Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Velmi krátkodobá předpověď srážek pro teplou polovinu roku
Mejsnar, Jan ; Sokol, Zbyněk (vedoucí práce) ; Jaňour, Zbyněk (oponent) ; Žák, Michal (oponent)
Současné systémy velmi krátkodobé předpovědi srážek primárně využívají extrapolaci pozorované radarové odrazivosti. Využil jsem extrapolaci a studoval limity předpovědí s využitím konceptu dekorelačního času (DCT). Použil jsem údaje z dvou radarů pokrývajících území České republiky z teplých částí čtyř let a spočítal DCT v závislosti na vybraných podmínkách popisujících stav atmosféry. Zjistil jsem, že průměrné DCT pro extrapolaci je 45,4 minut. Průměrné zvýšení DCT v porovnání s persistentní předpovědí je 13,4 minut. Nicméně v závislosti na meteorologických podmínkách může DCT vzrůst nebo klesnout o více než 40%. Také jsem zkoumal vývoj DCT během dvou vybraných konvektivních událostí. Zjistil jsem, že DCT se může výrazně měnit v čase, což je důsledek změny charakteru atmosféry během konvektivní události.
Diagnostika kovariancí chyb předběžného pole ve spojeném systému globální a regionální asimilace dat
Bučánek, Antonín ; Brožková, Radmila (vedoucí práce) ; Sokol, Zbyněk (oponent) ; Derková, Mária (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou počátečních podmínek pro numerickou předpověď počasí v modelech na omezené oblasti ve vysokém rozlišení. Soustředí se na problematiku zachování velkoměřítkové části analýzy globálního řídícího modelu, kterou nelze v modelech na omezené oblasti určit v dostatečné kvalitě. Za tímto účelem je využito tzv. BlendVar schéma. To se skládá z aplikace metody Digital Filter (DF) Blending, která zabezpečuje přenos velkoměřítkové části ana- lýzy řídícího modelu do modelu na omezené oblasti, a z třídimenzionální variační metody (3D-Var) ve vysokém rozlišení. Práce se zaměřuje na vhodnou specifikaci chyb předběžného odhadu počátečních podmínek, která je jednou z klíčových komponent metody 3D-Var. Jsou vyšetřeny různé přístupy k modelování chyb předběžného odhadu, včetně možnosti zohlednění vývoje chyb v závislosti na aktuální meteorologické situaci. Přístupy jsou hodnoceny i z hlediska možnosti praktické implementace. Studie vývoje chyb v průběhu asimilačních cyklů metod DF Blending a BlendVar vede k novému návrhu tvorby kovarianční matice chyb předběžného odhadu, která je vhodná pro asimilační schéma BlendVar. Použití nové kovarianční matice chyb přináší žádanou vlastnost posunu impaktu metody 3D-Var směrem k menším měřítkům. 1
Kovariantní model chyb pro asimilaci radarové odrazivosti do numerického modelu předpovědi počasí
Sedláková, Klára ; Sokol, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zacharov, Petr (oponent)
KOVARIANTNÍ MODEL CHYB PRO ASIMILACI RADAROVÉ ODRAZIVOSTI DO NUMERICKÉHO MODELU PŘEDPOVĚDI POČASÍ Předpověď událostí se silnou konvekcí není jednoduchá a to díky malému prostorovému měřítku a rychlému vývoji tohoto jevu. Umět předpovědět takovéto události je ale důležité z hlediska nebezpečných jevů, které tyto události doprovází jako jsou přívalové povodně, silný vítr, krupobití nebo atmosférická elektřina. Ke zlepšení předpovědi lze dosáhnout přesněji definovanými počátečními podmínkami, které vstupují do modelu asimilací dat. Tyto data musí odpovídat měřítku studovaného jevu. V jevu malého měřítka tedy přichází v úvahu radarová data. Ačkoli má model popisovat skutečné procesy díky zjednodušením a aproximacím chování modelu zcela neodpovídá skutečnosti. Proto pokud chceme, aby model generoval srážky musíme zajistit, aby hodnoty modelových proměnných a jejich vzájemný vztah byl takový, kdy je tento proces spuštěn. Ke zjištění těchto vztahů chceme využít kovariantní model. V práci jsme se tedy zaměřili na analýzu korelačních vztahů v oblastech konvekce mezi radarovou odrazivostí, jejího přepočtu na intenzitu srážek a ostatních modelových veličin. K analýze byla využita data z modelu COSMO s horizontálním rozlišením 2,8 km, která popisovala přibližně 700 konvekčních bouří ve všech vertikálních...
NJZ EDU – distribuce kapek úletu z chladicích věží a vyhodnocení vlivů chladicích věží na tvorbu lokálních námraz
Sokol, Zbyněk ; Řezáčová, Daniela
Předkládaná zpráva uvádí výsledky získané při posouzení depozice vody a výskytu námrazy vlivem úletu kapek z chladicích věží v souvislosti s realizací záměru NJZ v lokalitě Dukovany. Předkládaná studie se zásadně liší od předchozích svým zaměřením na hodnocení vlivu úletu kapek a zejména jeho možného vlivu na vznik námrazy. Analyzuje šest konfigurací CHV s přirozeným tahem uvažovaných v souvislosti s realizací záměru NJZ v lokalitě Dukovany.
Analýza nárazů větru na území České republiky
Pop, Lukáš ; Sokol, Zbyněk (vedoucí práce) ; Picek, Jan (oponent) ; Pelikán, Emil (oponent)
Disertační práce se zabývá analýzou extrémních nárazů větru na území České republiky. První část práce shrnuje poznatky o metodách měření rychlosti a směru větru především s ohledem na vyhodnocení maximálních nárazů větru. Její součástí je i zpracování vysokofrekvenčního měření rychlosti větru 3-D sonickým anemometrem na stanici Kopisty a homogenizace řad nejvyšších denních nárazů větru na 29 českých stanicích. Pro řady nárazů větru naměřené na stanicích byly stanoveny základní statistické charakteristiky. Další část práce popisuje statistickou teorii extrémních hodnot a diskutuje její aplikovatelnost na extrémní hodnoty nárazů větru. Byly odvozeny některé teoretické poznatky a provedeny četné numerické experimenty s cílem určit vlastnosti používaných metod analýzy extrémů s ohledem na jejich využitelnost při analýze extrémních nárazů větru. V závěrečné části práce byly výsledky této analýzy metod využity při zpracování souboru staničních měření a při odvození výsledného modelu popisujícího závislost extrémního větrného klimatu na větrném klimatu. Aplikací tohoto modelu na větrnou mapu vytvořenou dříve na Ústavu fyziky atmosféry byla získána mapa extrémního větru na území ČR včetně odhadu její přesnosti. Tato mapa byla porovnána s mapami extrémního větru vytvořenými jinými autory.
Využití analýzy prostorových vazeb mezi meteorologickými veličinami v asimilaci dat do numerického modelu předpovědi počasí
Sedláková, Klára ; Sokol, Zbyněk (vedoucí práce) ; Řezáčová, Daniela (oponent)
VYUŽITÍ ANALÝZY PROSTOROVÝCH VAZEB MEZI METEOROLOGICKÝMI VELIČINAMI V ASIMILACI DAT DO NUMERICKÉHO MODELU PŘEDPOVĚDI POČASÍ Kvalitní počáteční podmínky numerických modelů, neboli hodnoty modelových veličin v uzlových bodech, které vstupují do modelu, mají velký vliv na správnost předpovědi. Cílem přípravy počátečních podmínek je na základě aktuálně naměřených hodnot meteorologických proměnných upravit prvotní odhad stavu atmosféry nazývaného předběžné pole tak, aby co nejlépe odpovídalo stávajícím podmínkám atmosféry. Tyto podmínky jsou připravovány různými metodami objektivní analýzy nebo asimilace meteorologických dat. Jednou z metod asimilace je 3D variační metoda, která využívá prostorových vazeb mezi proměnnými a výsledné hodnoty se blíží skutečně naměřeným hodnotám. Využitím prostorových vazeb dokážeme zpřesnit počáteční podmínky a tím zlepšit výsledek předpovědi. V této práci jsme se zaměřili na studium prostorových vazeb v konvekčních bouřích na základě analýzy korelačních vztahů mezi modelovými veličinami. K analýze byla použita modelová data z modelu COSMO s horizontálním rozlišením 2,8 km, která popisovala 152 konvekčních bouří ve všech vertikálních hladinách. Analýza prokázala silné vazby mezi vertikálními rychlostmi, vertikální rychlostí a teplotou vzduchu, vertikální rychlostí a...
Využití distančních měření při analýze stavu a vývoje srážek
Bližňák, Vojtěch ; Sokol, Zbyněk (vedoucí práce) ; Setvák, Martin (oponent) ; Pešice, Petr (oponent)
Disertační práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá plošným rozložením krátkodobých konvektivních srážek v závislosti na nadmořské výšce. Přitom jsou použity odhady srážek založené na kombinaci srážkoměrných a radarových dat. Statistické testy prokázaly, že plošné rozdělení hodinových konvektivních srážek je nezávislé na nadmořské výšce. Kromě dat obsahujících pouze srážkové události, byla také statisticky vyhodnocena veškerá naměřená data bez ohledu na skutečnost, zda srážka nastala či nikoliv. V tomto případě bylo zjištěno, že vztah hodinových úhrnů srážek a nadmořské výšky závisí na uvažované prahové hodnotě srážkových úhrnů. Pokud byla uvažována všechna data, tj. prahová hodnota byla položena nule, nárůst srážkových úhrnů dobře koreloval s rostoucí nadmořskou výškou. Se vzrůstajícím prahem se závislost postupně ztrácela. Plošné rozložení 6h úhrnů srážek prokázalo vyšší hodnoty v oblasti jižních Čech. Nejčastějšími synoptickými příčinami byly severozápadní cyklonální situace (NWC) a cyklóna nad střední Evropou (C). Druhá část práce je zaměřena na využití dat z meteorologické družice Meteosat Second Generation pro odhad konvektivních srážek. V práci byl použit Convective Rainfall Rate (CRR) algoritmus, který na základě naměřených družicových dat počítá intenzity srážek a odhady srážek....
Studium korekce biasu pro asimilaci dat v NWP modelu ALADIN
Benáček, Patrik ; Sokol, Zbyněk (oponent) ; Brožková, Radmila (vedoucí práce)
Družicové přístroje snímají radiaci, vyzářenou systémem země/atmosféra. Měření poskytují informaci o teplotě a vlhkosti, ovšem abychom mohli tuto informaci přímo asimilovat v předpovědním modelu, je nutné opravit systematické chyby (bias) mezi měřeními a předběžným polem. V první části práce jsou popsány základy tvorby analýzy metodou 3DVAR, systém asimilace dat a implementace metody 3DVAR v předpovědním modelu ALADIN, operativně používaném v Českém hydrometeorologickém ústavu. V práci jsou uvedeny dvě metody korekce biasu tzv. metoda Harris a Kelly (HK metoda) a variační metoda VarBC. V poslední části práce jsou vyhodnoceny výsledky obou korekčních metod na dostupných družicových datech za období jednoho měsíce a znázorněny na obrázcích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Sokol, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.