Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón: Certifikovaná metodika 1/2015-050
Sojková, Eva ; Šiřina, Petr
Metodika stanovuje zásady pro ochranu, obnovu a péči o zeleň ve specifických územích s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zónách. Pozornost je proto zaměřena jednak na tvorbu nástrojů v rámci územně plánovací dokumentace – určení podmínek pro ochranu památkové hodnoty a charakteru území, jednak na technologie obnovy, rozvojové a udržovací péče o jednotlivé typy ploch zeleně a sortimentní výběr dřevin. Management zeleně je vypracován ve vazbě na diferenciaci MPZ (městských památkových zón) podle významu pro utvářené území. Metodika navazuje na metodický postup Hodnocení zeleně městských památkových zón (Sojková, Šiřina 2014).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení zeleně městských památkových zón: Certifikovaná metodika 7/2014-050
Sojková, Eva ; Šiřina, Petr
Metodika stanovuje kritéria, klasifikátory a postup kvalitativního hodnocení zeleně v městských památkových zónách jako východisek pro její ochranu či obnovu. Je metodickou podporou jednotné systematické dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón v jednotlivých krajích včetně návrhu mapové databáze v programu ArcGIS s možností využití v informačním systému Národního památkového ústavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkum možností obnovy zeleně v městské obytné zástavbě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Miovská, L. ; Hrubá, T. ; Sojková, Eva
Cílem práce je zhodnocení možností a forem vytváření a obnovy vegetace ve vnitřních částech obytných bloků městské obytné zástavby. V modelových územích bude připravena postupná rekonstrukce vnitroblokové vegetace.Byl proveden monitoring veřejné zeleně v menších městech Středočeského kraje. Byl dokumentován současný stav nástrojů podpory, ochrany a rozvoje veřejné zeleně, způsob údržby, čerpání dotací, participace veřejnosti. Byl sledován současný stav vnitrobloků a ostatních veřejných prostranství panelových sídlišť. Zvláštní pozornost byla věnována problematice dětských hřišť.
Výzkum možností obnovy zeleně v městské obytné zástavbě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Hrubá, T. ; Sojková, Eva
Cílem práce je zhodnocení možností a forem vytváření a obnovy vegetace ve vnitřních částech obytných bloků městské obytné zástavby. V modelových územích bude připravena postupná rekonstrukce vnitroblokové vegetace. Byly provedeny průzkumy vnitrobloků na Praze 1 (55 objektů), Praze 2 (17 objektů) a byla provedena rekonstrukce vnitrobloku Ječná 28 v Praze 2. Byla připravena rekonstrukce vnitrobloku Bajkalská, Gruzínská, Čeljabinská. Proběhl průzkum ve třech lokalitách sídliště Průběžná a Skalka v Praze. Jsou uvedeny podrobné výsledky průzkumu vnitrobloků včetně anket mezi obyvateli a uvedeny konkrétní návrhy řešení. Zvláštní část tvoří studie věnovaná veřejným prostranstvím v Hostivici.
Výzkum volného času dětí a mládeže v České republice po roce 1989
SOJKOVÁ, Eva
Diplomová práce se zaměřuje na výzkum volného času dětí a mládeže v České republice po roce 1989. Zabývá se jím z hlediska institucionálního a organizačního zajištění, personálního obsazení a tématického zaměření. První dvě kapitoly předkládají základní teoretické uvedení do problematiky volného času, které je stěžejní pro pochopení souvislostí s následným textem diplomové práce. První kapitola podává základní vysvětlení obecných pojmů. Vymezuje pojem volný čas, seznamuje s věkovými kategoriemi dětí a mládeže a popisuje specifika jejich volného času. Druhá kapitola se již věnuje výzkumu volného času. Nejprve poskytuje obecné informace o výzkumu. Obsahuje stručný výklad o druzích vědního výzkumu a zmiňuje metody a techniky zkoumání v sociologii. Poté rekapituluje historii výzkumu volného času v zahraničí a shrnuje výzkum volného času dětí a mládeže v České republice před rokem 1989. Třetí kapitolu tvoří přehled třiceti vybraných výzkumů. Jejich jednotlivé charakteristiky sdělují, kdy a kým byly realizovány a na jakou oblast volného času dětí a mládeže se zaměřovaly. Čtvrtá kapitola představuje shrnutí vývoje výzkumu volného času dětí a mládeže v České republice po roce 1989. Snaží se systematizovat získané poznatky o vědeckých pracovištích, vědcích a zkoumaných oblastech. Závěrečná čtvrtá kapitola byla z převážné části vytvořena na podkladu třetí přehledové kapitoly.
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na osobnostní charakteristiky
SOJKOVÁ, Eva
Tématem této práce je vliv sourozeneckých konstelací na osobnostní charakteristiky. Zaměřuje se na vliv pořadí narození v rodině na psychické vlastnosti a sociální vztahy osobnosti. První kapitola se zabývá teoretickými aspekty problému a tím, co může ovlivňovat sourozenecká konstelace. Kapitola druhá obsahuje jednotlivé osobnostní charakteristiky čtyř základních sourozeneckých pozic {--} prvorozených, prostředních, nejmladších a jedináčků. Třetí kapitola zpracovává některé aspekty vlivu sourozeneckých konstelací. Především se zabývá vlivem na maskulinitu a feminitu, na výběr partnera, manželství a zaměstnání. Poslední kapitola teoretické části probírá otázku optimální sourozenecké konstelace. Praktická část se snaží zjistit typické vlastnosti prvorozených, prostředních, nejmladších a jedináčků. Průzkum naznačuje některé možnosti jejich specifického přístupu ke skutečnostem lidského života.
Reklama z etického pohledu
SOJKOVÁ, Eva
Práce se zabývá reklamou z etického pohledu. Informuje o etické regulaci reklamy v České republice a zároveň poukazuje na její provázanost s regulací právní. Přibližuje činnost Rady pro reklamu, první východoevropské organizace samoregulace reklamy, jejíž cílem je čestná, legální, decentní, a pravdivá reklama na území České republiky. Hlavní část práce poukazuje na neetičnost reklamní praxe. Vysvětluje pojem manipulace a poukazuje na její využití v reklamě. Věnuje pozornost reklamní manipulaci s dětmi a mládeží. Důležitou etickou otázkou je zneužití ženy v reklamě a s tím související sexismus v reklamě, který je v mnoha případech útokem na důstojnost ženy. Dalším tématem je sociální reklama, která je mnohdy z etického hlediska velmi diskutabilní.

Viz též: podobná jména autorů
8 SOJKOVÁ, Eva
1 Sojková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.