s. v období let 2003 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku do budoucna.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kratochvílová, Eva ; Solař, Jan (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Obsahem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace výše zmíněného podniku. Konečným výsledkem práce je poskytnutí návrhu na zlepšení stávající situace pomocí vybraných metod finanční analýzy.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Huláková, Marcela ; Malík, Radim (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku HVM Plasma, s.r.o. v období let 2005 – 2008 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního zdraví firmy a poskytnutí návrhů a doporučení na zlepšení jejího ekonomického stavu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Indráková, Adriana ; Števůrková, Naděžda (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Böhler Uddeholm CZ s.r.o. v analyzovaných letech 2005-2008 pomocí vybraných ukazatelů. Zjišťuje problémy ve společnosti, odkrývá její slabé stránky a navrhuje možná opatření, která by v budoucnu vedla ke zlepšení stávající situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Koval, Stanislav ; Pecková, Jarmila Hnidáková (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku KPB Intra s.r.o. v letech 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Na základě finanční analýzy podniku jsou navrhnuty doporučení, které povedou ke zlepšení situace v podniku.
Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Ondris, Róbert ; Chmelková, Silvia (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Bachelor’s thesis evaluates the financial situation of the company Siemens s.r.o. within the years 2006 – 2009 through the use of selected basic methods of the financial analysis. It appears from accounting records of watched period. It determines problems and proposes possible solutions, which will be executed in the future to improve actual financial situation in the firm. Thesis also deals with information systems of company, level of assurance by information systems. It determines problems of the systém and proposes possible changes, which leads to improvement of company’s information systém.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Moravec, Marek ; Rohlík, Jaroslav (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s. v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového informačního systému. Na základě provedených analýz jsou předloženy návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku a inovaci informačního systému.
Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Kubeš, Fedor ; Ondrisová, Silvia (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Bachelor’s thesis evaluates the financial situation of the company Hyveco trading s.r.o. v období rokov 2005 – 2008. The results are taken from the company's financial statements for the period under consideration. The one part of the thesis is based on clear assurance by informations system. It determines problems of the system and proposes possible changes, which leads to improvement of company’s information system. After that we introduce information about the firm and its Neighbourhood, we provide information on the current implemented financial analysis position of the company and then most importantly is the part there are proposals to help improve the financial position of the company.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.