Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií
Sobotka, Ondřej ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Žurmanová, Jitka (oponent)
Souhrn Jaterní mitochondrie hrají centrální úlohu v hlavních metabolických cestách lidského organismu. V této práci jsme studovali farmakologické ovlivnění jejich funkce in vitro pomocí dvou nových protinádorových léků: 3-brompyruvátu a α-tokoferylsukcinátu. Metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií bylo navozeno in vivo na potkanech krmených dietou s vysokým obsahem mastných kyselin a cholesterolu. Toxicita 3-brompyruvátu in vitro byla hodnocena v primárních kulturách hepatocytů potkana a myši. Účinek nových protinádorových léků na jaterní mitochondrie byl studován v suspenzi mitochondrií, homogenátu nebo permeabilizovaných buněk. Ke zhodnocení farmakologického a metabolického vlivu na mitochondriální funkce jater bylo využito respirometrie s vysokým rozlišením. 3-brompyruvát způsoboval morfologické i funkční postižení hepatocytů v kultuře. Toto poškození bylo doprovázeno zvýšenou tvorbou reaktivních forem kyslíku a poruchou mitochondriálních funkcí. 3-Brompyruvát snižoval konzumpci kyslíku mitochondrií energizovaných substráty pro komplexy I a II. α-Tokoferylsukcinát inhiboval sukcinát-dependentní respiraci jaterních mitochondrií. Stupeň inhibice byl závislý na použitém experimentálním modelu a na respiračním stavu. Nejvíce citlivé k účinkům α-tokoferylsukcinátu byly izolované mitochondrie v...
Analýza nízkonákladové letecké dopravy
Sobotka, Ondřej ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Kvítková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nízkonákladové letecké dopravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, z nichž první se zabývá dopravou v obecné rovině, druhá popisuje dopravu leteckou a třetí se zaměřuje již přímo na nízkonákladovou leteckou dopravu. Praktická část začíná již koncem druhé kapitoly, kde jsou vyjmenováni dopravci využívající služeb GDS a následně pokračuje ve třech kapitolách. Čtvrtá kapitola analyzuje nízkonákladové dopravce v jednotlivých světových regionech. K analýze jsou využity údaje o počtu destinací, výši tržeb, počtu přepravených pasažérů a výši tržní hodnoty. Pátá kapitola popisuje nízkonákladové dopravce, kteří nabízí dálkové trasy. Poslední kapitola porovnává klasické a nízkonákladové dopravce z pohledu počtu pasažérů a tržní hodnoty.
Šuani v románovém díle Victora Huga
Sobotka, Ondřej ; Pohorský, Aleš (vedoucí práce) ; Šarše, Vojtěch (oponent)
Cílem této práce je rozbor zobrazení šuanů a válek ve Vendée v románovém díle Victora Huga. Zaměřili jsme se na román Devadesát tři. Na základě současného historického poznání daného období jsme provedli srovnání s jeho zpracováním v Hugově románu. Poté jsme se soustředili na význam, který Victor Hugo přisuzuje šuanům v rámci svých politických postojů. Nejprve jsme v krátkosti popsali okolnosti vzniku románu Devadesát tři a zasadili jej do kontextu autorova života. Následně jsme stručně nastínili charakter vendéeského povstání. Poté jsme srovnali Hugovo vylíčení bojů ve Vendée s jejich možnými historickými předobrazy. V následující části práce jsme provedli rozbor hlavních postav zobrazujících šuany. Analyzovali význam vendéeského povstání, zastoupeného postavou Lantenaka, z hlediska Hugova politického přesvědčení. Došli jsme k závěru, že v Hugově pojetí nejsou vnímáni výhradně z historicko-politického hlediska. Jsou zobrazeni jako nedílná vývojová součást historie lidstva a nepředstavují proto pouze obhájce feudálního zřízení. Klíčovou roli hraje Lantenakova schopnost pominout historicko-politické okolnosti vlastní existence. Victor Hugo tak zahrnuje šuany i republikány do své vize budoucího společenského smíru.
Využití OSS/FS v podnikové síti
Sobotka, Ondřej ; Hošek, Jiří (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh a realizaci nového evidenčního systému servisního oddělení společnosti za využití pouze softwaru s dostupným zdrojovým kódem, licencovaného tedy jako Open Source nebo Free Software. Systém se snaží navrhnout tak, aby zefektivnil a ulehčil provádění běžně probíhajících procesů v servisu – vkládání, tisk, editaci a výpis reklamací, tvorbu reportů, automatického provádění opakujících se operací atd. Za cíl si rovněž klade zpřístupnění databáze reklamací přes internet a zavedení bezpečnostních pravidel pro přístup a provádění operací v systému. Za databázový server byl zvolen MySQL, jako webový server pak Apache. Pro vývoj bylo použito programovacích jazyků HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL. Práce nejdříve stručně zmiňuje teoretické poznatky, kterých je využíváno. Poté analyzuje předchozí stav servisního oddělení a zdůrazňuje nalezené problémy. V klíčové kapitole je podrobně popsán návrh řešení těchto problémů a následné přínosy, kterých se dosáhlo jeho realizací.
Návrh CNC řídicího systému
Sobotka, Ondřej ; Tůma, Jiří (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídicího CNC systému pro aplikace nevyžadující synchronizovaný pohyb více os najednou. Cílem je kompatibilita s G-kódem, který umožní řídit zařízení s kartézským souřadným systémem. S užitím běžného PC pro běh systému a komunikaci pomocí sériové linky.
Automatizace děličky TOS DU 250
Sobotka, Ondřej ; Vetiška, Jan (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace děličky TOS DU 250. Cílem je navrhnout cenově dostupné řízení, s přesným snímáním polohy a brzdění pohybu vřetene děličky. Ovládání děličky je řešeno ovládacím panelem, na kterém se nastavuje hodnota absolutního natočení.
Výzkum využití služby audioguide v ČR
Sobotka, Ondřej ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Vaško, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá službou audioguide. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol, z nichž první se zabývá průvodcovskou činností a druhá pak popisuje městský cestovní ruch. Praktická část začíná třetí kapitolou, která nabízí přehled společností, které v České republice poskytují audioguide a jsou zde rovněž zahrnuty aktuální ceny, za jaké je možno si audioguide pořídit. Následující kapitola nabízí přehled turistických atraktivit České republiky, na nichž je audioguide nabízen nebo kde může být využit. Poslední kapitolu tvoří výzkum, který zjišťuje vztah veřejnosti k audioguide a také povědomí veřejnosti o této službě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.