Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spontánní dobrovolníci a jejich role v dynamickém humanitárním systému
Smejkal, Richard ; Pinc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Sokol, Jan (oponent) ; Murgaš, Jaromír (oponent)
Stále častěji zaznívá, že humanitární systém již vyčerpal svůj potenciál a stojí nad propastí. Objem prostředků, počet humanitárních organizací a počet zachráněných osob rok od roku rostou. Přesto se rozdíl mezi potřebami a reálnou humanitární asistencí neustále zvětšuje. Tradiční humanitární aktéři zatím bez úspěchu hledají způsoby, jak opravit systém, který kdysi dobře fungoval. Pokusy o finanční nebo institucionální reformu selhávají, diskuse o humanitárních principech hlavní aktéry znejišťuje. Tato práce ukazuje, že tradiční humanitární systém je pouze částí většího ekosystému humanitární asistence, a analyzuje, s jakými vnějšími vlivy se nedokáže v poslední dekádě vyrovnat a proč drobné korekce a opravy nestačí, a je proto nutná nová architektura celého systému. Autor identifikuje nové humanitární aktéry, se kterými tradiční systém nepočítá a z nich si vybírá spontánní dobrovolníky jako skupinu s dynamickým potenciálem a schopností vytvářet paralelní systémy vůči profesionálnímu krizovému řízení při katastrofách. Jelikož se jedná o podceňovaného a přehlíženého aktéra, autor zpřesňuje definici spontánního dobrovolnictví. S využitím případové studie Cajun Navy a zpovědí ukrajinských zdravotnických záchranářů z doby nepokojů a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině dochází autor k závěru, že tradiční...
Hranice moci. Etika, moc a korupce
Fišera, Vladimír ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Skovajsa, Marek (oponent) ; Frič, Pavol (oponent)
Problémem současné české společnosti je především ta součást korupce, která bývá označována jako systémová, velká nebo politická korupce a jejíž příčiny, projevy a tedy i možnosti řešení jsou velmi odlišné od individuálního úplatkářství. Ve veřejnosti se ale stále vyskytují zkreslené názory na příčiny, a tedy i na možná řešení velké korupce. Nejvýraznější je představa politické korupce jako osobního morálního selhání jedinců, přičemž řešením má být jejich výměna. Zkušenosti ale ukazují, že politická korupce je systémový problém a výměna jednotlivců podstatnou změnu nepřináší. Pro pochopení fungování velké politické korupce je velmi užitečný pohled politiků, kteří jsou jejími přímými účastníky, nebo s ní přicházejí do kontaktu. Ukazuje se, že významným motivačním faktorem ke korupci je snaha politiků udržet si moc a prestiž s ní spojenou a odtud také potřeba získávat prostředky pro kampaň a znovuzvolení. Klíčová slova: korupce, politická korupce, systémová korupce, moc, prestiž
Útěcha ze života (Studie o biologickém díle a Útěše z filosofie Emanuela Rádla)
Hermann, Tomáš ; Michálek, Jiří (vedoucí práce) ; Janko, Jan (oponent) ; Sokol, Jan (oponent)
Přírodovědecká faku|taUniversity Kar|ovyv Praze Mgr.Tomáš Hermann Útěcha ze života Studie o bio|ogickémdí|ea Útěše z filosofie Emanue|a Rád|a Autoreferátdisertačnípráce 2008 Tématem předloŽené prráceje vědecké a filosofické dílo českéhobiologa" filosofa a veřejně činnéhointelekturílaEmanuela Rrídla (l873_1942) v prvním obdobíjeho tvorby před první světovou válkou a v období posledním, završenémv poslední práci ÚÉcha zflosofie. Hlavní intence prace je hktorická, jedná se o příspěvek jednak kdějinám biologie a biologického myšleď, a jednak k dějinárn filosofie v česloýchzemích v první polovině 20. století.Příspěvek k intelektuální biografii Emanuela Rádlaje tu zároveň introspektivní sondou do intelektrrálního života českéspolečnosti vjeho důleŽitých a v mnoha aspekech dosud nedostatečně probádaných epochách. Pníce vznikala jako součríst široce formulovaného badate|ského projektu' jehož dalšími konkrétními v..ýstupyjsou zejnéna: l. Uspořadaní a inventarizace óbjevené části Rádlovy pozustalosti jako Sbírkoý a dokumentačnífond Emanuela Ródla: jako archivní celekje zpřístupněn odbomé veřejnosti. 2. Edice. kompletního českého překladu Rádlových Dějin biologicbých teorií novověku, I..II' (Academia: Praha 200ó) Jádro předloženépráce pak tvoří tři velké kapitoly' kterépředstawjí do značnémíry velké samostatnéce|ky s...
Srovnání archaického obchodního systému, tradičního kupeckého práva a moderního práva obchodního
Ledvinka, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent) ; Brezina, Peter (oponent)
Stará antropologická otázka srovnání mezi archaickým a tradičním obchodním právem na jedné straně a moderním obchodním právem na druhé straně je revidována prostřednictvím konceptualizace empirického výzkumu právních komparací uskutečňovaných v rámci reálných rozhodovacích procesů při fungování současného českého právního systému. Samo obchodní právo je konkretizováno na úroveň jediného právního institutu - práva reciprocity (comitas gentium) - jež reguluje kooperaci právních autorit z různých zemí a různých právních systémů potenciálně dopadajících na příhraniční obchodní spory. Čtenáři je nejprve ukázána závislost jakéhokoliv právního srovnávání na kontextu a pramenech na příkladech od reprezentací práva a feudu v Jemenu v rámci azylového řízení až po právní systémy regulující obchodní kontrakty v Afghánistánu v příhraničních sporech. Idea srovnávání právních systémů jako autonomních sociálních jednotek je opuštěna ve prospěch průzkumu komparativních praktik malé populace českých právních autorit, jež poskytuje čtenáři množství otázek ohledně sociální organizace právní kognice. Tato dizertace se nesnaží dosáhnout závěrů na základě právních komparací, spíše se zaměřuje na limity a překážky uspořádávání pramenů (symbolických reprezentací) práva druhých, vyplývajících ze sociální organizace a...
Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin
Jirousová, Františka ; Karfíková, Lenka (vedoucí práce) ; Sokol, Jan (oponent) ; Macek, Petr (oponent)
Tématem práce je pojem centrování v díle Teilharda de Chardin. Centrování je zkoumáno se zřetelem ke dvěma souvisejícím cílům. 1) Ukázat logickou strukturu Teilhardovy křesťanské evoluční teorie a 2) vyložit, jak se k sobě vztahuje centrování, které provádějí stvořené bytosti, a centrování připisované Bohu jako ohnisku evoluce. Jinak řečeno: ukázat souvislost mezi radikální svobodou, kterou Teilhard připisuje stvořeným bytostem a která podle jeho pojetí vrcholí u člověka, a Boží svobodou, která se projevuje řízením celého vesmíru k cíli, jímž je plnost bytí (pléróma). První část představuje Teilhardův život a kontexty jeho práce. Ve druhé části jsou vyloženy hlavní pojmy Teilhardovy teorie a metafyziky, jako je "vědomí", "duch", "energie", "centro-komplexita" a "hmota" a jsou vztaženy k pojmu centrování. Centrování je zde ukázáno jako činnost vědomí spočívající ve sjednocujícím formování mnohosti jejím provázáním různými typy vztahů kolem jednoho centra. Při takovém sjednocení se projevuje hlavní evoluční zákon "diferenciace sjednocením". To znamená, že takto sjednocené části se začnou rozrůzňovat. Je ukázáno, jak v evoluci postupně vznikají stále komplexnější celky obsahující více vzájemně kooperujících center a jaký význam mají pro kvalitativní nárůst bytí komunikační vztahové sítě mezi...
Dynamics of Everyday Life in Dialogue with Emmanuel Lévinas
Jandová, Tereza ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Bierhanzl, Jan (oponent) ; Novotný, Karel (oponent)
Hlavním cílem této práce je uchopit téma každodenního života z dynamického úhlu pohledu. Každodenní život definujeme jako přítomnost subjektu ve světě s druhým(-i) a tato charakteristika také určuje dva hlavní dynamické póly každodenního života: svět a druhého. Smyslem této disertace je ukázat, že právě odlišné postoje ke světu a k druhému v pracech Husserla a Lévinase následně zásadně ovlivňují pojetí každodenního života jako takového, stejně jako i nároky, které takováto pojetí poté kladou na subjekt. Kapitola věnovaná Husserlovi zdůrazňuje jeho pojetí světa jako horizontu, nenahraditelné postavení vnímání v našem přístupu ke světu a vznik jinakosti v jádru samotného subjektu. Oproti tomu Lévinas zdůrazňuje proces oddělení a zrození subjektu, přičemž svět a druhého chápe jako nedílné součásti tohoto nekonečného dění. Právě motivy závislosti a zodpovědnosti vůči jinakosti shledává tato práce jako zásadní rozdíl mezi Lévinasovým a Husserlovým přístupem. Zatímco Husserl nám nabízí subjekt ve světě, k němuž se váže vnímáním a v němž se setkává s druhým, Lévinas ukazuje subjekt, který se rodí do světa předreflexivního, vždy již intersubjektivního, od nějž se musí teprve osamostatnit. Každodenní život postavený na Lévinasově postoji je tedy vskutku dynamický proces, který je výsledkem dialogu s druhým,...
Zločin a trest u Cesare Beccarii: Analýza osvícenské trestněprávní reformy
Bojar, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Tinková, Daniela (oponent)
Zločin a trest u Cesare Beccarii analýza osvícenské trestněprávní reformy Předkládaná disertační práce se soustředí na jedno z významných děl v dějinách právní a morální filosofie, traktát O Zločinech a trestech (1764) italského osvícenského myslitele Cesare Beccarii. Jde o text, který významným způsobem napomohl změnit způsob, jakým Evropané nahlíželi na záležitosti trestního práva, jak vnímali otázku zločinu a jakou odpověď v podobě trestních sankcí na ni hledali. Zároveň jde i o dílo s jednoznačným praktickým dopadem: Beccariův traktát inspiroval zákonodárce v řadě zemí západního světa, a stal se tak jedním z důležitých zdrojů moderního trestního práva v podobě, která dodnes ovlivňuje naše životy. . Hlavním cílem textu je nabídnout právně-filosofickou a morálně-filosofickou interpretaci stěžejních otázek Beccariova učení, ohledat historický kontext, ve kterém se zrodilo, prozkoumat etické a obecně filosofické předpoklady, o něž se opíralo, a nakonec ukázat i na jeho praktické konsekvence pro život západní civilizace. V závěru se pak práce v širším kontextu dějin právního myšlení věnuje otázce soudcovského formalismu. První kapitoly textu představují Beccariův život, jeho intelektuální zázemí a převládající duchovní klima, z nějž jeho myšlení vycházelo (zvláštní pozornost je věnována zejména myšlenkovému...
Apoštol Pavel a filosofie: Studie k politické teologii a její recepci v soudobé filosofii
Hanyš, Milan ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Skovajsa, Marek (oponent) ; Barša, Pavel (oponent)
Práce pojednává o politické teologii a politickém myšlení apoštola Pavla v kontextu soudobé filosofie. Metodologická část představuje koncept politické teologie, který umožňuje analyzovat vzájemné vztahy mezi oblastmi politiky a náboženství, zejména implicitní a explicitní významy určitých náboženských postojů a idejí. Pozornost je věnována Maxi Weberovi a jeho programu "hospodářské etiky světových náboženství": Weber se zaměřoval na kontingentní historické křižovatky a výhybky historického vývoje, které tvoří specifické "vztažení k hodnotám" (Wertbeziehung) a umožňují porozumět běhu dalšího sociální a politického vývoje. Weber sám viděl jednu z takových historických křižovatek a bodů obratu v Pavlově teologii a misijním působení. Další část je věnována interpretacím Pavlovy politické teologie u Jacoba Taubese, Alaina Badioua a Giorgio Agambena a jejich kritickému zhodnocení. Třetí část tvoří původní příspěvek k Pavlově politické teologii, který vychází z uvedených interpretací, ale některá témata interpretuje odlišně a připojuje k nim další dosud opomíjené aspekty Pavlovy politické teologie. Pozornost je věnována socio-politických důsledkům a významům Pavlovy eklesiologické imaginace obsažené v konceptu "corpus Christi"; časovosti; konceptu "katechon"; pojetí rovnosti, nerovnosti a politické moci;...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Sokol, Jakub
1 Sokol, Jaroslav
1 Sokol, Jiří
1 Sokol, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.